Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2069 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg forsker på samtale og muntlig språkbruk i ulike kontekster. Hovedinteressen er etablering av forståelse i samtaler der en av partene er andrespråksbruker. Ellers har jeg forsket på pragmatiske partikler i norsk og samtaler i ulike institusjonelle sammenhenger, slik som i møter i organisasjoner. Jeg leder for tiden prosjektet Communicating rights in police investigative interviews (2018-2021), som undersøker hvordan politietterforskere informerer mistenkte med andrespråksbakgrunn om deres rettigheter i avhør. Jeg deltar også i prosjektet Andrespråkskommunikasjon i arbeidslivet: om polske immigranter i Norge (2020-2023) med studier av andrespråklig interaksjon på arbeidsplassen. Endelig har jeg også ledet prosjektet Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens (2016-2020). Jeg underviser i retorikk og kommunikasjon på bachelor i kommunikasjon og master i samfunnskommunikasjon. 

Forskning

Flerspråklighet

Som leder av forskningsprosjektet Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens har jeg bidratt til en rekke artikler. Et par av dem handler om strategier flerspråklige bruker for å finne ord når de snakker på et andrespråk, og hvordan disse påvirkes av fremskridende demens (Svennevig og Lind 2016, Lind m.fl. 2018). En annen tar opp bruken av andre språk - kodeveksling - som strategi for å kompensere for ordfinningsproblemer (Svennevig m.fl. 2019). Videre har jeg en artikkel om hvordan samtalepartnere håndterer situasjoner der en person med demens ikke kan svare på et spørsmål om personlige erfaringer og produserer forklaringer på årsaken til det manglende svaret (Svennevig & Landmark 2019). En annen artikkel tar opp hvordan samtalepartnere kan støtte personer med demens når de forsøker å fortelle en historie, uten derved å overta historiefortellingen (Svennevig & Hamilton 2021). En annen kontekst hvor jeg studerer flerspråklighet, er byggeplasser. Her har jeg publisert en artikkel om hvilke strategier bygningsarbeidere bruker for å tilegne seg nye tekniske termer på norsk i sine daglige samtaler på arbeidsplassen (Svennevig 2018b).

Etablering av forståelse i samtale

I en rekke artikler har jeg beskrevet samtalestrategier som brukes for å sikre gjensidig forståelse i samtaler med andrespråksbrukere. Særlig har jeg beskrevet strategier for å foregripe og avverge forståelsesproblemer. Noen slike strategier er å reformulere sin egen ytring på en enklere måte (Svennevig 2023), å dele opp en ytring i mindre porsjoner og presentere dem én av gangen (Svennevig 2015, 2018a), å foregripe problemer med vanskelige ord ved å skyte inn forklarende tillegg i en pågående tur (Svennevig 2010) eller å omformulere spørsmål ved å legge til mulige svaralternativer (Svennevig 2013). I et eksperiment testet vi om slike strategier faktisk fører til bedre forståelse, og det viste seg at jo flere strategier man brukte, jo større var sjansene for å oppnå forståelse (Svennevig, Gerwing m.fl. 2019). En kontekst hvor slike strategier brukes med hell, er i politiavhør når etterforskere skal forklare den avhørte vedkommendes rettigheter, som i de juridiske dokumentene er formulert i et vanskelig forståelig språk (Svennevig, Urbanik & Diepeveen 2023). For å sjekke at man har forstått en potensielt problematisk ytring av en andrespråksbruker, benyttes ofte repetisjon av ytringen som en kvittering på mottatt informasjon (2004). Når det oppstår forståelsesproblemer i andrespråkssamtaler, bruker førstespråksbrukerne ulike strategier for å unngå å fremheve andrespråksbrukernes språkproblemer (Svennevig 2009a). En mer generell strategi for å unngå det sosialt sensitive i å innlede til reparasjon, er å presentere problemet som et  hørselsproblem framfor et forståelsesproblem (Svennevig 2008a).  

