0
Hopp til hovedinnhold

Solveig Sagatun

Professor emerita

Dosent, dr. polit, emerita

Solveig Sagatun er doctor (Ph.d) fra Universitetet i Trondheim (NTNU) innen fagområdet sosialt arbeid. Forskning og undervisning innenfor temaene tverrprofesjonelt og interorganisatorisk samarbeid, kunnskapsforståelser og kunnskapsutvikling i sosialt arbeid, sosialtjenesten i NAV, undersøkelse og hjelpetiltak i barnevern, samt kjønn i sosialt arbeid. Undervisning på master i velferdsstudier med spesialisering i sosialt arbeid. 

Aktuelle publiseringer

Metodiske tilnærminger i barnevernsundersøkelsen. I: Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfaringer med barnevernundersøkelsen. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01789-1. s. 17-21 

Betydning av kjønn i undersøkelsesprosessen. I:Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfaringer med barnevernundersøkelsen. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01789-1. s. 143-158

Dimensjoner ved omsorg som gis oppmerksomhet i barnevernsundersøkelsen. I:Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfrainger med barnevernundersøkelsen. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01789-1. s. 129-142

Refleksjoner om makt i relasjonen tjenesteyter-bruker. I:Kritisk refleksjon i sosialt arbeid. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215018881. s. 141-154

Bruk av begreper om praksis i Nav/sosialtjenesten Likhet og ulikhet i forståelser. : Skriftserien, Universitetet i Agder 2010 (ISBN 9788271176686) 73 s. Skriftserien, Universitet i Agder(151)

Kjønn i sosialt arbeid med ungdommer og foreldre. Universitetsforlaget 2008 (ISBN 9788215012865) 188 s

Kunnskapsforståelser i hjemmebaserte barneverntiltak.Nordisk sosialt arbeid2008 ;Volum 1. s. 12-

Using the Life-mode Interview as Method in Evaluation of Social Work Practice. I:Bryderup, Inge M. (ed): Evidence Based and Knowledge Based Social Work. Research Methods and Approaches in Social Work Research. Aarhus Universitetsforlag 2008 s. 53-60

