Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
53B107 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Ove Skarpenes er dr.polit. i sosiologi fra UiB, 2005.

Forskningsinteresser og publikasjoner

 

1.   Utdannings- og kunnskapssosiologi

2.   Klasse- og kultursosiologi

3.   Teori og metode

4.   Kjønnssosiologi

5.   Covid-19, Ramallah, kunst i Norrköping og jordbærmarkeder i Frankrike, kulturpolitikk, Samuel Beckett, Drillo/Scheie/Solstad, Pet Shop Boys, selvrealiseringsideologi, markeder og verdikommisjoner, mine barneskolestiler

 

1.    Utdannings- og kunnskapssosiologi

Artikler

Karlsen, M. L & Skarpenes, O. (2021), Tracing physical activity through medicalization, standardization and              educationalization. Under arbeid. 2021.

Nepstad, Christian og Skarpenes, Ove (2021). Kroppslig og sosial stedstilhørighet. Om bygdeguttenes forankring         og framtidsperspektiver. Til vurdering        

Skarpenes, Ove (2021). De unges problem: Indvidualisering og kvantifiseringskultur. Nytt Norsk Tidsskrift.               01/2021. (Publiseres i juni).

Furnes, Bjarte, Norman, Elisabeth, Skarpenes, Ove (2021). Mer enn fine ord. Pedagogen, psykologen og              sosiologen diskuter nøkkelbegrep i Fagfornyelsen. Bokkap. i «Betydningen av å møtes: Relasjoner som    grunnlag for læring og undervisning». Fagbokforlaget.  Høsten 2021

Skarpenes, Ove, Sæverot & Ane Malene (2018). Symmetry and equality: Bringing Rancière into the classroom.           Contemporary Issues in Early Childhood . ISSN 1463-9491. 19 (1), s 63 - 71 doi:    10.1177/1463949118762159

Sæverot, Ane Malene, Skarpenes Ove (2017). Familien og felleskapets betydning i skoleelevenes      selvpresentasjoner. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk. ISSN 2387-5739. 3 (1), s - doi:       10.23865/ntpk.v3.574

Skarpenes Ove, Nilsen Ann Christin Eklund, "Making up pupils" (2014). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN           0029-2052. (6), s 424 - 439

Skarpenes, Ove (2012) «Skolen, reformene og kulturens paradokser» (bokkapittel).  I Postholm, M-B., Haug,   P., Munthe, E. og Krumsvik, R. (red). Lærere i skolen som organisasjon. Kristiansand: Cappelen Damm     Høyskoleforlaget. (Fagfellevurdert kapittel).

Skarpenes, Ove Education and the Demand for Emancipation (2014). Scandinavian Journal of Educational     Research. ISSN 0031-3831. 58 (6), s 713 - 733 doi: 10.1080/00313831.2013.840677

Skarpenes, Ove (2011) «Læreren – kunnskapen og moralen», Nordic Studies in Education. Nr.4.

Skarpenes, Ove (2010) «Justification of Educational Reforms in Norway (ca 1965-1995) »,                                           International Online Journal of Educational Sciences, 2010, 2 (3), 640-665. ISSN: 1309-2707

Skarpenes, Ove (2007) Kunnskapsparadokser i kunnskapssamfunnet, Norsk pedagogisk tidsskrift,                      nr.1.

Skarpenes, Ove (2005) «Pedosentrismens framvekst», Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4.

Skarpenes, Ove (1996) «Arven fra opplysningstiden», Norsk pedagogisk tidsskrift 3/4 1996.

 

 

Monografier

Skarpenes, Ove (2007) Kunnskapens legitimering. Fag og læreplaner i videregående skole. Revidert                        utgave av dr. avhandlingen. Oslo: Abstrakt forlag.

Skarpenes, Ove (1998) Læreplankonstruksjon - et møtepunkt for kunnskap og politikk. En studie av Reform-         94, i KULTs skriftserie nr. 96. Norges Forskningsråd. (Bearbeidet utgave av hovedfagsoppgaven).