Norske diskursmarkører

Jeg har analysert en rekke småord og pragmatiske uttrykk som er særegne for talespråk. Det gjelder for eksempel når vi svarer ja, jo og nei på spørsmål som ikke er ja/nei-spørsmål: A: "Hvorfor gjorde du det?" B: "Nei, det var vel fordi..." (Svennevig 2001b). Jeg har også skrevet om hvordan adverbet bare har utviklet seg til en samtalepartikkel som kan fungere enten dempende ("Jeg bare lurte på...") eller forsterkende ("Den er bare så fet!") (Opsahl og Svennevig 2007). En annen studie analyserer funksjonen av ikke sant som responsuttrykk (A: "Den filmen var så kul!" B: "Ikke sant?") og hevder at denne brukes til å hevde selvstendig grunnlag for vurderingen (Svennevig 2008d). Videre har jeg studert partikler som brukes til å innlede sitater, nemlig bare, sånn og liksom  ("Hun bare "hva?"", "Jeg blir sånn "å herregud!"") (Hasund, Opsahl og Svennevig 2012, Opsahl og Svennevig 2012). En annen studie handler om uttrykket hallo, som jeg viser kan brukes enten som en påtale av feil ("Hallo, kan du ta litt hensyn?") eller som en annonsering av nyheter ("Hallo jeg hadde det skikkelig koselig med Håkon på lørdag!") (Svennevig 2012d). Endelig har jeg skrevet om partikkelen , som i motsetning til de andre diskursmarkørene er i tilbakegang og i ferd med å forsvinne, særlig som forsterker av talerens forpliktelse til utsagnet ("Det er  trivelig innpå der, da") (Svennevig 2014a).

Intern kommunikasjon på arbeidsplassen

Et viktig forskningstema har vært interaksjon i møter. I én artikkel viser jeg hvordan ledere gir tilbakemelding på de underordnedes rapportering av sin virksomhet og hvordan de formulerer anvisninger for framtidig handling (Svennevig 2011). I en annen tar jeg opp hvordan dagsordenen brukes som ressurs for å introdusere nye emner i samtalen (Svennevig 2012a). Den siste artikkelen om dette emnet handler om hvordan møtedeltakere begrunner og redegjør for sin rett til å tildele andre arbeidsoppgaver (Svennevig og Djordjilovic 2015). Jeg har også skrevet et par introduksjonsartikler som går gjennom forskningen om møtesamtaler generelt (Asmuss og Svennevig 2009, Svennevig 2012b). Ellers har jeg i samarbeid med Karianne Skovholt studert bruken av e-post i arbeidsgrupper, med vekt på normer for når og hvordan man gir respons (Skovholt & Svennevig 2013) og hvordan kopier brukes for ulike formål (Skovholt & Svennevig 2006). Jeg har også analysert lederes retorikk i annonsering av nedbemanninger i en bedrift (Svennevig 2008a).

Faglige interesser

Forebygging av forståelsesproblemer i samtaler med andrespråksbrukere

Flerspråklighet og demens

Pragmatiske partikler i norsk

Politiavhør

 

Prosjekter

Communicating rights in police investigative interviews, 2018-2021 (prosjektleder)

Andrespråkskommunikasjon i arbeidslivet: om polske immigranter i Norge, 2020-2023 (NorPol)

Utvalgte publikasjoner

For fullstendig liste over publikasjoner, se min profil på Google Scholar eller Researchgate.

Jan Svennevig (2023) Self-Reformulation as a Preemptive Practice in Talk Addressed to L2 Users, Research on Language and Social Interaction, 56:3, 250-268,  DOI: 10.1080/08351813.2023.2235967

Jan Svennevig, Paweł Urbanik & Aafke Diepeveen (2023) How police investigators seek to secure that suspects speaking a second language understand their rights in investigative interviews, Police Practice and Research, DOI: 10.1080/15614263.2023.2233660

Diepeveen, Aafke; Svennevig, Jan; Urbanik, Pawel (2022). Suspects’ opportunities to claim their legal rights in police investigative interviews. International Journal of Speech Language and The Law.  doi:https://doi.org/10.1558/ijsll.20349.

