0
Hopp til hovedinnhold
 • Profesjonsutdanninger i endring
 • Kvaliteter og utfordringer i profesjonelt arbeid
 • Yrkesidentitet, selvoppfatning og yrkesetikk i møtet med mottakeren av tjenesten og med statlige og politiske retningslinjer.
 • Rådgiving og veiledning

Program

I den senere tid har det pågått en moderniseringsprosess i offentlig sektor som berører ulike yrkesgrupper sin utdanning og hverdagserfaringer. Utdanning av barnehagelærere, lærere, sosionomer, sykepleiere påvirkes av utviklingstrekk som globalisering, mobilitet, fleksibilitet, regionalisering, IKT og ulike former for nettverksetablering hvor brukermedvirkning er sentralt. Endringene utfordrer profesjonenes arbeid, deres selvoppfatninger og ansvarsområder. Forskergruppen ønsker å bidra med kunnskaper og analyser av endringer som skjer som kan ha konsekvenser for enkelt profesjoner, men også mellom profesjonen, slik at dette kan komme utdanning og yrkesutøverne til gode. 

Prosjekter og søknader

 • En helhetlig og bærekraftig grunnskolelærerutdanning. Et tverrfaglig forskingsprosjekt med fokus på lærerstudenters utvikling av FOU-kompetanse og «inquiry» tenkning i fagene matematikk, norsk og pedagogikk.
 • «På mandager er det ikke lov med papirfly»: En studie av regler i barnehagen (PhD)
 • The Lifeworld of Nepalese Teachers: A Narrative Approach (PhD)
 • Læreruddannelsernes akademisering i Norden, og pædagogiske transformationer – en historisk og kulturell tilgang (i samarbeid med Fredrik Thue (HiOA).
 • Profesjonsidentitet og mestringstro hos studenter i Barnehagelærerutdanningen – en longitudinell studie.
 • Veiledningsritualet: En studie av formaliserte veiledningssamtaler mellom praksislærer og lærerstudenter (PhD).
 • Veiledning med bevissthet om forforståelsen.
 • Konflikter i praksis i grunnskolelærerutdanningen – en kvantitativ undersøkelse.
 • Emosjoner i veiledning – En fenomenologisk studie.
 • Hvordan fortolker og forvalter norske lærere utdanningsideologiske diskurser og hva kan læreres fortellinger berette om betydningen av diskursene på ulike områder? (PhD).
 • Laboratories of professions: Inter-professional development of innovative skills.(Søknad til FINNUT (NFR),  November 2014).

Nettverk

Relevante ph.d.-studieprogrammer