Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Anne Marie Støkken

Tilknyttet UiA

Professor emerita

Anne Marie Støkken er dr.philos i sosiologi fra Universitetet i Tromsø 1999. Sentrale forskningsområder de senere årene:

 Fjernutdanning og nye utdanningsformer i et utdannings- og velferdspolitisk perspektiv. 

 Samspill mellom offentlige og private aktører, spesielt innenfor barnevernet.

 I perioden 2006 til 2011 var hun prosjektleder forHøgskole- og universitetssosialkontor - HUSK- Agder.I den forbindelse har hun vært engasjert i forskning om praktikeres arbeidssituasjon og hva slags rom det er for fagutvikling i sosialtjenesten/Nav.  

 Noen utvalgte publikasjoner

 De profesjonelle, Universitetsforlaget 2002, redigert sammen med Børre Nylehn.

 Et velferdsmarked i endring. Privat barnevern i det offentlige, (sammen med Børre Nylehn). Kristiansand: Høyskoleforlaget 2003. 

 Adult student life and learning, in Lifelong Learning in Europe, VOL IX, Issue 4 2004, side 12- 17, (med G. Grepperud and W.M. Rønning).

 Nye rammebetingelser for profesjonsutøvelse – utfordringer for utdanning og forskning i sosialt arbeid i Oltedal, S.(2005): Kritisk sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

 Arbeid og utdanning, kap. 3 i Rønning, W.M. (red): Den usynlige student, i samarbeid med A. Lorentsen og K. Niemann, Trondheim: Tapir 2007. 

 Husholdet – en arena for samspill og forhandling, kap. 4 i Rønning, W.M. (red): Den usynlige student, i samarbeid med A. Lorentsen, K. Niemann og L. Sørensen, Trondheim Trondheim: Tapir 2007. 

 Partnerskap for bedre sosiale tjenester – en forskerrolle i endring?I Garmann Johnsen, H. Chr, Halvorsen, A. og P. Repstad (red) (2009): Å forske blant sine egne. Kristiansand: Høyskoleforlaget

 Er det rom for kompetanseoppbygging i sosialtjenesten? i Fontene Forskning 1/09, s. 41-53.

 Barnevernsinstitusjoner og markedsbyråkrati, (sammen med Sigrid Nordstoga). Oslo: Universitetsforlaget 2009. 

 Fleksibel utdanning i et nord-sørperspektiv - om mastergradsstudiet Development Management, (sammen med Ståle A. Rye), i UNIPED Vol 32, 4/09, s. 27-39.

 Samarbeidsforskning i praksis (red sammen med Asbjørn Johannessen og Sidsel Natland) Oslo: Universitetsforlaget 2011.

Professional work in the squeeze. Experiences from a new control regime in residential  care for children and youth in Norway  (sammen med (). Journal of Comparative Social Work.Issue 2011/2

