Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskergruppen undersøker forholdet mellom regelverket som styrer skolen og hvordan dette forvaltes i den praktiske skolehverdagen. Forskergruppen består av medlemmer med spisskompetanse på det spesialpedagogiske og/eller det juridiske feltet. Det er utviklet samarbeidsrelasjoner med andre forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Noen tyngdepunkter i forskningsaktiviteten kan nevnes:

 • Inkluderende opplæring
 • Demokrati og medbestemmelse
 • Tilpasset opplæring
 • Frafallsproblematikk
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Spesialpedagogisk kompetanse
 • Rettens sosiale funksjon
 • Profesjonsetikk
 • Læringsmiljø

Prosjekter

Tilknyttede masteroppgaver

Janaina Hartveit Lie - en kvalitativ studie av hvordan ansatte i skolen og PP-tjenesten ivaretar elevers lovfestede rett til medbestemmelse. Universitetet i Agder 2016. 

Publikasjoner

Camilla Herlofsen
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Herlofsen Camilla, Nilsen Sven, Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis (2016).
 • Nilsen Sven, Herlofsen Camilla, The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles (2015).
 • Welstad Trond-Erik, Herlofsen Camilla, Konfliktråd i skolen (2012).
 • Nilsen Sven, Herlofsen Camilla, National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education (2012). International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 27 (2), s 136 - 147
 • Nilsen Sven, Herlofsen Camilla, Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis (2012).

Andre:

 • Herlofsen Camilla, Nilsen Sven, Bahus Marianne Klungland, Welstad Trond-Erik, Breilid Nils, Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig? (2017). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Herlofsen Camilla Uten mål og mening. Barneombudet. (2017).
 • Herlofsen Camilla Spesialundervisningens tiltakskjede (2016).
 • Herlofsen Camilla, Nilsen Sven, Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis (2016).
 • Herlofsen Camilla Regelverksamling - intensjon og praksis (2016).
 • Herlofsen Camilla Mer lov og rett i skolen (2015).
 • Herlofsen Camilla Spesialundervisning - intensjon og praksis (2015).
 • Herlofsen Camilla Spesialundervisningens tiltakskjede - lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer (2015).

Trond Erik Welstad
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Welstad, Trond-Erik (2016). Tilpasset opplæring som rettslig grep og prinsipp, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 4.  s 75 - 95
 • Jakhelln, Henning & Welstad, Trond-Erik (2012). Barn av regnbuen går på skole, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  Kapittel 9.  s 153 - 161
 • Jakhelln, Henning & Welstad, Trond-Erik (2012). Overordnede perspektiver på utdanningsretten, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  Kapittel 2.  s 43 - 56
 • Jakhelln, Henning & Welstad, Trond-Erik (2012). Rettssikkerhet og regelverk i utdanningsretten, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  Kapittel 3.  s 57 - 85
 • Welstad, Trond-Erik (2012). Skoleledere som rettsanvendere, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  Kapittel 38.  s 700 - 721
 • Welstad, Trond-Erik (2012). Språklige minoriteter og rettsfjerne grupper : om likhetsprinsipper i opplæringsloven. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  38(1), s 9- 28
 • Welstad, Trond Erik (2011). Skoleledere som rettsanvendere, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  kapittel 6.  s 119 - 146

Andre:

 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven; Bahus, Marianne Klungland; Welstad, Trond-Erik & Breilid, Nils (2017). Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig?. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.

Inger Marie Dalehefte
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Rieck Karen, Dalehefte Inger Marie, Wendt Heike, Kasper Daniel, Wie schneidet das Unterrichtsentwicklungsprogramm SINUS an Grundschulen im Vergleich zu TIMSS 2011 ab? Evaluation der naturwissenschaftsbezogenen Daten (2015). Zeitschrift für Grundschulforschung (ZfG) . ISSN 1865-3553. 8 (1), s 39 - 52
 • Fischer Claudia, Rieck Karen, Döring Brigitte, Dalehefte Inger Marie, Trepke Franziska, SINUS in Grundschulen: Eine kurze Bilanz nach neun Jahren (2014). Unterrichtswissenschaft . ISSN 0340-4099. 42 (1), s 87 - 91
 • Kobarg Mareike, Dalehefte Inger Marie, Menk Marleen, Der Einsatz systematischer Videoanalysen zur Untersuchung der Wirksamkeit des Unterrichtsentwicklungsprogramms SINUS an Grundschulen (2012).
 • Fischer Claudia, Kobarg Mareike, Dalehefte Inger Marie, Trepke Franziska, Wirkungen von Maßnahmen zur Lehrerprofessionalisierung feststellen - Unterrichtsentwicklung im Program SINUS an Grundschulen mit verschiedenen Instrumenten und Methoden erheben (2012).

