Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Forskningsgruppa i naturfagdidaktikk og Skolelaboratoriet i naturfag (uia.no/skolelab) er i stor grad overlappende både når det gjelder deltakere og prosjekter. Skolelaboratoriet er en møteplass mellom universitet og skole, og fungerer som en arena for mange av FoU-prosjektene vi jobber med. Vi samarbeider tett med lærere i praksisfeltet om utvikling og forskning på naturfaget i skolen, og innlemmer også lærerstudentene som medforskere i noen prosjekter. 

Forskningsgruppa jobber med å utforske naturfagdidaktiske problemstillinger. Vi er særlig opptatt av problemstillinger knyttet til naturvitenskapenes historie i undervisning og læring, utforskende arbeidsmåter i naturfag og bruk av varierte læringsarenaer ute og inne, digitale og fysiske. I noen prosjekter prøver vi ut en undervisningsbasert forskningstilnærming (e.g. Harland, 2016) som er en form for forskning i egen undervisning. Det innebærer at forskningen er en integrert del av undervisningen, og at den forskende tilnærmingen er felles for både elevene, studentene, lærerne og faglærerne som er involvert i prosjektene.

Gruppa har kontakt med og samarbeider med naturfagdidaktiske miljøer nasjonalt og internasjonalt, og er blant annet tilknyttet nasjonalt nettverk for naturfag i lærerutdanningen. Gruppa har månedlige møter hvor vi drøfter aktuelle saker og forskningsprosjekter med hverandre. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å delta i forskningsgruppa.

Prosjekter

Pågående prosjekter:

BIOMANG – for å bevare og fremme biologisk mangfold på campus (UiA). Inkluderer en prosjektgruppe av ansatte og et tverrfaglig  studentprosjekt. Finansiert med interne midler fra UiA. Anne Lien leder prosjektet sammen med Malene Østreng Nygård.

Nordisk smag - en fælles bæredygtig madkultur (2022-2025).  Et tverrfaglig nordisk prosjekt finansiert av A.P. Møller Fonden: https://www.apmollerfonde.dk/projekter/nordisk-smag/. Anne lien, Jorunn Larsen og Monica L. Svendsen deltar i prosjektet.

Vurdering og utvikling av kompetanser i utforskende læring i naturfag i GLU 5-10. (2022 -2023). Et FoU -prosjekt finansiert med FoU -midler fra lærerutdanningen. Ledes av Jorunn Larsen.

Studentaktiv læring i lærerutdanningen/ STALU. (2021 -2023) Et tverrfaglig FoU -prosjekt i lærerutdanningen finansiert av DIKU. https://stalu.uia.no/  Delprosjektet i naturfag og samfunnsfag ledes av Anne Lien og Irene Trysnes.

"Skoleenga" - et mangfoldig læringsrom. (2018 - 2023). Prosjektet gjennomføres som et phd-prosjekt med tittelen: Exploring living nature. Modes of observation history, teaching and learning. A phenomenological approach. (Anne Lien) og som en del av en postdoktor-stilling (Anne Vegusdal).

Skolelaboratoriet i naturfag - En møteplass mellom skole og universitet (2017-    ) Skolelaboratoriet har sin egen nettside: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag/prosjekter/skolelaboratoriet. Prosjektet ledes av Anne Vegusdal.

Gjennomførte prosjekter:

Selvkjørende lærerstudenter. (2021 -2022). Et FoU -prosjekt finansiert med midler fra Program for utdanningskvalitet (PRUK) 2021. Ledes av Helen Suzanne Palmer.

Kjemi i det fri (2019-2021). Et delprosjekt i ProDiG: https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig. Delprosjektet ledes av Monica Lian Svendsen, og det er etablert et samarbeid med Mediesenteret (v/Mauricio Cifuentes) og prof. Nils Buchholtz ved Universitetet i Köln

Studentaktiv læring i naturfag i GLU. 2020 -2021. Et FoU -prosjekt finansiert med FoU -midler fra lærerutdanningen. Ledet av Anne Lien og Anne Vegusdal.

Historiebasert undervisning i naturfag (høst 2015 - vår 2017). Et FoU -prosjekt finansiert med FoU -midler fra lærerutdanningen og Fakultet for teknologi og realfag. Det foreligger en sluttrapport som beskriver erfaringer og resultater av prosjektet.

"Show-me"naturfag (høst 2015 - høst 2016). Et FoU-prosjekt finansiert med FoU -midler fra lærerutdanningen, UiA. Det foreligger en sluttrapport som beskriver erfaringer og resultater av prosjektet.

Publikasjoner

  • Palmer, Helen (2023). Student active learning in a digital classroom: high-performing science students’ perceptions of their experiences. Nordic Journal of STEM Education. ISSN: 2535-4574. https://doi.org/10.5324/njsteme.v7i1.4829
  • Renstrøm, Reidun (2020). Innføring i fysikk. ISBN: 978-82-15-02571-1. Universitetsforlaget. s 658.
  • Saure, Heidi Iren; Bomark, Nils-Erik; Svendsen, Monica Lian (2021). Modeller i kjemiundervisning- et eksempel på hvordan de kan bidra til læring og feillæring. Nordic Studies in Science Education. ISSN: 1504-4556. 17 (2). s 181 - 205. doi:10.5617/nordina.8363.
  • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas; Renstrøm, Reidun (2019). Fysikkdidaktikk. ISBN: 978-82-02-62335-7. Cappelen Damm Akademisk. s 452.
  • Lien, A. (2019). Modes of Observation. Historical cases for Science Teacher Education. Paper presented at the 15th International Conference "History, Philosophy, and Science Teaching". Re-introducing science: Sculpting the image of science for education and media in its historical and philosophical background, Thessaloniki, Greece.
  • Bomark, Nils-Erik (2017). Teaching particle physics to high school teachers. Proceedings of Science (PoS). ISSN: 1824-8039. 314 (819). doi:10.22323/1.314.0819.
  • Nilsen, Hans Kristian; Vegusdal, Anne (2017). Mathematics at the enterprise: Industry, university and school working together to facilitate learning. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). ISBN: 978-1-873769-73-7. European Society for Research in Mathematics Education. Thematic Working Group 10. s 1537 - 1544.

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Ragnar Glendrange. Lektor Tangen videregående skole. E-post: ragnar.glendrange@tangen.vgs.no

Marianne Huseby Andersen.  Lærer Fagerholt skole, mellomtrinnet. E-post: marianne.husebye.andersen@uia.no 

Leder for gruppen