Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 • Journalistikk
 • Digitalisering
 • Visuell kommunikasjon
 • Forskningsformidling
 • Datavisualisering
 • Medierte diskurser
 • Internasjonale mediestudier

Forskergruppa arbeider med en rekke prosjekter innen feltet kommunikasjon og medier. Noen prosjekter er relatert til bestemte praksisfelt, som journalistikk eller strategisk kommunikasjon. Andre undersøker mer vidtfavnende tendenser i tiden, som digitalisering. Et hovedfokus i gruppa er å undersøke hvordan medieteknologisk utvikling påvirker måten man kommuniserer på innen ulike sjangre og på ulike arenaer og plattformer. De seneste årene har gruppas medlemmer hatt ansvar for en rekke store, internasjonale prosjekter.

 

Gruppas medlemmer

Martin Engebretsen er professor i språk og kommunikasjon. Han har forsket på en rekke temaer i skjæringspunktet mellom språkvitenskap og medievitenskap, særlig knyttet til sjangerendringer relatert til digitalisering. Han studerer gjerne multimodale og visuelle tekster, ofte med teoretisk forankring i retorikk, sosialsemiotikk og diskursanalyse. Han har også lang undervisningserfaring innen språk- og tekstlære, visuell kommunikasjon og strategisk kommunikasjon.

 Hans-Olav Hodøl er førstelektor innen medieproduksjon og har bakgrunn fra praktisk tv-produksjon, men har siden midten av 90-tallet hovedsakelig jobbet i akademia, først ved Mediehøgskolen Gimlekollen (nå en del av NLA høyskolen), og siden 2009 ved Universitetet i Agder. Hodøl underviser innen journalistikk, medieproduksjon og strategisk kommunikasjon, og har hatt ulike roller som faglig leder, studiekoordinator, og nå instituttleder. Forskningsinteressene er særlig konsentrert rundt mediepraksis og digital kultur i en kirkelig kontekst, noe som sorterer under det større fagområdet Religion og medier.

Roy Emanuelsen er førstelektor og studieprogramleder for Kommunikasjon ved UiA. Han har forsket på allmennkringkasting, konvergens og ‘nye medier’. Spesielt opptatt er han av å lage bro mellom forskning, utviklingsarbeid og undervisning. Sammen med Siri Lindøe har han derfor utarbeidet et digitalt læreverk for audiovisuell historiefortelling. Undervisning er dels knyttet til praktisk medie- og kommunikasjonsarbeid og dels kommunikasjonsteori og metode. Han har lang erfaring som journalist og kommunikator (mediesjef) og har også undervist i journalistikk.

Kenneth Andresen er dosent i medieproduksjon og mediefag. Han forsker på journalistikk og medieutvikling, særlig i sammenheng med historiske konflikter i Europa. Han har lang erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid. De siste årene har han hatt ansvar for UiAs del av et større EU-prosjekt (Horizon2020-prosjektet RePAST) om Europas vanskelige fortid og hvordan dette påvirker samfunn i dag. Han er også med i et internasjonalt samarbeidsprosjekt, Worlds of Journalism, som undersøker journalistikkens kår i over 70 land. Han har mange års erfaring fra undervisning og veiledning innen kommunikasjon, mediefag og journalistikk og er i dag studieprogramleder for UiAs masterprogram i samfunnskommunikasjon.

Geir Christian Johannessen er stipendiat i språkvitenskap, og underviser i tillegg på bachelorstudiet i kommunikasjon og medier. Hans interessefelt er spesielt knyttet til retorikk, strategisk kommunikasjon og journalistikk. Ph.d.-prosjektet hans er en kritisk diskursanalyse av NRK Supernytt, hvor han har en interesse for hvilke virkelighetsbilder som formidles gjennom nyhetssendinger til barn.

Gunhild Kvåle er professor i språkvitskap. Forskinga hennar dreier seg særleg om multimodal, visuell og digital kommunikasjon, dels i tilknyting til utdanningsfeltet og dels meir allmennt. Ho arbeider ofte med diskursanalytiske, sosialsemiotiske perspektiv på tekstar og digitale teknologiar. Ho har undervist og rettleia på mange emne i studietilbodet til Institutt for nordisk og mediefag, særleg masterprogrammet i samfunnskommunikasjon og i ulike norskfaglege emne i lærerutdanningane. 

