Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Barns rettigheter i skole og barnehager følger både av internasjonale konvensjoner Norge er bundet av, samt av nasjonale lover og forskrifter. Barn er i dag selvstendige rettssubjekter som blant annet har rett til å bli hørt og bli involvert i avgjørelser som angår dem selv, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved den endelige beslutningen.

Vi er en tverrfaglig sammensatt forskningsgruppe som har fokus på hvordan barns rettigheter blir implementert i barnehage og skole. I denne sammenhengen ser vi særlig på:

 

 • barnets beste
 • barns rett til å bli hørt
 • tilpasset opplæring
 • spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp 
 • særlige sårbare barn
 • barns rett til et trygt og godt miljø
 • ledelsesansvar (forvalteransvar)
 • skjønnsutøvelse og profesjonsskjønn
 • rammefaktorer for implementering av barns rettigheter.
 • kompetanse på barns rettigheter 
 • skolekultur

Faglunsj

Forskningsgruppa i utdanningsrett arrangerer digitale faglunsjer fra kl. 12.00 til 13.00 to til tre torsdager i hvert semester om implementering av barns rettigheter i barnehage og skole.  Det er ikke nødvendig med påmelding. Zoom-lenke blir lagt ut under presentasjonen av hvert foredrag når dette nærmer seg. Faglunsjene er aktuelle for alle som jobber med barns rettigheter knyttet til barnehage og skole. Velkommen!

Program for våren 2023

Den 9.2 vil Magnhild Haugen presentere sitt ph.d. prosjekt. Magnhild Haugen er utdannet jurist og lektor i engelsk språk og litteratur fra Universitetet i Tromsø, og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har jobbet som lektor i videregående skole fra 2019 til 2022, og er nå tilsatt som doktorgradsstipendiat hos Det juridiske fakultet ved UiT. Hennes masteravhandling i rettsvitenskap analyserte minoritetsspråklige elevers rett til særskilt norskopplæring i videregående skole. Doktorgradsprosjektet skal ta for seg samiske elevers rett til opplæring i og på samisk i grunnskole og videregående skole.

https://uiano.zoom.us/j/63068208562

Den 30. mars vil Jonas Højgaard Frydenlund holde et innlegg med tittelen «baggrunden der gir fraværet dets mange betydninger». I mai 2020 ble Jonas ferdig med sin avhandling i psykologi på Aarhus Universitet, med en tittel som minner omkring denne, med fokus særlig på å ha et kritisk perspektiv på fravær og fraværsforskning. I dette arbeidet har han særlig fokusert på hvorfor fravær har blitt et problem i vårt samfunn i dag. Han har dessuten utforsket de praktiske omstendigheter som gjør det mulig for fravær å bli et problem i grunnskolen. Særlig har han funnet at barns stemmer ofte blir overhørt, både gjennom registering av fravær, men også i hjelpen som tilbys barn og deres foreldre. Jonas er universitetslektor ved psyko-sosial helse ved Universitet i Agder.

https://uiano.zoom.us/j/63125275702

Publikasjoner

Camilla Herlofsen
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2022). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. 1
 • Gundersen, Ellen Dahl; Ask, Torunn Alise; Melby, Kristian Leonard; Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Breistein, Arne (2021). Profesjoner i samspill Studentrefleksjoner fra deltakelse på tverrprofesjonelle seminardager om barn og unges velferd. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (4). s 274 - 286. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-04-06.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2021). Tidlig innsats for elever med rett til spesialundervisning - i samspill mellom ordinær opplæring, intensiv opplæring og spesialundervisning. Tidlig innsats. ISBN: 978-82-02-69885-0. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 111 - 139.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2019). Spesialundervisningens tiltakskjede. Spesialpedagogikk. ISBN: 9788202592059. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 218 - 250.
 • Herlofsen Camilla, Nilsen Sven, Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis (2016).
 • Nilsen Sven, Herlofsen Camilla, The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles (2015).
 • Welstad Trond-Erik, Herlofsen Camilla, Konfliktråd i skolen (2012).
 • Nilsen Sven, Herlofsen Camilla, National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education (2012). International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 27 (2), s 136 - 147
 • Nilsen Sven, Herlofsen Camilla, Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis (2012).

