0
Hopp til hovedinnhold

Jeg har en bachelorgrad i vernepleie (1996) og mastergrad i samfunnsarbeid (2013), begge fra det som nå er Høgskulen på Vestlandet. Vernepleie er en spesialisert form for sosialt arbeid, særlig innrettet mot å utforme og yte helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede og andre med redusert kognitiv funksjon. Mine særlige fokus som samfunnsarbeider er representasjoner av funksjonshemming, betingelser for samfunnsdeltakelse, og sosial rettferdighet. Jeg har publisert på eget fagfelt siden 2004.

Jeg har vært ansatt på Høgskulen på Vestlandet, på det som nå er Fakultet for helse- og sosialvitenskap, siden 2004. For tiden har jeg en stipendiatstilling på Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling. Jeg er PhD-student ved PhD-programmet på School of Business and Law ved Universitetet i Agder, tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon.

I PhD-prosjektet mitt undersøker jeg kognitiv tilgjengelighet i arbeidslivet: Hvordan kan ordinære bedrifter bli mer tilgjengelige for arbeidstakere med utviklingshemming og andre (inkludert lettere) former for kognitiv funksjonsnedsettelse? Hvilke former for organisasjons- og ledelsesmessig innovasjon kan det kreve? Hvilke muligheter representerer det?

Fire innslagspunkt er:

1) Noen trekk ved den overordnete samfunns- og arbeidslivsutviklingen som særlig bidrar til at noen grupper eksluderes fra arbeidslivet. Hvordan retten til et tilgjengelig arbeidsliv er forankret i menneskerettighetene. Noen innledende runder med hva slik arbeidsinkudering kan kreve av bedrifter og hvordan det kan samspille med organisasjonsmessig læring. Publikasjon:

Owren, T. & Helmersen, M. (2018). Coping with work: Redefining relations between work life and society. I Garmann Johnsen, H.C., Holtskog, H. og Ennals, R. (Red.). Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. London: Routledge.

2) Hvordan forskning med personer med utviklingshemming - og i neste runde ledelse, kollegaskap og arbeidsinkludering - kan kreve refleksivitet. Publikasjon:

Owren, T. (2019). Nine rules of engagement: Reflections on reflexivity. The Qualitative Report, 24(2). Vitenskapsteoretisk essay.

3) Hvilke etiske avklaringer kan ansvarlig ledelse av arbeidstakere med utviklingshemming i ordinære bedrifter kreve? Hvilke dilemmaer kan oppstå, hvilke etiske kompromisser kan de kreve, og hvilke krav stiller de til lederes evne til etisk resonnering? Publikasjon: Under arbeid.

Arbeidstittel: Owren, T. & Dyrkolbotn, S. K. (xxxx). Dilemmas of Difference: Accommodating Employees with Intellectual Disability. Target journal er Journal of Business Ethics.

4) Hvilke forskningskunnskaper finnes fra før om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert kognitiv funksjon i ordinære bedrifter? Hvordan kan disse kunnskapene sammenfattes teoretisk for å støtte arbeidet med å skape kognitiv tilgjengelighet i ordinære bedrifter samt fremtidig forskning? Publikasjon: Under arbeid.

Arbeidstittel: Owren, T. & Austrheim, G. (xxxx). Accommodating Workers with Cognitive Impairments: A Critical Interpretive Synthesis. Target journal er the International Journal of Disability Management.

Studien min er kvalitativ, med to kilder til datamateriale: 1) Siden 2016 har jeg vært i gang med en casestudie av et utvalg jobber som er skapt for ansatte med utviklingshemming i ordinære bedrifter i Norge og Danmark. 2) Sammen med en forskningsbibliotekar gjør jeg systematiske søk etter eksisterende forskning om arbeidstilrettelegging ved 8 medisinske tilstander som kan gi redusert kognitiv funksjon (inkludert demens, hjerneskader etter ulykker og mildere utfall etter cellegiftbehandling) som ledd i den kritiske fortolkende syntesen i det fjerde og siste bidraget.

Utvalgte andre publikasjoner

Owren, T. & Stenhammer, T. (2013). Neurodiversity – accepting autistic difference. Learning Disability Practice, May 2013, No 4.

Owren, T. (2013). Autreat and Autscape: informing and challenging the neurotypical will and ability to include. Masteroppgave. Institutt for sosialfag og vernepleie, Høgskolen i Bergen.

Owren, T. & Linde, S. (2011). Vernepleiefaglig teori og praksis – sosialfaglige perspektiver. Universitetsforlaget.

Ekspertområder

Sist endret: 28.02.2019 00:02

Send studiet på mail