Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Brita Thorød

Konsulent

Dosent

 
Kontortid:
08:00 - 16:00

Dosent ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsfag, tilknyttet master/videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge. Cand.polit i sosialt arbeid. Langvarig praksiserfaring fra de fleste felt innen sosialt og psykososialt arbeid, med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Videreutdanning i veiledning, barne- og ungdomsvern samt etnisitet og barnevern. Forskererfaring fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Tilknyttet følgende forskergrupper og prosjekter:

 • Barns oppvekst og levekår
 • Antrozoologi - dyreassisterte intervensjoner
 • Tett på - forskning om og med Jegersberg gård
 • Samhandling mot barnefattigdom (SAMBA)

 

Forskning

Forskningsinteresser:

Barn og unges oppvekst og levekår/barnefattigdom

Psykisk helse

Antrozoologi - samhandling mellom dyr og mennesker

 

 

Arbeidserfaring

Praksis som sosionom fra kriminalomsorg, familievern, sosial- og barneverntjeneste, sosialmedisin, psykiatri, rus, barnehabilitering, pedagogisk-psykologisk tjeneste

2003 -  2007   NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, engasjement som forskningsassistent (deltid 2003-2005).

2007 - , Universitetet i Agder

Faglige interesser

Psykososialt arbeid med barn og unge

Barnefattigdom

Antrozoologi

Kreative terapiformer ol.

Prosjekter

HELLAS - Health, living conditions and habits of living among young people out of education and work (NEETS)

Barn og unges oppvekst og levekår - tverrprofesjonelt arbeid, bokprosjekt

Ser man fattigdom i barnehagen?

"Tett på" -forskning for og om Jegersberg gård

Forskningsfelt: Barnefattigdom "Når pengene ikke strekker til" En kvalitativ studie tilknyttet "Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag”,

Utvalgte publikasjoner

Publiseringer:

Høie, Magnhild M. og Thorød, Anne Brita (2018). «Alle skal med» - Ideal eller realitet? I Omdal, Heidi og Thygelsen, Ragnar (red.) Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barns beste i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget 

Berget, Bente, Krøger, Elsebeth og Thorød, Anne Brita (red) (2018) Antrozoologi. Samspill mellom dyr og mennesker. Oslo: Universitetsforlaget

Thorød, Anne Brita (2017). Oppsummeringsrapport fra intervju-undersøkelse i SAMBA-prosjektet; Samhandling mot barnefattigdom. Bedre og mer målrettede tjenester for levekårsutsatte familier. Agderforskning og UiA; Notat

Thorød, Anne Brita (2017). Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses. Nordic Social Work Research, 7; 2, p 168-179

Larsen, Inger Beate, Anne Brita Thorød, Tore Dag Bøe, Gunnhild Ruud Lindvig, Siren Nodeland (2017). Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å – eller B til Ø? I Støkken, Anne Marie og Elisabeth Willumsen (red.) Samarbeid om praksisnær forskning. Kristiansand: Portal akademisk

Ulland, Dagfinn, Thorød, Anne Brita & Ulland, Erna (red.) (2015). Psykisk helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. Oslo: Universitetsforlaget

Nordbø, Anna Helene og Thorød, Anne Brita (2014). «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling. I Fontene forskning, Nr. 1 2014, s. 31-42

Thorød, A.B. (2013). Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener? I Andersen, Anders J.W., Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.) (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Oslo: Cappelen Damm akademisk

Andersen, Anders J.W., Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.) (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Oslo: Cappelen Damm akademisk

Thorød, A.B. (2011). Social Exclusion and Social Capital. Can the Concepts Enrich Each Other, and Are They Relevant for Studies on Children Living in Low Income Families. In Salvini, A. & Andersen, A.J.W.(eds.): Interactions, Health and Community. Pisa: Pisa University Press, Scienze Sociali 8

Harju, A. & Thorød, A.B (2011): Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context – from Children’s Point of View. Child Indicators Research, Volume 4, Issue 2 (2011), Page 283

Thorød, A. B. (2010) Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt. I Backe-Hansen, E. og Hydle, I. (red.) Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. Oslo: NOVA rapport 20/10

Thorød, A.B. (2008). Sosial eksklusjon. I Sandbæk, M. (red.) 2008. Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. Oslo: NOVA, rapport 7/2008

Thorød, A.B. (2006). En normal barndom? Foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt. NOVA, Rapport 2/06

 

 

Allmenn formidling

Thorød, Anne B. (2019). Konferanseinnlegg: Kommer fattigdom til syne i barnehagen? En intervjustudie om sosial ulikhet i barnehagen. Nasjonal FORSA-konferanse. Stavanger: 14.11.19