Svennevig, Jan & Hamilton, Heidi (2021). Fostering Storytelling by Persons with Dementia in Multiparty Conversation. In Røyneland, Unn & Blackwood, Robert (Ed.), Multilingualism across the Lifespan. Routledge. p. 169–188. doi: 10.4324/9781003125815

Svennevig, Jan (2021). How to do things with signs. The formulation of directives on signs in public spaces, Journal of Pragmatics, 175, 165-183. 
https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.01.016

Svennevig, Jan 2020 Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Svennevig, Jan & Landmark, Anne Marie (2019). Accounting for forgetfulness in dementia interaction. Linguistics Vanguard 5 (s2), s 1- 12 .

Svennevig, Jan; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Landmark, Anne Marie Dalby (2019). Code-switching in multilinguals with dementia: patterns across speech contexts.Clinical Linguistics & Phonetics. doi:10.1080/02699206.2019.1600170

Svennevig, Jan, Jennifer Gerwing, Bård Uri Jensen, Meredith Allison (2019). Pre-empting understanding problems in L1/L2 conversations: Evidence of effectiveness from simulated emergency calls. Applied Linguistics 40(2), 205-227. https://doi.org/10.1093/applin/amx021

Svennevig, Jan (2018a). Decomposing Turns to Enhance Understanding by L2 Speakers, Research on Language and Social Interaction, 51:4, 398-416, DOI: 10.1080/08351813.2018.1524575

Svennevig, Jan (2018b). “What’s it called in Norwegian?” Acquiring L2 vocabulary items in the workplace. Journal of Pragmatics 126, 69-77. doi.org/10.1016/j.pragma.2017.10.017

Svennevig, Jan og Djordjilovic, Olga 2015. Accounting for the right to assign a task in workplace meetings. Journal of Pragmatics 78, 98–111. (pdf)

Svennevig, Jan, Sonia Arisland og Anna Solvoll Rognmo 2014: "Jeg bare spør..." Pågående intervjustil i partilederutspørringer. Rhetorica Scandinavica 66/67, 96–121.

Svennevig, Jan 2013: Reformulation of questions with candidate answers, International Journal of Bilingualism 17(2), 189–204.

Svennevig, Jan 2012a: The agenda as resource for topic introduction in workplace meetings. Discourse Studies 14(1), 53–66.

Svennevig, Jan 2012b: On being heard in emergency calls. The development of hostility in a fatal emergency call. Journal of Pragmatics 44 (11): 1393-1412.

Svennevig, Jan 2012c: "og jeg bare hallo liksom." Hallo som diskursmarkør i samtale. Jan Lindström og Sofie Henricson (red.): Språk och interaktion 3. Helsingfors universitet: Nordica, s. 157-174 (pdf).

Svennevig, Jan 2011: Leadership style in managers’ feedback in meetings. Jo Angouri & Meredith Marra (red.): Constructing Identities at WorkLondon: Palgrave, 17–39. (pdf)

Svennevig, Jan 2010. Pre-empting reference problems in conversation. Language in Society 39, 173–202. (pdf, © Cambridge U Press)

Svennevig, Jan 2009. Forståelse og sosiale relasjoner i håndtering av språkproblemer i andrespråkssamtaler. Nordand - Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 4(2), 35–64. (pdf)

Svennevig, Jan 2008. Trying the easiest solution first in other-initiated repair. Journal of Pragmatics 40 (2), 333–348.

Opsahl, Toril og Jan Svennevig 2007. "Må ha det. Bare  ha det” Bare som pragmatisk partikkel i samtale. Norsk lingvistisk tidsskrift 25, 29–56. (pdf )

Svennevig, Jan 2004. Other-repetition as display of hearing, understanding and emotional stance. Discourse Studies 6/4: 489–516.

Svennevig, Jan 2003. Echo answers in native/non-native interaction. Pragmatics 13/2, s. 285–309. (pdf )

Svennevig, Jan 1999 Getting acquainted in conversation. A study of initial interactions. Pragmatics & Beyond New Series), Amsterdam: John Benjamins. (se Google books )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Svennevig, Jan; Urbanik, Pawel Kazimierz; Diepeveen, Aafke (2023). How police investigators seek to secure that suspects speaking a second language understand their rights in investigative interviews. Police Practice & Research. ISSN: 1561-4263. doi:10.1080/15614263.2023.2233660.
 • Svennevig, Jan (2023). Partikkelen å? som reparasjonsinnleder og nyhetsmarkør. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 41 (2). s 233 - 256.
 • Svennevig, Jan; Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2023). Reparasjonssekvenser i tolkede samtaler. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 41 (2). s 357 - 379.
 • Svennevig, Jan (2023). Self-Reformulation as a Preemptive Practice in Talk Addressed to L2 Users. Research on Language and Social Interaction. ISSN: 0835-1813. 56 (3). s 250 - 268. doi:10.1080/08351813.2023.2235967.
 • Steien, Guri Bordal; Svennevig, Jan; Jensen, Bård Uri (2022). On the pragmatic function of utterance-level declination as deployed by speakers with multilingual repertoires. International Journal of Bilingualism. ISSN: 1367-0069. s 1 - 17. doi:10.1177/13670069221077957.
 • Killmer, Helene; Svennevig, Jan; Beeke, Suzanne (2022). Requests to children by parents with aphasia. Aphasiology. ISSN: 0268-7038. doi:10.1080/02687038.2022.2094335.
 • Diepeveen, Aafke; Svennevig, Jan; Urbanik, Pawel (2022). Suspects’ opportunities to claim their legal rights in police investigative interviews. International Journal of Speech Language and The Law. ISSN: 1748-8885. 28 (2). s 171 - 200. doi:10.1558/ijsll.20349.
 • Urbanik, Pawel; Svennevig, Jan (2021). Action-Depicting Gestures and Morphosyntax: The Function of Gesture-Speech Alignment in the Conversational Turn. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 12s 1 - 24. doi:10.3389/fpsyg.2021.689292.
 • Killmer, Helene; Beeke, Suzanne; Svennevig, Jan (2021). Collaborative storytelling with a person with aphasia: Promoting agency in a multiparty interaction. Journal of Interactional Research in Communication Disorders. ISSN: 2040-5111. 11 (1). s 78 - 104. doi:10.1558/jircd.20902.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Nilsson, Elin; Ekström, Anna; Svennevig, Jan (2021). Couples living with dementia managing conflicting knowledge claims. Discourse Studies. ISSN: 1461-4456. 23 (2). s 191 - 212. doi:10.1177/1461445620966918.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle; Svennevig, Jan (2021). Creating space for interpreting within extended turns at talk. Journal of Pragmatics. ISSN: 0378-2166. 182s 144 - 162. doi:10.1016/j.pragma.2021.06.009.
 • Svennevig, Jan; Hamilton, Heidi (2021). Fostering Storytelling by Persons with Dementia in Multiparty Conversation. Multilingualism across the Lifespan. ISBN: 9781003125815. Routledge. 8. s 169 - 188.
 • Svennevig, Jan (2021). How to do things with signs. The formulation of directives on signs in public spaces. Journal of Pragmatics. ISSN: 0378-2166. 175s 165 - 183. doi:10.1016/j.pragma.2021.01.016.
 • Killmer, Helene; Svennevig, Jan; Beeke, Suzanne (2021). Joint planning in conversations with a person with aphasia. Journal of Pragmatics. ISSN: 0378-2166. 187 (1). s 72 - 89. doi:10.1016/j.pragma.2021.10.021.
 • Gudmundsen, Jenny; Svennevig, Jan (2020). Multimodal displays of understanding in vocabulary-oriented sequences. Social Interaction - Video-Based Studies of Human Sociality. ISSN: 2446-3620. 3 (2). doi:10.7146/si.v3i2.114992.
 • Svennevig, Jan; Landmark, Anne Marie (2019). Accounting for forgetfulness in dementia interaction. Linguistics Vanguard. ISSN: 2199-174X. 5 (s2). s 1 - 12. doi:10.1515/lingvan-2018-0021.
