Anne Brita Thorød - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Brita Thorød

Førstelektor

Førstelektor

E-post:
anne.b.thorod@uia.no
Telefon:
37 23 37 53
Mobil:
992 32 352
Kontor:
C5034 ( Jon Lilletunsvei 9, Grimstad )
Kontortid:
08:00 - 16:00
Avdeling:
Institutt for psykososial helse

Prosjekter

Forskningsfelt: Barnefattigdom "Når pengene ikke strekker til" En kvalitativ studie tilknyttet "Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag”,

Bakgrunn

Førstelektor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsfag, tilknyttet master/videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge. Cand.polit og PhD-student i sosialt arbeid. Langvarig praksiserfaring fra de fleste felt innen sosialt og psykososialt arbeid, men med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Videreutdanning i veiledning, barne- og ungdomsvern samt etnisitet og barnevern. Forskererfaring fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Er fortsatt deltilknyttet NOVA gjennom deltakelse i studien "Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag".

 

Publiseringer:

 

Thorød, A. B. (2003). Kommet for å bli. Om vennskap og nettverk blant vietnamesiske flyktninger i en norsk småbykontekst. HiO-hovedfagsrapport 2003 nr.7

 

Thorød, A. B. ( 2006) En normal barndom?

Foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt. NOVA, Rapport 2/06

 

Ianke, P. og Thorød, A.B. (2006). ”Helgerud er en oase” En evaluering av Helgerud Ressurssenters veiledning til fosterforeldre i Akershus.  NOVA, Rapport 13/06

 

Thorød, A. B. ( 2008). Sosial eksklusjon. I Sandbæk, M. (red.) 2008. Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. Oslo: NOVA, rapport 7/2008

 

Thorød, A. B. (2010) Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt. I Backe-Hansen, E. og Hydle, I. (red.) Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flerevitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. Oslo: NOVA rapport 20/10

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&cid=1253966235857&pagename=vfo%2FHovedsidemal

 

Grimstad Adressetidende, intervju: Mange er fattige. Flere familier lever under fattigdomsgrensen http://www.gat.no/article/20101127/NYHETER/711279991

 

Thorød, A.B. (2010, 27. desember). Barnefattigdom ved juletider. Fædrelandsvennen, kronikk, del 2, s. 11

http://www.fvn.no/mening/debatt/article820204.ece

Harju, A. & Thorød, A.B (2011): Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context – from Children’s Point of View. Child Indicators Research, Volume 4, Issue 2 (2011), Page 283

Fædrelandsvennen; Viten: Barnefattigdom. Intervju 22.10.11

 

Faglige interesser

Psykososialt arbeid med barn og unge

Antrozoologi

Kreative terapiformer ol.

Last changed: 2017-02-01 12:03:33

Forskningsgrupper

Publikasjoner

 • Thorød Anne Brita Dyr, mennesker og sosial kapital (2018).
 • Berget Bente, Krøger Elsebeth, Thorød Anne Brita, Innledning (2018).
 • Thorød Anne Brita Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses (2017). Nordic Social Work Research . ISSN 2156-857X. 7 (2), s 168 - 179 doi: 10.1080/2156857X.2017.1321036
 • Larsen Inger Beate, Thorød Anne Brita, Bøe Tore Dag, Lindvig Gunnhild Ruud, Nodeland Siren, Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø? (2017).
 • Thorød Anne Brita Fritid og sosial kapital (2015).
 • Ulland Dagfinn, Thorød Anne Brita, Ulland Erna, Volden Odd, Wahlstedt Anders, Psykisk helse som lokalt og globalt fenomen (2015).
 • Volden Odd, Thorød Anne Brita, Ulland Dagfinn, Ulland Erna, Velkommen til psykisk helse-feltet (2015).
 • Thorød Anne Brita, Nordbø Anna Helene, «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling (2014). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 31 - 42
 • Thorød Anne Brita Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener? (2013).
 • Thorød Anne Brita Er det for dyrt? Om barns deltakelse og valg av organiserte fritidsaktiviteter når familiens økonomi er svak (2012). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 19 - 31
 • Thorød Anne Brita, Harju Anne, Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context - From Children's Point of View (2011). Child Indicators Research . ISSN 1874-897X. 4 s 283 - 299 doi: 10.1007/s12187-010-9092-0
 • Thorød Anne Brita Social exclusion and social capital - can the concepts enrich each other and are they relevant for studies of children living in low-income families? (2011).
 • Thorød Anne Brita Social exclusion and social capital. Can the concepts enrich each other and are they relevant for studies on children living in low-income families? (2011).
 • Thorød Anne Brita Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt (2010).
 • Thorød Anne Brita Sosial eksklusjon (2008).
 • Thorød Anne Brita "Helgerud er en oase!" En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem (2006).
 • Andersen, Ander Johan W. Larsen, Inger Beate Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202401641. 196 s.
 • Ulland, Dagfinn Thorød, Anne Brita Ulland, Erna (2015). Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024035. 288 s.
 • Berget, Bente Krøger, Elsebeth Thorød, Anne Brita (2018). Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-028538. 200 s.
 • Thorød Anne Brita Når pengene ikke strekker til (2018). Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning . ISSN . s -
 • Berget Bente, Krøger Elsebeth, Thorød Anne Brita, Innledning (2018).
 • Thorød Anne Brita Dyr, mennesker og sosial kapital (2018).
 • Berget Bente, Krøger Elsebeth, Thorød Anne Brita, Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske (2018).
 • Thorød Anne Brita Alle skal med» - ideal eller realitet? Unges erfaringer med avbrutt skolegang og veien tilbake (2018).
 • Thorød Anne Brita, Christiansen Ellen Roland, ”Hun skulle bare ha visst at de tok strømmen i natt…” En kvalitativ undersøkelse om hvordan foreldre med vedvarende lav inntekt opplever og håndterer hverdagen (2017).
 • Thorød Anne Brita Ungdom, psykisk helse og vold. Hva sier forskningen (2017).
 • Thorød Anne Brita, Hovland Hege, Bortvalg av videregående skole og mestringstro En kvalitativ studie av unge jenter som har valgt å slutte på videregående skole (2017).
 • Thorød Anne Brita, Edvardsen Sissel Elisabeth, Hvilke faktorer påvirker unge jenters frafall fra videregående opplæring? En kvalitativ studie basert på livshistorien til åtte jenter, som har avbryt videregående opplæring, en eller flere ganger. Studien har fokus på de bakenforliggende determinantene oppvekst og skole. (2017).
 • Thorød Anne Brita, Kalvatn Birgitte I. S., Det er tungt å bære sekken, men det er tyngre å bære på unyttige tanker En kvalitativ studie om på hvilken måte friluftsliv og opphold i naturen kan bidra til økt mestring og opplevd bedring hos personer med psykiske helseutfordringer (2017).

Send studiet på mail