Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Kontor:
53B107 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Ove Skarpenes er professor i sosiologi ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Han er dr.polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen, 2005. Han var stipendiat og postdoktor ved Sosiologisk institutt, UiB. Han har arbeidet som førsteamanuensis ved UiB og UiA. Skarpenes sine forskningsinteresser er særlig knyttet til utdannings- og kunnskapssosiologi, klasse, kultur, teori og essayistikk. 

Priser

Universitetsforlagets pris for Årets tidsskriftartikkel i 2007 for artikkelen "Den ’legitime kulturens’ moralske forankring", publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning.

Norsk sosiologforenings pris for beste ikke-norskspråklige artikkel sammen med Rune Sakslind i 2014 for artikkelen "Morality and the Middle Class. The European pattern and the Norwegian singularity" publisert i Journal of Social History.

Norsk sosiologforenings pris for beste norskspråklige artikkel for årene 2020-2021 for «De unges problem», publisert i Nytt Norsk Tidsskrift.

 

Publikasjoner

 

Bøker

Hestholm, Roger og Skarpenes, Ove (red.) (august 2023). Sosiologisk analyse. Fagbokforlaget.

Sakslind, Rune, Skarpenes, Ove, Hestholm, Roger 2018. Middelklassekulturen i Norge. Oslo: Sap forlag.

Skarpenes, Ove (2007) Kunnskapens legitimering. Fag og læreplaner i videregående skole. Revidert utgave av dr. avhandlingen. Oslo: Abstrakt forlag.

Skarpenes, Ove (1998) Læreplankonstruksjon - et møtepunkt for kunnskap og politikk. En studie av Reform-  94, i KULTs skriftserie nr. 96. Norges Forskningsråd.

 

Artikler til vurdering

Sakslind, R., Skarpenes, O. og Hestholm, R. (2023). Scientific Controversy and the Construction of Methodological Puzzles

Skarpenes, O. og Hidle, K.M.W (2023). The clash of cultures: Individualization and standardization in education.

 

Artikler i tidsskrift

Skarpenes, Ove (2021). Defending the Nordic model: Understanding the moral universe of the Norwegian working class. European Journal of Cultural and Political Sociology. ISSN: 2325-4823. 8 (2). s 151- 174. doi:10.1080/23254823.2021.1895857.

Nepstad, C. og Skarpenes, O. (2021). Kroppslig og sosial stedstilhørighet. Bygdegutters forankring og framtidsperspektiver. Plan, Vol (53), 4.

Karlsen, Maria Louise; Skarpenes, Ove; Borgen, Jorunn Spord (2022). Standardisering av WHO-anbefalingen for fysisk aktivitet for barn og unge og konsekvenser for praksis i norske skoler. Acta Didactica Norden          (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (1). doi:10.5617/adno.8983.

Hidle, Kari-Mette Walmann; Skarpenes, Ove (2021). ”Formalistisk obskurantisme”? Forsøk på dechiffrering av læreplanen i samfunnsfag. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. 11 (3). s 24 - 50.

Skarpenes, Ove (2021). De unges problem.  Nytt Norsk Tidsskrift Vol.38, Utg.1-2.

Skarpenes, Ove (2021). Defending the Nordic model: Understanding the moral universe of the Norwegian working class. European Journal for Cultural and Political Sociology.                 

Nilsen Eklund, A.C. & Skarpenes, O.  (2021). Quantification and Classification in Education. What is at stake?  Policy Futures in Education. OnlineFirst.10.1177/14782103211032049.

Leonsen, Maria og Skarpenes, Ove (2021). Den profane og den sakrale fotballen. Om medias dekning av fotball   på Sørlandet. Tidsskrift for Kjønnsforskning.

Nilsen, Ann Christin Eklund, Skarpenes, Ove (2020). Coping with COVID-19. Dugnad: a case of the moral premise of the Norwegian welfare state. International Journal of Sociology       

and Social Policy. DOI 10.1108/IJSSP-07-2020-026

Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune (2019). Educational experiences and perceptions of occupational hierarchies: The case of the Norwegian working class. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-  3831. s 1 - 16. doi:10.1080/00313831.2019.1639814.