Vanlig og uvanlig. Miljøarbeid hjemme med 14-18 åringer. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2005 (ISBN 8247173409) 217 s.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Ask, Torunn Alise; Sagatun, Solveig (2019). Utfordringer i forskerrollen i et interorganisatorisk samarbeid. Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. ISBN: 9788245033434. Fagbokforlaget. kapittel. s 77 - 98.
 • Sagatun, Solveig (2019). Utfordringer i forskerrollen i et interorganisatorisk samarbeid. Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. ISBN: 9788245033434. Fagbokforlaget. kapittel 5. s 77 - 98.
 • Sagatun, Solveig (2018). Farskap og barnevernet. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. kapittel 6. s 116 - 137.
 • Sagatun, Solveig (2016). Betydning av kjønn i sosialt arbeid med gutter. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. 5. s 63 - 82.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Sagatun, Solveig (2015). Boys`construction of fatherhood when their fathers are absent.. Nordic Social Work Research. ISSN: 2156-857X. 5 (2). s 113 - 128. doi:10.1080/2156857X.2015.1042017.
 • Sagatun, Solveig (2014). Aksjonsforskning- et bidrag til læring i innovasjonsprosesser. Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-450-1536-2. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s 51 - 70.
 • Ask, Torunn Alise; Sagatun, Solveig (2014). Bedre tjenester for barn, unge og deres foreldre. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 137 - 161.
 • Sagatun, Solveig (2013). Kunnskaps- og tjenesteutvikling på NAV-kontor. Fagutvikling i velferdstjenester. ISBN: 978-82-15-02152-2. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 127 - 141.
 • Sagatun, Solveig; Smith, Eirin (2012). Aktivt medvirkende og medansvarlige brukere i sosialtjenesten og NAV?. Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. ISBN: 978-82-15-01889-8. Universitetsforlaget. Kapittel 15. s 168 - 180.
 • Sagatun, Solveig (2011). Betydning av kjønn i undersøkelsesprosessen. Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfrainger med barnevernundersøkelsen. ISBN: 978-82-15-01789-1. Universitetsforlaget. 8. s 143 - 158.
 • Sagatun, Solveig (2011). Dimensjoner ved omsorg som gis oppmerksomhet i barnevernsundersøkelsen. Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfrainger med barnevernundersøkelsen. ISBN: 978-82-15-01789-1. Universitetsforlaget. 7. s 129 - 142.
 • Sagatun, Solveig; Kildedal, Karin; Nordstoga, Sigrid; Uggerhøj, Lars (2011). Efterskrift Dialog med kommunerne om undersøgelse og resultater. Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfrainger med barnevernundersøkelsen. ISBN: 978-82-15-01789-1. Universitetsforlaget. -. s 171 - 173.
 • Sagatun, Solveig (2011). Innledning. Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfrainger med barnevernundersøkelsen. ISBN: 978-82-15-01789-1. Universitetsforlaget. -. s 11 - 15.
 • Kildedal, Karin; Nordstoga, Sigrid; Sagatun, Solveig (2011). Metodiske tilnærminger i barnevernsundersøkelsen. Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfrainger med barnevernundersøkelsen. ISBN: 978-82-15-01789-1. Universitetsforlaget. 1. s 17 - 21.
 • Sagatun, Solveig (2011). Refleksjoner om makt i relasjonen tjenesteyter-bruker. Kritisk refleksjon i sosialt arbeid. ISBN: 9788215018881. Universitetsforlaget. kapittel 9. s 141 - 154.
 • Sagatun, Solveig; Kildedal, Karin; Nordstoga, Sigrid; Uggerhøj, Lars (2010). Den børnefaglige undersøgelse- på vej mod handleplanen. uden for (nummer) TIDSSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEIJDE. ISSN: 1600-888X. 11 (21). s 4 - 16.
 • Sagatun, Solveig (2009). Aksjonsforskning som arbeidsmåte i prosjektarbeid. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. -. s 148 - 163.
 • Sagatun, Solveig (2008). Kunnskapsforståelser i hjemmebaserte barneverntiltak. Nordisk sosialt arbeid. ISSN: 0333-1342. 28 (1). s 28 - 41.
 • Sagatun, Solveig (2008). Using the Life-mode Interview as Method in Evaluation of Social Work Practice. Bryderup, Inge M. (ed): Evidence Based and Knowledge Based Social Work. Research Methods and Approaches in Social Work Research. Aarhus Universitetsforlag. s 53 - 60.
 • Sagatun, Solveig; Zahl, Mari-Anne (2003). Det vanskelige samarbeidet. Mari-Anne Zahl (red.). Sosialt arbeid. Refleksjon og handling. ISBN: 82-7674-917-8. Fagbokforlaget. s 241 - 258.
 • Sagatun, Solveig; Zahl, Mari-Anne (2003). Det vanskelige samarbeidet. Mari-Anne Zahl (red.). Sosialt arbeid. Refleksjon og handling. Fagbokforlaget. laerebok. s 241 - 258.
 • Sagatun, Solveig (2003). Forskningsprosess- Metodiske refleksjoner. Nordstoga, Sigrid ( red) : Barnevernets PUFF Forskning og Praksis hånd i hånd. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon.
 • Sagatun, Solveig (2001). Kvalitativ forkning med barnevernsungdom. Verneverdig : barnevern, forskning og etikk. Fagbokforlaget. s 145 - 162.
 • Sagatun, Solveig; Eide, Solveig Botnen; Repstad, Pål (1998). Bred retorikk og smale spor. Den lokale velferdsblanding. Universitetsforlaget. s 199 - 209.
 • Sagatun, Solveig; Repstad, Pål (1998). Diakonien i lokalsamfunnet- mellom det offentlige og det krikelige. Den lokale velferdsblanding. Når offentlige og frivillige skal samarbeide. Universitetsforlaget på internett http://www.scup.no. s 107 - 136.
 • Sagatun, Solveig; Eide, Solveig Botnen; Repstad, Pal (1998). Er Den norske kirkes diakoni frivillig?. Den lokale velferdsblanding. Universitetsforlaget. s 137 - 147.
 • Sagatun, Solveig; Amundsen, Ivar; Eide, Solveig Botnen; Svendal, Atle; Repstad, Pål (1998). Lokale integrasjonstiltak- standardisering eller skreddersøm?. Den lokale velferdsblanding. Universitetsforlaget. s 210 - 227.
 • Sagatun, Solveig; Repstad, Pål (1993). Barndom, et tverretatlig fenomen? Erfaringer fra tverretatlig samarbeid i barnevern. DUGNADSÅND OG FORSVARSVERKER Tverretatlig samarbeid i teori og praksis. TANO. s 238 - 275.
 • Sagatun, Solveig; Nordstoga, Sigrid; Kildedal, Karin; Uggerhøj, Lars (2011). Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfrainger med barnevernundersøkelsen. ISBN: 978-82-15-01789-1. Universitetsforlaget. s 179.
 • Sagatun, Solveig (2008). Kjønn i sosialt arbeid med ungdommer og foreldre. ISBN: 9788215012865. Universitetsforlaget. s 188.
 • Sagatun, Solveig; Ask, Torunn Alise (2016). Arbeidslinja og barnets beste - samarbeid mellom NAV og barnevernstjenesten i møte med lavinntektsfamilier.
 • Sagatun, Solveig; Ask, Torunn Alise (2016). 'Challenges in interagency cooperation – workfare and child welfare as different points of departure'.
 • Sagatun, Solveig; Ask, Torunn Alise (2015). Interdependence and challenges- the reflexive practitioner and the reflexive agency.

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 9.01.2020 16:01