0
Hopp til hovedinnhold

Bjørn Øystein Angel

Professor

 
Kontor:
53B208 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Bjørn Øystein Angel er professor i barnevern og doctor (Ph.d) fra universitetet i Trondheim (NTNU).

Her ligger et foredrag om noe av det jeg holder på med 

Mine forsknings- og interesseområder har i det vesentligste vært innrettet mot to hovedområder;

I. Den nye barndomsforskningen med sin betoning av barnet som selvstendig subjekt, barn som bidrar til å skape sin egen posisjon og sin egen livshistorie.

I dette området er fokuset rettet mot å betrakte sosialt arbeid fra barnets perspektiv. Jeg anvender her begreper fra den nye barndomsforskningen, der fokuset er på barn som subjekt og aktør. Her har jeg en rekke arbeider blant annet min doktorgradsavhandling og flere artikler som sentrerer barnet som en aktiv aktør i eget liv.

II. Forskning knyttet til kunnskapssyn og kunnskapsforståelser i sosialt arbeid og barnevern spesielt.

I dette området som er rettet inn mot kunnskapssyn reiser jeg spørsmål som handler om evidensbasering i sosialt arbeid og konsekvenser av dette. Inn i dettee forskningsområdet inngår en rekke arbeider hvor kunnskapsforståelse og anvendelse av kunnskap og nyere programmer i sosialt arbeid og barnevern utforskes og drøftes. Disse arbeidene berører blant annet spørsmål knyttet til evidensbaserte programmer. Arbeidene gir nye og kritiske innspill til bruken og forståelsen av evidensbaserte programmer og praksis i sosialt arbeid og barnevern.

III. Metodisk tilnærming.

Mitt doktorgradsarbeider en kvalitativ studie som også trekker barna aktiv inn i forskningsprosessen. Barna ble utfordret til å formulere spørsmål de selv ville ha stilt til barn som hadde samme erfaring som dem selv, hvorpå de ble bedt om å svare på sine egne spørsmål. På den måten ble barna trukket med som kompetente aktører i eget liv som la føringer for fokuset i min studie.

I arbeidene knyttet tilKunnskapssyn og kunnskapsforståelser i sosialt arbeid,har jeg benyttet både kvalitative intervjuer samt diskursteoretiske tilnærminger.

I to av mineforskningsprosjekteranalyserer jeg registerbaserte barnevernsdata sammen med kollega Morten Blekesaune:

· Prosjektet ”Fører forsterkede fosterhjem til færre replasseringer av barn i fosterhjem” analyserer SSB data på individnivå om barns forløp/karrierer med hensyn til plasseringer og bruk av fosterhjem. På aggregert nivå (kommuner) analyseres fosterhjemsbarn totalt, antall forsterkede fosterhjem og antall replasseringer. Studien tester en hypotese om at forsterkede fosterhjem fører til færre replasseringer av barn som er under barnevernets omsorgstiltak. Resultatene av denne studien er publisert i artikkelen”Placement characteristics and stability: a longitudinal analysis of Noerwegian children in foster homes, Child & Family Social Work (2015).

· Prosjektet ”Flyttinger i barnevernet – risikofaktorer, erfaringer og forklaringer”har et ekstensivt og intensivt analyseopplegg. Den ekstensive delen analyserer ODA data (Bufdirs klientdatabase), statistiske forløpsanalyser, det vil si regresjonsanalyser over barns flyttekarrierer. Det intensive analyseopplegget vil analysere kvalitative intervjuer med barn som har flyttet mer enn 3 ganger mens de har vært i et plasseringstiltak. Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke faktorer som øker risikoen for flytting av barn som er plassert av barnevernet. Slik kunnskap vil kunne bidra til å finne fram til best mulig praksis for gjennomføring av nødvendige flyttinger samt å redusere og forebygge uønskede flyttinger.