Skarpenes, Ove (2018). Klassiske klassekonflikter? Grensedragninger i den norske arbeiderklassen. Tidsskrift  for samfunnsforskning. Vol (59). 4.

Skarpenes Ove, Sakslind Rune, Pride, paternalism, prejudice-images of the working class (2018). Social Sciences. ISSN 2076-0760. 7:10 (1), s 1 - 13 doi: 10.3390/socsci7010010

Skarpenes Ove, Sæverot Ane Malene (2018). Symmetry and equality: Bringing Rancière into the classroom. Contemporary Issues in Early Childhood . ISSN 1463-9491. 19 (1), s 63 - 71 doi:    10.1177/1463949118762159

Sæverot Ane Malene, Skarpenes Ove (2017). Familien og felleskapets betydning i skoleelevenes selvpresentasjoner. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk . ISSN 2387-5739. 3 (1), s - doi:       10.23865/ntpk.v3.574

Skarpenes, Ove (2017). Fortellinger om de lavtutdannede i Norge. Sosiologen.no

Skarpenes Ove, Sakslind Rune, Hestholm Roger, National repertoires of moral values (2016). Cultura:     International Journal of Philosophy of Culture and Axiology . ISSN 1584-1057. 13 (1), s 7 - 20 doi:       10.5840/cultura20161311

Skarpenes Ove, Nilsen Ann Christin Eklund, "Making up pupils" (2014). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. (6), s 424 - 439

Skarpenes Ove Education and the Demand for Emancipation (2014). Scandinavian Journal of Educational     Research . ISSN 0031-3831. 58 (6), s 713 - 733 doi: 10.1080/00313831.2013.840677

Sakslind, Rune og Ove Skarpenes (2014) «Morality and the Middle Class. The European pattern and the Norwegian singularity». Journal of Social History.

Skarpenes, Ove og Ann Christin Nilsen (2014) «Regional gender inequality in the Norwegian culture of equality». Gender Issues.

Skarpenes, Ove (2013) «Kultur som lokal velferdspolitikk»,  Fontene forskning nr. 2/2013.

Skarpenes, Ove (2011) «Læreren – kunnskapen og moralen», Nordic Studies in Education. Nr.4.

Skarpenes, Ove (2010) «Justification of Educational Reforms in Norway (ca 1965-1995) », International Online Journal of Educational Sciences, 2010, 2 (3), 640-665. ISSN: 1309-2707

Skarpenes, Ove og Rune Sakslind (2010) «Education and Egalitarianism: the Culture of the Norwegian Middle Class», The Sociological Review, Vol. 58. Nr. 2.

Skarpenes, Ove og Rune Sakslind (2008) «Kulturforskning og empirisk analyse», Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 2

Skarpenes, Ove (2007) «Den legitime kulturens moralske forankring», Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 4. 

Skarpenes, Ove og Roger Hestholm (2007) «Den ”nye” franske pragmatikken»,  Sosiologisk årbok, nr. 2. Skarpenes, Ove (2007) «Kunnskapsparadokser i kunnskapssamfunnet», Norsk pedagogisk tidsskrift, nr.1.

Skarpenes, Ove (2005) «Pedosentrismens framvekst», Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4.              

Skarpenes, Ove  (2001) «Kunnskapssosiologiske problem», Sosiologisk tidsskrift nr. 3.

Skarpenes, Ove (1998) «Fra litterær opplevelse til sosiologisk forståelse - å lese Becketts Endgame», Sosiologisk Årbok. Bind 3.2.

Skarpenes, Ove (1996) «Arven fra opplysningstiden», Norsk pedagogisk tidsskrift 3/4 1996.

 

Bokkapittel

Skarpenes, O. (2023). Oppfinnelsen av Pearsons r – en historisk vitenskapssosiologisk analyse, i Hestholm, Roger og Skarpenes, Ove (red.) (august 2023). Sosiologisk analyse. Fagbokforlaget.

Hestholm, R. og Skarpenes, (2023). Sammenbinding av idéer og evidens, i Hestholm, Roger og Skarpenes, Ove (red.) (august 2023). Sosiologisk analyse. Fagbokforlaget.

