Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Barn og unge er et kulturpolitisk satsingsområde. Dette har resultert i et mangfold av kunst og kulturtilbud for denne målgruppen, og samtidig diskusjoner vedrørende kunstnerisk autonomi og instrumentell styring. Hva preger kunst og kultur for, av og med barn og unge? Hvordan erfares kunst- og kulturinitiativer av de unge selv? Forskningsgruppen Kunst og barn & unge involverer prosjekter som:

 • utforsker kategorien "barn og unge" og problematiserer målgrupperetorikken i norsk kulturpolitikk
 • undersøker kunstens potensial ved å se på hvilken rolle visuell kunst, musikk og teater kan spille i barn og unges liv
 • forsker på og initierer kunst- og kunstdidaktiske prosjekter innenfor institusjonelle rammer som for eksempel skoler, barnehager, kulturskoler, kunstmuseer, gallerier, teatre og konsertscener
 • ser på barn og unges selvorganiserte estetiske praksis på nettbaserte kommunikasjonsplattformer, sosiale medier og arenaer mer eller mindre styrt av de unge selv
 • forsker på sammenhenger mellom kunst og lek, kunst og pedagogikk og undersøker hvordan kunst og estetisk praksis i kunstneriske og kunstdidaktiske kontekster kan ha betydning for hvordan barn og unge former seg, formes og transformeres som mennesker
 • undersøker forbindelseslinjer mellom kunst, estetikk, demokratisk praksis og politikk

Forskningsgruppen har medlemmer og samarbeidspartnere på tvers av institusjoner, faggrenser og kunstneriske uttrykksformer og ivaretar ulike forskningstilnærminger, fra tradisjonell akademisk forskning, til aksjonsforskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Bilde: Jeppe Hein Distance, 2004, Sørlandets Kunstmuseum, 2017 © Courtesy the artist, KÖNIG GALERIE, Berlin, 303 Gallery, New York and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Foto: Lisbet Skregelid

Aktiviteter

Cleo's Fremtid av Jeppe Kristensen. Foto: Christine Helland

Forskningsgruppa arbeider med antologien Kunstens betydning? Utvidende perspektiver på kunst og barn & unge. Eds: Lisbet Skregelid og Kristian Nødtvedt Knudsen. Cappelen Damm Akademisk. Forventes publisert våren 2022.

I denne antologien tar vi for oss spørsmål om hvilken betydning kunst har i møte med sitt publikum. Vi stiller spørsmål om hvilken betydning kunstnerisk praksis har for de som deltar. Vi er også opptatt av hvordan kunstens betydning begrunnes og kan begrunnes i samfunnet. Hvorfor trenger vi kunst og kultur? 

Antologien tar utgangspunkt i forskning utført av interne og assosierte medlemmer av forskningsgruppa Kunst og barn & unge ved Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder i Kristiansand. Forskningsgruppa er en del av forskningsplattformen Kunst i kontekst og består av forskere fra visuell kunst, musikk og teater. Våre forskningsperspektiver spenner vidt. Vi driver med alt fra pedagogisk til kunstnerisk forskning. Nettopp for ikke å isolere barn og unge fra resten av kunstfeltet, og i tråd med vår egen problematisering av målgruppetenkning, ser vi kunst i relasjon til barn og unge som del av en større samfunnsmessig sammenheng - som del av en større kontekst. Vi er derfor ikke bare opptatt av hvilken betydning kunst og kunstnerisk praksis har for barn og unge, men for samfunnet generelt. 

Vi mener det er sentralt å forske på barn og unges møter med og erfaring med kunst og kunstnerisk praksis direkte, men det er også relevant å utvide vår forskningshorisont og forske på kunstfaglige problemstillinger som mer indirekte berører barn og unge. I denne antologien møter du derfor i tillegg til forskning som omhandler barn og unges omgang med visuell kunst, musikk og teater i og utenfor barnehage, skole, kulturskole, i Den kulturelle skolesekken sammenheng, også prosjekter som er mer i randsonen av barn og unge. Det er prosjekter som involverer barnehagelærerstudenter, lærerskolestudenter, lærere og kunstnere. I antologien møter du blant annet kuratoren som lager utstilling for barn. Du møter scenekunstkritikeren som lager kritikerverksted for ungdom. Du møter regissøren som reflekter over det å inkludere sin egen datter på scenen. 

Foreløpig oversikt over kapitler:

 1. Lisbet Skregelid og Kristian Nødtvedt Knudsen- UiA Innledningskap
 2. Lisbet Skregelid & Gert Biesta - UiA: Intervju basert på What if? Art education beyond expression and creativity 
 3. Lisbet Skregelid- UiA: Når kunsten tar over - Betydningen av kunst som overordnet prinsipp i skolen 
 4. Anna Svingen Austestad- UiA: Nullpunktet. Kunsten, ungdommen og produksjon av subjektivitet 
 5. Monica Klungland- UiA: Materiell-kollektiv praksis som pedagogisk tilnærming for kunst- og håndverk 
 6. Helene Illeris- UiA: VI BLIVER SKOV BLIVER VI: Økologisk opmærksomhed i kunst og håndverk gennem kunstnerisk praksis i naturen 
 7. Hege Bjørnestøl Beckmann & Jorunn Christensen- UiA: Det er jo viktig, men det er ikke lett å få tid En undersøkelse av sangens plass i grunnskolen Ingrid Bjørkøy (NTNU): Sangsamspillets potensial som performativ praksis i barnehagelærerutdanningen 
 8. Kristian Nødtvedt Knudsen (UiA), Jeppe Kristensen (UiA), Cleo Høgholt (Datter til Jeppe): FREMTID, KUNST, BARN, APATI - HVAD ER PÅ SPIL I “CLEOS FREMTID”? 
 9. Kristian Nødtvedt Knudsen - UiA: Fremtidens sorte masse – et møde med Cleos fremtid Jørund Føreland Pedersen: Sett utenfra: Kunst i Nord-Korea; et blikk inn i den nordkoreanske kunst og håndverksundervisningen 
 10. Helen Eriksen- UiA: The Art of Teaching Whiteness 
 11. Marius Lønskog Igland- UiA: Digitale og analoge arbeidsformer i musikkfaget og dets betydning for dannelse av mennesket 
 12. Idunn Sem- UiA: meg + kunst 
 13. Heidi Kukkonen- UiA: Abstraction in Action: Post Qualitative Inquiry as an Approach to Curating 
 14. Anette Therese Pettersen- UiA: En affektiv og performativ ungdomskritikk

Marit Roland Paper Drawing # 30, Sørlandets Kunstmuseum 2019 Foto: Lisbet Skregelid

Kunstens betydning? Konferansen 2021 i Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor arrangeres 25.- 26. januar 2021 ved UiA / digital.

