Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vikas Kumar Singh Thakur

Dekan

Utdanning:

  • Doktorgrad i geoteknisk ingeniørfag, NTNU, Norge (2007)
  • Mastergrad i geoteknisk ingeniørfag, IIT Bombay, India (2003)
  • Bachelorgrad i byggteknikk fra National Institute of Technology, Raipur (2001)

 

Utvalgte styreverv, roller, annerkjennelser

Styremedlem, Sektorstyre BAE (Bygg, Anlegg og Eiendom), Standard Norge 2020-2023

Styremedlem, Norwegian Geotechnical Institutt. 2020 -2023

Styremedlem, Næringslivsringen BYGG, NTNU. 2019-2023

Styremedlem, NiTR (Næringsforening i Trondheim region) område BYGG. 2021-2023

Styremedlem, Prosjekt Norge. 2022-2023

Styremedlem, SFI Klima 2050. 2019-2023

Medlem, budsjett og organisasjonskomite (B&O) ved fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU. 2019-2023

Medlem, Klagenemda for naturskadefond, Landbruksdirektoratet siden 2015

Medlem, Språkutvalget for NTNUs retningslinjer for språkpolitikk 2021-2022

Medlem, Naturfareforum av Norges vassdrags og energidirektoratet i periode 2015-2019

Styreleder, Geoteknisk Forening i Trondheim. 2012-2014

Medlem, Ekspert gruppe til forskningsprogram INDNOR av Norges forskningsråd. Peride 2010-2019

Medlem, Ekspertgruppen til Eurokode 7, Standard Norge i periode 2012-2016

GIAN pris (Gloabal Initiaitve of Academic Networks) av MHRD I India 2015 og 2016

Norconsult pris åretsprofessor på Bygg og Miljø Dagen ved NTNU i 2018.  

JSPS (Japanese Society for Promotion of Sciences) fellowship i 2015

Reviewer: ulike program i Horizon 2020, Horizon Europa siden 2019

Leder, NTNUs internasjonaliseringskonferanse 2022

Leder 2nd International workshop on landslides in sensitive clays was held in June 2017. Edited a book “landslides in sensitive clays: From research to implementation” published by Springers.

Associate Editor, International Journal- Environmental Geotechnics by the  ICE  publishing  house. (http://www.icevirtuallibrary.com/content/serial/envgeo) periode 2014-2016

Editorial Board Member i Indian Geotechnical   Journal periode 2014-2022

Redaktør –Bok Landslides in sensitive clays: from research to implementation by Springers book series ISBN- 978-82-410-0821-4

Editorial board member/Associate Editor of journals. Active participation in committee work, session chair in international conferences/workshops, invited lectures/key notes.

Forskning

My research activites innvolve;

Flow slides in sensitive clays

Landslides and slope stability

Debris flow 

Soil characterisation including sample disturbances/storage effect

Strain localization

Unsaturated soil mechanics

Geoenvironmental engineering

Ground stabilisation methods

E-learning in geotechnical engineering

Finite element modelling 

Analytical modelling

Physical modelling

Undervisning

TBA5150: Geohazards and Risk (MSc. emne) Risk https://www.ntnu.no/studier/emner/TBA5150#tab=omEmnet

TBA4100: Geoteknikk og Geologi (MSc. emne)

https://www.ntnu.no/studier/emner/TBA4100/2021/1#tab=omEmnet

IB204914/BYGA2001: Geoteknikk (bachelor emne) https://www.ntnu.no/studier/emner/BYGA2001#tab=omEmnet

BA6063: Introduksjon til Geoteknikk (EVU)

https://www.ntnu.no/studier/emner/BA6063#tab=omEmnet

BA6064: Geoteknikk beregningsmetoder

https://www.ntnu.no/studier/emner/BA6064#tab=omEmnet

Arbeidserfaring

August 2023 - Dec.2023. : Prodekan (Bærekraft), Fakultet for Ingeniørvitenskap, NTNU

August 2019 – juli 2023: Instituttleder for Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU 

Januar 2015 –  Professor / Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU (i permisjon i 2024)

Januar 2012- des. 2015 : Professor II / Høgskolen i Ålesund, nå NTNU . I denne perioden var jeg ansatt som professor II i geoteknikk ved Høgskolen i Ålesund nå NTNU. Stillingen var finansiert av Statens vegvesen.

Mai 2009 – des. 2014: Sjefingeniør (Geoteknikk)/ Statens vegvesen Vegdirektoratet. Ansatt som geotekniker i Statens vegvesen Region midt og deretter i Vegdirektoratet.

Januar 2008 – april 2009: Forsker / SINTEF Byggforsk (nå Sintef Community) 

Faglige interesser

Kvikkleireskred

Skredsikring 

Geoteknikk/jordmekanikk

Prosjekter

Etablering av NTNUs senter Green2050: Grønt skifte i bygget miljø (2021) ( 38 stipendiater og postdocer i løpe av 2021-2023)

Senter for Grønt skifte i bygget miljø ved NTNU, Green2050, ble offisielt åpnet den 11. februar 2022. Året 2021 ble benyttet til å etablere grunnlaget for en slik senteretablering. Det ble gjennomført en lang rekke seminarer og møter, internt på NTNU med deltakelse fra de fleste fakulteter og med eksterne aktører fra næringsliv og forvaltning. Dette dokumentet oppsummerer forslag fra prosessen og utgjør sentrets strategi for fag/marked samt mekanismer i senteret for å styrke realiseringen av disse. Strategiene er valgt ut fra målet om å bidra til å oppfylle de nasjonale mål om å utvikle et karbonnøytralt Norge i 2050 og med 50-55% reduksjon av CO2-utslipp i 2030. NTNUs bidrag er gjennom et flerfaglig samspill å utvikle ny kunnskap og utdanne kandidater for å møte behov og initiere ny virksomhet i næringsliv og forvaltning. En slik tilnærming vil bidra til å oppfylle NTNUs samfunnsoppdrag og oppfylle visjonen om «Kunnskap for en bedre Verden». Pr dato senteret har 40 stipendiater finansiert av NTNU og eksterne partnere. Green2050 er strategisk satsingsområde for fakultet for ingeniørvitenskap i periode 2023-2026.

