Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ingrid Lund

Professor

Professsor

 
Kontor:
E2302 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Professor i spesialpedagogikk

Phd: "Listening to shy voices": Shyness as an emotional and behavioural problem in the context of school.

Forskningsleder

Prosjektleder

Familieterapeut

Veileder og kursholder

 

 

 

 

 

Forskning

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk. Hennes forskning er knyttet til psykisk helse, atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Resultatene fra forskningen har ført til aktiv deltagelse på internasjonale og nasjonale arenaer der nyere utvilkingspsykologiske- og sosialpsykologiske perspektiver er fremmet og utviklet i møte med barn og unges utenforskapsproblematikk.

Arbeidserfaring

I tillegg til å ha arbeidet som spesialpedagog i skolen i 15 år, har jeg jobbet som familieterapeut på Sørlandets Sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse i fem år. 

De siste 20 årene har jeg arbeidet som forsker og underviser på Universitetet i Agder og ledet en rekke store forskningsprosjekter med fokus på psykisk helse atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling. 

Jeg er også ansatt som professor II på Dronning Maud Minnes Høgskole og  veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. 

Faglige interesser

Læringsmiljøutvikling i barnehage og skole

Psykisk helse

Filosofi

Spesialpedgogikk

Prosjekter

Prosjekter

2007/2008:“Ingen er bare det du ser”Performance der barn og unge med fysiske og psykiske utfordringer møtes og formidler gjennom sang, poesi, kunst og drama sin livsverden. Samarbeid mellom Fylkeskommunen, DA-avdelingen ved katta-gimle videregående skole og Institutt for pedagogikk ved UIA. 

2007/2009:”Uro”Psykisk helseprosjekt der ulike fagfolk møter ungdom og er i dialog om psykisk helse. Samarbeide mellom fylkeslegen, SSHF, og Uia.

2009-2012: Deltaker i et internasjonalt treårig utviklingsprosjekt om kompetansebygging og nettverksetablering av barnehjemsinstitusjoner på Vest Balkan. Prosjektet er støttet av Det Norske Utenriksdepartementet. Ledet av professor Berit Bae

2011-2013: Forskningssamarbeid med SSHF , avd ABup omkring forskningsprosjektet:”Det er ingen som bryr seg alikevel” .Frafall i videregående opplæring

2013: 2016: "Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen" Rolle: Forskningsleder

 

2013-2016: Capacity Building for Improved Learning Environments in the Agder Region (CLEAR). Rolle: Prosjektleder.

2016-2018: "Mobbing i høyere utdanning, fleip eller fakta?", Rolle: Prosjektleder

2017-2019: "Dialog i forebyggende arbeidet mot mobbing." Rolle: Prosjektleder

2020-2022:"Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i skolen". Rolle: Prosjektleder

Utvalgte publikasjoner

Utvalgte vitenskapelig artikler

Lund, I. (2008). I Just sit there;. Shyness as an emotional and behavioural problem at school.Journal of Research in Special Educational Needs, 8(2), 78-87

Lund, I. (2009). An Exploration of Self-awareness among Shy Adolescents.Young,17(4), 375-397

Lund, (2010a): Listen to Shy Voices. Shyness as an Emotional and Behavioral Problem in School. Center for Behavioural Research Faculty of Arts and Education, Norway (PhD)

Lund, I. (2010b): Det stille atferdsproblemet i møte med lærerens relasjonskompetanse og mentaliseringskapasitet.Spesialpedagogikk,1, 4-9

Lund, I, Ertesvåg,S., Roland,E., (2010c): Listening to Shy Voices -Shy Adolescents' Experiences with Being Bullied in School.Journal of Child and Adolescent Trauma,3(3), 205-223

Lund, I. (2011a): Om å lytte til de stille stemmene.Specialpædagogik,31(03), 29-37 Lund, I. (2011b): Sårbare elever i skolen.Spesialpedagogikk, 1, 15-21

Lund, I. (2013): Dropping Out of School as a Meaningful Action for Adolescents with Social, Emotional and Behavioral Difficulties.Journal of Research in Special Educational Needs

Ekornes,S., Hauge, T.E, Lund, I. (2013): Teachers as Mental Health Promoters. A Study of Teachers’ Understanding of the Concept of Mental Health.International Journal of Mental Health Promotion

Lund, I., Helgeland, A., Kovac,V.B.(2015):Empirically based analysis of methodological and ethical challenges in research with children as participants: the case of bullying in kindergarten.Early Child Development and Care: 1-13.