 Abit Hoxha is a researcher at the Institute of Nordic and Media Studies at the University of Agder in Norway. His research focuses on Journalism and Dealing with the Past. He is currently working on his Ph.D. titled Conflict News Production at LMU Munich, Germany where he is focusing on comparing journalistic news production in Western Balkans, Middle East, and Great Lakes in Africa through reconstructing news coverage with journalists to find out influences on news production and how news comes into being.

Aleksander Torjesen er stipendiat i språkvitenskap. Hans faglige interesseområder spenner over en rekke temaer knyttet til audiovisuell kommunikasjon, sosiale medier, markedsføring og påvirkning. I avhandlingen undersøker han profesjonaliseringen av bruker-generert innhold, krysningsfeltet mellom produksjon og konsumpsjon, og hvordan nye multimodale sjangre og strategiske uttrykksformer blir anvendt for å påvirke barn og unge.

Siri Hempel Lindøe er førsteamanuensis med en bakgrunn i idéhistorie og mediefag. Hun har forsket på bruk av bilder med fokus på estetiske og etiske problemer. To temaer har stått i sentrum for forskningsinteressen: dokumentariske bilder som medium i fremstillinger av lidelse og ikonoklasme som fenomen i forskjellige kontekster. Hun har lang undervisningserfaring innen film- og medieutdanning.

Signe Tørå Karsrud underviser på filmfordypningen på bachelorprogrammet i Litteratur, film og teater, og i Medieproduksjon på Institutt for nordisk og mediefag. Hun er praktiserende dokumentarfilmskaper med bakgrunn fra billedkunst og religionsvitenskap, og har spesialisering i kunstnerisk utviklingsarbeid (artistic research) i og gjennom film. I arbeidet sitt undersøker hun tema i krysningspunktet mellom metafysikk og levende bilder og er spesielt opptatt av fremstillinger av det ‘absolutte andre’ i filmmediet.

Jan Svennevig er professor i språklig kommunikasjon. Han forsker på samtale og muntlig språkbruk i ulike kontekster. Hovedinteressen er etablering av forståelse i samtaler der en av partene er andrespråksbruker. Ellers har han forsket på pragmatiske partikler i norsk og samtaler i ulike institusjonelle sammenhenger, slik som i møter i organisasjoner. Han leder for tiden prosjektet Communicating rights in police investigative interviews (2018-2021), som undersøker hvordan politietterforskere informerer mistenkte med andrespråksbakgrunn om deres rettigheter. Han deltar også i prosjektet Andrespråkskommunikasjon i arbeidslivet: om polske immigranter i Norge (2020-2023) med studier av andrespråklig interaksjon på byggeplasser.

Jana Sverdljuk er postdoktor ved Institutt for nordisk og mediefag. Hun undersøker hvordan digitale metoder kan anvendes når man vil studere medienes formidling av vitenskapelig informasjon under pandemien 2020-2021. Prosjektet identifiserer hovedtemaer og uttrykk som kjennetegner diskurser om COVID-19 vaksine i norske aviser og på Twitter. Hun har interesse for diskursanalyse og for hvordan denne metoden kan kobles til korpuslingvistikk. Hun har tidligere vært involvert i en rekke prosjekter innen digital humaniora, samt i undersøkelser av medie- og hverdagsrepresentasjoner av innvandring i Norge.      

Trond Arntzen er universitetslektor og underviser ved bachelorprogrammet Litteratur, film og teater med emneansvar innenfor filmfordypningen. Han er utdannet manusforfatter fra Leeds Metropolitan University (MA in Screenwriting) og har skrevet for film og teater siden 2004. Av forskningsinteresser er det særlig kunstnerisk utviklingsarbeid og utviklingsprosesser fra idé til fortellinger som opptar ham. 

Maj Schian Nielsen er universitetslektor ved Institutt for nordisk og mediefag. Hun har en kandidatgrad fra Syddansk Universitet i international virksomhedskommunikation. Hun forsker primært på den sprogvidenskabelige delen af kommunikationsfeltet og her specielt med betydningen af mødet mellem flere sprog for kommunikation ud fra et socialsemiotisk perspektiv. Hun underviser på bachelorstudiet i kommunikation og er ved at færdigstille sit ph.d.-projekt om didaktiske muligheder for inddragelsen af tidligere sproglig viden i fremmedsprogsundervisningen.

