0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
53B107 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Ove Skarpenes er dr.polit. i sosiologi fra UiB, 2005.

 

Faglige interesser

Forskningstema:

Kultursosiologi og klassesosiologi

Et hovedtema er studier av ”middelklassens” kunnskap og dannelseskultur i dagens Norge. Sammen med kolleger har jeg analysert hvilke kulturelle og moralske verdsettinger som ligger til grunn for disse ekspertgruppenes oppfatning av sin egen rolle som kunnskapsarbeidere og samfunnsdeltagere. I disse arbeidene fulgte vi opp spesifikke hypoteser utarbeidet gjennom refleksjoner over middelklassene i norsk historie, sammen med problemstillinger og resultater hentet fra nyere (internasjonal) komparativ kunnskaps - og kultursosiologi.

Utdanningsreformer og skolefag

Utdanningspolitikk og utdanningsreformer har også vært et av mine forskningstema.Jeg har studert hvordan kunnskapsinnhold og pedagogikk i videregående skole endret seg ved framveksten av det vi kaller kunnskapssamfunnet, og drøftet kunnskapssosiologisk hvordan endringene har blitt begrunnet og legitimert med henvisning til sentrale kollektive verdsettingsformer i det norske samfunnet. I tillegg har studert sammenhenger mellom fagarbeiderutdanning og arbeidsliv.   

Vitenskapssosiologi og kunnskapssosiologi

Sentralt her har vært vitenskapsteoretiske og kunnskapssosiologiske problematikker. Jeg har diskutert forholdet mellom kontekstoverskridende og kontekstavhengige gyldighetskriterier for kunnskapsanalyse. Den epistemologiske problematikkens forhold til den empiriske kunnskapssosiologien har jeg vært opptatt av, og jeg har i noen artikler diskutert kunnskapstematikken i relasjon til utdanningssosiologien. Jeg har også sett på epistemologiske utfordringer i klasseanalyser. I disse sammenhengene har jeg blant annet vært opptatt av det sterke programmet i vitenskapssosiologien og den pragmatiske vendingen i fransk sosiologi.

Essayistikk

Jeg har hatt en sideinteresse å skrive essay hvor jeg har brukt sosiologien til å diskutere ulike fenomen eller tema som kunst, selvrealiseringsideologi, marked og moral, mine barneskolestiler, popmusikk, fotball og litteratur.

Priser:

2007:Årets tidsskriftartikkel – Universitetsforlagets tidsskriftspris.

«Den ’legitime kulturens’ moralske forankring». Publisert iTidsskrift for samfunnsforskning.

2015: Norsk Sosiologforenings pris for «Den beste ikke-skandinaviskspråklige artikkelen».

«Morality and the middle class. The European pattern and the Norwegian singularity»,Journal of Social History, Volume 48, Number 2, Winter 2014: 313-340. Rune Sakslind og Ove Skarpenes.

Forskergruppe:

Kultursosiologi (leder Anne Ryen). 

Prosjekter

Pågående prosjekt:

Culture and Class: Values and Visions Among Norwegian Workers

The societal trends of the last decades have in a peculiar way given the working class a central place in political discussions and in the public sphere. In this discussion there is a deficit of basic knowledge about the moral universe of workers, and their modes of thinking. The project studies sociologically the world-views, images of politics and society, morality and repertoires of evaluation in the Norwegian working class. Our methods combine established empirical methods from qualitative sociology and the use of a comparative design. The project uses comparisons in a dual sense: It compares nations by contrasting Norwegian findings with results from the international literature on culture and class; and it compares (in a cross-cultural analysis) the working class culture we observe with findings from our recent national study of the upper middle-class culture in Norway. In addition, by placing its findings in the historical context of Norwegian modernization, the project attempts to explore the relationships between culture, class and egalitarianism in a country exemplifying "the Nordic model".

Professor II ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen (fra høsten 2016). Forskergruppe: Arbeid, kunnskap, utdanning og økonomi (AKUØ).

http://www.uib.no/fg/akeku/38724/profilbeskrivelse-aku%C3%B8

http://www.uib.no/personer/Ove.Skarpenes

Vitenskapelige publikasjoner

 • Skarpenes, Ove (2007). Kunnskapens legitimering: fag og læreplaner i videregående skole. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-229-7. 329 s.
 • Skarpenes Ove Kartlegging og testing i skolen – hvor kommer det fra, hvilke elevtyper skaper det? (2018).
 • Skarpenes Ove Educational Experiences and Perceptions of Occupational Hierarchies: The Case of the Norwegian Working Class (2018).
 • Skarpenes Ove Foredrag og debatt: Klasseanalyse- brennaktuell eller uvitenskapelig og utdatert? (2018).
 • Skarpenes Ove Om skoleforskning (2018).
 • Skarpenes Ove Der grensene trekkes (2018).
 • Skarpenes Ove, Sæverot Ane Malene, Symmetry and equality: Bringing Rancière into the classroom (2018). Contemporary Issues in Early Childhood . ISSN 1463-9491. 19 (1), s 63 - 71 doi: 10.1177/1463949118762159
 • Skarpenes Ove Historiske perspektiver i sosiologisk forskning (2018).
 • Skarpenes Ove Hvorfor engasjerer kunstsiloen så voldsomt? (2018).
 • Skarpenes Ove, Sakslind Rune, Pride, paternalism, prejudice-images of the working class (2018). Social Sciences . ISSN 2076-0760. 7:10 (1), s 1 - 13 doi: 10.3390/socsci7010010
 • Sæverot Ane Malene, Skarpenes Ove, Familien og felleskapets betydning i skoleelevenes selvpresentasjoner (2017). Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk . ISSN 2387-5739. 3 (1), s - doi: 10.23865/ntpk.v3.574

Ekspertområder

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail