0
Hopp til hovedinnhold

Jeg har bachelorgrad i vernepleie (1996) og mastergrad i samfunnsarbeid (2013), begge deler fra det som nå er Høgskulen på Vestlandet. Vernepleie er en spesialisert form for sosialt arbeid, rettet mot å utforme og yte helse- og omsorgstjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og sammensatte vansker. Som samfunnsarbeider har mine særlige fokus vært representasjoner av funksjonshemming, sosialt skapte betingelser for deltakelse, og sosial rettferdighet. Jeg har publisert på eget fagfelt siden 2003.

Jeg er ansatt ved Høgskulen på Vestlandet, men er PhD-student ved Universitetet i Agder, School of Business and Law, med veileder fra Institutt for arbeidsliv og innovasjon.

Jeg har publisert faglitteratur på Universitetsforlaget, og vitenskapelige artikler i norske tidsskrift som Psykologi i kommunen, Michael, Tidsskrift for Omsorgsforskning og Fontene Forskning. Internasjonalt har jeg publisert vitenskapelige artikler i tidsskrift som Learning Disability Practice, The Qualitative Report, samt et vitenskapelig bokkapittel på Routledge.

PhD-prosjekt: Hvordan skape arbeidsplasstilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse, særlig intellektuell funksjonsnedsettelse (utviklingshemming).

I PhD-prosjektet undersøker jeg arbeidsplasstilgjengelighet, med generelt fokus på tilrettelegging som krever organisasjonsmessig innovasjon og læring, og særlig fokus på de kunnskapsproduserende prosessene som organisasjonene kan trenge å inngå i for å tilrettelegge for ansatte med intellektuell funksjonsnedsettelse (utviklingshemming). I studien bruker jeg et spekter av kvalitative tilnærminger, inkludert feltarbeid, kvalitativ intervjuing, kritisk fortolkende syntese, tematisk analyse og kritisk case-studie. I det teoretiske rammeverket trekker jeg på Disability Studies, og Agent-Based Capability Theory of Justice (Claassen, 2016 og 2018), og Workplace Innovation. Et overordnet spørsmål er hva Disability Studies har å by på til Workplace Innovation, og vice versa.

Så langt har jeg to publikasjoner av mer innledende karakter:

Owren, T. & Helmersen, M. (2018). Coping with work: Redefining relations between work life and society. I Garmann Johnsen, H.C., Holtskog, H. og Ennals, R. (Red.). Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. London: Routledge.

Owren, T. (2019). Nine rules of engagement: Reflections on reflexivity. The Qualitative Report, 24(2).

Til kjernen i avhandlingen har jeg en tredelt tilnærming:

Jeg utvikler en teoretisk modell for arbeidsplasstilgjengelighet, basert på en analyse av et utvalg av den eksisterende forskingen om funksjonshemming (review-nivå) i den utvidete business-litteraturen. Rammeverket for studien henter perspektiver fra Disability Studies og kombinerer Sen's Capability Approach med Teece's Dynamic Capabilities. Måltidsskriftet er foreløpig uavklart.

For det andre arbeider jeg med en kvalitativ analyse av intervjuer med 25 ledere som er eller har vært involvert i å skape jobber, og dermed arbeidsplasstilgjengelighet, for personer med intellektuell funksjonsnedsettelse (utviklingshemming). Et hovedfunn dreier seg om at i å skape slik arbeidsplasstilgjengelighet ligger noen innebygde og uløselige dilemmaer. En rekke interne eller eksterne spenninger kan oppstå. Disse vil kunne håndteres på ulike måter, men alle måter vil åpne for kritikk. Måltidsskriftet er foreløpig uavklart.

For det tredje arbeider jeg på en artikkel som kombinerer innsiktene fra den første og andre, og knytter det til Workplace Innovation. Et hovedfokus er hvordan den organisasjonsmessige innovasjonen/læringen og de kunnskapsproduserende prosessene som organisasjonene kan trenge å inngå i, kan knytte sammen to tradisjoner innen Workplace Innovation som historisk har stått noe fra hverandre: Sosio-tekniske systemer og en mer demokratisk orientert og dialogbasert tradisjon. Måltidsskriftet er European Journal of Workplace Innovation.

Forskning

Utvalgte publikasjoner

Owren, T. & Linde, S. (2019). Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming. Fontene Forskning, 12(1), 58-71.

Owren, T. (2019). Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer? Tidsskrift for Omsorgsforskning, 5(1), 1-15.

Linde, S. & Owren, T. (2017). Mellom vilje og valg – en drøfting av tjenesteyternes handlinger og begrunnelser i fire eksempler på insisterende praksis. Tidsskrift for Omsorgsforskning, 3(1).

Thomas Owren og Sølvi Linde (2011) (red.). Vernepleiefaglig teori og praksis – sosialfaglige perspektiver. Universitetsforlaget.

Allmenn formidling

Intervjuer og tekster publisert på Vernepleier.no 2013-2019. Her finner du en komplett oversikt med de nyeste først

Sist endret: 30.08.2019 14:08