Relevante ph.d.-studieprogrammer

Prosjekter

Pågående prosjekter

 

Avsluttede prosjekter

Innovative Data Visualization and Visual-Numeric Literacy (INDVIL)

Revisiting the Past, Anticipating the Future (RePAST)

Publikasjoner

Fagfellevurderte publikasjoner (siste fem år)

 • Veum, Aslaug; Kvåle, Gunhild; Løvland, Anne; Skovholt, Karianne (2022). Kritisk tekstkompetanse i norskfaget.  Korleis elevar på 8. trinn les og vurderer multimodale kommersielle tekstar. Acta Didactica Norden (ADNO), Volum 16.(2) s. 1-21  
 • Kvåle, Gunhild (2021). Stars, Scores and Cheers. A Social Semiotic Critique of "Fun" Learning in Commercial Educational Software for Children. I: Maria Grazia Sindoni& Ilaria Moschini (red.), Multimodal Literacies Across Digital Learning Contexts. Chapter 3. NY: Routledge.  
 • Kvåle, Gunhild (2020). Digitale ungdomstekstar. I Svein Slettan (red.), Ungdomslitteratur – ei innføring. Kapittel 2. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (s. 212-228)  
 • Nicolaidou, I., Zupančič, R., Fiedler, A., Andresen, K., Hoxha, A., Ntaltagianni, C. ., Aivalioti, M. ., Kasapovic, M. ., & Milioni, D. (2022). Virtual Tours as Emerging Technologies to Engage Children and Youth with their Country’s Historical Conflicts. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 17(21), pp. 164–183. https://doi.org/10.3991/ijet.v17i21.32853  
 • Jaakkola,M., Sigthorsson,G. &  Andresen, K. (2022). Book Reviews:  (Edson C. Tandoc Jr., Joy Jenkins, Ryan J. Thomas, & Oscar Westlund (Eds.) Critical Incidents in Journalism: Pivotal Moments Reshaping Journalism around the World. Routledge, 2021, 264 pp) . Nordicom Review, 43(1) 129-133. https://doi.org/10.2478/nor-2022-0008  
 • Gnach, A.; Weber, W.; Engebretsen, M. & Perrin, D. (2022) Digital Communication and Media Linguistics. With Case Studies in Journalism, PR, and Community Communication. Cambridge University press.  
 • Engebretsen, Martin; Kennedy, Helen (2020) (Red.). Data Visualization in Society. ISBN: 978-90-4854-313-7. Amsterdam University Press. s 464.
 • Engebretsen, Martin (2020). From decoding a graph to processing a multimodal message: Interacting with data visualization in the news media. Nordicom Review. ISSN: 1403-1108. 41 (1). s 33 - 50. doi:https://doi.org/10.2478/nor-2020-0004.
 • Engebretsen, Martin; Kennedy, Helen (2020). Introduction: The relationships between graphs, charts,maps and meanings, feelings, engagements. Data Visualization in Society. ISBN: 978-90-4854-313-7. Amsterdam University Press. Chpt.1. s 19 - 34
 • Kennedy, Helen; Weber, Wibke; Engebretsen, Martin (2020). Data visualization and transparency in the news. Data Visualization in Society. ISBN: 978-90-4854-313-7. Amsterdam University Press. Chpt. 11. s 169 - 188.
 • Engebretsen, Martin (2020). Putting the Data Center Stage. Graphs, charts and maps in the news media. Shifts towards Image-centricity in Contemporary Multimodal Practices. ISBN: 9780429487965. Routledge. Chpt. 12.
 • Weber, Wibke; Engebretsen, Martin; Kennedy, Helen (2018). Data stories. Rethinking journalistic storytelling in the context of data journalism. Studies in Communication Sciences (SComS). ISSN: 1424-4896. 18 (1). s 191 - 206.
 • Engebretsen, Martin; Weber, Wibke; Kennedy, Helen (2018). Data visualization in Scandinavian newsrooms: Emerging trends in journalistic visualization practices. Nordicom Review. ISSN: 1403-1108. 39 (2). s 3 - 18. doi:10.2478/nor-2018-0007.
 • Engebretsen, Martin; Weber, Wibke (2017). Graphic modes. The Routledge Handbook of Language and Media. ISBN: 9781138014176. Routledge. Chapter 17. s 208 - 220.  