Kovac, V.B., Lund, I., Omdal,H. (2015): Learning environment in light of systemic, institutional and cultural interpretations: An empirical-based conceptual analysis. Educational Studies.

Helgeland, A., & Lund, I. (2016). Children’s Voices on Bullying in Kindergarten.Early Childhood Education Journal, 1-9.

Lund,I., Helgeland,A. & Kovac, B.V. (2017): På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv, Acta Didactica Norge, 11:3

Kovac, Velibor Bobo; Lund, Ingrid; Omdal, Heidi (2017) 
Learning Environment in Light of Positional, Institutional, and Cultural Interpretations: An Empirically-Based Conceptual Analysis. Educational Studies,Volum 53.(1) s. 78-94

Kovac Velibor Bobo, Tveit Anne Dorthe, Omdal Heidi, Lund Ingrid (2018), Directional motion: An empirically based model of development in educational institutions (2018). Improving Schools . ISSN 1365-4802. 21 (2), s 127 - 140 doi: 10.1177/1365480218772637

Anne Helgeland, & Ingrid Lund. (2018). «Det hjelper ikke å si ifra til de voksne». Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, (02-03), 148-158.

Helgeland, A., Lund,I. & Vik,K. (2021). «Jeg er en skam for verden» Mobbingens konsekvenser og skammens betydning. Spesialpedagogikk, 05, 54-67.

Utvalgte faglig monografier på akkreditert forlag

Lund, I. (2004): Hun sitter jo bare der! Innaggerende atferd blant barn og unge.Bergen, Fagbokforlaget. 

Lund, I. (2012):Det stille atferdsproblemet. Innagerende atferd i barnehage og skole, Fagbokforlaget,Bergen

Lund, Ingrid; Helgeland, Anne. (2020): Mobbing i barnehage og skole, nye perspektiver Cappelen Damm Akademisk. 

 

Kapitler i bøker

Lund, I. (2014): Tydelige og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen (s.111-126). I Helgesen, Mai Brit,Mobbing i barnehagen, et sosialt fenomen.Universitetsforaget, Oslo.

Lund, I. (2015): Dropping out or holding on? Dropping out as a sign of the difficulties experienced by adolescents with social, emotional and behavioral difficulties (SEBD) in the transition to upper secondary school.In:Cameron,D., Thygesen,R.,Transition in Special Education Waxmann Publishing Co. New york. US .

Lund, I. (2018). Kommunikasjonens muligheter og utfordringer i samarbeid. s: 338-354, I  Barn og unge i midten, Red: Johannessen, Baard og Skotheim, Torhild. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Omdal, H., Lund, Ingrid. (2021). Ledelsens betydning for samarbeid i barnehagen. I H. Omdal, Thorød,Anne Brita (Red.), Uliek profesjoner, felles mål (s. 51-66). Oslo: Universitetsforlaget.

Lund,I. (2022): Dialoger i tidlig innsats mot mobbing. I Bjørnsrud,H., Nilsen,S.(red). Tidlig innsats- i en skole for alle? ) s.266-282. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

Lund,I. (2023): Et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø I Mørreaunet,S. &  Glasser,V., (Red), Barnehagens grunnsteiner, formålet med barnehagen, (s.190-200). Universitetsforlaget.

Allmenn formidling

Barnebok

Lund, I. Tollerød., A.: (2014). Mattias er alene, Portal Forlag. 

 

Pedagogisk lærehefte

Lund,I. (2014): De er jo bare barn. Om barnehagebarn og mobbing. Pedlex, Oslo

Lund,I. & Helgeland, A.(2016): Mobbing i barnehagen. Anerkjennelse som forebygging. Pedlex, Oslo