 • Svennevig, Jan; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Landmark, Anne Marie Dalby (2019). Code-switching in multilinguals with dementia: patterns across speech contexts. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN: 0269-9206. doi:10.1080/02699206.2019.1600170.
 • Urbanik, Pawel Kazimierz; Svennevig, Jan (2018). Managing contingencies in requests: The role of negation in Norwegian interrogative directives. Journal of Pragmatics. ISSN: 0378-2166. 139s 109 - 125. doi:10.1016/j.pragma.2018.10.014.
 • Svennevig, Jan; Gerwing, Jennifer; Jensen, Bård Uri; Allison, Meredith (2017). Pre-empting understanding problems in L1/L2 Conversations: Evidence of effectiveness from simulated emergency calls. Applied Linguistics. ISSN: 0142-6001. 40 (2). s 205 - 227. doi:10.1093/applin/amx021.
 • Svennevig, Jan; Marstrand, Ann Katrine (2018). A preference for non-invasive touch in caregiving contexts. Social Interaction - Video-Based Studies of Human Sociality. ISSN: 2446-3620. 1 (2). doi:10.7146/si.v1i2.110019.
 • Svennevig, Jan (2018). Decomposing Turns to Enhance Understanding by L2 Speakers. Research on Language and Social Interaction. ISSN: 0835-1813. 51 (4). s 398 - 416. doi:10.1080/08351813.2018.1524575.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan; de Bot, Kees (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN: 0269-9206. 32 (4). s 353 - 377. doi:10.1080/02699206.2017.1381168.
 • Hazel, Spencer; Svennevig, Jan (2017). Multilingual workplaces – Interactional dynamics of the contemporary international workforce. Journal of Pragmatics. ISSN: 0378-2166. 126s 1 - 9. doi:10.1016/j.pragma.2017.11.005.
 • Svennevig, Jan; Hasund, Ingrid Kristine (2018). Uformelt talespråk. Norsk språkhistorie II : praksis. ISBN: 978-82-7099-848-7. Novus Forlag. Kapittel 2. s 119 - 162.
 • Svennevig, Jan (2017). “What’s it called in Norwegian?” Acquiring L2 vocabulary items in the workplace. Journal of Pragmatics. ISSN: 0378-2166. 126s 68 - 77. doi:10.1016/j.pragma.2017.10.017.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Ofstad, Eirik Hugaas; Svennevig, Jan (2017). Eliciting patient preferences in shared decision-making (SDM): Comparing conversation analysis and SDM measurements. Patient Education and Counseling. ISSN: 0738-3991. 100 (11). s 2081 - 2087. doi:10.1016/j.pec.2017.05.018.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan; Gerwing, Jennifer; Gulbrandsen, Pål (2016). Patient involvement and Language Barriers: Problems of agreement of understanding?. Patient Education and Counseling. ISSN: 0738-3991. 100 (6). s 1092 - 1102. doi:10.1016/j.pec.2016.12.006.
 • Svennevig, Jan; Lind, Marianne (2016). Dementia, interaction, and bilingualism: An exploratory case study. Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. ISBN: 978-82-7099-859-3. Novus Forlag. Chapter. s 199 - 218.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan; Gulbrandsen, Pål (2015). Negotiating treatment preferences: Physicians' formulations of patients' stance. Social Science and Medicine. ISSN: 0277-9536. 149s 26 - 36. doi:10.1016/j.socscimed.2015.11.035.
 • Vatnøy, Eirik; Iversen, Magnus Hoem; Svennevig, Jan (2016). Utspørrerne. Journalistisk strategi og forskjellsbehandling i stortingsvalget 2013. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 23 (3). s 1 - 25. doi:10.18261/issn.0805-9535-2016-03-02.
 • Svennevig, Jan; Djordjilovic, Olga (2015). Accounting for the right to assign a task in meeting interaction. Journal of Pragmatics. ISSN: 0378-2166. 78s 98 - 111. doi:10.1016/j.pragma.2014.12.007.
 • Dalby, Anne Marie Landmark; Gulbrandsen, Pål; Svennevig, Jan (2015). Whose decision? Negotiating epistemic and deontic rights in medical treatment decisions. Journal of Pragmatics. ISSN: 0378-2166. 78s 54 - 69. doi:10.1016/j.pragma.2014.11.007.
