0
Hopp til hovedinnhold

UiA og UiS med sterk kritikk av regjeringen

Minst mulig uttelling til universitetene i Agder og Stavanger. Det synes å være linjen regjeringen har lagt seg på i statsbudsjettet for 2008, når det gjelder tildelingen av strategiske forskningsmidler. Universitetet i Agder får for eksempel 9 – 11 færre stipendiatstillinger som universitet enn det ville fått dersom det fortsatt var høgskole.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vår kritikk gjelder primært den betydelige skjevfordelingen av strategiske forskningsmidler mellom våre to institusjoner og de øvrige universitetene.

Det sier rektor Torunn Lauvdal, som sammen med rektor Aslaug Mikkelsen ved Universitetet i Stavanger har sendt et sju sider langt brev til Kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget der de dokumenterer den ulike behandlingen.

- Vi mener at Stortinget, nå som dette er dokumentert, må rette opp skjevfordelingen når det behandler Statsbudsjettet for 2008 i desember, sier hun.

Bør få 30 stipendiatstillinger nå

Konkret ber universitetene i Agder og i Stavanger Stortinget gjøre følgende:

Stortinget bør foreta en omfordeling av totalt ca 30 stipendiatstillinger til fordel for UiA og UiS.

Fordelingsnøkkelen for seinere år bør gjennomgås med sikte på en mer likeverdig fordeling av nye stipendiater mellom våre to universiteter og de øvrige.

Stortinget bør gi signaler om behovet for økte postdoc-stillinger i sektoren, og om en mer likverdig fordeling av disse mellom universitetene.

UiA og UiS bør innenfor rammen av strategiske forskningsmidler tildeles midler for å sikre og videreutvikle de forskerutdanningene og den betydelige forskningskapasitet di har bygget opp uten de basisbevilgninger som øvrige universiteter har.

UiS fikk en ekstraordinær økning i strategisk forskningsbevilgning på 2 millioner kroner for 2007 som bør videreføres for både UiA og UiS i 2008. Sekundært bør Stortinget gi en merknad om at en slik økning skal komme på framtidige budsjetter.

SE HELE BREVET HER!

Taper stipendiater på å bli universitet

Det er altså innen området strategiske forskningsmidler som de to universitetene på sør- og sørvestlandet dokumenterer at de er utsatt for feilbehandling. Den største andelen her dreier seg om av nye stipendiatstillinger, og det er disse de to rektorene mener må være skjønnsmessig fordelt basert på et kriteriesett som synes å være valgt for å gi minst mulig uttelling for UiA og UiS.

De begrunner dette særlig med at for stipendiatstillinger spesifikt, synes fordelingsnøkkelen for 2008 i hovedsak å være basert på institusjonenes andel av resultatbasert omfordeling (RBO).

Dette har gitt seg utslag i følgende resultat for de universitetene i Agder og Stavanger.

1. UiS får en nedgang fra 15 stipendiater i 2006 til 7 for 2008. Dette til tross for at UiS har den største relative veksten nettopp i RBO fra 2005 til 2006 blant alle universiteter med en økning på 114 pst, mens snittet for de øvrige universitetene viser en nedgang på 2 pst.

2. UiA fikk som høgskole 7 stipendiater i 2006. I budsjettproposisjonen foreslås det samme antall som universitet i 2008. Hadde UiA fått tildelt stipendiater sammen med høgskolene i 2008 ville dette gitt en uttelling på 16-18 stipendiater. Universitetsovergangen har således gitt et direkte sporbart tap i statsbudsjettet på 9 – 11 stipendiatstillinger.

3. UiA og UiS har den desidert største veksten i forskningspublisering av alle universiteter med god gjennomstrømning, alle stipendiatstillinger besatt og en vesentlig større veilederkapasitet enn antall stipendiatstillinger. Dette har KD gitt kreditt for i styringsdialogen, men dessverre blitt oversett i budsjettforslaget.