Helgeland,A. & Lund,I. (2018). Samarbeid mot mobbing i barnehagen, Pedlex, Oslo

Helgeland, A. Lund, I. (2022). Barnehagekultur- utfordringer og muligheter. Bergen: Fagbokforlaget.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lund, Ingrid (2022). Dialoger i tidlig innsats mot mobbing. Tidlig innsats – i en skole for alle?. ISBN: 9788202762452. Cappelen Damm Akademisk. 12. s 266 - 282.
 • Helgeland, Anne; Lund, Ingrid; Vik, Kari (2021). "Jeg er en skam for verden" Mobbingens konsekvenser og skammens betydning. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. (5). s 55 - 67.
 • Omdal, Heidi; Lund, Ingrid (2021). Ledelsens betydning for samarbeid i barnehagen.. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Kap. 3. s 51 - 66.
 • Helgeland, Anne; Lund, Ingrid (2018). "Det hjelper ikke å si ifra til de voksne". Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 15 (2-3). s 148 - 158. doi:10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-06.
 • Kovac, Velibor Bobo; Tveit, Anne Dorthe; Omdal, Heidi; Lund, Ingrid (2018). Directional motion: An empirically based model of development in educational institutions. Improving Schools. ISSN: 1365-4802. 21 (2). s 127 - 140. doi:10.1177/1365480218772637.
 • Lund, Ingrid (2018). Kommunikasjonens muligheter og utfordringer i samarbeid. Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205498181. Gyldendal Akademisk. Kapittel 13. s 338 - 354.
 • Lund, Ingrid; Helgeland, Anne; Kovac, Velibor Bobo (2017). På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv. Acta Didactica Norge. ISSN: 1504-9922. 11 (3). s 19. doi:10.5617/adno.4691.
 • Helgeland, Anne; Lund, Ingrid (2016). Children’s voices on bullying in kindergarten. Early Childhood Education Journal. ISSN: 1082-3301. 45 (1). s 133 - 141. doi:10.1007/s10643-016-0784-z.
 • Lund, Ingrid; Helgeland, Anne; Kovac, Velibor Bobo (2015). Empirically based analysis of methodological and ethical challenges in research with children as participants: the case of bullying in kindergarten. Early Child Development and Care. ISSN: 0300-4430. 186 (10). s 1531 - 1543. doi:10.1080/03004430.2015.1110817.
 • Kovac, Velibor Bobo; Lund, Ingrid; Omdal, Heidi (2016). Learning Environment in Light of Positional, Institutional, and Cultural Interpretations: An Empirically-Based Conceptual Analysis. Educational Studies. ISSN: 0013-1946. 53 (1). s 78 - 94. doi:10.1080/00131946.2016.1264400.
 • Lund, Ingrid (2015). Dropping out or holding on? Dropping out as a sign of the difficulties experienced by adolescents with social, emotional and behavioral difficulties (SEBD) in the transition to upper secondary school. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Part 2. s 205 - 217.
 • Lund, Ingrid (2013). Dropping out of school as a meaningful action for adolescents with social, emotional and behavioural difficulties. Journal of Research in Special Educational Needs. ISSN: 1471-3802. 14 (2). s 96 - 104. doi:10.1111/1471-3802.12003.
 • Lund, Ingrid (2014). Tydelige og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen. Mobbing i barnehagen, et sosialt fenomen. ISBN: 978-82-15.02266-6. Universitetsforlaget. kapittel 6. s 114 - 126.
 • Lund, Ingrid; Midling-Jenssen, Mette (2013). Jeg vil gå på denne skolen til jeg blir veldig gammel. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 08 (08). s 24 - 30.
 • Ekornes, Stine Margrethe; Hauge, Trond Eiliv; Lund, Ingrid (2013). Teachers as mental health promoters: a study of teachers' understanding of the concept of mental health. International Journal of Mental Health Promotion. ISSN: 1462-3730. 14 (5). s 289 - 310. doi:10.1080/14623730.2013.798534.
 • Lund, Ingrid (2010). Det stille atferdsproblemet : i møte med lærerens relasjonskompetanse og mentaliseringskapasitet. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 1 (1). s 4 - 9.
 • Lund, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling (2010). Listening to shy voices: Shy adolscents' Experiences with being bullied at school. Journal of Child and Adolescent Trauma. ISSN: 1936-1521. 3 (3). s 205 - 223.