Se Cristin for ytterligere informasjon

Faglige interesser
Vitenskapelige publikasjoner

 • Angel, Bjørn Øystein (2018). Fosterhjemsordningen i endring. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Kapittel 8. s 156 - 178.
 • Angel, Bjørn Øystein (2015). Client Self-Management: Promoting Self-Help for Parents of Children in Foster-Care. British Journal of Social Work. ISSN: 0045-3102. 46 (4). s 1027 - 1043. doi:10.1093/bjsw/bcv025.
 • Angel, Bjørn Øystein; Blekesaune, Morten (2016). Flyttinger i barnevernet En forløpsanalyse av administravtive data. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. Kapittel 4. s 48 - 63.
 • Angel, Bjørn Øystein; Blekesaune, Morten (2015). Placement characteristics and stability: a longitudinal analysis of Norwegian children in foster homes. Child & Family Social Work. ISSN: 1356-7500. 22 (1). s 236 - 245. doi:10.1111/cfs.12223.
 • Angel, Bjørn Øystein (2014). Fagutvikling som en myndiggjøringsprosess. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. Kapittel 9. s 163 - 184.
 • Angel, Bjørn Øystein (2014). Foster Children's Sense of Sibling Belonging: The Significance for Biological and Social Ties. Sage Open. ISSN: 2158-2440. doi:10.1177/2158244014529437.
 • Angel, Bjørn Øystein (2013). Children and Explorations of Self-Perception: Life Stories Related to Moves Between Home and Foster Home. Social Work & Society. ISSN: 1613-8953. 11 (1).
 • Angel, Bjørn Øystein; Grønningsæter, Arne Backer (2013). Miljøterapeutteam som skreddersøm i barneverntjenesten?. Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 90 (4). s 196 - 211.
 • Angel, Bjørn Øystein (2012). Barns selvoppfatningsarbeid. Livshistorier om flyttinger mellom hjem og fosterhjem. Barn. ISSN: 0800-1669. 30 (3). s 57 - 70.
 • Angel, Bjørn Øystein (2012). Kurs som trening i selvstyringen av foreldre med barn i fosterhjem. Barn. ISSN: 0800-1669. 30 (4). s 73 - 87.
 • Angel, Bjørn Øystein (2011). Hvordan skapes og opprettholdes tvang? – en analyse av barns flyttinger til fosterhjem og hjem igjen. Barn. ISSN: 0800-1669. (1). s 87 - 104.
 • Angel, Bjørn Øystein (2011). Kurs til foreldre med barn i fosterhjem - en selvstyring av foreldre?. Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 88 (3). s 128 - 144.
 • Angel, Bjørn Øystein (2010). Barnet som aktør og kunnskapsbærer -en utfordring for barnevernets profesjonelle ekspertise. Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 87 (3). s 140 - 151.
 • Angel, Bjørn Øystein (2005). Aggression Replacement Training (ART). En utfordring for praksisfeltet. Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 82 (4). s 3 - 13.
 • Angel, Bjørn Øystein (2004). Barnevern og sosialt arbeid. Kunnskap og menneskesyn i evidensbaserte programmer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 1 (3). s 24 - 34.
 • Angel, Bjørn Øystein (2003). Evidensbaserte programmer- kunnskapsformer og menneskesyn i sosialt arbeid. Nordisk sosialt arbeid. ISSN: 0333-1342. (2). s 66 - 72.
 • Angel, Bjørn Øystein (2007). Det vanskelige foreldreskapet : en studie av foreldre somhar deltatt på kurs til foreldre med barn i fosterhjem : deres egenopplevelse av sitt foreldreskap i møte med barnevern og fosterhjem : et bidrag til barnevernets diskusjoner om foreldreskap. ISBN: 8271176048. Høgskolen i Agder. s 86.
 • Angel, Bjørn Øystein (1999). Barnet mitt bor hos meg igjen. ISBN: 82-7634-231-0. HøyskoleForlaget.
 • Angel, Bjørn Øystein (2019). Flyttinger for barn i barnevernet.
 • Angel, Bjørn Øystein (2018). Barnevern: Barns flyttinger mellom fosterhjem.
 • Angel, Bjørn Øystein (2018). Barnevern og flyttinger mellom fosterhjem.
 • Angel, Bjørn Øystein (2018). Flyttinger mellom fosterhjem.
 • Angel, Bjørn Øystein (2018). Fosterhjemsflyttinger.
 • Angel, Bjørn Øystein (2016). Flyttinger i barnevernet.
 • Angel, Bjørn Øystein (2016). Barnevern og barnehage.

Sist endret: 4.01.2019 23:01

Send studiet på mail