Vertskap for konferansen i 2021 er Universitetet i Agder (UiA). Intervju med vertskapet på UiA sin nettside.

Kunstens betydning?

Overordnet tema for konferansen er kunstens og kunst- og håndverksfagenes betydning for barnehage, skole og samfunn. Dette vil prege konferansen på ulike måter i form og innhold. Temaet er ikke førende for abstracts, men bidrag innenfor dette temaet er spesielt velkomne.

Med koronakrisen som bakteppe, et samfunn i stor endring og en uforutsett fremtid foran oss, også for kunst og kulturfeltet i Norge, ønsker vi til årets konferanse bidrag som drøfter relevansen av kunst og kultur og våre utdanninger innen visuelle kunstfag.

Vi ønsker å løfte frem både forskning, praksisfortellinger og posters som tematiserer og diskuterer hvilke muligheter det er i de praktisk estetiske fagene for å realisere opplæringsloven og «å opne dører mot verda og framtida» (§ 1-1). Hvilke potensial har fagene for å skape nye og alternative måter å omgås verden og hverandre på? Vi viderefører bærekraftsprofilen fra fjorårets nettverkskonferanse og spør oss hva som skjer om vi dreier fokus mot en verdenssentrert, demokratisk, økologisk, etisk og politisk fagforståelse? Fagfornyelsen og et skoleår med oppstart med nye læreplaner vil selvfølgelig også stå sentralt.

Forskningsgruppa Kunst og barn & unge var sterkt representert. Anita Skogen, Monica Klungland og Lisbet Skregelid var arrangører fra UiA. Videre var det innlegg fra flere fra forskningsgruppen: Tone Takle, Tor Jarle Wergeland og Jørund Pedersen. Helene Illeris hadde en av keynotene. Forskningsgruppa fikk også presentere arbeidet med antologi.

Se konferansens nettside:

https://kunstkultursenteret.no/forskning-og-utvikling/nettverk-for-formgiving-kunst-og-handverk/tidligere-konferanser/nettverkskonferanse-kh-2021/ 

Kulturtanken, Sørlandets Kunstmuseum og forskningsgruppen Kunst og barn & unge ved Universitet i Agder inviterte til dagsseminar om metode i forskning på barn og ungdoms erfaringer med kunst og kultur. Målet var faglig utveksling, diskusjon og nye innsikter om hvordan vi dokumenterer, fortolker og analyserer barn og ungdoms møter med kunst.

Sted: Sørlandets Kunstmuseum

Direktesending: seminaret ble strømmet direkte og opptak kan ses her: https://www.facebook.com/kulturtanken/videos/187492712589879/ 

Program:
10.00-10.30       
Kaffe og registrering

10.30-10.45       
Intro v/Charlotte Blanche Myrvold - seniorrådgiver FOU-avdeling i Kulturtanken

10.45-11.15         
Forskning om kunst for barn og unge – metodeutfordringer
Mari Torvik Heian – seniorforsker ved Telemarksforskningen

11.15-11.30       
Kartlegging 10.000
Kristine Kolloen Nilsen – teamleder formidling SKMU

Lunsj og utstilling

12.15-12.45      
Virkning av kunst og kultur i skolen: Hva kan vi måle?
Ingunn Marie Eriksen – prosjektleder for Ungdom i endring, seniorforsker ved NOVA/ OsloMet

12.45-13.15       
Kunstprosjektet 10 år på Heidal skole
Kunstner Kjersti Myrehagen

Kaffe og kake

13.30-13.50       
Antimetode eller antemetode - P1 som mulighetsrom
Helen Eriksen – PhD kandidat Kunst i kontekst ved UiA

13.50-14.10       
Performativ skriving og skoleelevers opplevelser av scenekunst
Anette Therese Pettersen – PhD kandidat Kunst i kontekst ved UiA
14.10-14.20      

Diskusjon

14.20-14.40       
Å forske på kunstens betydning mellom autonomi og instrumentalisme
Lisbet Skregelid – førsteamanuensis UIA

14.40-15:15       
Oppsummering

Påmelding: kristine@skmu.no

Vi må snakke om metodene vi bruker for å få innsikt i barn og ungdoms opplevelser av og erfaringer med kunst. En egen kulturmelding for barn og unge er under arbeid, og den første i sitt slag. Den representerer et tydelig signal på at kunst for barn og unge er et viktig politisk satsningsområde. Men hvordan styrker vi kunnskapsgrunnlaget vårt og legger til rette for gode fremtidige satsninger på dette området?

Kunst- og kulturtilbudet for barn og ungdom er forankret i mange gode intensjoner. I tillegg til prinsippet om at det skal være av høy kvalitet og profesjonelt, blir kunsten også satt i sammenheng med mål om læring, inkludering, samfunnsdeltagelse og livsmestring. Buketten av gode intensjoner representerer i realiteten mange fagtradisjoner som besitter ulike teoretiske og metodiske innganger til å nærme seg kunstopplevelsens kompleksitet og barn og unges erfaringer. Hvordan forsker man på subjektive prosesser for meningsdannelse, kvalitet og relevans når forskningssubjektet er et barn? Hva innebærer det å forske på sammenhenger mellom kunst og barn og ungdoms oppvekstmiljø? Og hvilke andre dilemmaer møter den som forsker på barn, ungdom og kunst?

