Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
  • Profesjonsutdanninger i endring
  • Kvaliteter og utfordringer i profesjonelt arbeid
  • Yrkesidentitet, selvoppfatning og yrkesetikk i møtet med mottakeren av tjenesten og med statlige og politiske retningslinjer.
  • Rådgiving og veiledning

Program

I de siste 20 årene har det pågått en moderniseringsprosess i offentlig sektor som berører ulike profesjoner sin utdanning og hverdagserfaringer. Overnasjonale diskurser har satt en ny dagsorden med utviklingstrekk som globalisering, mobilitet, konkurranse og økt bruk av digitalisering både i utdanning og i yrkesutøvelsen. Endringene utfordrer profesjonenes arbeid, deres selvoppfatninger og ansvarsområder. I tillegg ser vi i dag en samfunnskontekst i Norge og Europa preget av økende ulikhet, polarisering, antisemittisme og rasisme, noe som aktualiserer spørsmål om hvordan vi kan leve sammen i dagens mangfoldige samfunn.  For å styrke demokratiet som et grunnleggende prinsipp i utdanning og i profesjoners yrkesutøvelse, har Institutt for pedagogikk en satsing kalt Demokratisk mobilisering. Målet er å sette søkelys på ulike sider ved demokratisk opplæring som medvirkning, verdi- og kunnskapsformidling, individualitet og klassefellesskap.

Forskergruppa har tre forskningsfelt som belyser hverandre:

-       Forskning på barnehage – og lærerutdanningers innhold og organisering og på samarbeidet mellom utdanning og yrkesutøvelse.

-       Undersøkelser av institusjonelle praksiser, profesjoners yrkesutøvelse, etikk, samarbeidsrelasjoner, yrkesidentitet og betydningen av sted og institusjonens lokalisering.

-       Demokratisk opplæring og danning i barnehage- og skole, elev-elev relasjoner, betydningen av klasse- og skolemiljøet og skolen i nærmiljøet

Prosjekter og søknader

 

PhD-prosjekt står nederst og i kursiv

 

Prosjekt

Innhold

Samarbeidspartnere 

Kontaktperson i forskningsgruppe

Hvordan kan skole og lærerutdanning forebygge antidemokratiske holdninger og gruppefiendtlighet? Utvikling av kompetanser i et trepartssamarbeid.

Prosjektets mål er to-delt: 1) Å utvikle kunnskaper om praktiske utfordringer som lærere står overfor i klasserommet når det gjelder hat-prat, fordommer etc. samt å utvikle undervisningsmåter som ivaretar verdier som mangfold og inkludering. 2) Å etablere et laboratorium for kunnskapsutvikling i et jevnbyrdig trepartssamarbeid.

ARKIVET – freds og menneskerettssenter

En lærerutdanningsskole

Senter for studier av Holocaust og livssynsminioriteter (HL-senteret).

Aslaug Kristiansen

Kristin Endresen-Maharaj

Åse Haraldstad

 

 

 

 

Meningstab og meningsdannelse i lærer-og pædagog uddannelserne i Norden (2020 – 2023). Erasmus pluss prosjekt.

 

Prosjektet vil nytenke nordiske utdanninger og danningstradisjoner med henblikk på å styrke rekrutteringen til lærer - og pedagog utdanningene i Norden samt øke anerkjennelsen og legitimiteten til disse profesjonene.

 

Ledelse: Syddansk Universitet. Andre samarbeidspartnere er VIA university College, Högskolan Väst.

 

Aslaug Kristiansen

Ingunn E. Stray,

Kristin Endresen-Maharaj

Åse Haraldstad

A leading team in times of change

Prosjektets formål er å undersøke hvordan lærere i ulike team erfarer samarbeid, opplevd støtte og muligheter til å påvirke prosesser når de arbeider med å implementere ny læreplan (LK20).

 

Universitetet i Sørøst-Norge

Esther T. Canrinus

Praksislæreres rolle som lærerutdannere.

 

Hva vektlegger praksislærere i lærererstudentenes praksisstudie?

 

En undersøkelse basert på 104 refleksjonsnotater fra deltagere på et skolebasert emne i veiledningspedagogikk. Deltagerne svarer på spørsmålet; Hva vil det si for deg å være lærerutdanner.

 

Line Mastad

Irina Ivashenko Amdal

Tribal learning and teachings as cultural-reappropriation.

In this study tribal learning is associated with how we come to know about the world before we encounter the forces of socialization represented by the school and culture generally. The meeting of tribal learning and schooling is the central focus of this study. The personal accounts of three generations of men serve as an example of tribal learning from rural parts of southern Norway.

 

Ivor Goodson, Professor in learning theory, England.

Stig– Børje Asplund, Karlstad University, Sweden.

Helen Eikeland

The narrative capital and re-selfing of migrant teachers.

 

The inquiry aims to contribute to the field of narrative studies and teacher education by discussing issues like narrative resources with which individuals not only render accounts but flexibly respond to transitions and critical events in their life to find a teaching position in the Norwegian school environment.

 

Ivor Goodson, Professor in learning theory, England

Helen Eikeland

Internalization@Home

Internasjonalisering av lærerutdanningene uten å reise til utveksling. I dette prosjektet undersøker vi bruken av digitale verktøy for samhandling mellom lærerstudenter i forskjellige land. https://international.uia.no/

 

 

Irina Ivashenko Amdal

Medvirkning i lærerutdanning

I dette prosjektet undersøker vi hvordan lærerstudenter forstår medvirkning samt hvorvidt deres forståelse er i sammenheng med deres opplevelse av å være med på å utforme undervisning i lærerutdanningen.

 

 

Irina Ivashenko Amdal

Kristin Endresen-Maharaj

Praksislærer som lærerutdanner

«Jeg er en lærerutdanner!». En studie av praksislæreres forståelse av rollen som lærerutdanner. Denne kvalitative undersøkelsen er basert på analysen av 104 refleksjonsnotater fra lærerutdannere i praksisfeltet. Deltagerne ble bedt om å reflektere over sin lærerutdannerrolle.

 

 

Irina Ivashenko Amdal

Line Mastad

Teachers encountering 9 A

Prosjektet belyser individuelle forskjeller i læreres opplevelse av og tilnærming til opplæringslovens kapittel 9 A (elevenes rett til et godt psykososialt miljø). Viktige moment er self-efficacy, job satisfaction, etisk orientering og responsibility.

 

 

Annette Denfeld

Democratic practices in school, childrens democratic agency in moments of disturbance.

Hva er egentlig uro og forstyrrelser i skolen? Hvordan forhandles dette og i hvilken grad virker det inn på barn som demokratiske subjekt? Prosjektets formål er å utvikle kunnskap om barns demokratiske handlingsrom i skolen, samt forstyrre og utvide tilgjengelig forståelser av sammenhengen mellom uro, forstyrrelser og demokrati/medborgerskap i opplæringen.

 

 

Lene Cherize Haugland Sirevåg

Adolescents’ bystander intentions in situations of verbal abuse among peers in the school environment

 

This project examines the predictability of adolescents' various intentions to intervene in a hypothetical situation of verbal abuse among peers. It applies among others the Theory of Planned Behaviour (Ajzen) and Social Cognitive Theory (Bandura) in a rather young research field and context.

 

 

Mareike Brehmer

Platsens betydelse för att främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

 

Hur förhåller sig lärare och annan skolpersonal till den livsrytm och de värden som finns i glesbygd och också de framtidsutsikter som presenteras för den uppväxande generationen?

 

Maria Brännvall

Nettverk

Relevante ph.d.-studieprogrammer