0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppa «Utdanningstekst» er opptatt av språk, kommunikasjon og tekster innenfor og i tilknytning til utdanningssystemet. Forskningsgruppas medlemmer undersøker kommunikative praksiser relatert til både barnehage, grunnskole og høgere utdanning, især lærerutdanning.

Medlemmene i forskningsgruppa er ansatt ved Institutt for nordisk og mediefag, og alle har erfaring fra norskfaget i lærerutdanningene ved UiA. Gruppa hadde oppstart i juni 2015 og møtes jevnlig til diskusjoner av forskningsprosjekter som de ulike medlemmene arbeider med.

Våre forskningsfelt

 • Kommunikasjon og tekster knytta til barn og unge

Vi er særlig interessert i språklig samhandling i barnehagen, digitale applikasjoner for barn, læreverk og andre læringsressurser i skolen samt fagbøker for barn og unge.

 • Multimodalitet i læringskontekster

Gruppemedlemmenes forskningsinteresser omfatter særlig elevtekster, læreverk og andre læringsressurser i skolen, og hvordan elever og lærere bruker slike tekster.

 • Lærerutdanningsforskning

Vi interesserer oss for lærerstudenters tekstpraksiser i ulike fag, og driver også forskning knytta til praksisdelen av lærerutdanningene.

 • Digitale tekster og medier

Gruppas interesser for dette emnet omfatter blant annet digitale bildebøker for barn, digitale tekster for ungdom samt bruk av digitale medier i høgere utdanning.

 • Utviklingsprosjekter i utdanningssektoren

Gruppemedlemmer deltar i forskning- og utviklingsprosjekter knytta til språk og mangfold (Utdanningsdirektoratets satsing Kompetanse for mangfold) samt satsinga Ungdomstrinn i utvikling (UIU).

Relaterte forskningsprosjekter ved UiA

 • Kommunal målform – valg og bruk (2019- )
 • Lingvistiske landskap (2018-
 • Evalueringstekst - Evaluerende sakprosa i barnehage og skole (2016-2018)
 •  «Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning» (DigiGLU), 2013-2014.
 • «Multimodalitet og kulturendring» (MULTIKUL), 2011-2015
 • «Multimodalitet, sjanger og design» (MSD), 2008-2011
 •  «Multimodalitet, leseopplæring og læremidler» (MULL), 2007-2010

Flere gruppemedlemmer har vært/er aktive i prosjekter finansiert av Avdeling for lærerutdanning ved UiA.  

  

Om gruppemedlemmene

Nils Rune Birkeland har forska på utdanningsstyring generelt og medias rolle ved innføring av testregimer i skolen spesielt, blant annet i NFR-prosjektet Achieving School Accountability in Practice. Han har også forska på ulike typer tekstpraksiser i profesjonsutdanninga av lærere og barnehagelærere, og har sjøl flere års undervisningserfaring fra dette feltet. Han er videre opptatt av retorikk og diskursanalyse samt av multimodalitet i brukersentrerte stedsframstillinger.

Tom Flaten har forska på lesing og skriving i skolen og læremidler. Han har i mange år arbeida med lærerutdanning, og i de siste åra også ute i grunnskolen med kompetanseheving for lærere gjennom «Ungdomstrinn i utvikling» og «Desentralisert ordning – lokal kompetanseutvikling». I et aktuelt forskningsprosjekt har han studert ukeprøva, både som teksttype og som vurderingsform i norskfaget. Didaktiske utfordringer i norskfaget er sentralt for hans interessefelt, inkludert norsk som andrespråk.

Gunhild Kvåle forsker på multimodalitet og digital kommunikasjon i tilknytning til utdanningsfeltet og mer allment. Hun har mange års undervisningserfaring fra både lærerutdanning og disiplinstudier. Hun har særlig jobbet med lærerutdanningsforskning, literacy, semiotisk teknologi og kritisk diskursanalyse. Hun er en av hovedredaktørene for tidsskriftet Visual Communication og leda Utdanningstekst fra oppstarten i 2015, herunder prosjektet «Evalueringstekst». 

Anne Løvland har forska på lesing og skaping av multimodale tekster i en skolekontekst og på multimodal sakprosa for barn og ungdom. Det er særlig relevant å nevne avhandlinga Samansette elevtekstar. Klasserommet som arena for multimodal tekstskaping (2006). Hun har også deltatt i flere tverrfaglige forskingsprosjekter med fokus på multimodalitet og tekstvitenskap i en videre kulturell og samfunnsmessig kontekst. Løvland har mange års undervisningserfaring fra ulike former for lærerutdanning og har også holdt en rekke kurs og gjesteforelesninger på skoler, høgskoler og universiteter rundt om i landet.