Andre:

 • Herlofsen, Camilla (2023). Laget rundt barnet - refleksjoner rundt forslag til ny opplæringslov.
 • Herlofsen, Camilla (2023). Forslag til ny opplæringslov-utfordringer og muligheter.
 • Herlofsen, Camilla (2022). Regjeringen har et ønske om å styrke laget rundt barnet i skolen. Hvilke grunnsteiner må på plass for å få laget til å fungere?
 • Herlofsen, Camilla (2022). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.
 • Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Ask, Torunn Alise; Gundersen, Ellen Dahl; Melby, Kristian Leonard; Breistein, Arne (2022). Strengthened student motivation for interprofessional collaboration through annual seminar participation.
 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2022). Ansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.
 • Herlofsen, Camilla; Olsen, Kathrin (2022). PPT og tverrfaglig samarbeid - en presentasjon av et forskningsprosjekt i SpedAims. https://www.statped.no/konferanser/ppt-lederkonferansen/program/# .Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2021). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.
 • Herlofsen Camilla, Nilsen Sven, Bahus Marianne Klungland, Welstad Trond-Erik, Breilid Nils, Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig? (2017). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Herlofsen Camilla Uten mål og mening. Barneombudet. (2017).
 • Herlofsen Camilla Spesialundervisningens tiltakskjede (2016).
 • Herlofsen Camilla, Nilsen Sven, Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis (2016).
 • Herlofsen Camilla Regelverksamling - intensjon og praksis (2016).
 • Herlofsen Camilla Mer lov og rett i skolen (2015).
 • Herlofsen Camilla Spesialundervisning - intensjon og praksis (2015).
 • Herlofsen Camilla Spesialundervisningens tiltakskjede - lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer (2015).

Marianne Klungland Bahus
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Paparova, Dragana; Aanestad, Margunn; Vasilakopoulou, Polyxeni; Bahus, Marianne (2023). Data governance spaces: The case of a national digital service for personal health data. Information and organization. ISSN: 1471-7727. 33 (1). doi:10.1016/j.infoandorg.2023.100451.
 • Bahus, Marianne (2022). Beslutningskompetanse og barnets beste-vurderinger ved liv/død-avgjørelser til barn. Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten. ISBN: 978-82-15-04590-0. Universitetsforlaget. Kapittel 12. s 351 - 378.
 • Strømland, Monica; Bahus, Marianne; Andersen, Anders Johan W. (2022). Too Vulnerable to Participate? A Systematic Literature Review of the Gap between a Right to Participate and Participation, in Welfare Services. Journal of Human Rights Practice. ISSN: 1757-9619. 14 (1). s 331 - 351. doi:10.1093/jhuman/huab061.
 • Bahus, Marianne (2021). Barnets beste-vurderinger i skolen. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. (2). s 31 - 43.
 • Strømland, Monica; Andersen, Anders Johan W.; Johansen, Venke Frederike; Bahus, Marianne (2019). In Your Best Interest. A Discussion of How Capability Approach Could be Used as a Guideline to Strengthen and Supplement the Principle of the Child’s Best Interests.. The International Journal of Children's Rights. ISSN: 0927-5568. 27 (3). s 517 - 544. doi:10.1163/15718182-02703009.Bahus, Marianne; Friis, Pål; Mesel, Terje (2018). Pasientautonomi – en rettighet med moralske implikasjoner. Kritisk juss. ISSN: 0804-7375. 56 (2). s 56 - 78. doi:10.18261/ISSN.2387-4546-2018-02-02.
 • Bahus, Marianne Klungland; Førde, Reidun. Discussing End-of-Life Decisions in a Clinical Ethics Committee: An Interview Study of Norwegian Doctors’ Experience. HEC Forum 2016 s. 1-12, UIA UiO
 • Skår, Åse; Juvet, Lene Kristine; Smedslund, Geir; Bahus, Marianne Klungland; Pedersen, Reidar; Fure, Brynjar. Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende. : Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2014 (ISBN 978-82-8121-883-3) 300 s. FHI UiO
 • Bahus, Marianne Klungland; Steen, Petter Andreas; Førde, Reidun. Law, ethics and clinical judgement in end-of-life decisions - How do Norwegian doctors think?. Resuscitation 2012 ;Volum 83.(11) s. 1369-1373, OUS UiO
 • Bahus, Marianne Klungland; Førde, Reidun. Parents As Decision-makers - Do the Attitudes of Norwegian Doctors Conform to Law?. European Journal of Health Law 2011 ;Volum 18. s. 531-547, UiO

Bøker:

 • Aasen, Henriette Sinding; Bahus, Marianne (2022). Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten. ISBN: 978-82-15-04590-0. Universitetsforlaget. s 397.
 • Bahus, Marianne (2019). Juristetikk - Rollemoral, integritet og kognitiv dissonans. ISBN: 9788245033465. Fagbokforlaget. s 155.