Janaina Hartveit Lie

 • Harveit Lie, Janaina, En kvalitativ studie av hvordan ansatte i skolen og PP-tjenesten ivaretar elevers lovfestede rett til medbestemmelse. Universitetet i Agder 2016. (Masteroppgave).
 • Pågående doktorgradsprosjekt: «Elevers mulighet til å øve innflytelse på tilbud om spesialundervisning»

Marianne Klungland Bahus
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Bahus, Marianne Klungland; Førde, Reidun. Discussing End-of-Life Decisions in a Clinical Ethics Committee: An Interview Study of Norwegian Doctors’ Experience. HEC Forum 2016 s. 1-12, UIA UiO
 • Skår, Åse; Juvet, Lene Kristine; Smedslund, Geir; Bahus, Marianne Klungland; Pedersen, Reidar; Fure, Brynjar. Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende. : Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2014 (ISBN 978-82-8121-883-3) 300 s. FHI UiO
 • Bahus, Marianne Klungland; Steen, Petter Andreas; Førde, Reidun. Law, ethics and clinical judgement in end-of-life decisions - How do Norwegian doctors think?. Resuscitation 2012 ;Volum 83.(11) s. 1369-1373, OUS UiO
 • Bahus, Marianne Klungland; Førde, Reidun. Parents As Decision-makers - Do the Attitudes of Norwegian Doctors Conform to Law?. European Journal of Health Law 2011 ;Volum 18. s. 531-547, UiO

Andre:

 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven; Bahus, Marianne Klungland; Welstad, Trond-Erik & Breilid, Nils (2017). Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig?. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.

Terje Abusland

Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Eide Solveig Botnen, Abusland Terje, Uklart felt - uklare roller (2011).
 • Abusland Terje Utdanningsledelse (2006).

David Lansing Cameron

Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Profesjon i endring. Spesialpedagogens plass i skole og annet samfunnsliv (2016).
 • Cameron David Lansing Too much or not enough? An examination of special education provision and school district leaders’ perceptions of current needs and common approaches (2016). British Journal of Special Education . ISSN 0952-3383. 43 (1), s 22 - 38 doi: 10.1111/1467-8578.12121
 • Cameron David Lansing, Thygesen Ragnar, Approaching the problem of transition in special education (2015).
 • Cameron David Lansing An examination of teacher–student interactions in inclusive classrooms: teacher interviews and classroom observations (2014). Journal of Research in Special Educational Needs . ISSN 1471-3802. 14 (4), s 264 - 273 doi: 10.1111/1471-3802.12021
 • Cameron David Lansing, Cook Bryan G., General education teachers' goals and expectations for their included students with mild and severe disabilities (2013). Education and Training in Autism and Developmental Disabilities . ISSN 2154-1647. 48 (1), s 18 - 30
 • Cameron David Lansing, Cook Bryan, Tankersley Melody, An analysis of the different patterns of 1:1 interactions between educational professionals and their students with varying abilities in inclusive classrooms (2011). International Journal of Inclusive Education . ISSN 1360-3116. 16 (12), s 1335 - 1354 doi: 10.1080/13603116.2011.580459
 • Cameron David Lansing Special education, inclusion and the intersection of health and education (2012).
 • Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Utfordringer når foresatte skal medvirke på tjenestetilbudet til eget barn (2012). Nordic Studies in Education . ISSN 1891-5914. 3-4 (32), s 321 - 332
 • Cameron David Lansing, Cook Bryan, Tankersley Melody, Inclusive teachers' attitudinal ratings of their students with disabilities (2007). The Journal of special education . ISSN 0022-4669. 40 (4), s 230 - 238