Furnes, B, Norman, E. og Skarpenes, O. (2021). Mer enn bare fine ord? Pedagogen, psykologen og sosiologen  drøfter moteord i skolen. I Almås, A. G, Bjørkelo, B. Og Ulvik, M. Betydningen av å møtes: Relasjoner som grunnlag for læring og undervisning. Fagbokforlaget, høsten 2021.

Skarpenes, Ove (2021). Identity and Class: Boundary Drawing in Norway, In Machim, A. and Meidert, M.Political Identification in Europe: Community in Crisis? Pp., 127-145. Emarald.

Skarpenes Ove, Hestholm Roger (2015). Fravær og permanens. Tolkningsrommet i kultursosiologiske klasseanalyser. I Larsen, H. Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget.

Skarpenes, Ove (2012) «Skolen, reformene og kulturens paradokser» (bokkapittel).  I Postholm, M-B., Haug,   P., Munthe, E. og Krumsvik, R. (red). Lærere i skolen som organisasjon. Kristiansand: Cappelen Damm     Høyskoleforlaget. (Fagfellevurdert kapittel).

Skarpenes, Ove (2009) «Kunsten og markedet» I Åkeson, Mattias (red). Nothern Comfort. Norrköping: LABYRINTPRESS

 

Rapporter

Skarpenes, Ove og Ann Christin Nilsen (2011) Kjønnsforskjeller i en likhetskultur. FoU-rapport nr. 4. Agderforskning 

Nilsen, Ann Christin, Kvamme, Ingunn og Ove Skarpenes (2011) «Mot i brystet! – Vett i panna?» Prosjektrapport nr. 10/2011. Agderforskning.

Sakslind, Rune, Skarpenes, Ove og Roger Hestolm (2006). Rapport og resultater fra prosjektet ’Kunnskap   og kultur i den øvre middelklassen i Norge’, (mars 2006).                                                                                     http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urlvedleggfil&blobheader=applicatio                         n%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=Vedlegg&blobwhere=1144093969296&ssbinary=true                            (Kulfo/NFR nettside), Sakslind, Rune, Ove Skarpenes og Roger Hestholm.

Haust, Håkon og Ove Skarpenes (2000) Fagopplæring i småbedrifter under nye vilkår, AHS serie B-2000-1,  UiB.                    

Olsen, Ole Johnny, Seljestad, Lars Ove, Arnesen, Ellen Cathrine og Ove Skarpenes (1998). Fagopplæring i     omforming. Evaluering av Reform 94. Sluttrapport. AHS serie B 1998-4, Universitetet i Bergen.

 

Sosiologiske essays i allmennvitenskapelige tidsskrift

Skarpenes, Ove (2003) «Ramallah. Lonely Planet», Dag og Tid 23.08.

Skarpenes, Ove (2002) «Kom, lat oss rane Homansbyen postkontor - eit essay om sjølvrealisering», Syn og   Segn nr.  2.

Skarpenes, Ove (2001) «Om idyll og blidhet i tre av mine barneskole- stiler fra 1979», Vagant nr. 2/3. Skarpenes, Ove (2000) «Jakta på gate 28», Syn Segn nr. 2.

Skarpenes, Ove (1999) «Sometimes you’re better off dead», Syn og Segn nr. 4.

Skarpenes, Ove (1998) «Den sanne, den skjønne og den gode scoringen» i Samtiden 2/3 1998.

Faglige interesser

Forskningstema:

Kultursosiologi og klassesosiologi

Et hovedtema er studier av ”middelklassens” kunnskap og dannelseskultur i dagens Norge. Sammen med kolleger har jeg analysert hvilke kulturelle og moralske verdsettinger som ligger til grunn for disse ekspertgruppenes oppfatning av sin egen rolle som kunnskapsarbeidere og samfunnsdeltagere. I disse arbeidene fulgte vi opp spesifikke hypoteser utarbeidet gjennom refleksjoner over middelklassene i norsk historie, sammen med problemstillinger og resultater hentet fra nyere (internasjonal) komparativ kunnskaps - og kultursosiologi.

