Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Else Cathrine Melhuus

Tilknyttet UiA

dosent emerita

 
Kontor:
C4111 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
ingen fast dag

Jeg er nå i en emerita stilling ved fakultet for humaniora og pedagogikk.

Jeg har jobbet i barnehager før jeg ble ansatt ved den gangen Kristiansand lærerhøyskole - nå Universitetet i Agder. 

Jeg er dosent i barnehagepedagogikk, med stor interesse for både undervisning, undervisningsprosjekter og praksis i barnehagelærerutdanningen, samt forskning på feltet barnehager og barndom. Sosialisering, barn- barn relasjoner, og pedagogikk og estetikk har vært i fokus i løpet av min tid som underviser og forsker. Mitt forskningsfokus frem til 2022 er  barn og rom, der møtet mellom fenomenolgi og nyere materialitets teori møtes. Dette munner ut i en bok med Solveig Nordtømme- Mellom steder,rom og materialer.  I tillegg ledet jeg er nettverk -Demokrat i barnehagen. Begge felt trekker veksler på mine tidligere  hovedinteresser. Det siste forskningsprosjektet der første del avsluttes i 2021 er Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljø. Et prosjekt støttet av Aust -Agder utviklings- og kompetansefond

Forskning

Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljø - på Agder 

Prosjektet er finansiert av Aust-Agder kompetanse fond og Universitet i Agder, og har 6 forskere medi gruppen der jeg er leder. Forskningsprosjektet belyser møtet mellom flyktningfamilier og norske barnehager i utvalgte barnehager Aust- og Vest Agder. Barnehager vil for mange flyktningfamilier være en av de første erfaringerde får  med  statlige og lokale samfunnsinstitusjoner. Det er hensikten å følge et utvalg av barn på veien inn i det norske samfunn ved å fokusere på hvordan barn og deres foreldre opplever å bli mottatt og være del av hverdagen i barnehagen. Prosjektet vil samtidig utforske hvordan barnehagepersonell og andre profesjonelle tilrettelegger og opplever barnas integreringsprosesser og samarbeidet med foreldrene.

Det er gjort flere erfaringer både ved å lage egne mottaksbarnehager for asyl barn, og ved å la de gå i en ‘vanlig’ barnehage der personalet har utviklet kompetanser omkring disse barna. Vi vil se på begge typer barnehager.

Etter råd fra spesielt de frivillige organisasjoner i våre workshoper, så skal vi også ha et blikk på lokalmiljøet. Hvordan er dagliglivet utenfor barnehagen, hva involveres de ulike familiene vi følger seg i?

Spørsmål som vi vil drøfte kan være: Er barnehagen et kulturelt møtested eller foregår det utilsiktede segregerende prosesser, hvor barn og foreldre erfarer at det finnes forskjellige ‘kjøreregler’ i ulike fora? Gis det reel mulighet for å delta i samfunnslivet og hvilke sosiale og kulturelle normer og barrierer er på spill? Føler de profesjonelle seg i stand til å møte disse utfordringene? Slik kan prosjektet både bidra til kunnskap om ‘de andre’, og om ‘oss selv’. Er det sammenheng mellom de råd og anvisninger som gis i barnehagene, og de råd og henstillinger som familiene møter i andre instanser? 

Hvordan inngår barnehagestedene i flyktningbarns liv? Hvordan virker barnehagenes rom, med alle tingene inn på flyktningbarns og flyktningforeldres oppfatning av barnehagen og segselv? 

Undervisning

Undervisning foregår hovedsakelig i barnehagelæreutdanningen.og i master i barnehagekunnskap, der barns sosialisering, lek, kropp, barn og rom, materialitet og det flerkulurelle samfunn er blant temaene.

Prosjekter

Barn og rom: med utgangspunkt i barnehager vil rommets og stedets betydning for de som oppholder seg der være utgangspunkt for to forskningsprosjekter. del 1. Utebarnehager, med følgende presentasjoner: Utebarnehager – et sted for demokratisk praksis? Outdoor kindergartens – institutionalization of outdoor environments Nature – an arena for reproduction of gender. Utebarnehager, en arena for demokratisk praksis? Utgis som to artikler: Utebarnehager – et sted for demokratisk praksis? Et møte mellom kulturelle diskurser og den frie naturen. Outdoor Daycare Centers – An Institutionalization and Culturalization of Nature: How Do Children Relate to Institutionalized Nature?

Del 2 -  Videre har det vært inngått et samarbeid i løpet av våren 2010 med en barnehage organisert etter såkalt åpen struktur. Hvordan er rommene organisert, og hvordan tar barna i bruk rommen. Er rommene kjønnet? Blir rommene modifiserert etter barnas ønsker? hva er idegrunnlaget bak en slik organisering. Hvordan kan ulike teoretiske forståaelser av sted gi perpsektiver på institusjoner? Kan rom være med på å invitere til eller hindre demokratiske praksiser? Prosjektet er avslutttet og det har vært skrevet to artikler rundt dette tema. Pr.idag(2019) skrives det en bok i samarbeid med Solveig Nordtømme om rom, sted og materialitet i barnehager, med utgangspunkt i fenomenologiske og post-humane teorier. 