Utviklingsprosjekt (2022-2024): Utvikling av kunnskapsgrunnlaget Karbonnøytral og bærekraftig vegsektor i Norge i 2050 finansiert av Statens vegvesen (budsjett 4,5 MNOK)

Statens vegvesen og Green2050 v/NTNU ønsker å gjennomføre to workshops for å identifisere tiltak som danner basis for en bærekraftig og karbonnøytral vegsektor. Workshop 1 vil adressere planene Statens vegvesen har for å redusere sine utslipp med 50% innen 2030. NTNU inviteres til å bidra til utviklingen av metodikk, ny kunnskap og kandidater som kan føre til realisering av dette målet. De 2 workshops vil være starten på et forprosjekt som har som hensikt å utvikle et veikart med tiltak og innfasing av disse. Veikartet skal beskrive tiltakene, identifisere kunnskapshull og metodikk for gjennomføring av tiltakene. Veikartet vil være resultatet av forprosjektet som også beskriver et hovedprosjekt som skal bringe fram kunnskapsgrunnlag for gjennomføring av tiltakene. Workshop, forprosjekt og hovedprosjekt vil forutsette et tett samspill mellom fagpersoner i Statens vegvesen, vitenskapelige ansatte på NTNU og studenter fra de aktuelle deltakende fagmiljøer. Det vil bli gjennomført workshops, seminarer og møter, fysiske og digitale for gjennomføring av delaktiviteter.

INTPART LifeLong 2020-2024 finansiert av Norges forskningsråd (budsjett 4,5 MNOK)

LifeLong prosjekt er finansiert av Norges forskningsråd gjennom INTPART programmet. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid med to topp universiteter i Hongkong dvs HKUST og HKU. Lifelong er organisert i fem store arbeidspakker; Administrasjonsskanning på tvers av horisonter, studenters mobilitet; Forskermobilitet; Kapasitetsbygging, Personalmobilitet. Prosjektet arrangeres av NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk i Trondheim. Tre prosjektledere (PI) fra respektive institutter er professor Charles W. W. Ng (HKUST) og førsteamanuensis Clarence Choi (HKU), og professor Steinar Nordal (NTNU). De involverte personene er verdensledende forskere, og ledere av deres representative grupper. I tillegg er professor Charles W. W. Ng leder for kompetansesenter for skråningsstabilitet ved HKUST. Sammen skal de ha med seg et team av studenter og forskere inn i prosjektet. Støttebrev fra partnerne er vedlagt den elektroniske søknaden. Prosjektet er et omfattende utdannings- og opplæringsprogram for å knytte banebrytende, innovativ, høyteknologisk forskning med konkrete eksempler fra den naturlige verden til en student eller forsker i trening. Dette vil inspirere studenter og oppmuntre dem til å lære om jorden, jord, kunstige materialer og hvordan man designer bærekraftige ingeniørprosjekter på skredutsatte områder. Prosjektene oppsøkende programmer er utformet for å fange en mangfoldig gruppe studenter og ingeniører og vil fremme interesse for gjensidig avhengighet.                                                                                       

Flexible learning in geotechnical engineering (FLIGG II – 2018-2020) – Finansiert av Direktoratet for kvalitet I utdanning (DiKU) (budsjett 6 MNOK)

Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk (FLIGG) er gjennomført i periodene mellom 2015-2016 og 2018-2020. Prosjektet er delfinansiert at Norgesuniversitet, nå DiKU.  Dette prosjektet var en nasjonal faglig satsing for fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk.

Arbeidet var ledet av NTNU og ble gjennomført i et samarbeid med: Høgskolene i Bergen, Østfold, Sør-Trøndelag (nå NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Multiconsult, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jernbanedirektoratet, BaneNor, Statens vegvesen, Næringslivsringen, Norsk geoteknisk forening, Norconsult, og Norges geotekniske institutt. Dette prosjektet involverte hver eneste kvalifiserte faglærer i geoteknikk i Norge som har mastergrad eller doktorgrad i geoteknikk. IKT-støttet læremateriell produsert gjennom arbeidet er allmennttilgjengelig. FLIGG har vært en stor suksess og ført til etterspørsel (fra høgskoler, kommuner, bedrifter) av produserte digitale læringsressurser. Dette prosjektet har vært banebrytende på mange måter fordi byggebransjen er sært ortodoks når det gjelder utdanning og opplæring. Men, gjennom FLIGG-prosjektet er fordelene med fleksibel læring i geoteknikk blitt synliggjort. FLIGG har vært et pilotforsøk for prosjektpartnerne og samarbeidet har stimulert til økt samhandling mellom bygg- og anleggsnæringen og høyere utdanningsinstitusjoner.

