Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

•Sosialt arbeid for barn og unge / barnevern

•Innovasjon, fag- og tjenesteutvikling

•Sosialt arbeid for voksne / avhengighet og psykisk helse

•Tjenester og praksis for kjønnsminoritetsgrupper

•Utstøting og marginalisering

•Rammebetingelser for yrkesutøvelse

Bakgrunn

Forskningsgruppen er en arena for forskere som er opptatt av metodologiske, teoretiske og substansielle problemstillinger knyttet til velferd og velferdstjenester.

Velferdsstatens tjenester er omfattende og favner over et bredt spekter av tiltak rettet mot ulike brukergrupper innenfor helse, omsorg, velferd og utdanning. I denne forskningsgruppen er det spesielt velferdstjenester innenfor sosialt arbeid, barnevern, rus/psykisk helse og NAV som står i fokus, selv om grenseflatene over til andre velferdstjenester kan være diffuse og heller ikke bør være for tydelige.

Rammebetingelser for profesjonsutøvelse er i endring, blant annet på grunn av nye styringsmodeller, demografiske forhold, digitalisering, økt brukermedvirkning og forventninger om kunnskapsbasert praksis. Mottakere av tjenestene forventes i større grad enn tidligere å ha innflytelse på både egne tiltak og på tjenester på systemnivå.  Samtidig er brukergruppen mer mangfoldig og behovet for differensierte tjenester større enn før.   

Aktuelle prosjekter

 • RESILIENT - Building Resilient Communities through Inclusive Education in East Africa, et samarbeidsprosjekt for å styrke forskning og kapasitetsbygging innen sosialt arbeid i Rwanda, Tanzania and Uganda. Finansiert av NORAD gjennom Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research (NORHED).
 • Universitetsbarnevernet – nye samarbeidsmodeller mellom Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen og UiA
 • Brukerkunnskap i rus/psykisk helse-feltet – en samarbeidsdrevet innovasjon. Deltakere: A-lam, Rom-Agder, Arendal, Grimstad, Kristiansand, Songdalen og Lindesnes kommuner, UiA
 • Jegersbergprosjektet: et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Jegersberg rehabiliterings- og kompetansesenter, Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder (Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen)

Gjennom det NFR-støttete prosjektet Innovation and Service Development through Evolving Forms of Collaboration (INNOS) har forskningsgruppen utviklet ny kunnskap om nye former for samarbeid i forskjellige velferdstjenester og om ulike implikasjoner av slike prosesser for tjenesteutøvere og brukere av tjenestene. Dette arbeidet vil bli videreført i nye prosjekter.

Samarbeid

Forskningsgruppen arbeider med ulike metodiske tilnærminger og er involvert i forskjellige samarbeidsformer med eksterne aktører som deltar i forskningsprosessen.  Gruppens arbeid retter seg blant annet mot kunnskapsutvikling i samspill mellom forskning, profesjonsutøvelse og tjenestemottakere. Sentrale stikkord er samarbeidsforskning, aksjonsforskning, praksisforskning og partnerskapsbasert forskning. I en rekke offentlige publikasjoner understrekes behovet for kunnskapsbaserte velferdstjenester, blant annet gjennom økt samarbeid mellom akademia og arbeidslivet. Ved Universitetet i Agder har slikt samarbeid har vært forankret i Praxis-sør, som er et samarbeidsforum mellom og sosialt arbeid/velferdsfeltet i Agder, som ble etablert i 2001.

Publikasjoner

Se forskningsgruppens publiseringer i Cristin

 

Nilsen, C.E., Kalinganire, C.,  Mabeyo Z. M., Manyama, W., Ochen, E. A., Revheim, C., and Twikirize, J. ( 2023) Re- emagining Social Work Eductaion in East Africa. Social Work Education. DOI: 10.1080/02615479.2022.2161503.

Bozic, A. (2022) Unpacking social innovation by nonstate service providers in the challenging social work practice, Journal of Comparative Social Work (in progress).

Ask, Torunn Alise; Gjedrem, Jorunn; Gjerstad, Brita; Lundberg, Kjetil Grimastad; Oltedal, Siv (2021). Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. 14 (1). s 58 - 69.

Gjedrem, Jorunn; Steig, Marianne Hovet (2021). Å lære å samarbeide på tvers av profesjoner under utdanningen. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 113 - 126.

Bozic, A. (2021). Social innovation in a post-conflict setting: examining external factors affecting social service NGOs. Development Studies Research, 8(1), 170–180. https://doi.org/10.1080/21665095.2021.1950020

Bozic, A. (2020). Global trends in a fragile context: public–nonpublic collaboration, service delivery and social innovation. Social Enterprise Journal. https://doi.org/10.1108/SEJ-12-2019-0100

Revheim, C. (2019). Hva med oss andre som bor her? Profesjonsetiske utfordringer i møte med fosterforeldres egne barn. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Agder 

Revheim, Cecilie (2018). Fosterforeldrenes egne barn. De glemte barna. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. 9. s 179 - 195.