Utvalgte publikasjoner

 • Aasebø, T. og Melhuus, E.C. ( 2005). Rom for barn - rom for kunnskap. Kropp, kjønn, vennskap og medier som pedagogiske utfordringer. Fagbokforlaget
 •  Outdoor day-care centres – a culturalization of nature: how do children relate to nature as educational practice? European Early Childhood Education Research Journal Vol. 20, No.3, September 2012, s. 455-467.
 • Hytta i skogen, erfaringer om et «sted». Krogstad, Hansen, Høyland og Moser (red.) 2012. Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø, kap. 10 denne er brukt som pensum i Barnehagelærerutdanningen flere steder.
 • Utebarnehager - et sted for demokratisk praksis? Nordisk barnehageforskning: et tidsskrift for forsknings- og utvikling VOL.6, nr. 14, p. 1-18 2013.
 • Regulerende eller bevegelige rom - tingene, barna og de ansatte.
  I Jansen et al. 2015 Demokratiske praksiser i barnehagen. Bergen, Fagbokforlaget 
 • The presence of things: a study of the Lego brick and the medication box.
  Social Space 1\2016(11) I samarbeid med prof. Inger Beate Larsen 
 • Melhuus, E.C. og Nordtømme, S. (2022). Mellom steder, rom og materialer. Teoretiske utforskninger i barnehagen. Fagbokforlaget
 • Å ta steder på alvor. I M.Fasting, L.L.Skreland og J. Kampmann (red.) 2020. Å forske blant barn. Kvalitative metoder. Cappelen Damm Akademisk. 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Melhuus, Else Cathrine (2022). Det magiske, forflytning i hverdagen?. Det er her det skjer! Møter med religion, etikk og filosofi i barnehagen. ISBN: 9788215037158. Universitetsforlaget. Artikkel.
 • Melhuus, Else Cathrine (2021). Å ta steder på alvor i forskningsfeltet. Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. 7. s 116 - 128.
 • Larsen, Inger Beate; Melhuus, Else Cathrine (2016). The presence of things: A study of the lego brick and the medication box as participants in peoples’ lives. Social Space. ISSN: 2084-7696. 11 (1). s 54 - 73.
 • Melhuus, Else Cathrine (2015). Regulerende eller bevegelige rom. Tingene, barna og de ansatte.. Demokratiske praksiser i barnehagen. ISBN: 978-82-450-1652-9. Fagbokforlaget. kap. 3. s 67 - 83.
 • Melhuus, Else Cathrine (2013). Utebarnehager - et sted for demokratisk praksis?. Nordisk barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 6 (14). s 1 - 18. doi:10.7577/nbf.449.
 • Melhuus, Else Cathrine (2012). Hytta i skogen, erfaringer om et "sted". Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. ISBN: 978-82-450-1126-5. Fagbokforlaget. kapittel 10. s 193 - 211.
 • Melhuus, Else Cathrine (2012). Outdoor day-care centres - a culturalization of nature: how do children relate to nature as educational practice?. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN: 1350-293X. 20 (3). s 455 - 467. doi:10.1080/1350293X.2012.704766.
 • Melhuus, E. Cathrine (2001). Barns kroppsutfoldelse som estetisk praksis. Nordisk Pedagogik. ISSN: 0901-8050. s 14 - 29.
 • Melhuus, Else Cathrine; Nordtømme, Solveig Irene (2022). Mellom steder,rom og materialer: Teoretiske utforskninger i barnehagen. ISBN: 9788245021042. Fagbokforlaget. s 214.
 • Aasebø, Turid Skarre; Melhuus, E. Cathrine (2007). Rom för barn - rom för kunskap Kropp, kön, vänskap som pedagogiska utmaningar. ISBN: 9789147084050. Liber. s 181.
 • Aasebø, Turid Skarre; Melhuus, E. Cathrine (2005). Rom for barn - rom for kunnskap. Kropp, kjønn, vennskap og medier som pedagogiske utfordringer. ISBN: 8245003182. Fagbokforlaget.
 • Nordtømme, Solveig Irene; Melhuus, Else Cathrine (2022). Perspectives on Materiality: Phenomenology meets post-humanism.
 • Melhuus, Else Cathrine; Nordtømme, Solveig Irene (2022). Vennskap mellom steder, rom og materialer.
 • Nordtømme, Solveig Irene; Melhuus, Else Cathrine (2018). Positioning of subject and some theoretical and ethical questions.
 • Melhuus, Else Cathrine (2015). Tingenes tilstedeværelse- med blikk på legoklossen og pillefordeleren..
 • Melhuus, Else Cathrine (2015). Methodological challenges when researching materiality and dealing with non-human agency..

Sist endret: 14.02.2022 12:02