Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Forskningstemaer:

  • Barn og unge i risiko
  • Tverrprofesjonelt samarbeid i barnehage og/eller skole
  • Brukerorientering
  • Barn og unges oppvekst og levekår

Dette er en tverrprofesjonell forskningsgruppe som består av vitenskapelig ansatte fra ulike fakultet på UiA. Forskningsgruppen samler forskerkompetanse om barn og unges oppvekst og levekår.

Vi deler forskningsinteressen for barn og unge i risiko og bidrar med ulike perspektiv og forståelser i drøftinger av muligheter og barrierer knyttet til barn og unges oppvekst og levekår, skole, barnehage og tverrprofesjonelt samarbeid. Vi vil trekke inn masterstudenter i forskningen og knytte til oss PhD-stipendiater i relevante forskningsprosjekter.

Målet er å bli et sterkt forskningsmiljø, delta aktivt i regionale og nasjonale debatter om oppvekst og levekår, dele og utvikle kompetanse på tvers av faggrenser og utvikle forskningsprosjekt sammen.

Felles publikasjoner i gruppen

Ask, T.A. & Eide, S.B. (red.) (2018). Barnevernets begreper - i bevegelse. Oslo: Gyldendal.

Omdal, H. & Thygesen, R. (red.) (2018). Å falle mellom to stoler: Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget.

Omdal, H. & Thorød, A.-B. (2021). Ulike profesjoner, felles mål: Barn og unge i risiko. Oslo: Universitetsforlaget.