Thorød, Anne B. (2019). «Når pengene ikke strekker til» Ser man fattigdom i barnehagen? Faglig foredrag på praksisforberedende møte. Barnehagelærerutdanningen, Universitetet i Agder, 10.10.2019

Thorød, Anne B. (2018). Barndom koster – kan alle være med? Innlegg på ALLEMED-konferansen. Oslo: 20.11.18

Thorød, Anne B. (2018). Familieerfaringer fra et liv med lite penger. Innlegg på jubileumssamling for frivillige ledere i organisasjonen Enestående familier. Oslo: 22.09.18

Thorød, Anne B. (2018). Lekende lett, for alle? Om å gi alle barn en aktiv fritid. Innlegg under Arendalsuka, frokostseminar. Arr. KS, UiA og Frivillighet Norge. Arendal: 13.08.18.

Thorød, Anne B. (2018). Alle skal med» - ideal eller realitet? Unges erfaringer med avbrutt skolegang og veien tilbake. Innlegg på seminaret: Ungdomsliv i Agder. Arr. Universitetet i Agder, KoRus Sør, Aust. Og Vest-Agder fylkeskommuner. Kristiansand 01.02.18

Thorød, Anne B. (2017). Foredrag «Ungdom, psykisk helse og vold. Hva sier forskningen?» under «Si det til noen 2017. En uke om vold og overgrep i nære relasjoner». Lillesand kommune. 30.10.17

Thorød, Anne B. (2017). Faglig samtale under FLYT-fest. Arrangement i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Kristiansand, 09.10.17

Thorød, Anne B. (2017). Foredrag i Åmli kommune – møte med tjenesteutøvere og politikere. Prosjekt Samhandling mot følger av barnefattigdom, tilbakemelding etter intervjuundersøkelse. 31.03.17

Thorød, Anne B. (2017). Innlegg på MFFS – Medisinsk-filosofisk forum sør; På helsa løs. Møte om sosial ulikhet og fattigdom. Kristiansand 06.03.17

Thorød, Anne B. (2016). Foredrag på Bryggekapellet i Grimstad: Å leve som fattig. 16.01.2016

Thorød, Anne B. (2015). Foredrag på Åpen dag: Ungdom og psykisk helse. Universitetet i Agder 11.03.2015

Thorød, Anne Brita (2015). En ny arena for læring – Antrozoologikurset. Innlegg på seminaret: Fagutvikling og erfaringsdeling i rus- og psykisk helsetjenester. Arr. A-larm, Agderforskning og Praxis-Sør ved UiA. Kristiansand: 04.03.2015

Jensen, Hanne Cecilie og Thorød, Anne Brita (2015). Innlegg på Batteriets brukerdag: Forskning på barn og fattigdom. Kristiansand 29.01.15

Thorød, Anne B. (2014). Innlegg under «Forskerne svarer» for 5. klassinger under Forskningsdagene 2014. 22. og 23.09.2014, Universitetet i Agder 

Thorød, A.B. (2013). Konferanseinnlegg: Psykisk helse og kommunenes ansvar og evne til å gjennomføre samhandlingsreformen. Fellesorganisasjonen (FO) skoleringskonferanse Lyngørporten, Tvedestrand, 29.08.13 - 30.08.13

Thorød, A. B. (2013). Hvordan er det å vokse opp i en familie med stresset økonomi? Seminarinnlegg: «Samarbeid mellom NAV og barnevern bydel Sagene – Betydning og dilemmaer», i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag. Oslo, NAV Sagene 16.10.2013

Thorød, A.B. (2012).  Voldsutsatte barn. Innlegg på seminaret «Hvis klær kunne fortelle», Arr. Universitetet i Agder, Grimstad kommune og Sørlandet sykehus; ABUP. Universitetet i Agder, campus Grimstad, 06. november 2012

Thorød, A. B. (2012). Voldsutsatte barn – en virkelighet vi ikke orker å se? Innlegg ved åpningen av utstillingen «Hvis klær kunne fortelle», arr. Redde små, Arendal Bibliotek 02.02.2012

Thorød, A.B. (2011). Barnefattigdom. Foredrag for ansatte i Gjerstad kommune og NAV, 25.10.11