GEOFUTURE II (2015-2018)  - finansiert av Norges forskningsråd (Budsjett 26,4 MNOK)

Neste generasjons løsning for fundamentering i geoteknikk. Min rolle var delprosjektleder for utløpsmodul. Geofuture II skal videreutvikle og teste GeoSuite programvare som kan brukes av bygg-, anlegg- og transportindustri for å prosjektere og beregne geotekniske oppdrag. Geofuture II støttes av 14 partnere; en bred kombinasjon av rådgivere (Multiconsult AS, Geovita AS, ViaNova Systems AS, Norconsult AS, COWI AS, Sweco, Rambøll, ViaNova Geosuite, AGEF), forskningsinstitutter (NGI og SINTEF), universitet (NTNU) og offentlige selskaper (NPRA og JBV).

6.     OFFPhD (2014-2017) in effect of storage in fine grained soil samples – finansiert av Statens vegvesen og Norges forksningsråd (Budsjett 5,5 MNOK)

Dette er et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd og Statens vegvesen. Målet med dette prosjektet er å studere effekten av lagringstid i finkornede jordprøver. En PhD kandidat var utdannet gjennom dette prosjektet.

Gas Migration in the weakness zones in soft seabed sediments, Statoil [Role: Project member) Budget (geotechnical investigations): 6 Million Norwegian kroners ]

Sedimenter på havbunnen inneholder både store og små mengder gass. I et bløtt sediment på havbunnen kan man se bevis på denne gassen som "pockmarks", som mest sannsynlig er arr fra gass som vandrer oppover og gjennom havbunnen, enten ved plutselige utslipp av fri gass eller som følge av langsomme, jevne gassoppsig. Fri gass i sedimenter på havbunnen kan føre til problemer ved boring av oljebrønner, og kan til og med føre til grunne utblåsninger. I noen tilfeller kan dette medføre stabilitetsproblemer for plattformen brønnen bores fra. Vikas Thakur utviklet en konseptuell modell som beskriver alle mulige mekanismer som kan forårsake migrasjon av gasser fra havbunnssedimenter. Den konseptuelle modellen ble validert ved hjelp av eksperimentell og storskala testing.

Designing a new type of flood barrier: The Norwegian Research Council (2008) [Role: Project Manager) Budget: 0.2 Million Norwegian kroners]

En innovativ flombeskyttelsesteknikk ble utviklet og kalt Flobar. Flobar er væskefylte fleksible rør for å beskytte infrastruktur som hus, eiendommer eller det tørre landet mot flom. Småskala laboratorietester ble utført for å simulere flomsituasjoner og for å undersøke gjennomførbarheten av Flobar-konseptet. Den eksperimentelle delen suppleres med teoretiske og numeriske studier. Konseptet har et stort potensial for å utvikle kommersielle produkter.

GISSAC Project Norwegian Research Council [Role: Project member) Budget (geotechnical investigations): 5 Million Norwegian kroners, financed by the Research council of Norway  and the Norwegian-French Foundation]

Byggingen i den arktiske regionen innebærer spesielle utfordringer knyttet til temperaturregime og klimatiske forhold, i tillegg til de store kreftene som kan genereres av isbevegelser. Tilgangen på egnet fyllmasse er lav, noe som gjør det komplisert og dyrt å bygge veier og havner mv. Ofte, som på Svalbard, gir den lokale geologien ikke grus eller pukk av høy kvalitet, og på de stedene der det er tilgjengelig, hindrer miljøhensyn beskatning. GISSAC-prosjektet ble initiert som et svar på hvordan man kan bygge miljøvennlige jordstrukturer i Arktis ved å bruke lokalt tilgjengelige geologiske materialer sammen med geosyntetikk. Prosjektpartnerne arrangerte en workshop i Longårbyen høsten 2004 for å se på aktuelle erfaringer og mulige anvendelsesområder for forskning og utvikling. Resultatet av en litteraturstudie utført av SINTEF og utHøstet av seminaret presenteres i en SINTEF-rapport. På bakgrunn av seminaret ble det satt i gang en pilotstudie for å studere oppførselen til en geotekstilpose fylt med lokalt materiale i Longårbyen (Svalbard). Pilotstudien ble utført av Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) med oppfølging fra SINTEF/NTNU/UNIS/TENCATE/LRPC. Resultatet av denne studien presenteres i en UNIS-rapport. Studien av oppførselen til geosyntetiske poser for erosjonskontroll ble teoretisk studert, og deretter utførte en doktorgradsstudent et feltforsøk ved å bygge en testmolo beskyttet med 150 poser i Svea i Longårbyen. Fangstenes oppførsel, iskrefter, bølgevirkning og klimapåvirkning er overvåket og evaluert grundig, og resultatene kan studeres i en avhandling fra UNIS og i en SINTEF-rapport.