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Støkken, Anne Marie (2019). Fra oppdrag til samarbeidsforskning. Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. ISBN: 9788245033434. Fagbokforlaget. 2. s 23 - 41.
 • Støkken, Anne Marie; Arnesen, Siv Merete Kjenes (2019). Innovation by care farming- implications for professional work and development. Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. ISBN: 9788245033434. Fagbokforlaget. Kapittel 10. s 169 - 186.
 • Støkken, Anne Marie (2018). Samspill med dyr som innovasjon. Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. Kapittel 6. s 80 - 91.
 • Halvorsen, Anne; Nordstoga, Sigrid; Støkken, Anne Marie; Ueland, Svein Ove (2016). Om å bygge og vedlikeholde strukturer for samarbeid. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. kapittel 7. s 103 - 121.
 • Støkken, Anne Marie (2014). Forbedringsarbeid - ulike strategier og konkurrerende kunnskapsforståelser. Velferdens organisering. ISBN: 9788215023755. Universitetsforlaget. Kapittel 5. s 79 - 93.
 • Støkken, Anne Marie (2014). Innovasjon i velferdstjenester. Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-450-1536-2. Fagbokforlaget. Kapittel 1. s 11 - 29.
 • Støkken, Anne Marie; Dyhr-Nielsen, Reidun (2014). Samarbeidsforskning som innovasjon. Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-450-1536-2. Fagbokforlaget. Kapittel 7. s 143 - 165.
 • Støkken, Anne Marie (2013). Akademia og praksis: roller og relasjoner i endring. Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud. ISBN: 978-82-05-44707-3. Gyldendal Akademisk. kapittel 6. s 94 - 112.
 • Støkken, Anne Marie (2013). Evaluering, styring og kontroll av barnevernsinstitusjoner. Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. ISBN: 978-82-450-1331-3. Fagbokforlaget. s 120 - 133.
 • Døhlie, Elsa; Støkken, Anne Marie (2013). Fagutvikling i praksis. Fagutvikling i velferdstjenester. ISBN: 978-82-15-02152-2. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 13 - 26.
 • Støkken, Anne Marie (2013). Ledernes ansvar for fagutvikling. Fagutvikling i velferdstjenester. ISBN: 978-82-15-02152-2. Universitetsforlaget. kapittel 5. s 76 - 92.
 • Rye, Ståle Angen; Støkken, Anne Marie (2012). The Implications of the Local Context in Global Online Education. International Review of Research in Open and Distance Learning. ISSN: 1492-3831. 13 (1). s 191 - 206. doi:10.19173/irrodl.v13i1.1010.
 • Støkken, Anne Marie (2011). HUSK-prosjektet - museumsvokter eller endringsagent. Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. ISBN: 978-82-15-01887-4. Universitetsforlaget. kapittel 17. s 222 - 238.
 • Støkken, Anne Marie; Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel (2011). Innledning. Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. ISBN: 978-82-15-01887-4. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 13 - 22.
 • Nordstoga, Sigrid; Støkken, Anne Marie (2011). Professional work in the squeeze: Experiences from a new control regime in residential care for children and youth in Norway. Journal of Comparative Social Work. ISSN: 0809-9936. 6 (2). s 88 - 105. doi:10.31265/JCSW.V6I2.69.
 • Støkken, Anne Marie (2009). Er det rom for kompetanseoppbygging i sosialtjenesten?. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. (1). s 41 - 53.
 • Rye, Ståle Angen; Støkken, Anne Marie (2009). Fleksibel utdanning i et nord-sørperspektiv ? om mastergradsstudiet Development Management. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 32 (4). s 27 - 39.
 • Støkken, Anne Marie (2009). Partnerskap for bedre sosiale tjenester - en forskerrolle i endring. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. -. s 86 - 108.
 • Støkken, Anne Marie; Lorentsen, Annette; Niemann, Kim (2007). Arbeid og utdanning. Rønning, W. R (red): Den usynlige student. Tapir Akademisk Forlag. s 63 - 79.
 • Støkken, Anne Marie; Lorentsen, Annette; Niemann, Kim; Sørensen, Louise (2007). Husholdet - en arena for samspill og forhandling. Rønning, W.M. (red): Den usynlige student. Tapir Akademisk Forlag. s 81 - 101.
 • Støkken, Anne Marie; Grepperud, Gunnar; Rønning, Wenche M. (2005). Adult student life and learning. Lifelong Learning in Europe. ISSN: 1239-6826. Vol IX (jan.05). s 12 - 17.
 • Støkken, Anne Marie; Nordstoga, Sigrid (2005). Et regimeskifte for norske barnevernsinstitusjoner. Nordisk sosialt arbeid. ISSN: 0333-1342. 4 (Årg. 25, nr 4). s 360 - 373.