Se også: https://www.kulturtanken.no/kalender/2020/1/22/kunstens-betydning 

Foto: Tori Wrånes: Your Next Vacation is Calling, 2014
Sørlandets Kunstmuseum 2018.
Fotograf: Lisbet Skregelid

Nettverkskonferansen K&H i UH-sektor, Bergen 2020

Forskningsgruppa var presentert på:

Nettverkskonferansen 2020 i Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor i Bergen 27. – 28. januar 2020.

Tema: «Berekraft?» 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) inviterer til Nettverkskonferansen 2020 i Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor. Høgskulen på Vestlandet, Bergen, er vertskap.

Tid: 27.- 28. januar 2020
Sted: Høgskulen på Vestlandet , campus Kronstad, Bergen

«Berekraft?»

Overordnet tema for konferansen er bærekraft, i lys av tverrfaglige tema i fagfornyelsen og FN’s bærekraftsmål. Dette vil prege konferansen på ulike måter i form og innhold.

Innlegg fra forskningsgruppa: 

Performativ tilnærming til materialer og teknikker i kunst & håndverk
Illeris, Klungland, Eriksen, Jamouchi

Fellesrom eller rom for seg selv? - Vevefelleskap i tilblivelse og tilblivelser i vevefelleskap
M. Klungland

Tema bærekraft –hvordan bidra til bærekraftig didaktikk og økologisk dannelse gjennom arbeid med gjenbruksmaterialer i Kunst og håndverk? Illeris, Riis & Näumann

Generasjon prestasjon trenger kunst mer enn livsmestring i skolen
L. Skregelid

Se mer info her: https://kunstkultursenteret.no/forskning-og-utvikling/nettverk-for-formgiving-kunst-og-handverk/bergen-2020/

Forskningsgruppa ved Monica Klungland var representert på Forskningsdagene i Kristiansand sentrum 21.09.19

Monica Klungland inviterte de som besøkte standen til UiA til å bidra i Fellesveven https://www.forskningsdagene.no/arrangementer/t-4572  Fellesveven er et prosjekt Klungland har hatt i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum se her: https://www.skmu.no/arrangement/fellesveven/ 

Gjennom forskningsprosjektet Veve i åpne dører ønsker Klungland å undersøke lekens rolle som skapende ressurs i kunst- og håndverksfaget. Hun utforsker forbindelser mellom leken, håndverket og samtidskunst.

Forskningsgruppa gir innspill på innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterte til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen onsdag 25. september 2019 kl. 11-15 hos Riksteatret, Gullhaug Torg 2B, Oslo. Inviterte var organisasjoner, institusjoner og andre som ønsker å gi innspill til fremtidens barne- og ungdomskulturpolitikk. Leder Lisbet Skregelid, representerte Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, Forskningsgruppa kunst og barn & unge.

Møtet ble innledet ved kultur- og likestillingsminister Trine Skrei Grande og Kunnskapsminister- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Her kan du se opptak av møtet.

Art in Education – Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities

Kulturtanken – Arts for Young Audiences Norway and OsloMet – Oslo Metropolitan University invite you to an interdisciplinary conference with focus on young people's experiences with art in school. The objective of the conference is to establish an interdisciplinary arena for dialogue and knowledge exchange about the significance of art in school. The target groups for the conference are practitioners within the field of education as well as research and education staff within universities and university colleges.

Flere fra forskningsgruppen Kunst og barn & unge deltok med inviterte og peer rewiewed innlegg på denne tredagers internasjonale konferansen i Oslo 2019.08.28-2019.08.30

Illeris, H. (2019) Art as education, education as art? Exploring educational potentialities of social arts practices. 

Skregelid, L. (2019) Tensed Possibilities -The Cultural Rucksack (DKS) as Dissensus in Teacher Education. 

Skregelid, L. (2019) Scenes of Dissensus. Youngsters ́ Encounters with Contemporary Art.

Eriksen, H. (2019) Helen Eriksen – Tenthaus: A Real Alternative to Today ́s Art Education? 

Sem, I. (2019) Learning to Co-Create? STE(A)M Education, TCSB and the Project MyMachine. 

Klungland, M. (2019) “An Educational Context with a Whirl of Yarn” – A Performative Approach to Arts and Craft Education. 

Takle, T & Beckmann, H. (2019) Creative Children – the Impact of an Art Project on Children in Kindergartens. 

Lørdagsuniversitet/Boklansering: Er kunstens betydning oppskrytt? 25. mai 2019 kl. 13-15 ved Teateret i Kristiansand

I dette foredraget vil Lisbet Skregelid argumentere for hvorfor det å engasjere seg i kunst generelt, og samtidskunst spesielt, kan ha en verdi. I foredraget tar hun utgangspunkt i boka "Tribuner for dissens. Ungdoms møter med samtidskunst" (2019) som lanseres samtidig.

I boka beskrives et forskningsprosjekt hvor ungdomsskoleelever gjennom tre år besøkte samtidskunstutstillinger som del av undervisningen på skolen. Her ble elevene utfordret på forestillinger om hva kunst kan være, og hva som gjør kunsten interessant.

I prosjektet samarbeidet Skregelid med lokale lærere og Sørlandets kunstmuseum (SKMU). Teamleder for formidling Kristine Kolloen Nilsen ved SKMU vil være med å belyse spørsmålet om kunstens betydning fra hennes ståsted.

Foredraget arrangeres i et samarbeid mellom Lørdagsuniversitetet, UiArt Festival 2019 og forlaget Cappelen Damm.
Lørdagsuniversitetet er populærvitenskapelige foredrag av forskere ved Universitetet i Agder. Aktuelle tema blir presentert og diskutert i en uformell setting. Her kan du både få en kopp kaffe og påfyll av kunnskap. Arrangementene er gratis og åpne for alle.

Lørdagsuniversitetet holder til i Teateret, Kongens gate 2, Kristiansand.Det er stor pågang. Vær tidlig ute for å få plass.

