Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Toril Borch Terkelsen

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C4027 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdanning:

- Offentlig godkjent sykepleier, Aust Agder Sykepleiehøgskole (1984)

 - Embetseksamen i sykepleievitenskap, Institutt for sykepleievitenskap, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo, 1993. Tittel på hovedoppgave: Sykepleie til psykotiske pasienter : i hvilken grad kan sykepleien bidra til å bygge opp et stabilt og realistisk selvbilde hos psykotiske pasienter?

 - Kvalifiserte som førstelektor i 2007

 - Disputerte for PhD graden ved seksjon for sykepleievitenskap, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen, 8. februar 2010 med avhandlingen: Håndtering av engler og UFOer i en psykiatrisk avdeling : en etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.

 Faglige interesseområder:  Psykisk helsearbeid, kritisk psykologi, antropologi, psykose, tvangsforskning, etikk. Teoretiske interesseområder: Foucault når det gjelder regjeringskunst og selvteknologier, Latour: aktør-nettvverksteori, Honneth:kampen for  anerkjennelse, Agamben: livet i unntakstilstanden.

Arbeid:

Arbeid som sykepleier i forskjellige sykehusavdelinger fra 1984-1988, bl.a psykiatrisk avdeling og intensivavdeling

Deltok i å bygge opp en sykepleiskole for palestinske studenter i Kairo i 1985/1986 . Dette prosjektet ble drevet at Palestinske Røde Halvmåne, og var delvis finansiert av NORAD. 

 Ansatt ved Universitetet i Agder siden 1990, som høgskolelærer, høgskolelektor, førstelektor og førsteamanuensis fra 2007

 

 

 

Faglige interesser

Etikk og vitenskapsteori/ filsosofi

Arbeidene til Bruno LAtour (aktør-nettverksteori) og Michel Foucault

Psykisk helse

Etnografi

Fenomenologi

 

Prosjekter

Bruk av tvang i en lukket psykiatrisk avdeling. En antropologisk studie av hvordan tvang oppleves og håndteres av pasienter og ansatte (fullført 2014)

 Studien foregikk i 2010 som et fire månders antropologisk feltarbeid  i en lukket psykiatrisk avdeling der ulike former for tvangsbruk er forekommer regelmessig Forskningsspørsmål: 1. Hvordan defineres tvang av de som forordner den (dvs., overlege/psykiater), og hvilke dilemmaer står de overfor når tvang blir forordnet? 2. Hvordan defineres tvang av de som utøver den (dvs. sykepleiere og miljøarbeidere) og hvordan oppleves det å utøve tvang? 3. Hvordan defineres tvang av de som blir utsatt for den (dvs. pasientene) og hvordan oppleves den tvangen de blir utsatt for? 4. Hva skjer i de konkrete tvangssituasjonene? Metode: Antropologisk feltmetodikk dvs. deltakende observasjon kombinert med intervjuer/samtaler. Denne metoden egner seg spesielt godt til å studere på nært hold hvordan tvang utføres og oppleves i en psykiatrisk hverdagskontekst. Gjennom direkte observasjon og samtaler/intervjuer, har jeg innhentet data i forhold til ulike tvangssituasjoner, for eksempel tvangsinnleggelse, tvangsmedisinering og tvungen skjerming. Observasjoner og samtaler ble nedtegnet i form av feltnotater. Regional Komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har godkjent prosjektet. Materialet blir nå analysert og skrevet ut. Fire artikler har blitt publisert

Prosjekt 2015- 2019

Demokrati, mangfold og verdighet i kommunale bofelleskap for mennesker med psykiske lidelser Dette er et forskningssamarbeid mellom Solveig Tomstad Toril Borch Terkelsen, Siren Nodeland (sistnevnte er medforsker og erfaringskonsulent. Vi utgjør en mindre forskningsgruppe, som igjen er inkludert i en større forskningsgruppa ved Institutt for Psykososial Helse ved UiA der vårt prosjekt vil være ett av flere parallelle prosjekter som er ment å komplementere hverandre med felles publikasjoner.