 • Støkken, Anne Marie (2005). Nye rammebetingelser for profesjonsutøvelse - utfordringer for utdanning og forskning i sosialt arbeid. Kritisk sosialt arbeid: å analysere i lys av teori og erfaringer. ISBN: 82-05-32599-5. Gyldendal Akademisk. s 37 - 56.
 • Støkken, Anne Marie (2004). En velferdshybrid i endring Private barneverninstitusjoners samspill med det offentlige. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 7 (3). s 118 - 130.
 • Støkken, Anne Marie (2004). Mot en ny forståelse av realkompetanse?. Jeg har en motor inni meg som driver meg selv.. Norgesuniversitetet. faglig_bok_institusjon.
 • Støkken, Anne Marie; Grepperud, Gunnar; Toska, Jan Atle (2002). Out of the Shadow and Into the Spotlight - The development of Distance Teaching in Norwegian Higher Education. International Review of Research in Open and Distance Learning. ISSN: 1492-3831. Vol.2. (Nr. 2).
 • Støkken, Anne Marie (2002). Privatisering - nye rammevilkår for velferdsprofesjoner. De profesjonelle. Universitetsforlaget. s 108 - 125.
 • Støkken, Anne Marie (2002). Profesjoner og nye utdanningsformer. De profesjonelle. Universitetsforlaget. s 91 - 107.
 • Støkken, Anne Marie (2002). Profesjoner: kontinuitet og endring. De profesjonelle. Universitetsforlaget. s 23 - 37.
 • Støkken, Anne Marie (2000). "Om fjernstudenten - en kritisk analyse av studentrollen i fleksibel utdanning". Mål, myter, marked - kritiske perspektiver på livslang læring og høgre utdanning. Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning (SOFF). faglig_bok_institusjon. s 109 - 126.
 • Støkken, Anne Marie; Grepperud, Gunnar; Toska, Jan Atle (2000). "Skyggetilværelse eller rampelys - utvikling av fjernundervisning i norsk høgre utdanning". Mål, myter, marked - kritiske perspektiv på livslang læring og høgre utdanning. Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning (SOFF). faglig_bok_institusjon. s 31 - 57.
 • Lyngstad, Rolv; Lichtwarck, Willy; Støkken, Anne Marie; Støkken, Anne Marie (1997). Introduksjon. Kommunen som velferdsyter. Universitetsforlaget. s 11 - 14.
 • Støkken, Anne Marie (2019). Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. ISBN: 9788245033434. Fagbokforlaget. s 189.
 • Støkken, Anne Marie; Willumsen, Elisabeth (2017). Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. ISBN: 978-82-8314-112-2. Portal forlag. s 206.
 • Støkken, Anne Marie (2014). Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-450-1536-2. Fagbokforlaget. s 170.
 • Døhlie, Elsa; Støkken, Anne Marie (2013). Fagutvikling i velferdstjenester. ISBN: 978-82-15-02152-2. Universitetsforlaget. s 246.
 • Johannessen, Asbjørn; Natland, Sidsel; Støkken, Anne Marie (2011). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. ISBN: 978-82-15-01887-4. Universitetsforlaget. s 243.
 • Støkken, Anne Marie; Nordstoga, Sigrid (2009). Barnevernsinstitusjoner og markedsbyråkrati. ISBN: 9788215015446. Universitetsforlaget. s 210.
 • Nylehn, Børre; Støkken, Anne Marie (2003). Et velferdsmarked i vekst. Privat barnevern i det offentlige. ISBN: 8276344763. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 217.
 • Leer-Salvesen, Paul; Støkken, Anne Marie; Nylehn, Børre (2002). De profesjonelle: relasjoner, identitet og utdanning. ISBN: 8215001793. Universitetsforlaget. s 60.
 • Nylehn, Børre; Støkken, Anne Marie (2002). De profesjonelle. Relasjoner, identitet og utdanning. ISBN: 8215001793. Universitetsforlaget. s 237.
 • Nylehn, Børre; Støkken, Anne Marie (2002). De profesjonelle. Relasjoner, identitet og utdanning. ISBN: 8215001793. Universitetsforlaget. s 228.
 • Lyngstad, Rolv; Støkken, Anne Marie; Lichtwarck, Willy (1997). Kommunen som velferdsyter. ISBN: 82-00-42700-5. Universitetsforlaget. s 242.
 • Nylehn, Børre (ed.); George, J.W. (ed.); Støkken, A.M. (ed.) (1996). Distance education in Norway and Scotland : experiences and reflections. ISBN: 0-85976-444-3. John Donald, Edinburgh.
 • Lyngstad, Rolv; Støkken, Anne Marie; Støkken, Anne Marie; Lichtwarck, Willy (1997). Kommunen som velferdsyter. ISBN: 8200427005. Array. s 242.
 • Støkken, Anne Marie (2018). Innovasjon og tjenesteutvikling - sentrale begreper og utfordringer.
 • Støkken, Anne Marie (2018). Innovasjon i velferdstjenester.
 • Støkken, Anne Marie (2018). Praksisnær FoU - samarbeidsforskning som introduksjon.

Sist endret: 11.12.2019 17:12