Se hele programmet for Lørdagsuniversitetet i vår - i Kristiansand, Flekkefjord, Grimstad og Arendal - her: https://www.uia.no/om-uia/loerdagsuniversitetet

Nettverkskonferansen K&H 2019 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor og Universitetet i Sørøst-Norge avholdt  nettverkskonferansen 2019. Forskningsgruppa var veldig sterkt representert med 10 innlegg (!). I tillegg ble KiK plattformen og forskningsgruppa presentert i plenum for alle konferansedeltakerne. Se program

Tid :     21.- 22. januar 2019. 

Sted:   Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. 

Tid og sted

21. – 22. januar 2019, Notodden.

Program

Program K&H-nettverket 2019

Abstracts

Abstracts K&H-nettverket 2019

Se mer informasjon her: https://kunstkultursenteret.no/forskning-og-utvikling/nettverk-for-formgiving-kunst-og-handverk/tidligere-konferanser/notodden-2019/

Seminaret: Dissens og kritikk i kunstformidling for barn og unge 30. juni 2018 kl. 13-16 ved Sørlandets Kunstmuseum

- Et samarbeid med Kulturtanken, Sørlandets Kunstmuseum og forskningsgruppen Kunst og barn & unge.

Om seminaret:

I møte med kunst blir våre tankesett til stadighet utfordret. Men hvilken rolle spiller kunstens meningsbrytende potensial? Hvordan kan dissens og kritikk benyttes i kunstformidling til barn og unge?

I samarbeid med Universitetet i Agder og Sørlandets Kunstmuseum inviterer Kulturtanken til halvdagsseminar om dissens og kritikk i kunstformidling for skoleelever. Med eksempler fra samtidskunst, scenekunst og litteratur vil vi se på kunstformidlingsstrategier som legger til rette for at barn og unge får rom til å oppleve, reflektere over og uttrykke seg om kunst. Seminaret vil ta opp betydningen av meningsmotstand, hvordan barn og unge kan bli utfordret i sitt møte med kunst, samt forholdet mellom skole og kunst i DKS, og etiske perspektiver knyttet til kunstformidling.

Se mer info: https://www.kulturtanken.no/kalender/2018/5/30/seminar-dissens-og-kritikk-i-kunstformidling-for-barn-og-unge

Prosjekter

Illeris, Helene med samarbeidspartnere (bl a Lisbet Skregelid). AFBLU A/r/tographic fieldwork as an approach to “sustainable development” in Norwegian art teacher education.  Støttet av FoU i lærerutdanningen, Universitetet i Agder

Illeris, Helene med samarbeidspartnere (bl a Lisbet Skregelid). The pedagogy of imaginative dialogue. Støttet av Erasmus Pluss 

Skregelid, Lisbet med samarbeidspartnere (bl a Helene Illeris, Kristine Kolloen og Anne Eftevaag) (2021-2023) pARTiciPED. Empowering student teachers for cross-sectorial collaborations with The Cultural Schoolbag (TCS) in Norwegian Schools and leading WP4 UiA Lab for initiating dissensus and exploring the edges in between art and education. Støttet av NFR, Norsk forskningsråd. https://www.hiof.no/lu/english/research/projects/participed/ 

Balsnes, Anne med samarbeidspartnere (2019) sang i barnehage/skole og sosiale fellesskap. Kulturrådet

Skregelid, Lisbet, Holdhus, Kari, Karlsen, Kristine Høeg, Østern, Tone Pernille (2019-) Agenda Kunstdidaktikk. Norges Forskningsråd https://www.facebook.com/groups/317363862227687/  

Klungland, Monica (2019): Fellesveven – kom og vev ditt bidrag. Veveprosjekt for barn i samarbeid med Sørlandets kunstmuseum og Kristiansand kommune i forbindelse med En by for alle. 2019.02.04 – 2019.04.03

Skregelid, Lisbet med samarbeidepartnere (2019) DKS i lærerutdanningen – en pilot. FoU i lærerutdanningen, Universitetet i Agder

Svingen-Austestad, Anna med samarbeidspartnere (2019) Lab: Skala 1. FoU i lærerutdanningen, Universitetet i Agder

Balsnes, Anne; Bjørnestøl Beckmann Hege; Christensen, Jorun med samarbeidspartnere (2019) Sangbarsk – sang i barnehage og skole. FoU i lærerutdanningen, Universitetet i Agder

Herwell, Ole Kristian; Liene, Anne-Mette (2018-) «Utforskning av digitale muligheter i kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) i barnehagelærerutdanningen. FoU i barnehagelærerutdanningen, Universitetet i Agder

Wergeland, Tor Jarle; Skregelid, Lisbet (2018-) På nett med kunst og håndverk. Del av Prodig https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig 

Skregelid, Lisbet; Svingen-Austestad, Anna (2017-) Aksjon#2 Ommøbleringer mellom kunst og lek, pedagogikk og didaktikk. FoU i lærerutdanning, Universitetet i Agder https://www.uia.no/om-uia/fakultet/avdeling-for-laererutdanning/forskning-i-laererutdanningene/fou-midler-i-laererutdanningene 

Segrov Mortensen, Karl Olav; Skregelid, Lisbet m. fl (2017): BARNAS Kunstmuseum - Rundebordssamtaler, Sørlandets Kunstmuseum. Vri Agder (Norges Forskningsråd) https://www.skmu.no/barnas-kunstmuseum/

Seljeseth, Jorunn (2017). Venner – iscenesatt lyrikk og poesi for 1–3åringer (Kunstnerisk utviklingsprosjekt)

Christensen, Jorun; Balsnes, Anne (2017-2018) "Toddaprosjektet" - samarbeid grunnskole - kulturskole. Knuden Kristiansand Kulturskole - UiA, Fakultet for kunstfag

Liene, Anne-Mette; Segrov Mortensen, Karl Olav (2016): Kunstformidlingsprosjekt for barn i alderen 2 år i BARNAS kunstmuseum, ved Sørlandets kunstmuseum. Pilotprosjekt. Samarbeid med kunsterne Trond Nicholas Perry og Marit Roland. Kunstløftet.

