Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gro Renée Rambø

Professor

 
Kontor:
E2081 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Formell kompetanse

2009: Dr.art. i nordisk språkvitenskap

Institutt for nordisk og mediefag, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder

Doktoravhandlingen er et språksosiologisk arbeid om historiske og sosiale betingelser for språkkontakt mellom nedertysk og de skandinaviske språkene i seinmiddelalderen. Graden inkluderer en rekke kurs innen språkteori, metode og forskningsetikk, blant annet kurs i semiotikk, sosiolingvistikk, språk og identitet, språknormering, historisk språkvitenskap og grammatikalisering.

2006: Universitets- og høgskolepedagogikk. Universitetet i Agder.

 

1999: Cand. philol. i nordisk språk og litteratur

Institutt for nordisk språk og litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Nordisk (hovedfag), engelsk (mellomfag), sosialantropologi (grunnfag), ex.phil., språkvitenskap og fonetikk (forkurs)

Hovedoppgaven er en studie innenfor fagområdet språkpolitikk/språkplanlegging, og dreier seg om bokmålsreformen I 1981. Det er særlig lagt vekt på særutvalgets arbeid, men også på den politiske beslutningsprosessen i forbindelse med reformen og reaksjoner i presse og offentlighet. Graden inkluderer en rekke kurs, blant annet innen emner som språksosiologi/sosiolingvistikk (metode og teori), språk og kjønn, talemålsforskning, leksikologi, stedsnavn- og personnavnforskning, språkkontaktforskning.

Forskning

Semiotikk og kritisk diskursanalyse

Mangfold og likestilling i akademia

Språksosiologi

Språkhistorie

Språklig variasjon, makt og mangfold

Språkkontakt

Undervisning

Ph.d.-utdanning i språkvitenskap

Nordisk språkvitenskap (masterutdannning, bachelorutdanning, årsstudium - emner som flerspråklighet og flerkulturalitet, skrift og tale - språklig mangfold i skolen, språkpolitikk og språkplanlegging, språk og makt, språkkontaktforskning, tekstlingvistikk, kognitiv lingvistikk, språklig variasjon (makt, normering og ideologi),  språksosiologi/sosiolingvistikk, talemålsforskning, fagdidaktikk, flerspråklighet, norsk som andrespråk)

Kommunikasjonsfag (masterutdanning, bachelorutdanning - emner som tekst og tolkning, skrivelære, mellommenneskelig kommunikasjon, semiotikk)

Grunnskolelærerutdanning (1 - 7 og 5 - 10) alle språklige emner

Arbeidserfaring

Administrasjon (utvalg):

2019 - 2023: Universitetsstyret, valgt representant for fast vitenskapelig ansatte, Universitetet i Agder

2016 - : Ph.d.-leder for spesialiseringen i språkvitenskap (UiA)

2012 - 2018: Medlem, ph.d.-utvalget for spesialiseringen i språkvitenskap, Universitetet i Agder

2014 - 2017: Styreleder National Graduate Researcher School in Linguistics and Philology (LingPhil), NFR

2012 - 2020: Styremedlem National Graduate Researcher School in Linguistics and Philology (LingPhil), NFR

2016 - 2019: Medlem instituttråd, Institutt for nordisk og mediefag

2023 - : Leder (sammen med Eli-Marie Drange) , forskningsgruppa Multilingualism in Society and Education, Universitetet i Agder

2018 - 2023: Leder, forskningsgruppa Historical linguistics (HistLing), Universitetet i Agder

2023 - : University level coordinator for UiA (together with Eli-Marie Drange), Multilingualism in School and Higher Education Lab, Forthem

2011 - : Styremedlem, Senter for norskstudier i utlandet (Universitetet i Agder)

2000 - 2003: Avdelingsstyret, valgt representatnt for midlertidig ansatte, Avdeling for humanistiske fag, UiA

 

Faglige interesser

Språk og samfunn

Flerspråklighet og flerkulturalitet

Likestilling og mangfold

Språkkontaktforskning

Språkhistorie

Språkdidaktikk

Norsk som andrespråk

Språksosiologi/sosiolingvistikk

Semiotikk

Prosjekter

Understanding gendered faculty careers across academic contexts.