Andre:

 • Bahus, Marianne (2022). Selvskading og rettsgrunnlag.
 • Kristin Hagen, Aarsland; Bahus, Marianne (2022). Tvang i behandlingssammenheng.
 • Bahus, Marianne (2022). Barnets rett til å bli hørt og barnets beste i saksbehandling.
 • Bahus, Marianne (2022). Er aktiv dødshjelp god dødshjelp? Bahus, Marianne (2022). Decision-making authority and the child’s best interest in end of life-decisions.
 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven; Bahus, Marianne Klungland; Welstad, Trond-Erik & Breilid, Nils (2017). Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig?. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.

Janaina Hartveit Lie
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Lie, Janaina Hartveit (2022). Elevens rolle i tidlig innsats. Tidlig innsats – i en skole for alle?. ISBN: 9788202762452. Cappelen Damm Akademisk. Kapitel 5.
 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2022). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457.
 • Lie, J. H. (2020). Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker: En kvalitativ intervjustudie [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Agder]. https://hdl.handle.net/11250/2712369
 • Lie, Janaina Hartveit (2020). Pupils with special educational needs: Experiencing recognition in individual subject curriculum meetings. Constellations. ISSN: 1351-0487. doi:10.1111/1467-8675.12466.
 • Lie, Janaina Hartveit (2020). Student participation in dialogue in individual subject curriculum meetings: students’ and parents’ perceptions. International Journal of Inclusive Education. ISSN: 1360-3116. doi:10.1080/13603116.2020.1749945

Andre:

 • Lie, Janaina Hartveit (2023). Podkast: Barnet mitt har vedtak, men får ikke spesialundervisning.
 • Lie, Janaina Hartveit; Barsøe, Lise; Jagtøien, Ina (2022). Medvirkning i skolen - hvorfor og hvordan.
 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2022). Ansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.
 • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit (2021). Skoleansattes erfaringer og utfordringer i møte mellom regelverk og pedagogisk praksis.Lie, Janaina Hartveit (2021).
 • En anerkjennende kultur i SFO.