BILAT-India Environmentally Friendly Strategies for Waste Management in India utilizing cement and concrete technology. (2008-2011) finansiert av Norges Forskningsråd. Budsjett 10 MNOK

Dette industriorienterte-bilaterale prosjektet (10 millioner norske kroner) mellom India og Norge har som mål å bidra til ytterligere å øke utnyttelsen av mineraler i indisk sement- og betongindustri på en miljømessig og vitenskapelig forsvarlig måte for å sikre bærekraftig energi- og ressursforvaltning. Prosjektet vil fremme state of the art når det gjelder blandet sement og betongteknologi, samt gi praktiske løsninger og retningslinjer. Det vil bli lagt vekt på synergier oppnådd ved bruk av ternære bindemiddelsystemer i betongblandinger, samt bruk av hensiktsmessige tilsetningsstoffer for å integrere visse av materialer på høyere nivåer enn dagens praksis. Videre vil fokus også være på internasjonalisering av forskning på institusjonelt og industrielt nivå for å opprettholde kompetanse og beredskap for teknologier for å praktisere og fremme bærekraftig fremtidig vekst. Formålet er å bruke erfaringene fra de indiske partnerne i nært samarbeid med norske partnere for å dra nytte av økt bruk av mineral avhøst. SINTEF Byggforsk skal lede prosjektet i samarbeid med de indiske partnerne; NEERI (National Environmental Engineering Research Institute), NCB (National Council for Cement and Building Materials), og de tre norske industripartnerne; Borregaard LignoTech, Elkem as Materials og Norcem AS. Dette prosjektet vil også bidra i kunnskapsbygging i klima- og miljøsektoren for å oppmuntre til bærekraftig utvikling i økonomisk voksende utviklingsland som India ved å bringe industri og institusjon under BILAT-programmet.

Utvalgte publikasjoner

 

1.       Thakur Vikas (2023) Landslide Migitation for Sustainable Growth of Urbanized Slopes (Key Note Lecture), Indian Geotechnical Conference IIT Roorkee

2.       Chandel A, Singh M, Thakur V (2023) “Effect of Rate of Drawdown and Impounding in Reservoir Water 1 Level on the Stability of Rim Slope” Indian Geotechnical Conference, IIT Roorkee (Best paper award)

3.       Alene, Gebray Habtu; Depina, Ivan; Thakur, Vikas Kumar Singh; Perkis, Andrew Niels; Bruland, Oddbjørn. 2023, Natural Hazards. NTNU: QuickAware: a virtual reality tool for quick clay landslide hazard awareness.

4.       Vicari, Hervè; Ng, Charles W W; Nordal, Steinar; Thakur, Vikas Kumar Singh; De Silva, W A Roanga; Liu, Haiming; Choi, Clarence Edward. 2023, E3S Web of Conferences. NTNU: Measurements of debris flow entrainment and dynamics.

5.       Emir Ahmet Oguz, Rasmus E. Benestad, Kajsa M. Parding, Ivan Depina, and Vikas Thakur (2023) Quantification of climate change impact on rainfall-induced shallow landslide susceptibility. Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards“. accepted for publication

6.       Sørlie, Erik Ravik; Hartnik, Lukas O.; Tran, Quoc Anh; Eiksund, Gudmund Reidar; Thakur, Vikas Kumar Singh; Kjennbakken, Heidi. (2023) Physical model tests of clay-rich submarine landslides and resulting impact forces on offshore foundations. Ocean Engineering

7.       Alene, Gebray Habtu; Vicari, Hervé; Irshad, Shafaq; Perkis, Andrew; Bruland, Oddbjørn; Thakur, Vikas Kumar Singh. (2022) Realistic visualization of debris flow type landslides through virtual reality. Landslides. Journal of the International Consortium on Landslides

8.       Tayyebi, Saeid Moussavi; Pastor, Manuel; Hernandez, Andrei; Gao, Lingang; Stickle, Miguel Martin; Yifru, Ashenafi Lulseged. (2022) Two-Phase Two-Layer Depth-Integrated SPH-FD Model: Application to Lahars and Debris Flows. Land

9.       Vicari, Hervé; Tran, Quoc Anh; Nordal, Steinar; Thakur, Vikas Kumar Singh. (2022) MPM modelling of debris flow entrainment and interaction with an upstream flexible barrier. Landslides. Journal of the International Consortium on Landslides

10.   Oguz, Emir Ahmet; Depina, Ivan; Myhre, Bård; Devoli, Graziella; Rustad, Helge; Thakur, Vikas Kumar Singh. (2022) IoT-based hydrological monitoring of water-induced landslides: a case study in central Norway. Bulletin of Engineering Geology and the Environment

11.   Du, Jianting; Choi, Clarence Edward; Yu, Jiantao; Thakur, Vikas Kumar Singh. (2022) Mechanisms of Submarine Debris Flow Growth. Journal of Geophysical Research (JGR): Earth Surface. volum 127 (3).

12.   Amundsen, Helene Alexandra; Emdal, Arnfinn; Thakur, Vikas Kumar Singh. (2021) A new method for storage of block samples: A pilot study. Géotechnique Letters. volum 11 (3).

13.   Chandel, Anoopsingh; Singh, Mahendra; Thakur, Vikas Kumar Singh. (2021) Retrogressive Failure of Reservoir Rim Sandy Slopes Induced by Steady-State Seepage Condition. Indian Geotechnical Journal (IGJ). volum 51 (4).

14.   Oguz, Emir Ahmet; Depina, Ivan; Thakur, Vikas Kumar Singh. (2021) Effects of soil heterogeneity on susceptibility of shallow landslides. Landslides. Journal of the International Consortium on Landslides. volum 19.

15.   Tayyebi, Saeid Moussavi; Pastor, Manuel; Yifru, Ashenafi Lulseged; Thakur, Vikas Kumar Singh; Stickle, Miguel Martin. (2021) Two-phase SPH-FD depth-integrated model for debris flows: Application to basal grid brakes. Géotechnique.