 • Svennevig, Jan (2015). Én porsjon om gangen. Multimodal koordinering i samtaler med andrespråksbrukere.. Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. ISBN: 9788283140361. Portal forlag. Kapittel. s 196 - 211.
 • Svennevig, Jan (2014). "Det er nå trivelig der innpå, da". Nå - en diskursmarkør i tilbakegang. Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. ISBN: 978-82-7099-795-4. Novus Forlag. Kapittel. s 291 - 314.
 • Svennevig, Jan; Arisland, Sonia; Rognmo, Anna Solvoll (2014). "Jeg bare spør..." Pågående intervjustil i partilederutspørringer. Rhetorica Scandinavica. ISSN: 1397-0534. 18 (66/67). s 96 - 121.
 • Svennevig, Jan (2014). Direct and Indirect Self-Presentation in First Conversations. Journal of Language and Social Psychology. ISSN: 0261-927X. 33 (3). s 302 - 327. doi:10.1177/0261927X13512307.
 • Svennevig, Jan (2013). Reformulation of questions with candidate answers. International Journal of Bilingualism. ISSN: 1367-0069. 17 (2). s 189 - 204. doi:10.1177/1367006912441419.
 • Skovholt, Karianne; Svennevig, Jan (2013). Responses and non-responses in workplace emails. Pragmatics of computer-mediated communication. ISBN: 978-3-11-021445-1. De Gruyter Mouton. 24. s 589 - 612.
 • Svennevig, Jan (2012). "og jeg bare hallo liksom" Diskursmarkøren hallo i samtale. Språk och interaktion. ISSN: 2242-2277. 3s 157 - 174.
 • Opsahl, Toril; Svennevig, Jan (2012). - Og vi bare sånn "grattis"! Sitatmarkørene bare og sånn i talespråk. Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. ISBN: 978-82-7099-681-0. Novus Forlag. kapittel 12. s 219 - 236.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Opsahl, Toril; Svennevig, Jan (2012). By three means - The pragmatic functions of three Norwegian quotatives. Quotatives. Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives. ISBN: 978-90-272-3905-1. John Benjamins Publishing Company. Part I, Ch. 2. s 37 - 68.
 • Svennevig, Jan (2012). On being heard in emergency calls. The development of hostility in a fatal emergency call. Journal of Pragmatics. ISSN: 0378-2166. 44 (11). s 1393 - 1412. doi:10.1016/j.pragma.2012.06.001.
 • Svennevig, Jan; Tønnesson, Johan; Svenkerud, Sigrun; Klette, Kirsti (2012). Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer :. Rhetorica Scandinavica. ISSN: 1397-0534. (60). s 6, 68 - 89.
 • Svennevig, Jan (2012). The agenda as resource for topic introduction in workplace meetings. Discourse Studies. ISSN: 1461-4456. 14 (1). s 53 - 66. doi:10.1177/1461445611427204.
 • Svennevig, Jan (2011). Leadership style in managers’ feedback in meetings. Constructing identities at work. ISBN: 9780230272378. Palgrave Macmillan. Kapittel 2. s 17 - 39.
 • Svennevig, Jan; Johansen, Ronny (2011). Sociopragmatic variation in the sequential organization of conversation. Pragmatics of Society. ISBN: 978-3-11-021441-3. Walter de Gruyter. Del V, kapittel 15. s 473 - 500.
 • Rønneberg, Kari; Svennevig, Jan (2010). Declining to help: Rejections in service request to the police. Discourse & Communication. ISSN: 1750-4813. 4 (3). s 279 - 305.
 • Rønneberg, Kari Gresvik; Svennevig, Jan (2010). Declining to help: Rejections in service requests to the police. Discourse & Communication. ISSN: 1750-4813. 4 (3). s 279 - 305. doi:10.1177/1750481310373217.
 • Haug, Magne Martin; Koppang, Haavard; Svennevig, Jan (2010). Moderator bias in television coverage of an election campaign with no political advertising :. Nordicom Review. ISSN: 1403-1108. 31 (2). s 79 - 94.
 • Svennevig, Jan (2010). Pre-empting reference problems in conversation. Language in society. ISSN: 0047-4045. 39 (2). s 173 - 202. doi:10.1017/S0047404510000060.
 • Svennevig, Jan (2009). Forståelse og sosiale relasjoner i håndtering av språkproblemer i andrespråkssamtaler. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. ISSN: 0809-9227. 4 (2). s 35 - 64.
