Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Magnus Skålhegg

Tilknyttet UiA

 
Kontor:
H2022 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Doktorgradsstipendiat tilknyttet forskningsprosjektet WINDPLAN

Se "Forskning" for mer informasjon om PhD prosjektet.

 

 

Forskning

PhD prosjekt: Vindkraft og Stedskonstruksjon

PhD prosjektet er en undersøkelse av forskjellige relasjoner som oppstår mellom lokalsamfunn og vindkraft. Mye av konflikten som finnes i norsk vindkraft kan spores tilbake til en utvikling som er for ensidig basert på fysiske, tekniske og juridiske premisser. Videre ser det også ut til at det blir antatt at klimaendringer, økonomisk utvikling og energisikkerhet er nok til å rettferdiggjøre utvikling på et lokalt nivå, uten at det er undersøkt. Derfor trenger vi trenger mer kunnskap om hvilke lokale faktorer som er gjeldende når vindkraft blir konseptualisert lokalt, og hvordan de forskjellige koblingene mellom sted og vindkraft gjøres. Her er det viktig å behandle alle typer av rasjonaliteter likeverdig uavhengige om de trekker i negativ eller positiv retning.

Sentralt for prosjektet er annerkjennelsen av at utvikling av vindkraft i et lokalsamfunn i praksis innebærer en rekonstruksjon av sted. Denne prosessen innebærer ofte konflikter som strekker seg utover abstrakte temaer som klima endringer, storskala økonomisk utvikling og energisikkerhet. Isteden bør utvikling av vindkraft og dens medfølgende konflikter sees som et spørsmål om hva stedet ønsker å være.     

Prosjektet benytter seg av et teoretisk rammeverk som på den ene siden trekker på geografiske teorier om sted og på den andre siden STS teori om sosiotekniske forestillinger. Studiet vil være en komparativ studie som sammenligner forskjellige sosiotekniske forestillinger og deres tilhørende stedsbilder som har oppstått i to vertskommuner. Metodene som vil bli benyttet er intervjuer, dokumentanalyse, befaring og deltagelse på eventuelle folkemøter. Kunnskap som kommer ut av avhandlingen kan brukes til å skape bedre beslutningsgrunnlag, styrke planprosessen og til å utvide måten vi tenker om landbasert vindkraft på i Norge.            

Vitenskapelige publikasjoner

  • Skålhegg, Magnus (2022). Sociotechnical imaginaries, the spatial dimension of place, and framing analysis.

Sist endret: 27.01.2021 10:01