Hensiktmed prosjektet er å få tak i hvordan psykisk lidende mennesker i bofelleskap opplever hverdagen, En annen hensikt peker utover de lokale forhold og tar sikte på å  analysere forskningsspørsmål og data  ut fra et mer overordnet samfunnsmessig og teoretisk perspektiv.

Tentative forskningsspørsmål:I hvilken grad opplever beboerne demokrati, mangfold og verdighet? Ser de på seg selv som inkluderte borgere, eller strever de med utstøtelse og stigmatisering? Hvordan fungerer bofelleskapet som et hjem for den enkelte ?Hvordan fungerer/ evt. ikke fungerer brukermedvirkning i praksis? Hva gjøres på lokalt nivå og på systemnivå for å bidra til at beboere blir inkludert i lokalsamfunnet?

Metodebestår av kvalitative intervjuer av beboere og hjelpere 4 kommuner

Fremdriftsplan:Januar- juni 2015: Litteraturgjennomgang. Planlegging av prosjektet og arbeid med å få tilgang til feltet. August 2015  - juni 2016: Datasamling.August 2016- januar 2018: Analyse av datamaterialet og publisering.

Status 2016: Datasamling er fullført , og det arbeides med analyse av data. En artikkel er i review. Det arbeides med to artikler til

Vitenskapelige publikasjoner

 • Terkelsen, Toril Borch; Nodeland, Siren Mathisen; Tomstad, Solveig Thorbjørnsen (2019). Robert Nozick and Axel Honneth: An attempt to shed light on mental health service in Norway through two diametrical philosophers. Nursing Philosophy. ISSN: 1466-7681. doi:10.1111/nup.12244.
 • Terkelsen, Toril Borch (2018). Nasjonal faglig retningslinje ved psykoselidelser:En arena for maktkamper. Å tenke med Foucault. ISBN: 9788245022247. Fagbokforlaget. Kapittel 7. s 149 - 168.
 • Larsen, Inger Beate; Terkelsen, Toril Borch (2013). Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 21 (4). s 426 - 436. doi:10.1177/0969733013503601.
 • Terkelsen, Toril Borch; Larsen, Inger Beate (2014). Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics ofcare as contributions to combating difficult situations. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. s 1 - 10. doi:10.1177/0969733014564104.
 • Terkelsen, Toril Borch; Larsen, Inger Beate (2013). The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis. Journal of Mental Health. ISSN: 0963-8237. 22 (5). s 412 - 419. doi:10.3109/09638237.2013.799266.
 • Terkelsen, Toril Borch; Larsen, Inger Beate (2012). Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand : erfaringer fra feltarbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 9 (2). s 123 - 132.
 • Terkelsen, Toril Borch (2009). Er sykepleiediagnoser relevant i psykisk helsearbeid?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 6 (1). s 4 - 14.
 • Terkelsen, Toril Borch (2009). Transforming subjectivities in psychiatric care. Subjectivity. ISSN: 1755-6341. 27 (1). s 195216.
 • Terkelsen, Toril Borch (2006). Å bli overvåket gjennom en radiosender: Hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres i en psykiatrisk avdeling. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. ISSN: 1604-3405. 3 (4). s 89 - 110.
 • Terkelsen, Toril Borch; Blystad, Astrid; Hydle, Ida (2005). Article:Transforming extraordinary experiences into the concept of schizophrenia: a case-study of a Norwegian psychiatric unit. Ethical Human Psychology and Psychiatry : an International Journal of Critical Inquiry. ISSN: 1559-4343. 7 (3). s 229 - 252.
 • Terkelsen, Toril Borch (2015). Styring og kontroll av galskap gjennom nasjonale, standardiserte retningslinjer- sett fra et foucauldiansk perspektiv.
 • Terkelsen, Toril Borch (2013). Styring og kontroll av galskap gjennom nasjonale, standardiserte retningslinjer.
 • Terkelsen, Toril Borch; Larsen, Inger Beate (2013). Bruk av tvang i lukket psykiatrisk avdeling.

Sist endret: 30.01.2020 13:01