 • Skovholt, Karianne; Svennevig, Jan (2008). Digital kommunikasjon i arbeidslivet. Å være på nett Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.), Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Cappelen Damm Akademisk. s 205 - 220.
 • Skovholt, Karianne; Svennevig, Jan (2008). Digitale medier og nye kommunikasjonsformer i arbeidslivet. Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. ISBN: 978-82-02-27895-3. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 205 - 220.
 • Skovholt, Karianne; Svennevig, Jan (2008). E-post i arbeidslivet. Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. ISBN: 978-82-02-27895-3. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 221 - 244.
 • Skovholt, Karianne; Svennevig, Jan (2008). E-post i arbeidslivet - fra informasjon til sosial interaksjon og offentlig dokumentasjon. Å være på nett Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.), Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Cappelen Damm Akademisk. s 221 - 244.
 • Svennevig, Jan (2008). Ikke sant som respons i samtale. Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. ISBN: 978-82-7099-471-7. Novus Forlag. kapittel. s 127 - 128.
 • Svennevig, Jan (2008). Ledelsesretorikk i nedbemanningsprosesser. En kasusstudie av kommunikasjonen i fusjonen mellom SAS og Braathens. Rhetorica Scandinavica. ISSN: 1397-0534. 46s 56 - 74.
 • Svennevig, Jan (2008). Trying the easiest solution first in other-initiation of repair. Journal of Pragmatics. ISSN: 0378-2166. 40doi:10.1016/j.pragma.2007.11.007.
 • Opsahl, Toril; Svennevig, Jan (2007). "Må ha det. Bare må ha det." bare som pragmatisk partikkel i samtale. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 25 (1). s 29 - 55.
 • Svennevig, Jan (2007). 'Ikke sant' as a response token in Norwegian conversation. Nilsen, Randi-Alice, Nana Aba Appiah Amfo og Kaja Borthen (red.): Interpreting Utterances. Pragmatics and Its Interfaces. Novus Forlag. s 175 - 189.
 • Svennevig, Jan (2007). Mellommenneskelig retorikk i formidling av dårlige nyheter. Odd Nordhaug og Hans-Ivar Kristiansen (red.) Retorikk, organisasjon og ledelse. Forlag 1. faglig_bok_forlag. s 243256.
 • Lingaas, Per Snorre; Hol, Per Kristian; Lundblad, Runar; Rein, Kjell Arne; Mathisen, Lars; Smith, Hans Jørgen; Andersen, Rune; Thaulow, Erik; Tønnessen, Tor Inge; Svennevig, Jan; hauge, sigurd nitter; Fredriksen, Per Morten; andersen, marit; Fosse, Erik (2006). Clinical and radiologic outcome of off-pump coronary surgery at 12 months follow-up: prospective randomized trial.. Annals of Thoracic Surgery. ISSN: 0003-4975.
 • Lingaas, Per Snorre; Hol, Per Kristian; Lundblad, Runar; Rein, Kjell Arne; Mathisen, Lars; Smith, Hans Jørgen; Andersen, Rune; Thaulow, Erik; Tønnessen, Tor Inge; Svennevig, Jan; hauge, sigurd nitter; Fredriksen, Per Morten; Andersen, Marit Helen; Fosse, Erik (2006). Clinical and radiologic outcome of off-pump coronary surgery at 12 months follow-up: prospective randomized trial.. Annals of Thoracic Surgery. ISSN: 0003-4975.
 • Svennevig, Jan; Isaksson, Maria (2006). Communication strategies in a joint venture between the Nordic and the Post-Soviet countries. Dahl, Øyvind, Jensen, Iben, Nynäs, Peter (eds.). Bridges of understanding. Perspectives on intercultural communication. Unipub forlag. s 213 - 226.
 • Skovholt, Karianne; Svennevig, Jan (2006). E-mail copies in workplace interaction. Journal of Computer-Mediated Communication. ISSN: 1083-6101. 12 (1). s 42 - 65. doi:10.1111/j.1083-6101.2006.00314.x.
 • Svennevig, Jan; Isaksson, Maria (2005). Kulturell og kommunikativ kompetanse som suksessfaktorer å finne tonen med russiske handelspartnere. Magma forskning og viten. ISSN: 1500-0788. (Årg. 8, nr 1). s 54 - 61.
 • Svennevig, Jan (2005). Repetisjon og reformulering som forståelsesstrategi i andrespråks­samtaler. Lie, Svein, Gudlaug Nedrelid & Helge Omdal (red.): MONS 10. Utvalde artiklar frå det tiande Møtet om norsk språk i Kristiansand 2003. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. faglig_bok_institusjon. s 33 - 56.