David Lansing Cameron
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Cameron, David Lansing; Matre, Marianne Engen; Canrinus, Esther Tamara (2022). Accommodating Students With Special Educational Needs During School Closures Due to the COVID-19 Pandemic in Norway: Perceptions of Teachers and Students. Frontiers in Education. ISSN: 2504-284X. 7doi:10.3389/feduc.2022.856789.
 • Birkeland, Nils Rune; Cameron, David Lansing; Aasebø, Turid Skarre (2022). Bruk av mixed methods-design som forskningstilnærming - erfaringer fra en studie av arbeidsplassbasert banehagelærerutdanning. Barnehagelærerutdanning i endring : å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning. ISBN: 9788215060705. Universitetsforlaget. Kap 12. s 174 - 187.
 • Kovač, V.B.; Cameron, David Lansing (2021). Are We Talking about the Same Thing? A Survey of Preschool Workers’ Attitudes and Beliefs about Bullying. Child Care in Practice. ISSN: 1357-5279. doi:10.1080/13575279.2021.1951167.
 • Cameron, David Lansing; Stray, Ingunn Elisabeth; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2021). Lower secondary school pupils’ written descriptions of their experiences with bullying and the tendency to seek help. International Journal of Adolescence and Youth. ISSN: 0267-3843. 26 (1). s 487 - 500. doi:10.1080/02673843.2021.2001348.
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe (2020). PPTs bidrag i ansvarsgrupper omkring barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN: 1892-3364. (3).
 • Kostøl, Elin Marie Frivold; Cameron, David Lansing (2020). Teachers’ responses to children in emotional distress: A study of co-regulation in the first year of primary school in Norway. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. ISSN: 0300-4279. 49 (7). s 821 - 831. doi:10.1080/03004279.2020.1800062.
 • Jortveit, Maryann; Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing; Lindqvist, Gunilla (2019). A comparative study of Norwegian and Swedish special educators’ beliefs and practices. European Journal of Special Needs Education. ISSN: 0885-6257. 35 (3). s 350 - 365. doi:10.1080/08856257.2019.1689716.
 • Birkeland, Nils Rune; Cameron, David Lansing; Aasebø, Turid Skarre; Wergeland-Yates, Marit (2019). Kunnskapsdeling i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Fra ideal til praktisk virkelighet. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 42 (3). s 319 - 334. doi:10.18261/issn.1893-8981-2019-03-07.
 • Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing; Kovac, Velibor Bobo (2019). Teoretisk og praktisk forståelse av systemrettet arbeid i PPT. PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. ISBN: 9788215030418. Universitetsforlaget. Kapittel 5.
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe (2019). ‘You know that collaboration works when … ’ identifying the features of successful collaboration on behalf of children with disabilities in early childhood education and care. Early Child Development and Care. ISSN: 0300-4430. 189 (7). s 1189 - 1202. doi:10.1080/03004430.2017.1371703.
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe; Jortveit, Maryann; Lindqvist, Gunilla; Göransson, Katharina; Nilholm, Claes (2018). A comparative study of special educator preparation in Norway and Sweden. British Journal of Special Education (BJSE). ISSN: 0952-3383. 45 (3). s 256 - 276. doi:10.1111/1467-8578.12231.
 • Cameron, David Lansing (2018). Barriers to parental empowerment in the context of multidisciplinary collaboration on behalf of preschool children with disabilities :. Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN: 1501-7419. 20 (1). s 277 - 285. doi:10.16993/sjdr.65.
 • Matre, Marianne Engen; Cameron, David Lansing (2018). Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning. Acta Didactica Norge. ISSN: 1504-9922. 12 (4). doi:10.5617/adno.6379.
 • Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing (2018). Kommunikasjonsutfordringer i tverretatlig samarbeid om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. 3. s 61 - 73.
 • Cameron, David Lansing; Kovac, Velibor Bobo (2017). Parents and preschool workers’ perceptions of competence, collaboration, and strategies for addressing bullying in early childhood. Child Care in Practice. ISSN: 1357-5279. 23 (2). s 126 - 140. doi:10.1080/13575279.2016.1259156.
 • Cameron, David Lansing (2017). Teacher preparation for inclusion in Norway: a study of beliefs, skills, and intended practices. International Journal of Inclusive Education. ISSN: 1360-3116. 21 (10). s 1028 - 1044. doi:10.1080/13603116.2017.1326177.
 • Kovac, Velibor Bobo; Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing; Jortveit, Maryann (2017). “Bridging old relations”: the (de)construction of ethnic identity in the educational context of Bosnia and Herzegovina from the teachers' point of view. Journal of Language, Identity & Education. ISSN: 1534-8458. 16 (1). s 32 - 44. doi:10.1080/15348458.2016.1260456.Cameron, David Lansing; Kovac, Velibor Bobo (2016). An examination of parents’ and preschool workers’ perspectives on bullying in preschool. Early Child Development and Care. ISSN: 0300-4430. 186 (12). s 1961 - 1971. doi:10.1080/03004430.2016.1138290.
 • Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Profesjon i endring. Spesialpedagogens plass i skole og annet samfunnsliv (2016).
 • Cameron David Lansing Too much or not enough? An examination of special education provision and school district leaders’ perceptions of current needs and common approaches (2016). British Journal of Special Education . ISSN 0952-3383. 43 (1), s 22 - 38 doi: 10.1111/1467-8578.12121
 • Cameron David Lansing, Thygesen Ragnar, Approaching the problem of transition in special education (2015).
 • Cameron David Lansing An examination of teacher–student interactions in inclusive classrooms: teacher interviews and classroom observations (2014). Journal of Research in Special Educational Needs . ISSN 1471-3802. 14 (4), s 264 - 273 doi: 10.1111/1471-3802.12021
 • Cameron David Lansing, Cook Bryan G., General education teachers' goals and expectations for their included students with mild and severe disabilities (2013). Education and Training in Autism and Developmental Disabilities . ISSN 2154-1647. 48 (1), s 18 - 30
 • Cameron David Lansing, Cook Bryan, Tankersley Melody, An analysis of the different patterns of 1:1 interactions between educational professionals and their students with varying abilities in inclusive classrooms (2011). International Journal of Inclusive Education . ISSN 1360-3116. 16 (12), s 1335 - 1354 doi: 10.1080/13603116.2011.580459
 • Cameron David Lansing Special education, inclusion and the intersection of health and education (2012).
 • Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Utfordringer når foresatte skal medvirke på tjenestetilbudet til eget barn (2012). Nordic Studies in Education . ISSN 1891-5914. 3-4 (32), s 321 - 332
 • Cameron David Lansing, Cook Bryan, Tankersley Melody, Inclusive teachers' attitudinal ratings of their students with disabilities (2007). The Journal of special education . ISSN 0022-4669. 40 (4), s 230 - 238