Presentasjoner (2015-)

2021

Skregelid, L. (2021). Den kulturelle skolesekken som dissens og kunstens betydning i lærerutdanningen. Paper på konferansen Estetiske lærprosesser muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningen i regi av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 4-5.11.21. https://kunstkultursenteret.no/events/estetiske-laeringsprosesser-nasjonal-konferanse/  

Skregelid, L, Norrbin, S., Olsen V. (2021). Når det ukjente viser vei. Invitert innlegg på seminar: DKS + lærerutdanningen = sant (!?) i regi av Kulturrtanken. Notodden: USN. 27. 10. 21. https://www.kulturtanken.no/kalender/2021/seminar-dks-og-laererutdanningen-notodden/  

Skregelid, L. (2021). Encounters with The World in Cultural Schoolbag Workshops. Nettverkskonferansen 2021 i Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor i Kristiansand, Universitetet i Agder 2021.01.25-2021-01.26

2020

Skregelid, L. (2020). Barnet som kulturfeltets mest verdifulle gissel? Foredrag i anledning lansering av boka Feltkommentar (Tenningen, S. & Freuchen, J.) Kristiansand: Kristiansand Kunsthall 2020.05.09

Skregelid, L. (2020) Å forske på kunstens betydning mellom autonomi og instrumentalisme. Seminar v/ Forskningsgruppen Kunst og barn & unge, Sørlandets Kunstmuseum og Kulturtanken 2020.02.26 Se:https://www.kulturtanken.no/kalender/2020/1/22/kunstens-betydning og https://www.facebook.com/kulturtanken/videos/187492712589879/ 

Skregelid, L. (2020) Generasjon prestasjon trenger kunst mer enn livsmestring i skolen. Nettverkskonferansen 2020 i Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor i Bergen, Høgskolen i Vestlandet 2020.01.28

Skregelid, L. (2020) Innspill til en nytt Nasjonalmuseum. Invitert foredragsholder. Nasjonalmuseet, Oslo. 2020.01.15

2019

Skregelid, L. (2019) I anledning Kunstkringkastingen. Om funn fra forskning på ungdoms møter med samtidskunst. Lærarseminar: Samtidskunst i skulen. Høstutstillingen, Statens Kunstutstilling og Norske billedkunstnere 2019.11.25 https://www.facebook.com/events/1134392970091119/

Skregelid, L. (2019) Innspill til barne- og ungdomskulturmelding fra Forskningsgruppa Kunst og barn & unge. Kulturdepartementet & Kunnskapsdepartementet, Oslo 2019.09.25 https://www.regjeringen.no/contentassets/c482542984cc47a9bd0be14d55184c6b/universitetet-i-agder.pdf 

Skregelid, L. (2019) Eksternt blikk på arbeid rettet mot barn og unge hos utvalgte virksomheter under Kulturdepartementet. Kulturdepartementet, Oslo 2019.09.24

Illeris, H. (2019) Art as education, education as art? Exploring educational potentialities of social arts practices. Art in Education - Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities.Oslo Met, Oslo 2019.08.28-2019.08.30

Skregelid, L. (2019) Tensed Possibilities -The Cultural Rucksack (DKS) as Dissensus in Teacher Education. Art in Education - Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities. Oslo Met, Oslo 2019.08.28-2019.08.30

Skregelid, L. (2019) Scenes of Dissensus. Youngsters ́ Encounters with Contemporary Art.Art in Education - Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities.Oslo Met, Oslo 2019.08.28-2019.08.30

Eriksen, H. (2019) Helen Eriksen – Tenthaus: A Real Alternative to Today ́s Art Education? Art in Education - Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities.Oslo Met, Oslo 2019.08.28-2019.08.30

Sem, I. (2019) Learning to Co-Create? STE(A)M Education, TCSB and the Project MyMachine. Art in Education - Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities.Oslo Met, Oslo 2019.08.28-2019.08.30

Klungland, M. (2019) “An Educational Context with a Whirl of Yarn” – A Performative Approach to Arts and Craft Education. Art in Education - Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities.Oslo Met, Oslo 2019.08.28-2019.08.30

Takle, T & Beckmann, H. (2019) Creative Children – the Impact of an Art Project on Children in Kindergartens. Art in Education - Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities.Oslo Met, Oslo 2019.08.28-2019.08.30

Klungland, M. (2019) En annerledes undervisning med et virvar av snorer. En konferanse om kunstfag og spesialpedagogikk: Muligheter – Opplevelse, mestring og inkludering. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæring. Nord universitet, Bodø. 2019.04.08-2019.04.09

Skregelid, L. (2019) Third space. On Tensions and Ethical Concerns Between Art and Education, iJADE conference, Goldsmiths University, London 2019.02.22-2019.02.23

Skregelid, L. (2019) DKS som dissens i lærerutdanningen. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden, 2019.01.21-2019.01.22

Klungland, M. (2019) En annerledes undervisning med et virvar av snorer – Hvordan kan det performative være en mulig pedagogisk tilgang i kunst- og håndverksundervisningen? Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden, 2019.01.21-2019.01.22

Illeris, H., Klungland, M., Skregelid, L., Svingen-Austestad, A. (2019) Nåtidige blikk på kjerneelementer og forslag til ny læreplan. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden, 2019.01.21-2019.01.22

Skregelid, L. (2019) DKS i lærerutdanningen. Forskningsdag, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder. 2019.01.08

2018

Skregelid, L. (2018) Solidarisk ulydighet og dissens som kvalitet i kunst og utdanning. FoU konferansen Kulturtanken 2019.11.08. 

Klungland, M. (2018) Weaving together. «Entangled encounter with art an materials in an educational context. The 5th NAFOL conference; Hamar, 22.10-24.10-2018

Klungland, M. (2018) Weave in open doors. Entangled encounter with Art and Materials in an Educational Context. How can intra-action as a methodological term move the researchers position? International Society Education Through Art European Conference; Interventions, Helsinki, 2018-06-18-2018-06-21.