 • Lund, Ingrid (2009). An exploration of self-awareness among shy adolescents. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN: 1103-3088. 17 (4). s 375 - 397. doi:10.1177/110330880901700403.
 • Lund, Ingrid (2008). I just sit there: Shyness as an emotional and behavioural problem at school. Journal of Research in Special Educational Needs. ISSN: 1471-3802. 8 (2). s 9.
 • Lund, Ingrid (2007). Det er ikke alltid det nytter å snakke om det. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. (4).
 • Lund, Ingrid (2007). Pedagogisk arbeid. Oppvekst : yrkesutøvelse Vg2 og Vg3. Gyldendal Undervisning. Atferdsvansker. s 94 - 104.
 • Lund, Ingrid (2006). Det er ikke farlig å ha det vondt. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 48 (01.jun). s 44 - 46.
 • Lund, Ingrid (2006). Opplevelsen av ikke å høre til. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 71 (8). s 9 - 13.
 • Lund, Ingrid (2005). "Innagerende atferd sett i lys av Daniel Sterns selvteori". Se meg!. Organisasjonen voksne for barn. faglig_bok_forlag. s 41 - 51.
 • Lund, Ingrid (2005). I samarbeidets ånd. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. (Årg. 70, nr 5). s 33 - 34.
 • Lund, Ingrid (2004). Anerkjennelse som kunst og vågestykke. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 69 (4). s 30 - 35.
 • Lund, Ingrid (2003). "Hun sitter jo bare der!". Fokus på innagerende atferd og tiltak sett i lys av Daniel Sterns teori. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 68 (3). s 38 - 45.
 • Lund, Ingrid (2002). En hyllest til magefølelsen. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. (10).
 • Helgeland, Anne; Lund, Ingrid (2022). Barnehagekultur- utfordringer og muligheter. ISBN: 9788245037807. Fagbokforlaget. s 63.
 • Lund, Ingrid; Helgeland, Anne (2020). Mobbing i barnehage og skole. Nye perspektiver. ISBN: 9788202681760. Cappelen Damm Akademisk. s 175.
 • Lund, Ingrid (2020). Samarbeid til barnets beste. Praksisnære perspektiver fra barnehagen. ISBN: 9788244624015. Kommuneforlaget AS. s 201.
 • Lund, Ingrid; Helgeland, Anne (2018). Samarbeid mot mobbing i barnehagen. ISBN: 978-82-8372-129-4. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s 60.
 • Lund, Ingrid; Helgeland, Anne (2016). Mobbing i barnehagen. Anerkjennelse som forebygging. ISBN: 978-82-7841-961-8. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s 50.
 • Lund, Ingrid (2015). De er jo bare barn- om barnehagebarn og mobbing. ISBN: 978-82-7841-888-8. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s 56.
 • Lund, Ingrid (2014). "De er jo bare barn". Om barnehagebarn og mobbing. ISBN: 978-82-7841-888-8. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. s 66.
 • Lund, Ingrid (2014). Mattias er alene. ISBN: 9788283140187. Portal forlag. s 30.
 • Lund, Ingrid (2012). Tydelige voksne når atferd utfordrer. ISBN: 978-82-92712-59-7. Portal forlag. s 133.
 • Lund, Ingrid (2012). "Det stille atferdsproblemet". Innaggerende atferd i barnehage og skole. ISBN: 978-82-450-1207-1. Fagbokforlaget. s 158.
 • Lund, Ingrid (2006). Hon sitter ju bara dâr Inagerande beteende hos barn och unga. ISBN: 9144039972. Studentlitteratur AB. s 148.
 • Lund, Ingrid (2005). Hun sidder jo bare der! Om indagerende børn og unge. ISBN: 8750038559. Akademisk Forlag.
 • Lund, Ingrid (2004). Hun sitter jo bare der! Om innagerende atferd hos barn og unge. ISBN: 8245001341. Fagbokforlaget. s 139.
 • Lund, Ingrid (2023). Når voksne krenker i barnehagen. Hvordan tilrettelegge for en trygg inkluderende kommunikasjons- og tilbakemeldingskultur.
 • Lund, Ingrid (2023). Ny studie: Slik påvirkes barnet ditt av kjefting.
 • Lund, Ingrid (2023). Nasjonal og internasjonal forskning på mobbing i barnehagen.
 • Lund, Ingrid (2023). ‘Dialoque with Pupils of the Understanding of Bullying’.
 • Lund, Ingrid (2023). Engstelige barn i møte med for store forventninger.
 • Lund, Ingrid (2023). Foe mye tilrettelegging for elever i skolen?.
 • Lund, Ingrid (2023). Ludvig slår tilbake: En hårreisende svikt.

Sist endret: 22.06.2023 23:06