16.   Vicari, Hervè; Ng, C.W.W.; Nordal, Steinar; Thakur, Vikas Kumar Singh; De Silva, W.A. Roanga K.; Liu, Haiming; Choi, Clarence E.. (2021) The effects of upstream flexible barrier on the debris flow entrainment and impact dynamics on a terminal barrier. Canadian geotechnical journal (Print). volum 59 (6).

17.   Amundsen, Helene Alexandra; Emdal, Arnfinn; Thakur, Vikas Kumar Singh. (2020) Field and laboratory study of stress relief due to unloading in block samples of sensitive clay. Géotechnique. volum 70 (6).

18.   Depina, Ivan; Oguz, Emir Ahmet; Thakur, Vikas Kumar Singh. (2020) Novel Bayesian framework for calibration of spatially distributed physical-based landslide prediction models. Computers and geotechnics. volum 125.

19.   Godoy Leiva, Cristian Andres; Depina, Ivan; Thakur, Vikas Kumar Singh. (2020) Application of machine learning to the identification of quick and highly sensitive clays from cone penetration tests. Journal of Zhejiang University: Science A. volum 21 (6).

20.   Amundsen, Helene Alexandra; Emdal Arnfinn, Thakur, Vikas Kumar Singh.(2019)  Field and laboratory study of stress relief due to unloading in block samples of sensitive clay. (accepted for publication), in print. (tidskrift Nivå 2)

21.   Amundsen, Helene Alexandra; Thakur, Vikas Kumar Singh.  Storage Duration Effects on Soft Clay Samples. Geotechnical Testing Journal 2018 ;Volume 42.(2)

22.   Thakur, Vikas Kumar Singh; Nordal, Steinar; Gioacchino, Viggiani; Charrier, Pacal.  Shear bands in undrained plane strain compression of Norwegian quick clays. Canadian geotechnical journal (Print) 2018 ;Volume 55.(1) p. 45-56 NTNU  (Tidskrift Nivå 2)

23.   Yifru, Ashenafi Lulseged; Laache, Emilie; Norem, Harald Anders; Nordal, Steinar; Thakur, Vikas Kumar Singh.  Laboratory investigation of performance of a screen type debris-flow countermeasure. HKIE Transactions 2018 ;Volume 25.(2) p. 129-144

24.   Amundsen, Helene A.; Jønland, Jan; Emdal, Arnfinn; Thakur, Vikas Kumar Singh. An attempt to monitor pore pressure changes in a block sample during and after sampling. Geotechnique Letters 2017 ;Volume 7.(2) p. 119-128 NTNU  (Tidskrift Nivå 2)

25.   Amundsen, Helene Alexandra; Jønland, Jan; Emdal, Arnfinn; Thakur, Vikas Kumar Singh; Won, J. Y.; Greenwood, J. D.; Contreras, I. A.; Hernandez-Martinez, Francisco Gabriel. Discussion: An attempt to monitor pore pressure changes in a block sample during and after sampling. Geotechnique Letters 2017 ;Volume 7.(4) p. 352-355 (Tidskrift Nivå 2)

26.   Thakur V (2014) “Can we assess the effect of storage time on fine-grained soil samples?” Invited Editororial paper, International Journal of Environmental Geotechnics, Volum 1 issue 4 pp 

 

27.   Thakur V and Degago S (2014) ”Quickness test approach for assessment of flow slide potentials” Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS and AGSSEA: Physical Modelling in Geotechnical Engineering, March Volume 45, pp 45-55.

28.   Thakur V and Degago S (2013) “Disintegration of soft sensitive clays” Géotechnique Letters, Volume 3, issue 1, pp 21-25.

29.   Thakur V (2013) "Orientation of locally drained shear bands in contractant clays” International Journal of Geotechnical Engineering, Volume 7, Nr. 3, pp 311-317.

30.   Thakur V and Degago S (2012) “Quickness of sensitive clays” Geotechnique Letters. Vol. 2, pp 87-95.

31.   Thakur V (2012) “Groundwater leakage induced subsidences into tunnels” Indian Geotechnical Journal by Springer. Vol 42 (1), pp 37-48.

32.   Thakur V (2011) “Numerically observed shear bands in soft sensitive clays” Geomechanics and Geoengineering: an international Journal. Vol. 5, pp 532-546.

33.   Thakur V K S and Singh D N (2007) "Evaluation of various Pedo transfer function to developing soil water characteristics curve of a silty soil." Geotechnical Testing Journal, ASTM. Volume 30, issue 1 pp .1-6.

34.   Thakur, V K S, Sreedeep, S and Singh, D N (2006) "Laboratory Investigations on Extremely High Suction Measurements for Fine-grained Soils." Geotechnical and Geological Engineering. 24(3) pp. 565-578. (Tidskrift nivå 2)

35.   Thakur V K S, S  Sreedeep and Singh D N (2006) Closure to “Parameters Affecting Soil Water Characteristic Curves of Fine-Grained Soils.” Journal of Geotechnical and Geo-environmental Engineering, ASCE, Vol. 132, No. 11, pp.1510-1511. (Tidskrift nivå 2)

36.   Thakur V (2006) “Rate independent elastoplastic analysis of strain localization in soft sensitive clays” Elctronic Journal of Geotechnical Engineering

37.   Thakur V K S and Singh D N (July-2005) "Rapid Determination of Swelling Pressure of Clay Minerals." Journal of Testing and Evaluation, ASTM. Volume 33, issue 4 pp .239-245.