 

Rapporter

Nilsen, Ann Christin, Kvamme, Ingunn og Ove Skarpenes (2011) «Mot i brystet! – Vett i panna?»                   Prosjektrapport nr. 10/2011. Agderforskning.

Høst, Håkon og Ove Skarpenes (2000) Fagopplæring i småbedrifter under nye vilkår, AHS serie B-2000-1,           UiB.                    

Olsen, Ole Johnny, Seljestad, Lars Ove, Arnesen, Ellen Cathrine og Ove Skarpenes (1998). Fagopplæring i     omforming. Evaluering av Reform 94. Sluttrapport. AHS serie B 1998-4, Universitetet i Bergen.

 

2.    Klasse- og kultursosiologi

Artikler om arbeiderklassen

Skarpenes, Ove (2021). Defending the Nordic model: Understanding the moral universe of the Norwegian              working class. European Journal of Cultural and Political Sociology. Online 17. mars.               https://doi.org/10.1080/23254823.2021.1895857

Skarpenes, Ove (2021). Identity and Class. Boundary Drawing in Norway. In Machin, A. & N. Meidert Political               Identification in Europe: Community in Crisis? Emerald Publishing Limited. 

Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune (2019). Educational experiences and perceptions of occupational hierarchies: The case of the Norwegian working class. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-

Skarpenes, Ove (2018). Klassiske klassekonflikter? Grensedragninger i den norske arbeiderklassen. Tidsskrift              for samfunnsforskning 59 (4).

Skarpenes Ove, Sakslind Rune (2018). Pride, paternalism, prejudice-images of the working class. Social        Sciences. ISSN 2076-0760. 7:10 (1), s 1 - 13 doi: 10.3390/socsci7010010

Skarpenes, Ove (2017). Fortellinger om de lavtutdannede i Norge. Sosiologen.no

 

 

Artikler om middelklassen

Skarpenes Ove, Sakslind Rune, Hestholm Roger, National repertoires of moral values (2016). Cultura:     International Journal of Philosophy of Culture and Axiology . ISSN 1584-1057. 13 (1), s 7 - 20 doi:        10.5840/cultura20161311

Sakslind, Rune og Ove Skarpenes (2014) «Morality and the Middle Class. The European pattern and the Norwegian singularity». Journal of Social History.

Skarpenes, Ove og Rune Sakslind (2010) «Education and Egalitarianism: the Culture of the Norwegian Middle Class», The Sociological Review, Vol. 58. Nr. 2.

Skarpenes, Ove (2007) «Den legitime kulturens moralske forankring», Tidsskrift for samfunnsforskning, 48(4).

 

Monografi

Sakslind, Rune, Skarpenes, Ove, Hestholm, Roger 2018. Middelklassekulturen i Norge. Oslo: Scandinavian             Academic Press.

 

 

Rapport

Sakslind, Rune, Skarpenes, Ove og Roger Hestolm (2006). Rapport og resultater fra prosjektet ’Kunnskap        og kultur i den øvre middelklassen i Norge’, (mars 2006).                                                                                     http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urlvedleggfil&blobheader=applicatio                         n%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=Vedlegg&blobwhere=1144093969296&ssbinary=true                            (Kulfo/NFR nettside)

 

 

3.    Teori og metode

Skarpenes, Ove og Roger Hestholm (2021). Has the suitcase a false bottom? Epistemology, Culture and class.    Under review.

Nilsen, Ann Christin Eklund & Skarpenes, Ove (2021). Quantification and Classification in Education as         Cultural Processes of Self-Fulfilling Prophecies. Akseptert i Policy Futures in Education.

Skarpenes Ove, Hestholm Roger, Fravær og permanens. Tolkningsrommet i kultursosiologiske klasseanalyser   (2015).I Larsen, Håkon (red.) Kultursosiologi. Oslo: Universitetsforlaget.