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Thorød, Anne Brita (2021). Barn i lavinntektsfamilier og barnehage.. Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 10. s 160 - 173.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Forord. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Forord. s 9 - 10.
 • Friesinger, Jan Georg; Birkeland, Bente; Thorød, Anne Brita (2021). Human-Animal Relationships in Supported Housing: Animal Atmospheres for Mental Health Recovery. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 12doi:10.3389/fpsyg.2021.712133.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Innledning. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Innledning. s 11 - 18.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Referanser. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Referanser. s 147 - 162.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Stikkord. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Stikkord. s 163 - 168.
 • Thorød, Anne Brita (2020). En ikke-planlagt karriere. En oppsummering av og etter-refleksjon over en dosentsøknad. Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 9. s 179 - 191.
 • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten; Brodtkorb, Kari; Thorød, Anne Brita (2020). Fasilitering av opprykksprosessen: Veiledningsformer og erfaringer (Kapittel 13, s.253-270). Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk.
 • Gill, Elise Haugland; Thorød, Anne Brita; Vik, Kari (2019). Marte Meo as a port of entry to parental sensitivity-a three–case study. BMC Psychiatry. ISSN: 1471-244X. 19 (1). s 1 - 11. doi:10.1186/s12888-018-1959-5.
 • Edvardsen, Sissel Elisabeth; Hovland, Hege; Thorød, Anne Brita (2019). «Jeg har aldri spurt om å kunne slutte selv». En kvalitativ studie av en gruppe jenters vei mot frafall i videregående skole. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. 28 (1/2). s 69 - 77. doi:10.5324/nje.v28i1-2.3053.
 • Høie, Magnhild; Thorød, Anne Brita (2018). "Alle skal med" . ideal eller realitet. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. Kapittel 6. s 103 - 116.
 • Thorød, Anne Brita (2018). Dyr, mennesker og sosial kapital. Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. Kapittel 5. s 69 - 79.
 • Berget, Bente; Krøger, Elsebeth; Thorød, Anne Brita (2018). Innledning. Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 15 - 20.
 • Thorød, Anne Brita (2017). Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses. Nordic Social Work Research. ISSN: 2156-857X. 7 (2). s 168 - 179. doi:10.1080/2156857X.2017.1321036.
 • Larsen, Inger Beate; Thorød, Anne Brita; Bøe, Tore Dag; Lindvig, Gunnhild Ruud; Nodeland, Siren (2017). Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø?. Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. ISBN: 978-82-8314-112-2. Portal forlag. Kapittel nr 9. s 136 - 149.
 • Thorød, Anne Brita (2015). Fritid og sosial kapital. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. 5. s 54 - 60.
 • Ulland, Dagfinn; Thorød, Anne Brita; Ulland, Erna; Volden, Odd; Wahlstedt, Anders (2015). Psykisk helse som lokalt og globalt fenomen. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. Kapittel 25. s 249 - 255.
 • Volden, Odd; Thorød, Anne Brita; Ulland, Dagfinn; Ulland, Erna (2015). Velkommen til psykisk helse-feltet. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. Innledning kapittel 1. s 13 - 20.
 • Thorød, Anne Brita; Nordbø, Anna Helene (2014). «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. (1). s 31 - 42.
 • Thorød, Anne Brita (2013). Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener?. Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. 10. s 152 - 165.
 • Thorød, Anne Brita (2012). Er det for dyrt? Om barns deltakelse og valg av organiserte fritidsaktiviteter når familiens økonomi er svak. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. (1). s 19 - 31.
 • Thorød, Anne Brita; Harju, Anne (2011). Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context - From Children's Point of View. Child Indicators Research. ISSN: 1874-897X. 4s 283 - 299. doi:10.1007/s12187-010-9092-0.
 • Thorød, Anne Brita (2011). Social exclusion and social capital - can the concepts enrich each other and are they relevant for studies of children living in low-income families?. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Kap. IX. s 129 - 146.
 • Thorød, Anne Brita (2011). Social exclusion and social capital. Can the concepts enrich each other and are they relevant for studies on children living in low-income families?. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter IX. s 129 - 146.
 • Thorød, Anne Brita (2010). Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt. Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. ISBN: 9788278943601. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Kapittel 2. s 25 - 84.
 • Thorød, Anne Brita (2008). Sosial eksklusjon. Sandbæk, M. (red.) 2008. Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. Oslo: NOVA, Rapport 7/08. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring - NOVA. faglig_bok_institusjon. s 212 - 236.
 • Thorød, Anne Brita (2006). "Helgerud er en oase!" En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem. Ianke, P og Thorød, A.B. 2006. "Helgerud er en oase!" En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem. Oslo: NOVA-rapport 13/06. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. faglig_bok_institusjon. s 116.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. s 168.
 • Berget, Bente; Krøger, Elsebeth; Thorød, Anne Brita (2018). Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. s 200.
 • Ulland, Dagfinn; Thorød, Anne Brita; Ulland, Erna (2015). Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. s 288.
 • Andersen, Ander Johan W.; Larsen, Inger Beate; Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. s 196.

Sist endret: 20.11.2019 10:11