 • Engebretsen, Martin (2017). Levende diagrammer og zoombare kart. Datavisualisering som nyskapende fortellerform i journalistikken. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 24 (2). s 1 - 27. doi:10.18261/issn.0805-9535-2017-02-02.
 • Kvåle, Gunhild (2020). «Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn.» I Nordic Journal of Literacy Research, 6(1).
 • Kvåle, Gunhild & Poulsen, Søren Vigild (2019). The templatized aesthetics of Wix. A social semiotic technology approach to web design. I E. S. Tønnessen & F. Forsgren (red.), Multimodality and Aesthetics. (s. 211–225). New York: Routledge. 
 • Kvåle, Gunhild (2018). Bloggmaler som semiotisk teknologi og multimodalt halvfabrikat. En sosialsemiotisk analyse av stilrepertoaret til blogg.no. I M. Rogne & L.R. Waage (red.), Multimodalitet i skole- og fritidstekstar – ein vitskapleg antologi. (s. 159–180). Bergen: Fagbokforlaget/LNU. 
 • Poulsen, Søren Vigild & Kvåle, Gunhild (2018). Studying Social Media as Semiotic Technology: A Social Semiotic Multimodal Framework. I Social Semiotics 28 (5) – Special Issue: Social Media as Semiotic Technology, s. 700–717.
 • Kvåle, Gunhild (2018). Kartlegging, kos og kontroll. En kritisk analyse av TRAS-skjemaet som multimodal tekst. I Sakprosa 10 (2).  
 • Kvåle Gunhild (2017). Expressing identity in Microsoft Word. A critical discussion of the stylistic normativity of templates and software. I C. M. Johannessen & T. van Leeuwen (red.), The Materiality of Writing. A Trace Making Perspective. (s. 157–174). New York: Routledge.
 • Hodøl, Hans-Olav (2018). Lutherske nettsteder i luthersk ånd?. Theofilos. ISSN: 1893-7969. 10 (1). s 30 - 46
 • Hans-Olav; Sæbø, Egil (2016). Hva er en TV-gudstjeneste?. Theofilos. ISSN: 1893-7969. 8 (2). s 185 - 201. https://theofilos.no/wp-content/uploads/2019/09/2d_Academia_Hod%C3%B8_og_S%C3%A6b%C3%B8_Hva-er-en-TV-gudstjeneste-Om-TV-gudstjenesten-som-gudstjeneste-og-fjernsynsprogram-og-seeren-som-deltaker-og-betrakter.pdf
 • Lindøe, Siri Hempel (2020). Den norske TV-aksjonen i historisk perspektiv. Mediehistorisk tidsskrift. ISSN: 2464-4277.
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Lidelse på TV. En kritisk analyse av fremstillinger og fortellinger i TV-aksjonen. ISBN: 9788202566623. Cappelen Damm Akademisk.
 • Lindøe, Siri Hempel (2017). Den døde gutten på stranden. Etiske og estetiske aspekter ved fremstilling av lidelse i mediene. I Hamm, C., Lindøe, S.H. og Markussen, B. Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. Bokkapittel. s 183 -200.
 • Hoxha, A. & Andresen, K. (2021). Violence, War and Gender: Collective Memory and Politics of Remembrance in Kosovo. In Milosevic, A and Trost, T. (eds.) Europeanisation and Memory Politics in Western Balkans. Palgrave
 • Hoxha, A., & Andresen, K. (2019). The Development of Roles in Kosovo: From Fixers to Journalists. Journalism Studies20 (12), 1732–1746. https://doi.org/10.1080/1461670X.2019.1639539
 • Gonen, J. & Hoxha, A. (2019): Interactions between Journalists Located in Different Sides of a Conflict: A Comparative Study of Two Conflict Zones, Journalism Studies.
 • Hanitzsch, T., & Hoxha, A. (2018). Journalism of War and Conflict: Generic and Conflict-Related Influences on News Production. In Media in War and Armed Conflict (pp. 169-190). Routledge.
 • Hoxha, A., & Hanitzsch, T. (2017). How conflict news comes into being: Reconstructing ‘reality’through telling stories. Media, War & Conflict, 1750635217727313.