38.   Thakur V K S, Singh D N and S  Sreedeep,(2005) “Parameters Affecting Soil Water Characteristic Curves of Fine-Grained Soils.” Journal of Geotechnical and Geo-environmental Engineering, ASCE, Vol. 131, No. 4, pp.521-524.

39.   Thakur V , Nordal S, and Grimsad G (2005) “Phenomenological issues related to strain softening in sensitive clays” International Journal of Geotechnical and Geological Engineering. Published online.

40.   Thakur Vikas and Kala Uday (2019) “Landslides and Mitigations”. Keynote paper at 53rd Indian Geotechnical Conference. Surat, India.

41.   Emir Ahmet Oguz, Kate Robinson, Ivan Depina, Vikas Thakur (2019) IoT-based strategies for risk management of rainfall induced landslides: A review. Accepted for publication. 7th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk, Taiwan.

42.   Vicari Herve, Yifru Ashenafi, Nordal Steinar Thakur Vikas (2019). Debris flow modelling using flumes. European Geosciences Union EGU. Vienna, 6th April.

43.   Ivan Depina, Emir Ahmet Oguz and Vikas Thakur(2019)Learning about Uncertain Predictions of Rainfall-Induced Landslides from Observed Slope Performance. Accepted for publication. 7th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk, Taiwan.

44.   Yifru A, Vicari H, Nordal S, Thakur V (2019) Laboratory investigation of the impact force of debris flow on a passable structure. Accepted for publication in XVII European Conference on. Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Reykjavik Iceland.

45.   Kim, Jihwan; Liu, Zhongqiang; Lacasse, Suzanne; Nordal, Steinar; Thakur, Vikas Kumar Singh (2019).  Runout of Flow Landslides. I: Geotechnics for Natural and Engineered Sustainable Technologies (GeoNEst). Springer 2018 ISBN 978-981-10-7721-0. p. 433-445. (Key note paper)

46.   Liu, Zhongqiang; Lacasse, Suzanne; Nadim, Farrokh; L Heureux, Jean-Sebastien; Jihwan, Kim; Thakur, Vikas Kumar Singh.  Modelling of landslide runout in sensitive clays. 7th Canadian Geohazards Conference. Geohazards 7; 2018-06-03 - 2018-06-06. (Key note paper)

47.   Thakur, Vikas Kumar Singh; Degago, Samson Abate. Recommended Practice for Soft Clay Characterization with a focus on settlement and stability analysis. Indian Geotechnical Conference; 2018-12-12 - 2018-12-15. (Key note paper)

48.   Yifru, Ashenafi Lulseged; Pradhar, Rocy Nhuchher; Nordal, Steinar; Thakur, Vikas Kumar Singh.  Preliminary study of debris flow impact force on a circular pillar. I: Physical Modelling in Geotechnics. CRC Press 2018 ISBN 978-1-138-55975-2. p. 1105-1110

49.   Amundsen, Helene A.; Dang, Helena; Adamson, Matthew; Emdal, Arnfinn; Thakur, Vikas Kumar Singh. A New Laboratory Procedure to Study Stress Relief in Soil Samples. I: Landslides in Sensitive Clays - From Research to Implementation. Springer 2017 ISBN 978- 3-319-56486-9.  s. 121-132NTNU

50.   Grue, Ragnhild Håøy; Issler, Dieter; L'Heureux, Jean-Sébastien;  Thakur,  Vikas  Kumar  Singh. Viscometric Tests of Sensitive Clay from Byneset, Norway, and Fit to the Herschel– Bulkley Model. I: Landslides in Sensitive Clays - From Research  to  Implementation.  Springer 2017 ISBN 978-3-319-56486-9. s. 155-166 NGI   NTNU

51.   Strand, Stein-Are; Thakur, Vikas Kumar Singh; L'Heureux,  Jean-Sébastien;  Lacasse,  Suzanne; Karlsrud, Kjell; Nyheim, Trude; Aunaas, Kristian Vågen; Ottesen, Hanne Bratlie; Gjelsvik, Vidar; Fauskerud, Odd Arne; Sandven, Rolf; Rosenquist af Åkershult, Anders. Runout of Landslides in Sensitive Clays. I: Landslides in Sensitive Clays - From Research to Implementation. Springer 2017 ISBN 978-3-319-56486-9. s. 289-300 NGI   NTNU

52.   Thakur, Vikas Kumar Singh; Gjelsvik, Vidar; Fauskerud, Odd Arne; Christensen, Stein Olav; Oset, Frode; Viklund, Margareta; Strand, Stein-Are. Recommended Practice for the Use of Strength Anisotropy Factors in Stability Calculations. I: Landslides in Sensitive Clays - From Research to Implementation. Springer 2017 ISBN 978-3-319-56486-9. s.    249-258

53.   Thakur, Vikas Kumar Singh; L'Heureux, Jean-Sébastien; Locat,  Ariane.  Landslide  in Sensitive Clays – From Research to Implementation. I: Landslides in Sensitive Clays - From Research to Implementation. Springer 2017 ISBN 978-3-319-56486-9. s.   1-11

54.   Thakur, Vikas Kumar Singh; L'Heureux, Jean-Sébastien; Locat,   Ariane. Landslides in Sensitive Clays - From Research to Implementation. Springer 2017 (ISBN 978-3-319-56486-9) ;Volum 46.603 s. Advances in Natural and Technological Hazards Research(1)

55.   Thakur V (2016) “ Characterisation of soft clays for engineering design  purposes.  51st  Indian Geotechnical Conference.  Invited lecture

56.   Thakur V (2016) “Back claulation of flow slides in Norway”. International Conference on Forensic Geotechnical Engineering. Bengaluru, India Invited  Lecture.