Eksterne medlemmer

Nils Breilid
Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

 • Breilid, Nils;Lassen, Liv Margarete (2014). Å nå og forstå. Betydning av dialoger for å fremme elevers involvering og utvikling. Norsk tidsskrift for logopedi. Vol. 60.
 • Lassen, Liv Margarete;Breilid, Nils (2012). Foreldresamarbeid i praksis. Et verktøy for foreldre, lærere og elever for å skape utviklingsfremmende samtaler. ISBN: 978-82-450-1198-2. 152 s. Fagbokforlaget.
 • Breilid, Nils;Lassen, Liv Margarete (2012). Elevsamtalen: demokratisk dialog i praksis?. Berge, Kjell Lars Stray, Janicke Heldal (Red.), Demokratisk medborgerskap i skolen. Kapittel 8. s. 184-211. Fagbokforlaget.
 • Lassen, Liv Margarete;Breilid, Nils (2011). Elevsamtaler som veiledningsverktøy i arbeidet med elevers selvutvikling og læringsutbytte i skolen. Skagen, Kaare (Red.), Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Kapittel 4. s. 93-114. Fagbokforlaget.
 • Sørensen, Peer Møller;Theie, Steinar;Lassen, Liv Margarete;Breilid, Nils (2011). Ungdomsskoleelevers vurdering av nytten og kvaliteten på planlagte elevsamtaler, med fokus på elever i risiko. Spesialpedagogikk.
 • Lassen, Liv Margarete;Breilid, Nils (2010). Den gode elevsamtalen. ISBN: 978-82-05-39975-4. 142 s. Gyldendal Akademisk.
 • Breilid, Nils;Sørensen, Peer Møller (2008). Skole og læringsbetingelser for ungdom i risiko. Befring, Edvard Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Kapittel 23. Cappelen Damm Akademisk.
 • Sørensen, Peer Møller;Breilid, Nils;Pedersen, Nils K (2006). Vi lærer ikke bare på skolen. Spesialpedagogikk. Vol. 71.

Andre:

 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven; Bahus, Marianne Klungland; Welstad, Trond-Erik & Breilid, Nils (2017). Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig?. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.

Sven Nilsen

 • Nilsen, Sven (2017). "Kom som du er, og bli som oss?", I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kapittel 2.  s 38 - 64
 • Herlofsen, Camilla & Nilsen, Sven (2016). Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 7.  s 138 - 158
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2015). På vei mot kultur for tilpasset opplæring, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 8.  s 152 - 169
 • Nilsen, Sven (2015). Planleggingsarbeid i spesialundervisning. Bruk av individuelle opplæringsplaner, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 6.  s 108 - 131
 • Nilsen, Sven & Herlofsen, Camilla (2012). National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  27(2), s 136- 147
 • Buli-Holmberg, Jorun & Nilsen, Sven (2011). Lærerrollen og kvaliteten på arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  76(1), s 50- 64
 • Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven & Skogen, Kjell (2010). Kvalitet i spesialundervisning - intensjoner og praksis en undersøkelse med fokus på den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen og skolelederrollen. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  45(2), s 25- 42
 • Nilsen, Sven (2008). Vurdering av retningslinjer for den spesialpedagogiske tiltakskjeden, I: Jorun Buli-Holmberg (red.),  Elevens beste. Vurdering av kvalitet i spesialundervisning.  Institutt for spesialpedagogikk.  8.2.  s 48 - 53 

Andre:

Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven; Bahus, Marianne Klungland; Welstad, Trond-Erik & Breilid, Nils (2017). Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig?. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Eksterne medlemmer:

Referansegruppe:

 • Professor Roger Sträng, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold
 • Professor emeritus Henning Jakhelln
 • Seniorrådgiver Elisabeth Attramadal, Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder
 • Assisterende rektor/enhetsleder Kristina Samsing, Jessheim videregående skole
 • Rektor/enhetsleder Stig Atter, Lovisenlund skole
 • Prosjektleder Espen Schønfeldt, Akershus fylkeskommune