Skarpenes, Ove og Rune Sakslind (2008) «Kulturforskning og empirisk analyse», Tidsskrift for                      samfunnsforskning 47 (2).  

Skarpenes, Ove og Roger Hestholm (2007) «Den ”nye” franske pragmatikken»,  Sosiologisk årbok, nr. 2.

Skarpenes, Ove  (2001) «Kunnskapssosiologiske problem», Sosiologisk tidsskrift nr. 3.

 

 

4.    Kjønnssosiologi

Artikler

Leonsen, Maria ig Skarpenes, Ove (2021). Den sakrale og den profane fotballen – om forskjeller i medias     dekning av kvinne- og herrefotball på Sørlandet. Tidsskrift for kjønnsforskning. 01/2021. (Publiseres i               mai).

Skarpenes, Ove og Ann Christin Nilsen (2014). Regional gender inequality in the Norwegian culture of        equality. Gender Issues 32(1), 39-56. doi: 10.1007/s12147-014-9131-0   10.1007/s12147-014-9131-0

 

Rapport

Skarpenes, Ove og Ann Christin Nilsen (2011) Kjønnsforskjeller i en likhetskultur. FoU-rapport nr. 4.             Agderforskning 

 

5.    Om Covid-19, Ramallah, kunst i Norrköping og jordbærmarkeder i Frankrike, kulturpolitikk, Samuel Beckett, Drillo/Scheie/Solstad, Pet Shop Boys, selvrealiseringsideologi, markeder og verdikommisjoner, mine barneskolestiler

Artikler og essays

Nilsen, Ann Christin Eklund, Skarpenes, Ove (2020). Coping with COVID-19. Dugnad:                                                         a case of the moral premise of the Norwegian welfare state. International Journal of                                 Sociology and Social Policy. DOI 10.1108/IJSSP-07-2020-026

Skarpenes, Ove (2013) «Kultur som lokal velferdspolitikk»,  Fontene forskning nr. 2/2013.

Skarpenes, Ove (2009) «Kunsten og markedet» I Åkeson, Mattias (red). Nothern Comfort. Norrköping:                                    LABYRINTPRESS

Skarpenes, Ove (2003). Ramallah. Lonely Planet. Dag og tid.

Skarpenes, Ove (2002) «Kom, lat oss rane Homansbyen postkontor - eit essay om sjølvrealisering», Syn og                 Segn nr.  2.

Skarpenes, Ove (2001) «Om idyll og blidhet i tre av mine barneskolestiler fra 1979», Vagant nr. 2/3.

Skarpenes, Ove (2000) «Jakta på gate 28», Syn Segn nr. 2.

Skarpenes, Ove (1999) «Sometimes you’re better off dead», Syn og Segn nr. 4.

Skarpenes, Ove (1998) «Den sanne, den skjønne og den gode scoringen» i Samtiden 2/3 1998.

Skarpenes, Ove (1998) «Fra litterær opplevelse til sosiologisk forståelse - å lese Becketts Endgame»,                                     Sosiologisk Årbok. Bind 3.2.

 

Faglige interesser

Forskningstema:

Kultursosiologi og klassesosiologi

Et hovedtema er studier av ”middelklassens” kunnskap og dannelseskultur i dagens Norge. Sammen med kolleger har jeg analysert hvilke kulturelle og moralske verdsettinger som ligger til grunn for disse ekspertgruppenes oppfatning av sin egen rolle som kunnskapsarbeidere og samfunnsdeltagere. I disse arbeidene fulgte vi opp spesifikke hypoteser utarbeidet gjennom refleksjoner over middelklassene i norsk historie, sammen med problemstillinger og resultater hentet fra nyere (internasjonal) komparativ kunnskaps - og kultursosiologi.

