Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
C4023 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jeg er utdannet sykepleier (1999) og har videreutdanning i psykisk helsearbeid (2004). Jeg tok master i psykisk helsearbeid 2014/16, og skrev masteroppgave om dom til tvungent psykisk helsevern med fokus på samarbeid mellom tjenestelinjene. Jeg har videreutdanning i psykose og rus (SEP-REP) fra Høgskolen i Hedmark, og voldsrisikovurdering (Vivo 1 og 2) fra Høgskolen i Molde.

Jeg ble ansatt som universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, institutt for helse- og sykepleievitenskap, i mars 2019, og underviser i psykisk helse ved Bachelor sykepleie.

Arbeidserfaring

Jeg har 20 års klinisk erfaring fra psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus Arendal. Jeg arbeidet som nyutdannet sykepleier ved akuttenhet A, før jeg deretter arbeidet 10 år ved lukket akuttenhet B. De siste drøye 9 årene arbeidet jeg i et ambulant psykoseteam tilknyttet psykoserehabiliteringsenhet D. 

Faglige interesser

Mitt fokusområde er psykisk helse. Jeg har fordypet meg i psykose- og rusbehandling, og de siste årene har dom til tvungent psykisk helsevern vært et område som særlig har opptatt meg. Jeg er engasjert i utviklingen av det psykiske helsevern i en tid da sengeplassantallet stadig reduseres, og de politiske føringer i stor grad fordrer gode polikliniske, ambulante og kommunale tjenestetilbud. Jeg er opptatt av hvordan lovverket regulerer tjenestetilbud og behandling, og hvordan dette påvirker pasienter/brukere, pårørende og tjenesteutøvere.

Bruk av kliniske verktøy for vurdering av voldsrisiko har vært en del av min arbeidshverdag de senere år, og jeg synes det er spennende å drøfte bruken av standardiserte verktøy i et fagfelt historisk sett preget av høy faglig autonomi. 

Utvalgte publikasjoner

Gelius, H., Løwe, E., & Larsen, I. B. (2018). "Viktig å se mennesket bak dommen" ; fagpersoners erfaringer med mennesker dømt til tvungent psykisk helsevern.Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 15(1), 4-15. https://doi:10.18261/issn.1504-3010-2018-01-02

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

Sist endret: 28.04.2022 13:04