Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Torild Marie Olsen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2065B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Leder for prosjektet "Barnehagelæreres ledelse av utviklings- og implementeringsprosesser i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen"

2018: Ph.d. i nordisk språkvitenskap

Har ledet og deltatt i en rekke utviklingsprosjekter i barnehage og skole med særlig vekt på språklig og kulturelt mangfold og språklæring. 

Hovedfag fra Universitetet i Oslo med et studieopphold ved Universitetet i Hamburg. Etter hovedfag var jeg sendelektor ved Universitetet i Kiel. Har siden 2003 vært ansatt ved Universitetet i Agder.

Undervisning

Har vært med å utvikle lærerutdanning for tospråklige, og underviser i språklige emner gjennom hele utdanningen

Underviser i språklige emner  i barnehagelærerutdanningen

Har siden 2003 undervist i norsk som andrespråk, EVU-kurs for lærere

Faglige interesser

Representerer Universitetet i Agder i FLIN (Flerspråklighet i Norden). https://flersprakighetinorden.wordpress.com/

August 2015. Deltaker i ekspertpanel i Forskningsrådet på programmet FINNUT

Januar 2018. Deltaker i ekspertpanel i Forskningsrådet på programmet FINNUT

Prosjekter

2020 - ReKomp - Regional kompetanseutvikling i barnehagen - Lister og Østre Agder

2019-2020 Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom i samarbeid med førstelektor Fridunn Tørå Karsrud

2018 - DeKomp - desentralisert kompetanseutvikling - veileder for Tordenskjoldgate skole, Øvre Slettheia og Kongsgård skolesenter

2016-2018. Prosjektleder og faglig ansvarlig for Kompetanse for mangfold i Agder.

2015-2016. FLIK (Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand). Kompetanseutvikling av personalet i seks barnehager om språkmiljøet og arbeidet med språk. 

2013-2015. Prosjektmedarbeider Kompetanseheving i Oslo kommune - barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagene. Høgskolen i Hedmark i Innlandet.

2014 -2015. Prosjektleder og faglig ansvarlig for prosjektet Språk og kultur i Søgnebarnehagen, Søgne kommune.

2006-2010. Prosjektleder for Agder. Kompetanseutvikling i barnehagene - modellutprøving og spredningsarbeid knyttet til implementering av rammeplanen for barnehagen og temahefte "Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen".

Utvalgte publikasjoner

Karsrud, Fridunn Tørå og Olsen, Torild Marie (2022): Muntlig fortelling, engasjement og felleskap. Arbeid med dilemmaeventyr i et flerkulturelt klasserom. I Fredwall, Ingeborg Eidsvåg, Elin Arnesen og Svein Slettan (red.): Eleven og litteraturen. Estetisk lesing på barnetrinnet. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 89-106

Olsen, Torild Marie (2021). Å forske på samtaler i barnehagen - noen metodiske utfordringer. I Fasting, Merte., Lisbeth Skrelad og Jan Kampmann: Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 69 - 83.

Olsen, Torild Marie 2020. Samtaler og språklæring. Å lære norsk som andrespråk gjennom samtaler med ansatte i barnehagen. Oslo: Gyldendal

Olsen, Torild Marie 2017. Språkstimulering gjennom samtale. En studie av språklig samhandling, ordforråd og teksttyper i samtaler mellom ansatte og flerspråklige barn. Avhandling for graden philosophiae doctor, Universitetet i Agder. 

Olsen, Torild Marie 2015. Utelek som språklæringsarena. I Kibsgaard, Sonja og Marit Kanstad (red.). Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Olsen, Torild Marie og Kari Bratland 2014.Språkstimulering i uterom. I Sæther, Morten og Trond Løge Hagen (red.). Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Bergen:Fagbokforlaget.

Olsen, Torild Marie 2000. Semantisk beskrivelse av i og på i lys av prototypeteori. Nordskrift 100/2000

Olsen, Torild Marie 1997. Om forholdet mellom form og funksjon ved tidlig språktilegnelse. Nordskrift 93/1997

Vitenskapelige publikasjoner

  • Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå (2022). Muntlig fortelling, engasjement og fellesskap. Arbeid med dilemmaeventyr i et flerkulturelt klasserom. Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 89 - 110.
  • Olsen, Torild Marie (2021). Å forske på samtaler i barnehagen - noen metodiske utfordringer. Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 69 - 83.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Utelek som språklæringsarena. Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. ISBN: 978-82-450-1742-7. Fagbokforlaget. 4. s 63 - 78.
  • Olsen, Torild Marie (2020). Samtaler og språklæring. Å lære norsk som andrespråk gjennom samtaler med ansatte i barnehagen. ISBN: 978-82-05-52104-9. Gyldendal Akademisk. s 189.
  • Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå (2022). 'Å bruke det som virker. Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom' som en del av seminaret 'Eleven og litteraturen'.
  • Olsen, Torild Marie (2022). Flerspråklige barn i samtale med personalet.
  • Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå; Anne Gerd Grimsby, Haarr (2020). Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom. Podkast episode 2.
  • Grimsby Haarr, Anne Gerd; Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå (2020). Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom. Podkast episode 1.
  • Olsen, Torild Marie (2020). Kurs om fagfornyelsen og muntlige ferdigheter Vegårshei skule.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Kulturelt mangfold i skolen.

Sist endret: 28.02.2023 14:02