Eksterne medlemmer

Sven Nilsen
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2021). Tidlig innsats for elever med rett til spesialundervisning - i samspill mellom ordinær opplæring, intensiv opplæring og spesialundervisning. In Olsen, Mirjam Harkestad & Fasting, Rolf Bjarne (Ed.), Tidlig innsats. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-69885-0. p. 111–139.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2019). Inclusion for Pupils With Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 34(1), p. 68–82.
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2019). Spesialundervisningens tiltakskjede, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. p. 218–250.
 • Nilsen, Sven (2019). Spesialpedagogisk arbeid i grunnskolen, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. p. 615–642.
 • Nilsen, Sven (2018). Inside but still on the outside? Teachers’ experiences with the inclusion of pupils with special educational needs in general education. . International Journal of Inclusive EducationISSN 1360-3116. 24(9), p. 980–996. doi: 10.1080/13603116.2018.1503348Full text in Research ArchiveShow summary
 • Bjørnsrud, Halvor Inge & Nilsen, Sven (2018). Joint reflection on action – a prerequisite for inclusive education? A qualitative study in one local primary/lower secondary school in Norway. International Journal of Inclusive EducationISSN 1360-3116. 23(2), p. 158–173. doi: 10.1080/13603116.2018.1427153Full text in Research ArchiveShow summary
 • Nilsen, Sven (2017). "Kom som du er, og bli som oss?", I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kapittel 2.  s 38 - 64
 • Herlofsen, Camilla & Nilsen, Sven (2016). Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 7.  s 138 - 158
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). På vei mot kultur for tilpasset opplæring, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 8.  s 152 - 169
 • Nilsen, Sven (2015). Planleggingsarbeid i spesialundervisning. Bruk av individuelle opplæringsplaner, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 6.  s 108 - 131
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2012). National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  27(2), s 136- 147
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2011). Lærerrollen og kvaliteten på arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  76(1), s 50- 64
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  45(2), s 25- 42
 • Nilsen, Sven (2008). Vurdering av retningslinjer for den spesialpedagogiske tiltakskjeden, I: Jorun Buli-Holmberg (red.),  Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning.  Institutt for spesialpedagogikk.  8.2.  s 48 - 53 

Andre:

 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven; Bahus, Marianne Klungland; Welstad, Trond-Erik & Breilid, Nils (2017). Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig?. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.