-       Forskningsprosjektsamarbeid mellom forskere fra UC Berkeley og Universitetet i Agder. Peder Sæther Grant Program Awards. PI i Norge sammen med Hege Wallevik. 2021-2024.

  

FemProf – Institusjonell utforskning og endring for et mer likestilt og mangfoldig akademia (2019 – 2022):

-       FEMPROF-prosjektet er tilknyttet Fakultet for samfunnsvitenskap i forskningsgruppen Mobilitet, kultur og kjønn ved Universitetet i Agder (UiA). Det bygger på pågående forskning og tiltaksarbeid fra universitetets Balanseprosjekt (med kortnavnet KABAL). FEMPROF ønsker å  utvikle ny og viktig kunnskap om kjønn og mangfold i akademia og bidra til økt likestilling og mangfold i sektoren.

-       Rambø og prosjektleder Hege Wallevik leder arbeidspakke 6: Makt, motstand og manøvrering: Utvikling av en arbeidsmåte for systematisk, effektiv og etisk holdbare veier mot professor.

-       Rambø er også del av professorteamet i prosjektet. FEMPROFs professorteam vil fungere som en faglig referansegruppe og en veiledningsgruppe knyttet til arbeidspakke seks, der vi utvikler og forsker på konkret tiltak.

-       Finansiert av Norges forskningsråd (NFR)

 

Critical Approach to Reading and Writing (2016-2018)

-       Eurasia-prosjekt 2016 – 2018. Samarbeidsoprosjekt mellom Azerbaijan University of Languages (AUL) (Azerbajdsjan) og Senter for norskstudier i utlandet (UiA).

-       Prosjektet hadde som hensikt å utvikle studenters evne til uavhengig forskning, kritisk tenkning og akadmisk skriving ved programmet for skandinaviske studier ved Azerbaijan University of Languages (AUL), Baku, for derigjennom å bidra til programmets opprettholdelse og bærekraft.

 

Helhetlig og bærekraftig lærerutdanning

Prosjektet som helhet har til hensikt å belyse hvordan Universitetet i Agder kan legge til rette for å styrke fremtidige læreres kompetanse ved å gi utdanningen en sterk og tydelig forskningsbasert forankring i fagene pedagogikk, matematikk og norsk, hvor forholdet mellom teori og praksis er i fokus (2014 - 2019).

Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning (DigiGLU)

Prosjektet gikk ut på å utforske hvordan digitale læringsressurser tas i bruk og integreres med mer tradisjonelle tekster og kommunikasjonsformer i ulike fag i GLU. Det overordnede målet med prosjektet var å utforske hvordan kommunikasjon og læring kan styrkes i de nye grunnskolelærerutdanningene (GLU 1-7 og 5-10).

Nyskriving av norsk språkhistorie 

Norsk språkhistorie var et samarbeidsprosjekt mellom nordiskmiljøene ved norske universiteter og høgskoler om å skrive en samlende vitenskapelig norsk språkhistorie. Se: http://nsh.novus.no/

Utvalgte publikasjoner

Flaten, Tom, Gunleifsen, Elin & Rambø, Gro-Renée. 2023. Linguistic and Semiotic Landscapes in Finnmark, Norway: historical multilingualism, language ideology and policy. I: Samantha M. Litty & Nils Langer (eds.) Historical interplays between language, ideology, language policy, and language practices. Peter Lang, forthcoming.

Rambø, Gro-Renée. 2022. Senmiddelalderens flerspråklige og flerkulturelle Skandinavia. I Lindberg, Bo. Resor och resande. Acta Regiae Societatis Scientiarum et litterarum Gothenoburgensis. Interdisciplinaria, s. 81–104.

Jahr, Ernst Håkon & Rambø, Gro-Renée (red.). 2021. Norsk språk i rom og tid. Oslo: Novus.

Rambø, Gro-Renée. 2021. En reise gjennom Finnmark – lingvistiske landskap i grensetrakter. I: Jahr & Rambø (red.). Norsk språk i rom og tid. Oslo: Novus, s. 123–162.

Guribye, Eugene; Rambø, Gro-Renée; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade & Hellang, Bente Velle. 2021. Inquiry-based learning as a tool during transitions in the teacher education program. Uniped 01/2021, Årgang 44, s. 60–74. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2021-01-06.  

