Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sexual violence and children's rights: A mixed methods study of teachers' and students' perceptions of teaching practice in social science education

Et sentralt funn er at lærere i liten grad underviser om trakassering og overgrep i de unges generasjon, og elevene selv rapporterer at de gjerne ønsker mer undervisning om nettopp dette.

Beate Goldschmidt-Gjerløw

Ph.d.-kandidat

Beate Goldschmidt-Gjerløw har fulgt ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap med spesialisering i sosiologi og sosialt arbeid. Hun disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen Sexual violence and children's rights: A mixed methods study of teachers' and students' perceptions of teaching practice in social science education. 

Slik oppsummerer Goldschmidt-Gjerløw avhandlingen:

Denne doktoravhandlingen undersøker læreres og elevers oppfatninger av undervisningspraksis knyttet til trakassering og overgrep i videregående opplæring i Norge. Avhandlingen består av tre artikler og kappen. Forskningsprosjektet består av en kartleggingsfase basert på intervjuer med 64 samfunnsfagslærere fra hele landet, og en utprøvingsfase med to av disse lærerne for å utvikle og prøve ut undervisningsopplegg om trakassering og overgrep med påfølgende intervjuer av deres elever som tok del i utprøvingen. Et sentralt funn er at lærere i liten grad underviser om trakassering og overgrep i de unges generasjon, og elevene selv rapporterer at de gjerne ønsker mer undervisning om nettopp dette. Dette viser til en diskrepans mellom hva slags utdanning elevene får, og hva slags utdanning elever har rett på. Ifølge FNs Spesialrapportør for retten til utdanning omfatter retten til utdanning nemlig helhetlig seksualitetsundervisning (jf. FNs Barnekonvensjon, Artikkel 28). Avhandlingen setter søkelys på hvordan vi kan forstå lærernes manglende tematisering av trakassering og overgrep særlig knyttet til de unges generasjon og diskuterer både strukturelle og emosjonelle barrierer som er av betydning for slik undervisningspraksis; henholdsvis tvetydig læreplaner, lærernes fortolkninger av disse læreplanene, organisering av undervisning og læreres opplevde tidsmangel, skolekultur, læreres utdanningsbakgrunn og lærerutdanning, kulturelt tabu og misforstått omsorg.

Les hele avhandlingen i AURA.

Disputasfakta

Dato: 14. april 2023

Sted: UiA, Campus Kristiansand, B2 003

Prøveforelesning: Kl. 10:15 - 11:00

Disputas: 12:15- 15:30.

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Hvordan forholder barnerettigheter og menneskerettighetslæringens "om, gjennom og for" seg til hverandre?"

Om kandidaten: Beate Goldschmidt-Gjerløw (f. 1986 Sarpsborg) har en bachelor i Europeiske og Amerikanske Studier ved Universitet i Oslo, og master i fred og konfliktløsning ved Universitetet i Tromsø. Hun jobber som forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Ved UiA er hun tilkoblet Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Bedømmelseskomité:

Disputasen vil bli ledet av dekan Anne Halvorsen ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Veiledere i ph.d.-prosjektet har vært:

Se hvordan du kan følge disputasen fysisk og digitalt.