 • Svennevig, Jan (2004). Other-repetition as display of hearing, understanding andemotional stance. Discourse Studies. ISSN: 1461-4456. 6 (4). s 489 - 516.
 • Svennevig, Jan (2003). Echo answers in native/non-native interaction. Pragmatics. 13 (2). s 285 - 309.
 • Svennevig, Jan (2001). Ja, jo and nei initiating responses to wh-questions in Norwegian. Modalität und mehr/Modality and More. Wissenschaftlicher Verlag Trier. s 143 - 165.
 • Svennevig, Jan (1999). Forståelse og misforståelse i samtale. Muntlig norsk. Tano-Aschehoug. s 129 - 142.
 • Svennevig, Jan (1999). Innledning: Mediet teller!. Mediet teller! Tverrfaglige perspektiver på skrift og tale. Skriftserien nr.62. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 7 - 10.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Engebretsen, Martin; Svennevig, Jan (1999). Kommentar til Jan Svennevig. Mediet teller! Tverrfaglige perspektiver på skrift og tale.Høgskolen i Agder: Skriftserien. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 117 - 122.
 • Svennevig, Jan (1999). Talespråket - mellom pragmatikk og grammatikk. Mediet teller! Tverrfaglige perspektiver på skrift og tale. Skriftrserien nr. 62. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 101 - 116.
 • Svennevig, Jan (2020). Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. ISBN: 9788202626181. Cappelen Damm Akademisk. s 301.
 • de Bot, Kees; Plejert, Charlotta; Simonsen, Hanne Gram; Fyndanis, Valantis; Hansen, Pernille; Norvik, Monica I.; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan (2020). Multilingualism and ageing. An Overview. ISBN: 978-90-04-44539-0. Brill Academic Publishers. s 98.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan; Torkpoor, Rozita (2020). Umönnun innflytjenda með heilabilun- Handbók. ISBN: 978-91-88213-68-6. Nordens velferdssenter. s 36.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan; Torkpoor, Rozita (2020). Muistisairaan maahanmuuttajan hoito. ISBN: 978-91-88213-59-4. Nordens velferdssenter. s 38.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan; Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg for indvandrere - En håndbog. ISBN: 978-91-88213-57-0. Nordens velferdssenter. s 36.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan; Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg för invandrare - En handbok. ISBN: 978-91-88213-58-7. Nordens velferdssenter. s 36.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Ingebretsen, Reidun; Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan; Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg for innvandrere - en håndbok. ISBN: 978-91-88213-55-6. Nordens velferdssenter. s 36.
 • Lind, Marianne; Svennevig, Jan (1999). Samtaleanalyse. Novus. s 180.
 • Svennevig, Jan (2001). Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. ISBN: 8202198763. Landslaget for norskundervisning/Cappelen Akademisk Forlag. s 295.
 • Svennevig, Jan (2000). Getting acquainted in conversation. A study of initial interactions. ISBN: 9027250782. John Benjamins Publishing Company. s 383.
 • Greenall, Annjo Klungervik; Sjo, Klara; Svennevig, Jan (2024). Skuddår, skyveår, hoppeår, og spasergarderobe.
 • Opsahl, Toril; Svennevig, Jan; Urbanik, Pawel Kazimierz; Goncalves, Kellie; Pájaro, Verónica; Arum, Nuranindia Endah (2023). Multilingualism in the workplace.
 • Norvik, Monica I.; Köder, Franziska Maria; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan; Lehtonen, Minna; Ribu, Ingeborg Sophie; Fyndanis, Valantis; Gardner, Qingyuan Liu (2023). Multilingualism and language disorders.
 • Svennevig, Jan (2023). "hvis du skjønner hva jeg mener" Om forståelse og misforståelse i samtaler.

Sist endret: 24.08.2023 08:08