Rambø, Gro-Renée. 2021. Hjertespråk og tankespråk – morsmål, førstespråk, andrespråk og fremmedspråk for god utdanning og livslang læring. I Agder Vitenskapsakademi – Årbok 2021 (kommer).

Rambø, Gro-Renée. 2019. Diplomtekster som språkkontaktkilder. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CXXI), s. 87–109.

Rambø, Gro-Renée (2018): «Det selvstendige Norge». I Ny Norsk Språkhistorie. Bind IV, Tidslinjer. Oslo: Novus, s. 503 – 602.

Rambø, Gro-Renée (2018): «1905 – 1945 – a substantive period in Norwegian language history?”. In Jahr, E. H. (2018) (ed.): Perspectives on Two Centuries of Norwegian Language Planning and Policy. Theoretical Implications and Lessons Learnt. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 152. Uppsala, s. 123 – 140.

Rambø, Gro-Renée og Tønnessen, Elise Seip (2018): «Mellom kunnskapsdiskurs og sosial diskurs: Ukeplaner som sjanger og vurderingspraksis». Tidsskriftet Sakprosa, Vol 10, Nr 2 (2018), https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/6005/5549.

Hellang, Bente Velle og Rambø, Gro-Renée (2017): «Teori i praksis – praksis i teori. GLU-studenters refleksjoner om fag og didaktikk». Acta Didactica Norge, Vol 11, Nr 2 (2017), DOI: http://dx.doi.org/10.5617/adno.3864.

Drange, E.-M. D., Rambø, G.-R., & Birkeland, N. R. (2017). Students’ Redesign of Mandatory Assignments in Teacher Education. Designs for Learning9(1), 1–9. DOI: http://doi.org/10.16993/dfl.69

Rambø, Gro-Renée og Vollan, Magnhild (2016): «Tekstpraksis og tekstrefleksjon». I: Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie Danbolt, Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée og Vollan, Magnhild (red.): Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. Universitetsforlaget, s. 91–126.

Rambø, Gro-Renée og Vollan, Magnhild (2016): «Lærerstudenters kildebruk». I: Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie Danbolt, Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée og Vollan, Magnhild (red.): Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. Universitetsforlaget, s. 154–176.

Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie Danbolt, Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée og Vollan, Magnhild (red.) (2016): Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. Universitetsforlaget.

Berg, Claire Vaugelade; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg; Kristiansen, Aslaug and Rambø, Gro-Renée (2015): ”Toward a more sustainable pre-service teacher education – a study in progress”. In: Johnsen, Hans-Christian Garmann; Torjesen, Stina and Ennals, Richard (red.): Higher education in a sustainable society: developing mutual competence. London: Springer, s. 51-64.

Kvåle, Gunhild og Rambø, Gro-Renée (2015):”Expressing Professional Identity through Blogging. A Case Study of Blogging in the Study of the Subject og Norwegian in Pre-School Teacher Education”. I: Nordic Journal for Digital Literacy, vol. 10, Nr. 1-2015, s. 8-28.

Drange, Eli-Marie; Hasund, Ingrid Kristine; Svennevig, Jan; Rambø, Gro-Renée og Vik, Kari (2015): ”Dialog og dominans i Marte Meo-veiledning”. I: Engebretsen, Martin (red.): Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. Portal Forlag, s. 160-179 (kommer juni 2015).

Rambø, Gro-Renée (2014): ”Språksosiologi og norsk språkhistorieskriving”. I Maal og Minne 2/2014. Oslo: Novus, s. 18-56.

Rambø, Gro-Renée (2013):”Låneordstudier I - Didrik Arup Seips doktoravhandling fra 1915”. I: Elmevik, Lennart og Jahr, Ernst Håkon (red.) 2013: Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra. Acta Akademiae Regiae Gustavi Adolphi, vol. 127, Uppsala, s. 35-51.

Rambø, Gro-Renée (2012): “Language Contact, Communication and Change”. I: Elmevik, Lennart and Jahr, Ernst Håkon (red.) 2012: Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages – 25 Years of Research. Acta Akademiae Regiae Gustavi Adolphi, vol. 121, Uppsala, s. 39-57.