Skregelid, L. (2018) A Call for Dissensus in (Art) Education. International Society Education Through Art European Conference; Interventions, Helsinki, 2018-06-18-2018-06-21.

Klungland, M., Illeris, H., Skregelid, L., Svingen-Austestad, A. (2018) Creativity, Contemporaneity, Criticality: Towards New Core Elements in Norwegian Art and Crafts Education. International Society Education Through Art European Conference; Interventions, Helsinki, 2018-06-18-2018-06-21.

Skregelid, L. (2018) What are our interests? And why is it a good idea to co-operate with Gert Biesta? Seminar Fakultet for Kunstfag, Fakultet for Humaniora og pedagogikk, Fakultet for Idrett og helse, Universitetet i Agder, 2018-06-15

Skregelid, L. (2018) Dissens makes sense? Mellom motstand og mening i møter med kunst. Seminaret Dissens og kritikk i kunstformidling for barn og unge, Sørlandets Kunstmuseum, 2018-05-30

Kolloen Nilsen, Kristine (2018) De store dørene – pedagogikken og den vanskelige kunsten. Seminaret Dissens og kritikk i kunstformidling for barn og unge, Sørlandets Kunstmuseum, 2018-05-30

Svingen-Austestad, A. & Skregelid, L. (2018) Ommøbleringer – forbindelser mellom kunst og lek. Seminar om Art as Education/Education as Art, Fakultet for kunstfag, UiA, Kristiansand, 2018-03-16.

Skregelid, L. (2018) Kunst som overordnet prinsipp i skolen. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Svingen-Austestad, A. (2018) Spørsmål...vedrørende produksjon av subjektivitet - om estetiske praksiser i formgivningsfag. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Klungland, M. (2018) Veve i åpne dører. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Skregelid, L & Svingen-Austestad, A. (2018) Ommøbleringer – forbindelser mellom kunst og lek. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Svingen-Austestad, A., Skregelid, L., Klungland, M. Illeris, H. (2018) På vei mot nye kjerneelementer i kunst og håndverksfage? Forslag til en nåtidig fagtenkning. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

2017:

Christensen, J. (2017). Ipad og akkustiske instrumenter inn i klasserommet Kurs sammen med Bruno Gagro.. Sørlandets lærerstevne; 2017-10-20

Herwell, Ole Kristian: "500 uslepne diamanter. Et utsmykkingsprosjekt på Stuenes nye skole" Forskningsdagen Universitetet i Agder/ Fakultet for kunstfag. Kristiansand jan. 2017

Skregelid, Lisbet: Når motstand gir mening. Ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- kunstmuseumskontekst. Lofoten International Art Festival/Nasjonalmuseet: Nettverkssamlingen Å gjøre samtidskunst tilgjengelig for barn og unge: Dybde, lengde eller bare mengde, Henningsvær, 17.09.17

Skregelid, Lisbet: Senter for lek - et paradoks? Lekende barn - skapende mennesker. Innspillsseminar til Senter for lek. Kristiansand, 02.06.17

Skregelid, Lisbet: 
Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; HiOA, Oslo, 2017-01-23 - 2017-01-24

Svingen-Austestad:  Lofoten International Art Festival/Nasjonalmuseet: Nettverkssamlingen Å gjøre samtidskunst tilgjengelig for barn og unge: Dybde, lengde eller bare mengde, Henningsvær, 17.09.17 

2016:

Herwell, Ole Kristian: "Samarbeidsprosjekter og kunst-stunt i gigaformat. - Hva kan universitetsutdanningen lære av erfaringene? Pulslunsj foredrag/ Universitetet i Agder, des. 2016

Liene, A.-M. & Mortensen, K.O.S.: "The Children's Art Museum - An exploration of forms of collaboration across disciplines and art institutions." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08

Skregelid, Lisbet. 
Om kunstens potensial. Åpning av Fakultet for kunstfag UiA; UiA, Kristiansand 2016-08-17

Skregelid, Lisbet. 
Performative art educational strategies in an action research project. Sand Festival; Kilden, Kristiansand 2016-09-15 - 2016-09-17 

Skregelid, Lisbet. 
Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst. Nettverkskonferanse for formgivning og kunst og håndverk i UH sektor; DMM, Trondheim, 2016-01-25 - 2016-01-26

Valberg, Tony: Some thoughts concerning quality. Konferansen Arts Without Borders,  Helsinki, Finland, 2016

2015:

Christensen, Jorun. Hovedinstrumentrelatert gehørtrening. Presentasjon av bokprosjekt. Kristiansand. Universitetet i Agder. Fakultet for kunstfag. 2015-09-23

Christensen, Jorun. The Agder Naturmuseum Experience. Musikk møter museum. Studenter og lærere ved Fakultet for kunstfag/Agder Naturmuseum. Agder Naturmuseum. 2015-10-19

Herwell, Ole Kristian: Skulpturworkshop. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Nettverkssamling.Kristiansand, nov. 2015

Herwell, Ole Kristian; Myrann, Turid: Hverdagens selvfølgelige ting blir til kunst-stunt sammen med studenter og barnehagebarn. Samba 2015. Nordisk konferanse med fokus på samhandling for å styrke kunst og kultur i opplæringen. Kristiansand, nov. 2015

Seljeseth, Jorunn (2015). Toddler´s play is (like) poetry – an artistic development project. Konferanse: Eurpean Early Childhood Education Research Association 2015 (EECERA) Innovation, experimentation and adventure in early childhoods, Barcelona. (Paper)

Skregelid, Lisbet; Svingen-Austestad, Anna. 
UFO seeking aliens. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Rethinking Art Education. CreArt, Kristiansand kommune, Andrè Tribbense, Universitetet i Agder ved Lisbet Skregelid og Tormod Anundsen; Bragdøya Kristiansand. 2015-05-07 

Valberg, Tony (2015). Strage doing something so close to nothing – Contemporary Art and its Access to Relation, Participation and Togetherness. Konferansen Social Justice and Public Pedagogy, Helsinki, Finland.(Paper)