57.   Thakur V (2016) “Landslide in sensitive clays: some assessment and mitigation strategies. Special lecture during the Nordic Geotechnical Meeting in Iceland, May   26th.

58.   Thakur V , Fauskerud OA, Gjelsvik V, Christensen S, Oset F, Viklund M, Stran SA, Nordal S (2016) “A procedure for the assessment of undrained shear strength profile in softr clays. Nordic Geotechnical Meeting in Iceland, May  26th.

59.   Dolva B K and V Thakur (2016) " Towards a robust  transportation  infrastructure  in  Norway to respond the extreme weather events". Submitted to  Transport  Research  Board, January  2016, Washington.

60.   Thakur V , (2016) “Assessment of undrained shear strength of  soft clays using  the  field  and laboratory testing methods. Theme lecture during the 50th Indian Geotechnical Conference, Pune, December  14th.

61.   Thakur V (2014) “Can we assess the effect of storage time on fine-grained soil samples?” Invited Editororial paper, International Journal of Environmental Geotechnics, Volum  1 issue 4 pp

62.   Thakur V and Degago S (2014) ”Quickness test approach for assessment of flow slide potentials” Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS and  AGSSEA:  Physical  Modelling in Geotechnical Engineering, March Volume 45, pp   45-55.

63.   Thakur V and Degago S (2013) “Disintegration of soft sensitive clays” Géotechnique  Letters, Volume 3, issue 1, pp  21-25.

64.   Thakur V (2013) "Orientation of locally drained shear bands in contractant clays” International Journal of Geotechnical Engineering, Volume 7, Nr. 3, pp   311-317.

65.   Thakur V and Niggusie D (2014) "Run out of sensitive clay debris: significance of the flow behavior of sensitive clays”.Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS and AGSSEA: Physical Modelling in Geotechnical Engineering, September   issue.

66.   Thakur V and Degago S  (2012)  “Quickness of sensitive clays” Geotechnique Letters. Vol.   2, pp 87-95.

67.   Thakur V (2012) “Groundwater leakage induced subsidences into tunnels” Indian Geotechnical Journal by Springer. Vol 42 (1), pp   37-48.

68.   Thakur V and Degago S (2015) " UNDERSTANDING THE DISINTEGRATION PROCESS IN SENSITIVE CLAYS USING REMOLDING ENERGY CONCEPT". 15th Pan America Conference, Argentina. November 2015. (accepted).

69.   Amundsen H, Thakur V and Emdal A (2015) " Comparison of the sample assessment methods applied to oedometer test results". 15th Pan America Conference, Argentina. November 2015.

70.   Thakur V, Gylland A, Sandven R and Degago S (2015) " In-situ measurement of remolding energy of sensitive clay" GeoQuebec, Quebec, September 2015 (accepted).

71.   Amundsen H, Sandven R, Emdal A and  Thakur V (2015) " On engineering characterisation of a low plastic sensitive soft clay". GeoQuebec, Quebec, September 2015 (accepted).

72.   Thakur V , Niggusie D, Degago S (2014) A preliminary study of rheological models for run-out distance modelling of sensitive clay debris.  Numerical Methods in Geotechnical Engineering, pp 115-120.

73.   Thakur V, Degago S (2014) Remolding Energy as indicator to identify flow slides. 14th International Conference on Advances on Computational Methods and Geomechanics. Kyoto, Japan.

74.   Thakur V , Niggusie D, Degago S (2014) A preliminary study of rheological models for run-out distance modelling of sensitive clay debris.  Numerical Methods in Geotechnical Engineering, pp 115-120.

75.   Thakur V (2014) Experimentally observed shear bands in a Scandinavian soft clay subjected to an undrained shearing under the plane strain condition. 14th International Conference on Advances on Computational Methods and Geomechanics. Kyoto, Japan.

76.   Thakur V and Amundsen K (2014) Storage effects on fine-grained soils. Indian Geotechnical Conference, Kakinada, India.

77.   Thakur V and Dolva B K (2014) ” Challges related to Transportation Infrastructures on sloping terrain consists of soft clays”. Transport Research Arena, TRA, ID 19762.

78.   Thakur V, Degago S A, Oset F, Dolva B K and Aabøe R (2013) A new approach to assess the potential for flow slide in sensitive clays. Une nouvelle approche pour évaluer le potentiel de Coulée dans les argiles sensibles. International conference on soil mechanics and geotechnical engineering, ISSMGE, Paris, France, pp 2265-2269.

79.   Thakur V (2012) “ Infrastructures on soft sensitive clays: some aspects related to the flow behaviour of remoulded materials”. Asiafuge-2012. (Invited speaker)

80.   Thakur V and Degago S (2012) “Utbredelse av skred i sensitive leirer” Proccedings of Quick clay workshop, ISBN: 978-82-410-0821-4, pp 139-153.

81.   Thakur V (2012) “Field observation on generation and dissipation of pore pressure during lime cement stabilisation”. Indian Geotechnical Conference, New Delhi, Dec. 2012, pp 343-346.