Torild Marie Olsen har forska på språkstimulering for flerspråklige barn i barnehagen. Hun har mange års erfaring med undervisning i norsk som andrespråk og kulturkunnskap, tospråklig bachelor og de siste årene også i barnehagelærerutdanninga. I tillegg har hun vært medarbeider i og leda utviklingsprosjekter i utdanningssektoren, deriblant Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen i regi av NAFO 2006-1010, medarbeider i Kompetanseheving for Oslo-barnehagen ved Høgskolen i Hedmark 2014-2015, Språklig og kulturelt mangfold i Søgne-barnehagen 2013-2014, Språkstimulering og språkmiljø i barnehager i Kristiansand kommune 2015-2016 og samt prosjektleder ved UiA i satsinga Kompetanse for mangfold (alle nivåer i opplæringa). Olsen er spesielt interessert i språkmiljø i opplæringsinstitusjoner, særlig barnehage, språklig samhandling og flerspråklighet.

Elise Seip Tønnessen har forska på barn og unges tekstkultur i bøker og andre medier, slik den utfolder seg i både skole og fritid. Hun har lang undervisningserfaring innenfor norsk og mediekunnskap i lærerutdanningene. Hun er særlig interessert i literacy, barn og unges resepsjon, barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier, inkludert remediering og adaptasjon. Viktige teoretiske perspektiver i hennes forskning er multimodal sosialsemiotikk og resepsjonsestetikk.

Ingrid Ertzeid har lang undervisningspraksis fra grunnskole, videregående skole og folkehøgskole, særlig som lektor i norskdidaktikk på ungdomstrinnet. Hun er fra høsten 2019 ansatt ved Institutt for nordisk og mediefag ved UiA, og underviser særlig i grunnskolelærerutdanningen og med desentralisert kompetanseutvikling. Hennes interessefelt er norskdidaktikk, med spesiell vekt på lesing, skriving og muntlighet. I tillegg er hun involvert i et bokprosjekt om nynorsk, også her er innfallsvinkelen didaktisk.

Anne Marit Foss forsker på kristne trossamfunns språklige og multimodale web-presentasjoner ut fra et sosialsemiotisk perspektiv. Hun har tidligere vært phd-stipendiat i språkvitenskap, og arbeider nå som rådgiver på Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Ane A. Nordal har bakgrunn som lektor i norsk på ungdomstrinnet. Hun er f.o.m. høsten 2019 doktorgradsstipendiat ved Institutt for nordisk og mediefag og underviser i norsk i grunnskolelærerutdanningen. Hun er spesielt interessert i skolestyring og skolepolitikk, og i spørsmål knyttet til forholdet mellom lingvistikk, (norsk)didaktikk og pedagogikk. Doktorgradsprosjektet hennes har arbeidstittelen «Å gå i dybden - en undersøkelse av norsklæreres handlingsrom, fortolkning og planlegging av norskfaget, og en ny læreplans påvirkning på dette.»

Gro-Renée Rambø har forsket på ulike typer tekster knyttet til utdanning og utdanningsdiskurs, slik som ukeplaner (skole-hjem-samarbeid), blogger (brukt av studenter i barnehagelærerutdanning) og lærerstudenters produksjon og bruk av ulike tekst- og kildetyper i utdanningsforløpet sitt. Hun har vært med i et tverrfaglig prosjekt om bærekraftig og helhetlig lærerutdanning der tekstpraksiser i ulike undervisningsfag inngikk, samt et forskningsprosjekt om digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i de nye lærerutdanningene (DigiGLU). Rambø har mange års undervisningserfaring fra lærerutdanning knyttet til både barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Hun er spesielt interessert i tekster som inngår i en utdanningspolitisk diskurs, og i tekstpraksiser knyttet til flerspråklighet og kulturelt mangfold.

Jon Olav Sørhaug har forska på iscenesettelser av tekst og bruk av digitale læringsressurser i skolen. Han har en variert bakgrunn som prosjektleder i privat næringsliv, skjønnlitterær forfatter og norsklærer i videregående skole. For tiden arbeider han med en norskdidaktisk doktoravhandling om det samspillet som oppstår mellom elever og digitale læringsressurser når de skriver sammen i skolen. Sørhaug er særlig interessert i samarbeidslæring, språk- og litteraturdidaktikk, literacy og teksthendelser i klasserommet.

Magnhild Vollan har forska på grunnskolens lese- og skriveopplæring, med særlig vekt på begynneropplæring, og på læringsressurser til bruk i skole og fritid. Hun har også forska på grunnskolelærerstudenters tekstpraksis og tekstrefleksjon. Vollan har lang undervisningserfaring i språklige og didaktiske emner i lærerutdanningene, og har også holdt mange etter- og videreutdanningskurs for lærere.

Send studiet på mail