 • Hoxha, A and Andresen, K. (2017). Training Journalists in times of transition: the case of Kosovo. Journalism Education. Vol. 6. Nr. 2. P. 37- 47. 
 • Dilellio, A., Fridman, O., Herzigonja, S and Hoxha, A. (2017) Fostering a Critical Account of History in Kosovo: Engaging with History Teacher’s Narratives of the Second World War. Oral History Kosova Initiative 
 • Andresen, K., Hoxha, A., & Godole, J. (2017). New Roles for Media in the Western Balkans: A study of transitional journalism. Journalism Studies, 18(5), 614-628.
 • Hoxha, A. & Andresen, K. (2020) (Forthcoming). Violence, War, and Gender: Collective Memory and Politics of Remembrance in Kosovo. In Milosevic, A. & Trost, T. (Eds). Europeanisation and Memory Politics in the Western Balkans. In series: Memory Politics and Transitional Justice.  Chapter 11. London: Palgrave Macmillan.
 • Baloch, K. & Andresen, K. (2020). Reporting in Conflict Zones in Pakistan: Risks and Challenges for Fixers. Media and Communication 8(1), 37-46.
 • Andresen, K., Skjerdal, T., Josephi, B., Hanusch, F., Allonso, M., Shapiro, I., Hoxha, A., de Beer, A., Moreina, S., Rafter, K., Splendore, S., Tandoc, E. (2019). Profiles of journalists: Demographic and employment patterns. In Hanitzsch, T., Hanusch, F., Ramaprasad, J. & de Beer, A. (eds.) Worlds of Journalism. Journalistic Cultures Around the Globe. New York: Colombia University Press.
 • Andresen, Kenneth. (2019). «Verdifull ressurs om religion, medier og samfunnsendringer» («Valuable resource on religion, media and societal changes»). Book review of Lundby, Knut (ed.). (2018) Contested Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Berlin: De Gruyter. Norsk Medietidsskrift (Norwegian Media Journal). (In print).
 • Jana Sverdljuk. (2022) “Nyoppdagelsen av kvinnehistorien på digitaltmuseum.no: Strikket tøy fra Nordfjord, hermetikkboks fra Seløy og Teaterplassen på Grønland i Oslo”. Gran, Anne-Britt og Eiving Røssaak (red.). Digitalisering og mangfold. Oslo: Universitetsforlaget. 
 • Jana Sverdljuk, Terje Mikael Hasle Joranger, Erika K. Jackson and Peter Kivisto. 2020. “Introduction: Whiteness in Nordic Immigrants' Identity Formation”. In Jana Sverdljuk, Terje Mikael Hasle Joranger, Erika K. Jackson, Peter Kivisto (eds.) Nordic Whiteness: A Historical Exploration of Identity. London and new York: Routledge. s. 1-15.
 • Sverdljuk, Jana. 2020. “From Handmade Underwear to the Labor Movement: Women’s History at Digital Museum”. In Joshua G. Adair & Amy K. Levin (eds). Museums, Sexuality, and Gender Activism. London and New York: Routledge: 197-207.  
 • Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind; Sverdljuk, Jana; Furseth, Peder Inge; Alm, Kristian; Moreno, Valentina. 2019. Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tiderDnD-rapport nr. 4. Oslo: BI Centre for Creative Industries. https://www.bi.no/globalassets/forskning/centre-for-creative-industries/publications/bokforbruk-bibliotek-og-lesing-i-digitale-tider-dnd.pdf
 • Sverdljuk, Jana, Lars Jynge Alvik, Anna Peterson and Lars G. Johnsen (2018). “Historical Networks and Identity Formation: Digital Representation of Statistical and GeoData: Case Study of Norwegian Migration to the USA (1870-1920)”. In DHN 2018. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 3rd Conference. Ed. by Eetu Mäkelä. Mikko Tolonen and Jouni Tuominen. http://ceur-ws.org/Vol-2084/
 • Sverdljuk, Jana. 2017. “Libraries and Museums in Norway: promoting integration in the land of gender equality”. In Amy K. Levin (ed.) Global Mobilities. Refugees, exiles, and immigrants in museums and archives. London and New York: Routledge: 368-378.