Gjedrem, Jorunn (2018). Barnets beste. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Kapittel 3. s 63 - 80.

Bozic, A. (2017). "Family Group Conference - Innovative model of support for children, youth and families at risk in Bosnia and Herzegovina " Five years programme implementation assessment report 2017. IN Foundation

Sagatun, Solveig (2016): Betydning av kjønn i sosialt arbeid med gutter. I Sosionomutdanning på Sørlandet Festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. Kristiansand: Portal Forlag.

Lauritzen, Camilla, Sigrid Nordstoga, Lene Østby, Åse Broman og Tone Haugs, 2016: Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning- hvorfor, hvordan og hva videre. Norges barnevern nr. 3-4, vol 93

Halvorsen, Anne, Sigrid Nordstoga, Anne Marie Støkken og Svein Ove Ueland, 2016: Om å bygge og vedlikeholde strukturer for samarbeid. I Eide, Solveig Botnen og Irene Trysnes (red): Sosionomutdanning på Sørlandet. Festskrift ved 25 års jubileet høsten 2016. Portal

Nordstoga, Sigrid, 2016: Å lære om seg selv i sosialt arbeid. Om å skrive personlig faglig essay i utdanning. I Eide, Solveig Botnen og Irene Trysnes (red): Sosionomutdanning på Sørlandet. Festskrift ved 25 års jubileet høsten 2016. Portal

Eide, Solveig Botnen: Barnevernets biologiske prinsipp. I: Moralske borgere: refleksjoner over etikk og samfunn. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140705. s. 128-148

Ask, Torunn Alise og Sagatun, Solveig (2015): Bedre tjenester for barn, unge og deres foreldre. I Nordstoga, Sigrid og Arne Backer Grønningsæter(red.): Det kommunale barnevernet- et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. Bergen: Fagbokforlaget

Gjedrem, Jorunn (2015): "Når omsorgen svikter" i Ulland, Thorød og Ulland (red): "Psykisk helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger" Universitetsforlaget

Eide, Solveig Botnen; Oltedal, Siv. 
Verdiers betydning for vår forståelse og vår handling. I: Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215019291. s. 80-97

Ask, Torunn A. (2014). «Praktikerens ulike posisjoner. Mellom byråkrat og intellektuell?»  I Støkken, Anne Marie (red.). Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid.  Bergen: Fagbokforlaget.

Dyhr-Nielsen, Reidun og Støkken, Anne Marie, 2014: Veien ble til mens vi gikk - struktur og prosess i prosjektarbeid.  I Støkken, Anne Marie (red): Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid.  Bergen: Fagbokforlaget.

Dyhr-Nielsen, Reidun og Støkken, Anne Marie (2014). «Samarbeidsforskning som innovasjon».I Støkken, Anne Marie (red.): Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid.  Bergen:Fagbokforlaget

Eide, Solveig Botnen, 2014: Likeverdig samarbeid; lettere sagt enn gjort?  I Støkken, Anne Marie (red): Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid.  Bergen: Fagbokforlaget.

Kvammen, Mette, 2014: Møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis. I Støkken, Anne Marie (red): Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid.  Bergen: Fagbokforlaget.

Nilsen, Ann Christin, 2014: Noen erfaringer med samarbeidsforskning om kunnskapsutvikling. I Støkken, Anne Marie (red): Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid.  Bergen: Fagbokforlaget.

Grønningsæter Arne Backer og Sigrid Nordstoga, 2014: Fagutvikling og faglig utvikling i det lokale barnevernet: Nordstoga Sigrid og Arne Backer Grønningsæter (red): Det kommunale barnevernet i utvikling.  Fagbokforlaget

Grønningsæter Arne Backer og Sigrid Nordstoga, 2014: Mål og realiteter i faglig utvikling i barneverntjenesten. I Nordstoga Sigrid og Arne Backer Grønningsæter (red): Det kommunale barnevernet i utvikling.  Fagbokforlaget

Nordstoga, Sigrid 2014: Refleksjon som kilde til kunnskap – tre ulike tilnærminger. Nordstoga Sigrid og Arne Backer Grønningsæter (red): Det kommunale barnevernet i utvikling.  Fagbokforlaget

Nordstoga, Sigrid 2014: Å miste seg selv i profesjonelt arbeid. I Nordstoga Sigrid og Arne Backer Grønningsæter (red): Det kommunale barnevernet i utvikling.  Fagbokforlaget

Nordstoga, Sigrid 2014: Kunnskapende nettverk. I Nordstoga Sigrid og Arne Backer Grønningsæter (red): Det kommunale barnevernet i utvikling.  Fagbokforlaget

Nordstoga, Sigrid. Else Akselsen, Randi Hordvik, Mette Olsen og Ragnhild Reistad, 2014: Praksisforskning og praktikerforskning som kilder til tjenesteutvikling. I Nordstoga Sigrid og Arne Backer Grønningsæter (red): Det kommunale barnevernet i utvikling.  Fagbokforlaget

Grønningsæter Arne Backer og Sigrid Nordstoga, 2014: Etterord: fagutvikling, et samspill mellom forskning, utdanning og praksis.I  Nordstoga Sigrid og Arne Backer Grønningsæter (red): Det kommunale barnevernet i utvikling.  Fagbokforlaget

Sagatun, Solveig 2014: Aksjonsforskning- et bidrag til læring velferdstjenester? I Støkken, Anne Marie (red): Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid.  Bergen: Fagbokforlaget.

Halvorsen Anne og Nordstoga, Sigrid 2013: Fagutvikling - ulike tilnærminger. I Støkken og Døhli (red) Fagutvikling i velferdstjenester. Universitetsforlaget

Halvorsen Anne og Nordstoga, Sigrid 2013: Fagutvikling i spenningsfeltet mellom individ og organisasjon. I Støkken og Døhli (red) Fagutvikling i velferdstjenester. Universitetsforlaget

Nordstoga, Sigrid: Skriving i praksis 2013.  I Erstad og Hanssen (red), Kunnskapsverkstedet   2013. Universitetsforlaget

Døhlie, Elsa og Støkken, Anne Marie, 2013: Fagutvikling i praksis. I Døhlie, Elsa og Anne Marie Støkken (red): Fagutvikling i velferdstjenester. (Under utgivelse) Oslo: Universitetsforlaget

Eide, Solveig Botnen: Samtalen som arena for brukerens makt og innflytelse. I: Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-74-0. s. 110-125

Skorstad, Berit; Eide, Solveig Botnen: Etikk - til refleksjon og handling i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 9788205447165) 260 s.

Halvorsen Anne og Nordstoga, Sigrid 2013: Fagutvikling - ulike tilnærminger. I Støkken og Døhli (red.): Fagutvikling i velferdstjenester. Universitetsforlaget

Halvorsen Anne og Nordstoga, Sigrid 2013: Fagutvikling i spenningsfeltet mellom individ og organisasjon. I Støkken og Døhli (red.): Fagutvikling i velferdstjenester. Universitetsforlaget

Sagatun, Solveig, 2013: Kunnskaps- og tjenesteutvikling i NAV-kontor. I Døhlie, Elsa og Anne Marie Støkken (red): Fagutvikling i velferdstjenester. Universitetsforlaget

Smith, Eirin, 2013: Fagutvikling i en byråkratisk organisasjon. I Døhlie, Elsa og Anne Marie Støkken (red): Fagutvikling i velferdstjenester. (Under utgivelse) Oslo: Universitetsforlaget.

Støkken, Anne Marie, 2013: Leders ansvar for fagutvikling. I Døhlie, Elsa og Anne Marie Støkken(red): Fagutvikling i velferdstjenester. Oslo: Universitetsforlaget.

Eide, Solveig Botnen, 2012: Fra brukermedvirkning til sosialarbeidermedvirkning? I Jenssen, Anne Grete og Tronvoll, Inger Mari (red.): BrukermedvirkningLikeverd og anerkjennelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Sagatun, Solveig og Eirin Smith, 2012: Aktivt medvirkende og medansvarlige brukere.I Jensen, Anne Grete. og Tronvoll Inger Marii (red): Brukermedvirkning- likeverd og anerkjennelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Abusland, Terje og Eide, Solveig Botnen 2011: Uklart felt- uklare roller. I Johannessen, Asbjørn, Sissel Natland og Anne Marie Støkken (red): Samarbeidsforskning i praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Ask, Torunn A., 2011. Flyktningfaglig praksis i bakkebyråkratiet – endringer og utfordringer. I Berg, Berit og Torunn A. Ask (red): Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget

Ask, Torunn A., 2011: Å telle med i fortellingen om eget liv. I Berg, Berit og Torunn A. Ask (red): Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget

Eide, Solveig Botnen, 2011: Metode for kunnskaps- og tjenesteutvikling ved samrefleksjon. I Johannessen, A., S. Natland og A.M. Støkken (red): Samarbeidsforskning i praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Halvorsen, Anne, 2011: Samarbeidsforskning- I lys av kunnskapssyn og styringslogikk. I Johannessen, Asbjørn, Sissel Natland og Anne Marie Støkken (red): Samarbeidsforskning i praksis. Oslo: Universitetsforlaget

Nilsen, Ann Christin, 2011: Veier til kritisk refleksjon over rollen som koordinator. I Gurid Aga Askeland (red) Kritisk refleksjon i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget

 

 

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

 • Astrid Helene Skatvedt, University of Southeast Norway
 • Vidar Bakkeli, Fafo
 • Arne Backer Grønningsæter, Fafo
 • Kim Iren Kroken, UiS
 • Trond Stalsberg Mydland, NORCE
 • Evelyn Sandøy Ottesen, UiS
 • Elisabeth Willumsen, UiS