0
Hopp til hovedinnhold

Vi forsker på

  • Vitenskapshistorie – Naturvitenskapens utvikling fra antikken til i dag
  • Naturvitenskapens historie i undervisning og læring
  • Bruk av utvidete læringsrom i naturfagundervisningen

Prosjekter

Pågående prosjekter:

1. "Skoleenga" - et mangfoldig læringsrom (2018 - 2022)

Innsikt i det fantastiske mangfoldet av livsformer som finnes kan være fascinerende, men samtidig overveldende. Hvordan skal vi gripe det an? I prosjektet skal vi sammen med lærere og elever undersøke hvordan vi kan observere, beskrive, systematisere og forklare biologisk mangfold. Prosjektet skal gå over 3,5 år og innledes med et kurs for lærerne som deltar og videre følge lærerne og deres elever fra 5. til og med 7. trinn. Undervisningen skal forankres i historiske eksempler som viser hvor dagens kunnskap kommer fra og hvilke spørsmål den er et svar på. Eksemplene skal få frem mangfoldet av tilnærminger og fokusere på hvordan naturvitenskapelig kunnskap bygges. Som et kontrapunkt til de historiske eksemplene vil vi bruke et dagsaktuelt eksempel som handler om hvordan vi kan undersøke og øke artsmangfoldet i en konkret blomstereng. Vi vil etablere «Skoleenga» hvor både elever, lærere, studenter og forskere kan studere samspillet mellom de ulike organismene i enga, oss selv inkludert.

Målet er å opprette et langsiktig prosjekt som kan gi verdifulle forskningsdata over tid som både handler om kartlegging av det biologiske mangfoldet i blomsterenga, men også om hvordan vi på ulike måter kan lære og undervise om dette mangfoldet. Prosjektet er en konkretisering av ideen om Skolelaboratoriet som en møteplass mellom universitet og skole hvor alle parter kan forske og bidra til utvikling av ny kunnskap. I dette tilfellet vil «laben» være et utvidet læringsrom som både rommer klasserommet og blomsterenga. De historiske eksemplene utvider læringsrommet ytterligere ved at temaet blir en del av en større fortelling som handler om hvordan vi gjennom naturvitenskapen kan forstå verden og oss selv i den.

Prosjektet gjennomføres som et phd-prosjekt med tittelen: Hva er en art? Fenomenet biologisk mangfold i historie, undervisning og læring (Anne Lien) og som en del av en postdoktor-stilling (Anne Vegusdal).

2. Skolelaboratoriet i naturfag - En møteplass mellom skole og universitet (2017-    )

Skolelaboratoriet i naturfag ble etablert som et prosjekt ved UiA høsten 2017 og er i en oppbyggingsfase. Målet er å skape en møteplass mellom universitet og skole med fokus på utforskende læring og undervisning i naturfag, der både studenter, lærere, elever og forskere deltar.

Skolelaboratoriet har sin egen nettside: uia.no/skolelab

Gjennomførte prosjekter:

1. Historiebasert undervisning i naturfag (høst 2015 - vår 2017)

Et FoU -prosjekt finansiert med midler fra lærerutdanningen og Fakultet for teknologi og realfag.

Vi formidlet deler av naturfagenes teorier og begreper i en historisk kontekst i lærerutdanningen for at studentene skulle oppdage at naturvitenskapen har en historie, at teoriene er et resultat av menneskers nysgjerrighet, utholdenhet og kontroverser. Fremtidige lærere kan i sin egen undervisning formidle naturfag ikke bare som et stykke kunnskap, som en metode til å beskrive fenomener, men også som et stort eventyr om menneskelig erkjennelse. Målet var at lærerstudentene skulle oppnå høy faglig og didaktisk kompetanse i naturfag og god forståelse av naturvitenskapens egenart ved å lære naturvitenskapelige teorier og begreper i en historisk sammenheng.

Det foreligger en sluttrapport som beskriver erfaringer og resultater av prosjektet.

2. "Show-me"naturfag (høst 2015 - høst 2016)

Et FoU-prosjekt finansiert med midler fra lærerutdanningen, UiA.

Vi utviklet og kvalitetsikret undervisningsvideoer i naturfag tilpasset lærerstudenter på alle trinn. Lærerstudenter som selv har erfart læringseffekten fra videoer har en unik mulighet til kritisk å vurdere dette digitale hjelpemiddelet i egen undervisning. Vi ønsket å dreie fokus fra å handle om digitale ferdigheter i seg selv til hvordan digitale hjelpemidler kan gi en merverdi i undervisningen. Et viktig aspekt ved dette prosjektet var derfor at studentene fikk i oppgave å lage egne undervisningsvideoer tilpasset en bestemt elevgruppe og læringsmålene for et tema, og videre gi hverandre tilbakemelding. I tillegg til at de fikk en vurdering fra faglærerne. Noen av videoene ble også testet ut i praksisperioden.

Det foreligger en sluttrapport som beskriver erfaringer og resultater av prosjektet.

Publikasjoner

Leder for gruppen