82.   Thakur V, Oset F, Degago S A, Berg P O, Aabøe R, Wiig T, Elisabeth E D, Lyche E, Sæter M B, Robsrud A (2011) “A critical apprisal on the definition of Brittle clays”. Nordic Geotechnical Meeting. Copenhagen, May 2012. (Special lecture)

83.   Thakur V, Oset F, Degago S Aabøe R,  Watn A (2012) “Transportation Infrastructure on Soft sensitive clay:Some essential aspects and examples. Second International Conference on Transportation Geotechnics, Japan, pp 836-842.

84.   Thakur V, Oset F, Aabøe R, Wiig T, Elisabeth E D, Lyche E (2012) “A critical review of the definition of Brittle clays adopted in Norwegian practice”.2nd International Conference on Landslides, ISL, Banff, Canada.

85.   Taurisano A, Lyche E, Thakur V, T. Wiig T, Øvrelid K, Devoli G (2012) Ethical questions in landslide management and risk reduction in Norway. Geophysical Research Abstract Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-9375-1.

86.   Thakur, V., Degago S. A., Oset, F., Aabøe, R., Dolva, B.K., Aunaas, K., Nyheim, T., Lyche, E., Jensen, O. A., Sæter, M. B., Robsrud, A. , Viklund, M. , and Nigussie, D. (2013):  Characterisation of post-failure movements of landslides in soft sensitive clays. Advances in Natural and Technological Hazards Research by Springer, pp 91-103. (to appear in sept. 2013)

87.   Thakur V.,  Kornbrekke H A, Jostad H P and Degago s (2013) “How well do we understand strain softening response of soft sensitive clays at laboratory strain levels”. Advances in Natural and Technological Hazards Research by Springer, pp 291-303. (to appear in sept. 2013)

88.   Oset, F., Thakur, V., Aunaas, K., Dolva, B.K.,  Sæter, M. B., Robsrud, A. , Viklund, M. , Nyheim, T., Lyche, E., and Jensen, O. A., (2013): Regulatory framework for road and railway construction on the soft sensitive clays of Norway. Advances in Natural and Technological Hazards Research by Springer (to appear in sept. 2013)

89.   Jostad H.P., Fornes, P. and Thakur, V. (2013): Effect of strain-softening in design of fills in gently inclined areas with soft sensitive clays.  Advances in Natural and Technological Hazards Research by Springer (to appear in sept. 2013)

90.   Engelsen Christian John, Arora V , Gedam V ,Sandeep K , Mullick A K , Srinivasan I , Myrdal R ,Labhasetwar P K , Reknes K , Justnes H , Thakur V (2011) “The Indo-Norwegian Project on Alternative Materials in Cement and Concrete – Systematic Accumulation of Material Properties” Proceedings of the 12th NCB International Seminar on Cement and Building Materials, pp 347-350.

91.   Thakur V (2011) “Numerically observed shear bands  in  soft  sensitive  clays” Geomechanics and Geoengineering: an international Journal. Vol. 5, pp    532-546.

92.   Thakur V K S and Singh D N (2007) "Evaluation of various Pedo transfer function to developing soil water characteristics curve of a silty soil." Geotechnical Testing Journal, ASTM. Volume 30, issue 1 pp  .1-6.

93.   Thakur, V K S, Sreedeep, S and Singh, D N (2006) "Laboratory Investigations on Extremely High Suction Measurements for Fine-grained Soils." Geotechnical and Geological Engineering. 24(3) pp.  565-578.

94.   Thakur V K S, S Sreedeep and Singh D N (2006) Closure  to “Parameters Affecting Soil  Water Characteristic Curves of Fine-Grained Soils.” Journal of Geotechnical and Geo- environmental Engineering, ASCE, Vol. 132, No. 11,   pp.1510-1511.

95.   Thakur V (2006) “Rate independent elastoplastic analysis of strain localization in soft sensitive clays” Electronic Journal of Geotechnical   Engineering

96.   Thakur V K S and Singh D N (July-2005) "Rapid Determination of Swelling Pressure of Clay Minerals." Journal of Testing and Evaluation, ASTM. Volume 33, issue    4 pp .239-245.

97.   Thakur V K S, Singh D N and S Sreedeep,(2005) “Parameters Affecting Soil Water Characteristic Curves of Fine-Grained Soils.” Journal of Geotechnical and Geo- environmental Engineering, ASCE, Vol. 131, No. 4,   pp.521-524.

98.   Thakur V , Nordal S, and Grimsad G (2005) “Phenomenological issues related to strain softening in sensitive clays” International Journal of Geotechnical and Geological Engineering.  Published online.

99.   Christian J. Engelsen, Roar Myrdal, Vikas Thakur, Harald Justnes and Kåre Helge Karstensen (2009) “Current status  of the framework for environmental impact assessment   in Europe regarding cement based materials” 11th NCB Seminar, India On Cement and Building Materials, 17-20 November 2009, New Delhi,   India.

100.        C J Engelsen, P K Labhasetwar, S C Sharma, K. Nath P, K Reknes, A K Mullick, P Fidjestøl, P Brevik, R Myrdal, H Justnes and V Thakur (2009)“Environmental friendly strategy for Waste Management in India Utilising Cement and Concrete Production Technology – Indo Norwegian BILATERAL initiative” 11th NCB Seminar, India On Cement and Building Materials, 17-20 November 2009, New Delhi, India (Best paper award)

Sist endret: 28.12.2023 12:12