Rambø, Gro-Renée (2012):”Historical Language Sociology – or rather Language Ecology?”. In: Jahr, Ernst Håkon; Trudgill, Peter and Vandenbussche, Wim (eds.) 2013: Language Ecology of the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments. Novus, s. 165-189.

Rambø, Gro-Renée (2010): Historiske og sosiale betingelser for språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen – et bidrag til historisk språksosiologi. Oslo: Novus.

Rambø, Gro-Renée (2006): ”Alle kan jo norsk – noen tanker om utfordringer for allmennlærerutdanningen”. I: Lager, Ragnhild (red.) 2006: Fra undervisning til læring. Høgskolepedagogikk under Kvalitetsreformen. Skriftserien nr. 28. Kristiansand: Høgskolen i Agder.

Jahr, Ernst Håkon; Jensen, Kjetil; Nesse, Agnete; Rambø, Gro-Renée og Skancke, Kaja (2001): ”Historical Principles for Loanwords in the Scandinavian Languages – The Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages”. I: Ståhlberg, Krister 2001: The Nordic Countries and Europe. København: Nordic Council of Ministers, s 153-185.

Rambø, Gro-Renée (1999): Bokmålsreformen i 1981 – med særlig vekt på Særutvalgets arbeid. Forskningsserien nr. 20. Kristiansand: Høgskolen i Agder.

Allmenn formidling

Språkteigen, NRK P2: en rekke innslag i 2007 og 2008 innenfor emner som ”språk og kjønn”, ”språk - grammatikk”, ”nabospråkforståelse”, ”begrepsinnhold”, ”byråkratspråk og demokrati”, “språklige tidsuttrykk”, og “språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk”. Jeg var ansatt av NRK som “Sørlandets” representant i en rullerende ”Språkvakt”-ordning som involverte forskningsmiljøene i nordisk språkvitenskap i Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Østlandet og Sørlandet. Jeg hadde ansvar for hovedinnlegget i sendingen hver femte uke.

 

Radio Sør, lokalradio i Kristiansand: intervjuinnslag om egen forskning på språkkontakt mellom skandinavisk og nedertysk (21.04.2009).

 

Nasjonal digital læringsarena: videointervju til bruk for publisering på hjemmeside på Internett om “Hvordan forske på språk og identitet” (29.10.2009).

