0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppa «Utdanningstekst» er opptatt av språk, kommunikasjon og tekster innenfor og i tilknytning til utdanningssystemet. Forskningsgruppas medlemmer undersøker kommunikative praksiser relatert til både barnehage, grunnskole og høgere utdanning, især lærerutdanning.

Medlemmene i forskningsgruppa er ansatt ved Institutt for nordisk og mediefag, og alle har erfaring fra norskfaget i lærerutdanningene ved UiA. Gruppa hadde oppstart i juni 2015 og møtes jevnlig til diskusjoner av forskningsprosjekter som de ulike medlemmene arbeider med.

Våre forskningsfelt

  • Kommunikasjon og tekster knytta til barn og unge

Vi er særlig interessert i språklig samhandling i barnehagen, digitale applikasjoner for barn, læreverk og andre læringsressurser i skolen samt fagbøker for barn og unge.

  • Multimodalitet i læringskontekster

Gruppemedlemmenes forskningsinteresser omfatter særlig elevtekster, læreverk og andre læringsressurser i skolen, og hvordan elever og lærere bruker slike tekster.

  • Lærerutdanningsforskning

Vi interesserer oss for lærerstudenters tekstpraksiser i ulike fag, og driver også forskning knytta til praksisdelen av lærerutdanningene.

  • Digitale tekster og medier

Gruppas interesser for dette emnet omfatter blant annet digitale bildebøker for barn, digitale tekster for ungdom samt bruk av digitale medier i høgere utdanning.

  • Utviklingsprosjekter i utdanningssektoren

Gruppemedlemmer deltar i forskning- og utviklingsprosjekter knytta til språk og mangfold (Utdanningsdirektoratets satsing Kompetanse for mangfold) samt satsinga Ungdomstrinn i utvikling (UIU).

Relaterte forskningsprosjekter ved UiA

  • «Multimodalitet, leseopplæring og læremidler» (MULL), 2007-2010
  • «Multimodalitet, sjanger og design» (MSD), 2008-2011
  • «Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning» (DigiGLU), 2013-2014
  • «Multimodalitet og kulturendring» (MULTIKUL), 2011-2015

Flere gruppemedlemmer har vært/er aktive i prosjekter finansiert av Avdeling for lærerutdanning ved UiA.  

Om gruppemedlemmene

Nils Rune Birkeland har forska på utdanningsstyring generelt og medias rolle ved innføring av testregimer i skolen spesielt, blant annet i NFR-prosjektet Achieving School Accountability in Practice. Han har også forska på ulike typer tekstpraksiser i profesjonsutdanninga av lærere og barnehagelærere, og har sjøl flere års undervisningserfaring fra dette feltet. Han er videre opptatt av retorikk og diskursanalyse samt av multimodalitet i brukersentrerte stedsframstillinger.

Tom Flaten har forska på lesing og skriving i skolen og læremidler. Han har i mange år arbeida med lærerutdanning, og i de siste åra også ute i grunnskolen gjennom den nasjonale satsinga «Ungdomstrinn i utvikling». I et aktuelt forskningsprosjekt studerer han literacy-praksisen i alle fag på ungdomstrinnet. Didaktiske utfordringer i norskfaget er sentralt for hans interessefelt, inkludert norsk som andrespråk.

Gunhild Kvåle har forska på multimodale og digitale tekster i høgere utdanning og arbeida med digital ungdomslitteratur. Hun har mange års undervisningserfaring fra lærerutdanning, særlig barnehagelærerutdanninga. Hun er særlig interessert i literacy, multimodale tekster for/av barn og digitale læringsressurser. I tillegg til utdanningsfeltets tekstpraksiser interesserer hun seg spesielt for semiotisk teknologi og kritisk diskursanalyse.

Anne Løvland har forska på lesing og skaping av multimodale tekster i en skolekontekst og på multimodal sakprosa for barn og ungdom. Det er særlig relevant å nevne avhandlinga Samansette elevtekstar. Klasserommet som arena for multimodal tekstskaping (2006). Hun har også deltatt i flere tverrfaglige forskingsprosjekter med fokus på multimodalitet og tekstvitenskap i en videre kulturell og samfunnsmessig kontekst. Løvland har mange års undervisningserfaring fra ulike former for lærerutdanning og har også holdt en rekke kurs og gjesteforelesninger på skoler, høgskoler og universiteter rundt om i landet.

Torild Marie Olsen har forska på språkstimulering for flerspråklige barn i barnehagen. Hun har mange års erfaring med undervisning i norsk som andrespråk og kulturkunnskap, tospråklig bachelor og de siste årene også i barnehagelærerutdanninga. I tillegg har hun vært medarbeider i og leda utviklingsprosjekter i utdanningssektoren, deriblant Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen i regi av NAFO 2006-1010, medarbeider i Kompetanseheving for Oslo-barnehagen ved Høgskolen i Hedmark 2014-2015, Språklig og kulturelt mangfold i Søgne-barnehagen 2013-2014, Språkstimulering og språkmiljø i barnehager i Kristiansand kommune 2015-2016 og samt prosjektleder ved UiA i satsinga Kompetanse for mangfold (alle nivåer i opplæringa). Olsen er spesielt interessert i språkmiljø i opplæringsinstitusjoner, særlig barnehage, språklig samhandling og flerspråklighet.

Elise Seip Tønnessen har forska på barn og unges tekstkultur i bøker og andre medier, slik den utfolder seg i både skole og fritid. Hun har lang undervisningserfaring innenfor norsk og mediekunnskap i lærerutdanningene. Hun er særlig interessert i literacy, barn og unges resepsjon, barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier, inkludert remediering og adaptasjon. Viktige teoretiske perspektiver i hennes forskning er multimodal sosialsemiotikk og resepsjonsestetikk.

Send studiet på mail