Valberg, Tony (2015). Experiences with Dialogue and Togetherness in Concerts with Infants as Audience. Third International Conference on Dialogical Practices: «Listen to me!». Humanizing Human Practices, Kristiansand.(Paper)

Valberg, Tony. (2015). Being-with - contemporary art’s access to relation, participation and togetherness. Symposium of International Society for the Philosophy of Music Education, Frankfurt am Main.(Paper)

Publikasjoner (2015-)

2021

Balsnes, A. & Christensen, J. (2021). Vivv-vinn? En studie av "Sentrum-prosjektet" - et samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. I: B. T. Bandlien, I. O. Olaussen, M. A. Letnes, E. Angelo. Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet og spenninger. Cappelen Damm Akademisk. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/152

Skregelid, L. (2021). DKS må inn i lærerutdanningen. Kronikk 27.10.21 Periskop. http://www.periskop.no/kronikk-dks-ma-inn-i-laererutdanningen/ 

Skregelid, L. (2021). Betydningen av kunstkonfrontasjoner: – Denne kunsten er så provoserandes at eg anbefaler å sjå den. Periskop 2021.12. 5 http://www.periskop.no/betydningen-av-kunstkonfrontasjoner-denne-kunsten-er-så-provoserandes-at-eg-anbefaler-å-sjå-den/  

Skregelid, L. (2021). Encounters with the World through Cultural Schoolbag Workshops for Teacher Students . Nordic Journal of Art and Research, 10(2). https://doi.org/10.7577/information.4449 

Skregelid, L. (2021).Politikk eller poetikk? Potensialer i kunstens ambivalens for demokrati og medborgerskap. FORM årg. 55., nr. 2/2021 https://www.kunstogdesign.no/nyhetssaker/politikk-eller-poetikk

Skregelid, L. (2021). Zoom in on Dry Joy—Dissensus, Agonism and Democracy in Art Education. Education Sciences. ISSN: 2227-7102. 11 (1). doi:https://doi.org/10.3390/educsci11010028.

2020

Skregelid, L. (2020) Kunstens betydning og skolens rolle. Kronikk i Fædrelandsvennen. 2020.28.09. Også publisert her: https://www.uia.no/nyheter/kunstens-betydning-og-skolens-rolle 

Skregelid, L. (2020). Den nødvendige kunstdebatten. Kronikk. Fedrelandsvennen 2020. 16. 6/uia.no https://www.uia.no/nyheter/den-noedvendige-kunstdebatten 2020. 25. 6

Skregelid, L. (2020), Tensed possibilities: The Cultural Schoolbag as dissensus in teacher education, I: Örtegren H. & Widén A. Lärarutbildning& konstpedagogik: Några Nordiska Nedslag. Tilde. RAPPORT nr.17 2020. INSTITUTIONEN FÖR ESTETISKA ÄMNEN UMEÅ UNIVERSITET. isbn: 978-91-7264-535-6. https://www.umu.se/contentassets/c87eeac40fcb43069f07c3fb5b980664/tilde_rapport_nr_17.pdf 

Skregelid, L. (2020), ‘A call for dissensus in art education!’, International Journal of Education Through Art, 16:2, pp. 161–176, doi: https://doi. org/10.1386/eta_00024_1

Karlsen, K. H., Skregelid. L., Holdhus, K. (2020.01.10). Velmenende, men uforpliktende strategi. Utdanning. Hentet frahttps://www.utdanningsnytt.no/laereplaner-laererutdanning-praktisk-estetiske-fag/styrking-av-praktisk-og-estetisk-innhold-i-skolenvelment-men-uforpliktende-strategi/227587

2019

Herwell, O. K. (2019) Estetisk oppdragelse, medbestemmelse og demokrati – et kunstprosjekt. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/estetisk-oppdragelse-medbestemmelse-og-demokrati-et-kunstprosjekt/ 

Elnan, M. (2019) Mot, motstand og dilemmaer Oppdragsteater for et ungt publikum om et tabubelagt tema. I: Böhnisch S. & Eidsaa (ed.) Kunst og konflikt. Teater, Visuell kunst og musikk i kontekst. Oslo: Universitetsforlaget https://www.idunn.no/kunst_og_konflikt/5_mot_motstand_og_dilemmaer 

Liene, A,M (2019) Målgruppetenkning som konflikt og ressurs Et spenningsfylt møte mellom visuell kunstner og to-åringer. I: Böhnisch S. & Eidsaa (ed.) Kunst og konflikt. Teater, Visuell kunst og musikk i kontekst. Oslo: Universitetsforlaget https://www.idunn.no/kunst_og_konflikt/9_maalgruppetenkning_som_konflikt_og_ressurs 

Skregelid, L. (2019) Dissens makes sense? Mellom motstand og mening i møter med kunst I: Böhnisch S. & Eidsaa (ed.) Kunst og konflikt. Teater, Visuell kunst og musikk i kontekst. Oslo: Universitetsforlaget https://www.idunn.no/kunst_og_konflikt/8_dissens_makes_sense  

Skregelid, L. (2019) Tribuner for dissens. Ungdoms møter med samtidskunst. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendammundervisning.no/_tribuner-for-dissens-lisbet-skregelid-9788202566593  

2018

Herwell, O. K. (2018) En klode full av plast. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. https://kunstkultursenteret.no/wp-content/uploads/2021/10/En-klode-full-av-plast-071021.pdf 

Illeris, Helene (2018). “The poetic self is not a fiction” – undersøgelser af æstetisk erfaring i kollektive læreprocesser med samtidskunst. Æstetik og Pædagogik. ISBN: 978-87-500-5300-2. Akademisk Forlag. kapitel 7. s 143 - 164.