Utdanningsreformer og skolefag

Utdanningspolitikk og utdanningsreformer har også vært et av mine forskningstema.Jeg har studert hvordan kunnskapsinnhold og pedagogikk i videregående skole endret seg ved framveksten av det vi kaller kunnskapssamfunnet, og drøftet kunnskapssosiologisk hvordan endringene har blitt begrunnet og legitimert med henvisning til sentrale kollektive verdsettingsformer i det norske samfunnet. I tillegg har studert sammenhenger mellom fagarbeiderutdanning og arbeidsliv.   

Vitenskapssosiologi og kunnskapssosiologi

Sentralt her har vært vitenskapsteoretiske og kunnskapssosiologiske problematikker. Jeg har diskutert forholdet mellom kontekstoverskridende og kontekstavhengige gyldighetskriterier for kunnskapsanalyse. Den epistemologiske problematikkens forhold til den empiriske kunnskapssosiologien har jeg vært opptatt av, og jeg har i noen artikler diskutert kunnskapstematikken i relasjon til utdanningssosiologien. Jeg har også sett på epistemologiske utfordringer i klasseanalyser. I disse sammenhengene har jeg blant annet vært opptatt av det sterke programmet i vitenskapssosiologien og den pragmatiske vendingen i fransk sosiologi.

Essayistikk

Jeg har hatt en sideinteresse å skrive essay hvor jeg har brukt sosiologien til å diskutere ulike fenomen eller tema som kunst, selvrealiseringsideologi, marked og moral, mine barneskolestiler, popmusikk, fotball og litteratur.

Priser:

2007:Årets tidsskriftartikkel – Universitetsforlagets tidsskriftspris.

«Den ’legitime kulturens’ moralske forankring». Publisert iTidsskrift for samfunnsforskning.

2015: Norsk Sosiologforenings pris for «Den beste ikke-skandinaviskspråklige artikkelen».

«Morality and the middle class. The European pattern and the Norwegian singularity»,Journal of Social History, Volume 48, Number 2, Winter 2014: 313-340. Rune Sakslind og Ove Skarpenes.

Forskergruppe:

Kultursosiologi (leder Anne Ryen). 

Prosjekter

Pågående prosjekt:

Culture and Class: Values and Visions Among Norwegian Workers

The societal trends of the last decades have in a peculiar way given the working class a central place in political discussions and in the public sphere. In this discussion there is a deficit of basic knowledge about the moral universe of workers, and their modes of thinking. The project studies sociologically the world-views, images of politics and society, morality and repertoires of evaluation in the Norwegian working class. Our methods combine established empirical methods from qualitative sociology and the use of a comparative design. The project uses comparisons in a dual sense: It compares nations by contrasting Norwegian findings with results from the international literature on culture and class; and it compares (in a cross-cultural analysis) the working class culture we observe with findings from our recent national study of the upper middle-class culture in Norway. In addition, by placing its findings in the historical context of Norwegian modernization, the project attempts to explore the relationships between culture, class and egalitarianism in a country exemplifying "the Nordic model".

Professor II ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen (fra høsten 2016). Forskergruppe: Arbeid, kunnskap, utdanning og økonomi (AKUØ).

http://www.uib.no/fg/akeku/38724/profilbeskrivelse-aku%C3%B8

http://www.uib.no/personer/Ove.Skarpenes

Vitenskapelige publikasjoner

  • Hestholm, Roger Ivan; Skarpenes, Ove (2023). Sosiologisk analyse. ISBN: 9788245045932. Fagbokforlaget. s 322.
  • Sakslind, Rune; Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger (2018). Middelklassekulturen i Norge: En komparativ sosiologisk studie. ISBN: 9788230402184. Scandinavian Academic Press. s 280.
  • Skarpenes, Ove (2007). Kunnskapens legitimering: fag og læreplaner i videregående skole. ISBN: 978-82-7935-229-7. Abstrakt forlag. s 329.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Skarpenes, Ove (2024). Kulturkollisjoner: Individualisering og standardisering i skolen.
  • Skarpenes, Ove (2023). Discussion - Nordic Network for New Social Pragmatism.
  • Skarpenes, Ove (2023). Discussion in Nordic Network for New Social Pragmatism.
  • Skarpenes, Ove (2023). French pragmatism - short introduction.
  • Skarpenes, Ove (2023). Boklansering: Sosiologisk analyse.

Sist endret: 10.05.2023 11:05