Jeffrey B. Hall
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2023). Organisational arrangements, resources and tensions in the enactment of a renewed state curriculum: the entrepreneurial role of principals and superintendents. Journal of Educational Administration & HistoryISSN 0022-0620. doi: 10.1080/00220620.2023.2175801.Vis sammendrag
 • Johansson, Lotta & Hall, Jeffrey Brooks (2020). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International review of Qualitative Research. ISSN 1940-8447. 12(4), s. 413–432. doi: 10.1525/irqr.2019.12.4.413Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Jeffrey Brooks (2019). Rettslig styring og rettsligjøring av grunnopplæringen - konsekvenser for skoleledere som juridiske aktører, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 39–55.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim & Sowada, Moritz (2019). Inspectors as information-seekers. I Van de Walle, Steven & Raaphorst, Nadine (Red.), Inspectors and Enforcement at the Front Line of Government. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-04057-4. s. 35–58. doi: 10.1007/978-3-030-04058-1_3.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). The performative shift: middle leadership 'in the line of fire'. Journal of Educational Administration & HistoryISSN 0022-0620. 50(4), s. 364–378. doi: 10.1080/00220620.2018.1518317Fulltekst i vitenarkivVis sammendrag
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Processes of reforming: The case of the Norwegian state school inspection policy frameworks. Education Inquiry. ISSN 2000-4508. 9(4), s. 397–414. doi: 10.1080/20004508.2017.1416247Fulltekst i vitenarkivVis sammendrag
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). Statlig tilsyn av skoler i Norge: sikring av likeverdig opplæring? I Scheutz, Sverker (Red.), En likvärdig skola för alla. Iustus förlag. ISSN 9789176789940. s. 37–55. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2017). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): A reconfiguration of governing modes? I Ball, Stephen (Red.), Governing by numbers: Education, governance, and the tyranny of numbers. Routledge. ISSN 9781138701151. s. 131–160. doi: 10.4324/9781315203898-8.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). "Governing by templates" through new modes of school inspection in Norway. Journal of educational changeISSN 1389-2843. 18(2), s. 161–182. doi: 10.1007/s10833-017-9295-yFulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri & Hall, Jeffrey Brooks (2016). Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 99–119.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Nasjonalt tilsyn: et skritt fra lovregulering til evaluering av innhold? I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 279–296.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Examining school inspectors and education directors within the organisation of school inspection policy: perceptions and views. Scandinavian Journal of Educational ResearchISSN 0031-3831. 61(1), s. 112–126. doi: 10.1080/00313831.2015.1120234Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2015). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes? Journal of Education PolicyISSN 0268-0939. 30(3), s. 429–458. doi: 10.1080/02680939.2014.945488Fulltekst i vitenarkiv

Judit Novak 
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Prøitz, Tine Sophie; Novak, Judit & Mausethagen, Sølvi (2022). Representations of student performance data in local education policy. Educational Assessment, Evaluation and AccountabilityISSN 1874-8597. 34, s. 89–111. doi: 10.1007/s11092-022-09379-xFulltekst i vitenarkivVis sammendrag
 • Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim & Novak, Judit (2021). Evidence-Based Governing? Educational Research in the Service of the Swedish Schools Inspectorate. Scandinavian Journal of Educational ResearchISSN 0031-3831. 66(4), s. 642–657. doi: 10.1080/00313831.2021.1897882Fulltekst i vitenarkiv
 • Nihlfors, Elisabet & Novak, Judit (2020). Institutet för utbildningsrätt och dess föreståndare. I Eklund, Hans; Lerwall, Lotta & Lind, Anna-Sara (Red.), Vänbok till Sverker Scheutz: om rätt och att undervisa rätt. Iustus förlag. ISSN 9789177371106. s. 511–514.
 • Novak, Judit & Gustafsson, Håkan (2020). God utbildning i lagens namn? I Fejes, Andreas & Dahlstedt, Magnus (Red.), Perspektiv på skolans problem - vad säger forskningen? . Studentlitteratur AB. ISSN 9789144133898. s. 237–251.
 • Novak, Judit (2020). On Realizing the World-Class University: Litigation and the State. I Rider, Sharon; Peters, Michael A.; Hyvönen, Mats & Besley, Tina (Red.), World Class Universities. A Contested Concept. Springer. ISSN 978-981-15-7598-3. s. 93–106. doi: 10.1007/978-981-15-7598-3_7Fulltekst i vitenarkiv
 • Tibbitts, Felisa; Nygren, Thomas; Novak, Judit; Bentrovato, Denise; Wassermann, Johan & Anamika, . (2020). Insights from Students on Human Rights Education in India, South Africa, Sweden and the United States. I Zajda, Joseph (Red.), Human Rights Education Globally. Springer Netherlands. ISSN 978-94-024-1913-9. s. 51–74. doi: 10.1007/978-94-024-1913-9_3.
 • Nygren, Thomas; Kronlid, David O.; Larsson, Esbjörn; Novak, Judit; Bentrovato, Denise & Wassermann, Johan [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Global citizenship education for global citizenship? Students’ views on learning about, through, and for human rights, peace, and sustainable development in England, India, New Zealand, South Africa, and Sweden. Journal of Social Science Education. ISSN 1611-9665. 19(4), s. 63–97. doi: 10.4119/jsse-3464Fulltekst i vitenarkiv
 • Novak, Judit (2019). Juridification of educational spheres: The case of Sweden. Educational Philosophy and TheoryISSN 0013-1857. 51(12), s. 1262–1272. doi: 10.1080/00131857.2017.1401464.
 • Novak, Judit (2017). Juridification and Education . I Peters, Michael A. (Red.), Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-981-287-587-7. s. 1200–1205. doi: 10.1007/978-981-287-588-4.
 • Novak, Judit & Carlbaum, Sara (2017). Juridification of Examination Systems: Extending State Level Authority through Regrading of National Tests. Journal of Education PolicyISSN 0268-0939. 32(5), s. 673–693. doi: 10.1080/02680939.2017.1318454.
 • Novak, Judit (2016). Skolan och rättssäkerheten: vad har en elev rätt att kunna? I Gustavsson, Michael; Österman, Tove & Hållén, Elinor (Red.), Vad ska en svensk kunna?: Utbildningens dilemma - intressenas spel . Daidalos. ISSN 9789171734747. s. 105–131.
 • Novak, Judit (2014). Anpassningarnas för(e)ställning: Om Skolinspektionens tillsyn som en scen för förändringUtbildning och Demokrati. ISSN 1102-6472. 23(1), s. 127–144.Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim; Novak, Judit; Rönnberg, Linda & Segerholm, Christina (2014). Skolinspektion som styrningUtbildning och Demokrati. ISSN 1102-6472. 23(1), s. 5–20.