Kolloen Nilsen, Kristine & Segrov Mortensen, Karl Olav (2018) Kunstsilo for barn og unge (2018.22.3).Fedrelandsvennen (avis)  https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/oR8bRB/Kunstsilo-for-barn-og-unge

Skregelid, L. (2018) Generasjon prestasjon og kunsten å mestre livet (2018.28.9) Fedrelandsvennen (avis) og UiAs nettsider: https://www.uia.no/nyheter/generasjon-prestasjon-og-kunsten-aa-mestre-livet 

Skregelid L., Wergeland-Yates M., Stoveland I.M., Skogen A., Svingen-Austestad A., Fugli I., Christensen J., Takle T., Klungland M., Wergeland T.J., Elnan M., Herwell O.K., Illeris H., Bjørkvik A. (2018) Siloen og betydningen av kunstens plass i samfunnet (2018. 25.1). Fedrelandsvennen (avis) https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/G1Qqbx/Siloen-og-betydningen-av-kunstens-plass-i-samfunnet  

2017:

Skregelid, L (2017) Tilbakeblikk på TrafoTransit. Trafo.no 2017-12-21 https://www.trafo.no/nyheter/3572-Tilbakeblikk-på-TrafoTransit

Christensen, J. (2017). Gehør og instrument. Instrumentrelatert gehørtrening i ulike sjangre. Kristiansand: Portal Forlag. 89 s. (bok)

Christensen, J. & Balsnes, A. H. (2018) Instrumentopplæring forbedret klassemiljøet. Fædrelandsvennen  s. 20

Eriksen, Helen (2017).  Kjernen er praksis, ikke produkt. www.periskop.no:http://www.periskop.no/kjernen-praksis-produkt/, Oslo, Norway. (artikkel)

Illeris, Helene (2017). Subjectivation, togetherness, environment. Potentials of participatory art for Art for Sustainable Development (AESD). InFormation, Nordic Journal of Art and Research 6(1), 1-16.(artikkel) https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2166/1955

Klungland. Monica (2017): Fra nøster til baller. FORM – fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design, nr. 3, side 18-19 

Liene. A. M (2017) Motstand som kvalitet. DRAMA, dramapedagogisk tidsskrift 1/2017

Myrann, Turid og Klungland, Monica (2017): Vev en verden. FORM – fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design, nr. 3, side 20

Svingen-Austestad, Anna: (2017). Questions… Concerning the Production of Subjectivity – On Aesthetic Practices in Art, Craft and Design Studies [Formgivingsfag]. Oslo, Arkitektur og designhøgskolen I Oslo [ph.d-avhandling]

Valberg, Tony (2017). Being-with: Access to relation, Participation, and Togetherness in Contemporary Art. InFormation, Nordic Journal of Art and Research 6(1). (Artikkel). https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2133/1940

2016:

Herwell, Ole Kristian (2016): "Elever utsmykker sin nye skole". Utdanning nr.21/9 2016

Illeris, Helene. (2016). Learning bodies engaging with art: Staging aesthetic experiences in museum education. International Journal of Education Through Art, 12(2) 153-165. (Artikkel)

Illeris, Helene. (2016). Billedpædagogik og bæredygtighed. Udkast til en didaktisk platform. Billedpædagogisk Tidsskrift 2016 (3), 20-25. (Artikkel)

Klungland, Monica (2016): Fra nøster til baller. En studie av elevers møte med håndverk og materialer i et felles, utendørs veveprosjekt. Masteroppgave. Universitetet i Agder

Seljeseth, Jorunn (2016). De minste barnas lek er et dikt. Tidsskriftet Barn nr. 2. Norsk senter for barneforskning.(Artikkel)

Skregelid, Lisbet (2016) Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseums kontekst. : Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2016 378 s. (phd-avhandling)

2015:

Christensen, Jorun; Liene, Anne-Mette: Gyldne øyeblikk i et forbrenningsanlegg - musikk og teater i møte med industri. Utdanning 18/15 Utdanning.no  https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2015/oktober/gylne-oyeblikk-i-et-forbrenningsanlegg--musikk-og-teater-i-mote-med-industri/ 

Illeris, Helene, Gothlund, Anette, Thrane, Kirstine (Red) (2015).EDGE : 20 essays on contemporary art education. Multivers 2015 ISBN 9788779173866

Illeris, Helene (2015) ‘Just building’: Togetherness as art and education in a Copenhagen neighborhood. Visual arts research, 41 (1), 67-83. (Artikkel)

Illeris, Helene (2015). Searching for environmental sustainability: Art education for sustainable development (AESD) in Nordic art education. In M. Kallio-Tavin & J. Pullinen (Eds.), Coversations on Finnish art education (pp. 278-293). Helsinki, Finland: Aalto ARTS books. (kapitel i bok)

Johnsrud, Ellen, Skregelid, Lisbet; Svingen-Austestad, Anna (2015) Poetic Strategies as Event: On Actions in The Art, Craft and Design Classroom. I: EDGE: 20 essays on contemporary art education. Multivers 2015 ISBN 9788779173866. s. 110-123  

Johnsrud, Ellen, Skregelid, Lisbet; Svingen-Austestad, Anna (2015) Poetiske strategier. FORM 2015 ;Volum 3. s. 26-27 (Artikkel)

Herwell, Ole Kristian: "Verdens største brødelg." Verktøykassa. Pedagogisk forum, nr. 01 2015 (Artikkel)

Seljeseth, Jorunn (2015). En visuell diktbok for barn og voksne. Tittel: Et rom her og et rom der – poesi i rom. (Kunstnerisk utviklingsprosjekt)

Klungland. Monica (2015): Å veve er å leve. FORM – fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design, nr. 1, side 26-27

Doktoravhandlinger

Lisbet Skregelid (2016). Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Oslo, Universitetet i Oslo. [ph.d-avhandling]

Anna Svingen-Austestad (2017). Questions… Concerning the Production of Subjectivity – On Aesthetic Practices in Art, Craft and Design Studies [Formgivingsfag]. Oslo, Arkitektur og designhøgskolen I Oslo [ph.d-avhandling]

Monica Klungland (2021). «Materiell-kollektiv praksis: En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører. Fakultet for kunstfag. Kristiansand, Universitetet i Agder [ph.d-avhandling]