Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vi forsker på hvordan planprosesser kan bidra til en mer bærekraftig by- og regionalutvikling. Vi har kompetanse på samspillet mellom mennesker og deres omgivelser. Typiske problemstillinger er hvordan forme steder og hvordan kople kunnskap til handling? Hvordan skape engasjement og hvordan inkludere ulike interesser i planprosesser?

Forskningsgruppen har et tverrfaglig perspektiv på by- og regionalplanlegging med utgangspunkt i samfunnsgeografi, planlegging og miljøforvaltningskompetanse. Vi har lang historikk innenfor forskning på byutvikling, urbanisme, stedsutvikling, bygdeutvikling, regionaliseringsprosesser, miljøforvaltning og planleggingsprosesser.

Vi er særlig opptatt av hvordan en kan intervenere og skape endring i byer og på små steder. Viktige spørsmål er knyttet til kunnskap om planlegging, deltakelse og mobilisering og hvordan tilnærme seg planprosesser når det gjelder involvering, konflikt og eksklusjon.

Nåværende prosjekter

WINDPLAN: Public Participation in Wind power planning – challenges and opportunities (NFR- ENERGIX)

I Norge blir størstedelen av vindkraftsøknader gjenstand for store konflikter. De fleste søknader blir enten overklaget eller trukket tilbake, og prosessene kan gjerne vare fem til åtte år. Dette illustrerer spenningen mellom en ambisiøs nasjonal politikk for fornybar energi på den ene siden, og lokal opposisjon, konflikt og avvisning av denne politikken på den andre. Målet med WINDPLAN er å utvide vår forståelse av konflikter knyttet til utbygging av vindkraft i Norge.

Les mer på windplan.uia.no.

Bynett Sør

Bynett Sør er et nettverk mellom forskning og offentlig sektor i Agder. Målgruppen er kommuner som driver med by- og stedsutvikling, og regionale aktører som har et regionalt utviklingsansvar.

Bynett Sør skal være en regional møteplass for bærekraftig by- og stedsutvikling og smart mobilitet  i Agder og vi skal arbeide for å nå mål i Regionplan Agder 2030. URPLAN har koordineringsansvar for nettverket. 

Relevante studieprogram

Fakultetets ph.d-program: PhD programme at the Faculty of Social Sciences

Forskningsaktiviteten har også en tett kobling til våre utdanningsprogrammer i samfunnsplanlegging; Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon og Master i global utvikling og samfunnsplanlegging.  

Populærvitenskapelige artikler