Monica Strømland
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Strømland, Monica; Bahus, Marianne; Andersen, Anders Johan W. (2022). Too Vulnerable to Participate? A Systematic Literature Review of the Gap between a Right to Participate and Participation, in Welfare Services. Journal of Human Rights Practice. ISSN: 1757-9619. 14 (1). s 331 - 351. doi:10.1093/jhuman/huab061.
 • Larsen, Inger Beate; Friesinger, Jan Georg; Strømland, Monica; Topor, Alain Pierre (2021). You realise you are better when you want to live, want to go out, want to see people: Recovery as assemblage. International Journal of Social Psychiatry. ISSN: 0020-7640. s 1 - 8. doi:10.1177/00207640211019452.
 • Strømland, Monica; Andersen, Anders Johan W.; Johansen, Venke Frederike; Bahus, Marianne (2019). In Your Best Interest. A Discussion of How Capability Approach Could be Used as a Guideline to Strengthen and Supplement the Principle of the Child’s Best Interests.. The International Journal of Children's Rights. ISSN: 0927-5568. 27 (3). s 517 - 544. doi:10.1163/15718182-02703009.

Andre:

 • Strømland, Monica (2019). Barnets beste i lys av etisk teori.
 • Strømland, Monica (2019). Barns rettigheter - gjør vi nok?.
 • Strømland, Monica (2019). Har alle barn i Norge samme muligheter? Om barnekonvensjonen og barns rettigheter..
 • Strømland, Monica (2018). Digniyt in the name of Justice. Can dignity be protected within the frames of democracy?.
 • Strømland, Monica (2018). "Erfaringer med mobbing. Hvordan kan vi bruke smertefulle erfaringer med mobbing til å gjøre en bedre jobb og sikre alle barn og unge retten til læring i et trygt og godt skolemiljø?".

Hadi Strømmen Lile
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

Bøker:

Christian Lomsdalen
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

Mona Martnes

Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Mona Martnes : The child’s right to information on sensitive topics – Ensuring a child-rights approach by balancing the right to information and the best interests of the child. Nordisk socialrättslig tidskrift 2022 ARKIV
 • Mona Martnes : Barns autonomi og barnevaksinasjonsprogrammet - menneskerettslige perspektiv. Universitetsforlaget 2022
 • Mona Martnes : Ufrivillig skolefravær hos autistiske barn. Er bestemmelsene i opplæringslova egnet til å ivareta retten til inkluderende utdanning? Kritisk juss 2022 ARKIV / DOI
 • Mona Martnes : Har myndighetene plikt til å hjelpe norske barn i Syria til Norge? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 DOI
 • Mona Martnes : Fengsling av barn i spenningen mellom allmennprevensjon og barnets beste. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015

Bøker:

 • Barnets beste Rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning. Universitetsforlaget 2021 FULLTEKST

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Eksterne medlemmer: