0
Hopp til hovedinnhold

Spesialpedagogikk handler om å skape god livskvalitet for barn, unge og voksne med særlige behov gjennom å tilrettelegge for læring og utvikling. Samtidig kan spesialpedagogisk arbeid ha som formål å forebygge at vansker oppstår, blant annet gjennom å tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø. Det innebærer å forstå nedsatt funksjonsevne og læringsutfordringer som et samspill mellom individ, kontekst og samfunnet som helhet.

Med bakgrunn i dette forsøker forskningsgruppen «Spesialpedagogikk» å finne nye arbeidsmetoder og forbedre eksisterende tiltak rettet mot både individet og det læringsfelleskapet individet er en del av.

Det innebærer for eksempel forskning på inkludering, universell utforming og tilpasset teknologi, språk og mangfold, kompetanseutvikling, innovasjonsarbeid og tverrfaglig samarbeid.

Prosjekter

*prosjektleder
Speech technology for improved literacy (STIL):

A pilot study to evaluate the use of speech-to-text technology to improve writing performance among youth with low literacy achievement
Finansiert av Norges forskningsråd (NFR), 2019
Deltakere ved UiA: David Lansing Cameron*, Marianne Engen Matre, Esther Tamara Canrinus

Elevens blikk på mobbing i ungdomsskole

Finansiert av Kristiansand kommune/Utdanningsdirektoratet 2018
Deltakere: David Lansing Cameron*, Ingunn Stray, Lisbeth Ljosland Skreland

"Suksesshistorier" i møte mellom PPT og skolen

Finansiert av Fylkesmannen for Aust- og Vest-Agder, 2018
Deltakere: Maryann Jortveit*, Elin Frivold Kostøl

Pedagogisk anvendelse av utdanningsrett

Finansiert av UIA Lærerutdanningsrelevante FoU-midler 2018
Deltakere: Camilla Herlofsen*, Marianne Bahus, David Lansing Cameron, Velibor Bobo Kovac

Betydning av læreres vurderingskompetanse for å følge opp barn med lese- og skrivevansker

Finansiert av UIA Lærerutdanningsrelevante FoU-midler 2018
Deltakere: Marianne Engen Matre*, Ragnar Thygesen og Maryann Jortveit

Kvantitative analyser i Snakkommobbing.no

Finansiert av Blå kors & Snakkommobbing.no, 2018
Delatakere: David Lansing Cameron & Velibor Bobo Kovac

Democratic processes in public schools in Norway

Finansiert av UIA Lærerutdanningsrelevante FoU-midler 2017
Deltakere: Anne Dorthe Tveit*, Åse Haraldstad og Velibor Bobo Kovac

Dialogmodellen. Følgeforskning av utviklingsarbeidet mot mobbing i barnehager

Finansiert av Kunnskapsdepartementet, 2017
Deltakere: Ingrid Lund*, David Lansing Cameron og Velibor Bobo Kovac

Barnehagelærer, veileder og praksislærer. En kvalitativ undersøkelse

Finansiert av UIA Lærerutdanningsrelaterte FoU-midler 2016
Deltakere: Ingrid Lund *og Liv Grendestad Rousseau

Utdanningsrett i skolen

Finansiert av UiA Lærerutdanningsrelaterte FoU-midler 2016
Deltakere: Camilla Herlofsen* og Marianne Bahus

Kapasitetsbygging rundt overganger for sosialt og emosjonelt sårbare barn i barnehagen

Finansiert av UIA Lærerutdanningsrelaterte FoU-midler 2015
Deltakere: Heidi Omdal*

SUPPE: Spesialpedagogisk utdanning og praksis. Profesjoner i endring. (2014-2016).

Finansiert av UiA Lærerutdanningsrelevante FOU-midler 2015
Deltakere: Maryann Jortveit*, David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit.
Prosjektet er et samarbeid mellom UiA og forskere i Sverige ved Malmö högskola og Mälardalens högskola. Hensikten er å sammenligne spesialpedagogiske utdanninger og spesialpedagogprofesjonen i Norge og Sverige med utgangspunkt i holdninger og erfaringer hos tidligere spesialpedagogikkstudenter i de to landene.

PhD og portdoktor prosjekter: 

Samarbeid mellom spesialpedagog og klasselærer (2019-2020)
Postdoktor, Maryann Jortveit
STIL - Speech technology for improved learning (2019-2022)
PhD stipendiat, Marianne Engen Matre
Elever med spesifikke lærevanskers deltakelse i IOP møter (2016-2019)
PhD stipendiat, Janaina Hartveit Lie

Avsluttede prosjekter: 

CLEAR 2014-2016: Capacity Building for Improved Learning Environments in the Agder Region. Samarbeidspartnere: Kristiansand kommune ved oppvekstdirektør Arild Rekve; professor Judy Parr, University of Auckland; professor Roger Säljö, Göteborgs Universitet; professor Trond Eiliv Hauge, Universitetet i Oslo; professor David Galloway, University of Durham; professor Andreas Lund, Universitetet i Oslo.

Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen 2013-2015. Samarbeidspartnere: Kristiansand kommune; Sørlandets sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (A-BUP); Foreldreutvalget for barnehage (FUB) Foreldreutvalget for grunnskole (FUG). Publisering i internasjonale tidsskrifter er under review. 

Samtale med pedagog og forsker Ingrid Lund ved Universitetet i Agder, om mobbing også i barnehagen. Ny forskningsrapport om dette.

Publikasjoner: Lund, I. (2014): Tydelige og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen. I: Mobbing i barnehagen, et sosialt fenomen. Cappelens akademiske forlag, Oslo (s.114-126). Lund, I. (2014): De er jo bare barn- om barnehagebarn og mobbing. Pedlex Norsk skoleinformasjon. Lund, I. (2014): Mattias er alene. Portal forlag, Kristiansand. 
Formålet med prosjektet er å få frem kunnskap som kan bidra til å utvikle metoder for bevisstgjøring, tilrettelegging av og aktivt arbeid med etikkarbeid i skolen.

Developing National Standards for the Assessment of Writing. A Tool for Teaching and Writing. Prosjektet representerer et samarbeidstiltak mellom forskere ved Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er også inngått samarbeidsavtaler med University of Auckland og University of Otago. Prosjektet er hovedsakelig finansiert av Forskningsrådet, men alle samarbeidende institusjoner bidrar også med midler.
Publikasjoner: Berge, K. L.; Evensen, L. S. & Thygesen, R. (accepted for publication). The Wheel of Writing. A Model of the Writing Domain for the Teaching and Assessing of Writing as a Key Competency. The Curriculum Journal. Evensen, L. S., Berge, K. L. & Thygesen, R. (accepted for publication). Standards as a Tool for Teaching and Assessing Cross-curricular Writing. The Curriculum Journal.

Etikkarbeid i skolen. I prosjektet undersøkes det hvordan man kan drive systematisk etikkarbeid i grunnskolen, og det fokuseres blant annet på hvilke rammefaktorer hemmer/fremmer etikkarbeidet.

To skoler under samme tak (2011- 2014). Prosjektet har fokus på skoler i Bosnia-Hercegovina som, innenfor en og samme skolebygning, gir separate skoletilbud til kroater og bosniere. Publikasjoner: Tveit, A. D., Cameron, D. L., & Kovac, V. B. (2014).  “Two Schools under one Roof” in Bosnia and Herzegovina: Exploring the Challenges of Group Identity and deliberative Values among Bosniak and Croat Students. International Journal of Educational Research, 66, 103 – 112. Kovač, V. B.,  Tveit, A. D., Cameron, D. L., & Jortveit, M. (2014). “Bridging old relations”: The (de)construction of ethnic identity in the educational context of Bosnia and Herzegovina. Journal of Language, Identity & Education, (submitted).

Samarbeid. Prosjektet har fokus på samarbeid mellom profesjonelle og ikke-profesjonelle (2008-d.d).

Felles bokprosjekt: Transitions in the field of special education. Theoretical Perspectives and Implications for practice. WAXMAN (under utgivelse).

Spesialundervisningens tiltakskjede.Samarbeid med forskere ved Institutt for spesialpedagogikk, Institutt for Offentlig rett og Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo.
Publikasjoner:
Nilsen, S., og Herlofsen, C. (2012). National Regulations and Guidelines and Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education, 27 (2), s.135-146
Nilsen, S., og Herlofsen, C. (2012). Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning – regelverk og praksis. I: H. Jakhelln og T. Welstad (red.), Utdanningsrettslige emner. Artikler med utvalgte tema fra skole- og utdanningsrettens område (s. 229-255). Livonia Print SIA: Cappelen Damm Akademisk

Relevante PhD-programmer

Disputaser

  • Maryann Jortveit (2014) Inkludering i en flerkulturell skole. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Agder.
  • Camilla Herlofsen (2014) Spesialundervisningens tiltakskjede – lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer. En kvalitativ dokumentanalyse av elevsaker. Avhandling for Ph.d.-graden. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.