Vitenskapelige publikasjoner

 • Rambø, Gro-Renée (2022). Senmiddelalderens flerspråklige og flerkulturelle Skandinavia. Acta Regiae Societatis Scientiarium et Litterarum Gothoburgensis. ISSN: 0347-4925.
 • Rambø, Gro-Renée (2021). En reise gjennom Finnmark - lingvistiske landskap i grensetrakter. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. s 123 - 162.
 • Guribye, Eugene; Rambø, Gro-Renée; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Hellang, Bente Velle; Haraldstad, Åse; Hauge, Elisabeth S. (2021). Inquiry-based learning as a tool during transitions in the teacher education program. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (1). s 60 - 74. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-01-06.
 • Rambø, Gro-Renée (2019). Diplomtekster som språkkontaktkilder. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. ISSN: 0065-0897. s 87 - 110.
 • Rambø, Gro-Renée (2018). 1905 - 1945 - a substantive period in Norwegian language history?. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. ISSN: 0065-0897. s 123 - 140.
 • Rambø, Gro-Renée (2018). Det selvstendige Norge (1905 - 1945). Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. ISBN: 978-82-7099-850-0. Novus Forlag. Kapittel 8. s 503 - 602.
 • Rambø, Gro-Renée; Tønnessen, Elise Seip (2018). Mellom kunnskapsdiskurs og sosial diskurs. Ukeplaner som sjanger og vurderingspraksis. Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 10 (2). doi:10.5617/sakprosa.6005.
 • Drange, Eli-Marie D.; Rambø, Gro-Renée; Birkeland, Nils Rune (2017). Students’ Redesign of Mandatory Assignments in Teacher Education. Designs for Learning. ISSN: 1654-7608. 9 (1). s 1 - 9. doi:10.16993/dfl.69.
 • Rambø, Gro-Renée; Hellang, Bente Velle (2017). Teori i praksis - praksis i teori. GLU-studenters refleksjoner om fag og didaktikk. Acta Didactica Norge. ISSN: 1504-9922. 11 (2). doi:10.5617/adno.3864.
 • Vollan, Magnhild; Rambø, Gro-Renée (2016). Lærerstudenters kildebruk. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 7. s 154 - 176.
 • Vollan, Magnhild; Rambø, Gro-Renée (2016). Tekstpraksis og tekstrefleksjon. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 5. s 91 - 126.
 • Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renee (2015). Expressing professional identity through blogging : a case study of blogging in the study of the subject of Norwegian in pre-school teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 2015 (1). s 8 - 28.
 • Birkeland, Nils Rune; Rambø, Gro-Renee; Vollan, Magnhild; Drange, Eli-Marie D. (2015). Kilder og kildebruk. Første steg som forsker - en gjennomgang av bacheloroppgaver i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 978-82-690080-0-5. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Kapittel 3. s 22 - 34.
 • Rambø, Gro-Renee; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Chapter number 4. s 51 - 64.
 • Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg; Kristiansen, Aslaug; Rambø, Gro-Renee (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 4. s 51 - 64.
 • Rambø, Gro-Renee (2014). Språksosiologi og norsk språkhistorieskriving. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. 2014 (2). s 18 - 55.
 • Rambø, Gro-Renee (2013). Historical language sociology – or rather language ecology?. Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments. ISBN: 9788270997480. Novus Forlag. Enkeltstående artikkel. s 165 - 188.
 • Rambø, Gro-Renee (2013). Låneordstudier I - Didrik Arup Seips doktoravhandling fra 1915. Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra: Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet. ISBN: 9789187403033. Swedish Science Press. artikkel. s 35 - 50.
 • Rambø, Gro-Renee (2012). Language contact, communication and change. Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. 25 Years of Research. ISBN: 978-91-85352-97-5. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Chapter. s 39 - 57.
 • Rambø, Gro-Renée (2006). "Alle kan jo norsk" - noen tanker om utfordringer for allmennlærerutdanningen. Fra undervisning til læring : høgskolepedagogikk under Kvalitetsreformen : artikler skrevet av deltakere på kurs i universitets- og høgskolepedagogikk 2006. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 25 - 39.
 • Nesse, Agnete; Jahr, Ernst Håkon; Jahr, Ernst Håkon; Rambø, Gro-Renée; Rambø, Gro-Renée; Jensen, Kjetil; Skancke, Kaja (2001). Historical Principles for Loanwords in the Scandinavian Languages - The Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. (22). s 153 - 186.
 • Jahr, Ernst Håkon; Jahr, Ernst Håkon; Jensen, Kjetil; Nesse, Agnete; Rambø, Gro-Renée; Rambø, Gro-Renée; Skancke, Kaja (2001). Historical principles for loanwords in the Scandinavian languages - the contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. s 153 - 185.
 • Jahr, Ernst Håkon; Rambø, Gro-Renée (2021). Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. s 269.
 • Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée; Vollan, Magnhild (2016). Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. s 256.
 • Rambø, Gro-Renee (1999). Bokmålsreformen i 1981 - med særlig vekt på Særutvalgets arbeid. ISBN: 82-7117-404-5. Høgskolen i Agder. s 462.
 • Rambø, Gro-Renée (2010). Historiske og sosiale betingelser for språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen - et bidrag til historisk språksosiologi. ISBN: 9788270996216. Novus Forlag.
 • Gunleifsen, Elin; Rambø, Gro-Renée (2023). Small languages competing with even smaller languages..
 • Rambø, Gro-Renée; Flaten, Tom; Gunleifsen, Elin (2022). Linguistic and Semiotic Landscapes in Finnmark, Norway: historical multilingualism, language ideology and policy.
 • Rambø, Gro-Renée (2021). Hvor kommer du fra? Flerspråklighet og flerkulturalitet i Norge.
 • Rambø, Gro-Renée (2021). Senmiddelalderens flerspråklige Skandinavia.
 • Rambø, Gro-Renée (2021). Hjertespråk og tankespråk - morsmål, førstespråk, andrespråk og fremmedspråk for god utdanning og livslang læring.

Sist endret: 10.03.2023 10:03