Utdanningsreformer og skolefag

Utdanningspolitikk og utdanningsreformer har også vært et av mine forskningstema.Jeg har studert hvordan kunnskapsinnhold og pedagogikk i videregående skole endret seg ved framveksten av det vi kaller kunnskapssamfunnet, og drøftet kunnskapssosiologisk hvordan endringene har blitt begrunnet og legitimert med henvisning til sentrale kollektive verdsettingsformer i det norske samfunnet. I tillegg har studert sammenhenger mellom fagarbeiderutdanning og arbeidsliv.   

Vitenskapssosiologi og kunnskapssosiologi

Sentralt her har vært vitenskapsteoretiske og kunnskapssosiologiske problematikker. Jeg har diskutert forholdet mellom kontekstoverskridende og kontekstavhengige gyldighetskriterier for kunnskapsanalyse. Den epistemologiske problematikkens forhold til den empiriske kunnskapssosiologien har jeg vært opptatt av, og jeg har i noen artikler diskutert kunnskapstematikken i relasjon til utdanningssosiologien. Jeg har også sett på epistemologiske utfordringer i klasseanalyser. I disse sammenhengene har jeg blant annet vært opptatt av det sterke programmet i vitenskapssosiologien og den pragmatiske vendingen i fransk sosiologi.

Essayistikk

Jeg har hatt en sideinteresse å skrive essay hvor jeg har brukt sosiologien til å diskutere ulike fenomen eller tema som kunst, selvrealiseringsideologi, marked og moral, mine barneskolestiler, popmusikk, fotball og litteratur.

Priser:

2007:Årets tidsskriftartikkel – Universitetsforlagets tidsskriftspris.

«Den ’legitime kulturens’ moralske forankring». Publisert iTidsskrift for samfunnsforskning.

2015: Norsk Sosiologforenings pris for «Den beste ikke-skandinaviskspråklige artikkelen».

«Morality and the middle class. The European pattern and the Norwegian singularity»,Journal of Social History, Volume 48, Number 2, Winter 2014: 313-340. Rune Sakslind og Ove Skarpenes.

Forskergruppe:

Kultursosiologi (leder Anne Ryen). 

Prosjekter

Pågående prosjekt:

Culture and Class: Values and Visions Among Norwegian Workers

The societal trends of the last decades have in a peculiar way given the working class a central place in political discussions and in the public sphere. In this discussion there is a deficit of basic knowledge about the moral universe of workers, and their modes of thinking. The project studies sociologically the world-views, images of politics and society, morality and repertoires of evaluation in the Norwegian working class. Our methods combine established empirical methods from qualitative sociology and the use of a comparative design. The project uses comparisons in a dual sense: It compares nations by contrasting Norwegian findings with results from the international literature on culture and class; and it compares (in a cross-cultural analysis) the working class culture we observe with findings from our recent national study of the upper middle-class culture in Norway. In addition, by placing its findings in the historical context of Norwegian modernization, the project attempts to explore the relationships between culture, class and egalitarianism in a country exemplifying "the Nordic model".

Professor II ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen (fra høsten 2016). Forskergruppe: Arbeid, kunnskap, utdanning og økonomi (AKUØ).

http://www.uib.no/fg/akeku/38724/profilbeskrivelse-aku%C3%B8

http://www.uib.no/personer/Ove.Skarpenes

Vitenskapelige publikasjoner

  • Sakslind, Rune; Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger (2018). Middelklassekulturen i Norge: En komparativ sosiologisk studie. ISBN: 9788230402184. Scandinavian Academic Press. s 280.
  • Skarpenes, Ove (2007). Kunnskapens legitimering: fag og læreplaner i videregående skole. ISBN: 978-82-7935-229-7. Abstrakt forlag. s 329.
  • Skarpenes, Ove (2022). Livsmestring og skolevegring.
  • Skarpenes, Ove (2022). Individualisering og standardisering i utdanning.
  • Skarpenes, Ove (2022). Quantification, classification and individualisation in education.
  • Skarpenes, Ove (2021). Den franske pragmatikken.

Sist endret: 4.01.2023 08:01