Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vi forsker på undervisning og oppdragelse i et allmenndidaktisk perspektiv. Demokrati, mangfold, danning og yrkesopplæring er sentrale temaer. Dette undersøkes i lys av pedagogisk filosofi, kritiske teorier og maktkritikk, og gjennom praksisnær forskning, klasseromsforskning, barnehageforskning og forskning på yrkesopplæringsarenaer.

Allmenndidaktikken utforsker undervisning og oppdragelse innenfor institusjonaliserte kontekster. Denne didaktikken har en lang europeisk tradisjon knyttet til danningsteori, pedagogisk filosofi og kritiske perspektiver.

I dag preges utdanningspolitikken av sterk politisk styring, særlig gjennom globale og overnasjonale føringer. Dette medfører et sterkere læringstrykk i skole, barnehage og på universitetet. Vi er særlig opptatt av hvordan de utdanningspolitiske føringene på nasjonalt og globalt nivå, som kommer til uttrykk gjennom læreplaner, rammeplaner og andre styringsdokumenter, får konsekvenser for undervisning og læring i utdanningsinstitusjonene. Utdanningspolitikken skaper utfordringer for allmenndanning, demokrati, mangfold og inkludering.

Gruppa har en bred vifte av kompetanse. Hos oss finnes det utdanningssosiologer, humanister og lærerutdannere med lang erfaring fra skole og barnehage.

Våre forskningsfelt

 • Danningsteori og empirisk danningsforskning 
 • Allmendidaktiske problemstillinger i skole og barnehage
 • Kritiske tilnærminger til utdanningspolitikk, læreplaner og rammeplaner
 • Yrkesdidaktikk
 • Klasseromsforskning
 • Etnografiske studier av skole, barnehage og høyere utdanning
 • Kjønn, sosial klasse og etnisitet i pedagogiske institusjoner
 • Pedagogisk filosofi
 • Utdanningsreformer og styring av skole og barnehage
 • Legitimering av utdanningspolitikk i en nasjonal og global kontekst
 • Demokrati, mangfold og inkludering
 • Forholdet mellom teori, veiledning og pedagogisk praksis
 • Lærerutdanningsforskning
 • Pedagogisk antrozoologi - samspill mellom dyr og mennesker i pedagogiske kontekster

Pågående prosjekter og programmer

 • Going Gradeless: Utredning alternative eksamensformer i Osloskolen
  (Tveit, Henning Fjørtoft, Lise Vikan Sandvik, Arne Kristian Amdal, Stine Aarønes Angvik, Iveta Kohanová, Dan-Anders Normann og Kari Smith)
 • Jenter i en migrasjonskontekst: Kultur, utdanning og identitet (Aasebø og Skreland)
 • INCOM-prosjektet: Inkluderende, kultursensitive undervisningsmetoder (Willbergh, Aasebø og Gardå)
 • Lesson Study som metode for skolebasert profesjonsutvikling – en videreføring av et FoU-samarbeid med KKG og Agder Fylkeskommune (Jensen, Mastad, Aina Bjelland, Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg, Leif Jensen, Odd Ivar Hjetland (Rådgiver for Opplæring og karriereveiledning i Agder fylkeskommune) og Kjell Bue (Assisterende rektor og avdelingsleder for administrative fellestjenester på KKG))
 • Lesehundprosjektet: Pedagogisk bruk av hund i skolen (Jensen, Willbergh, David Lansing Cameron, Kine Beate Øynes, Martine Lønning Bjørnestad, Helene Konstanse Aanonsen)
 • Teammodellen: Veiledning og vurdering av praktisk lærerdyktighet (Jensen, Stray, Jørgensen, Gjert Langfeldt, Kaare Skagen & Esther Tamara Canrinus)  
 • Estetiske læringsprosesser i lærerutdanningene: Inkluderende læringsmiljø og forebygging av fordommer og utenforskap (Mastad) (Finansiert av DEMBRA og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen)
 • Unge jenters kroppslige dilemma i møte med influensere (Vaala)
 • Akademisk skriving i spennet mellom universitetsbibliotekenes generiske skrivesentre og fagmiljøenes fagspesifikke behov (Vaala og Tveit)
 • pARTiciPED: Den kulturelle skolesekken i skole og lærerutdanning. NFR-prosjekt. (Lisbet Skregelid, Helene Illeris og Willbergh) 
 • Forvaltning av demokratisk praksis i skolen (ph.d.-prosjekt) (Sirevåg)
 • Forestillinger om fellesskap i skolens undervisning: Perspektiver på kulturelt mangfold og inkludering (ph.d.-prosjekt) (Gardå)
 • Klasseromsinteraksjoners betydning for elevenes handlingsmuligheter og selvforståelse (ph. d.-prosjekt) (Mikkelsen)
 • Yrkesfaglæreres profesjonsutvikling og pedagogiske takt i veiledning (ph. d.-prosjekt) (Jørgensen)
 • Overganger innad i barnehagen; fra småbarnsavdeling (1-2 åringer) til storbarnsavdeling (3-6 åringer) (ph. d.-prosjekt) (Binfield-Skøie)
 • Deltakernes kunnskaps- og undervisningsforståelse ved Basiskurs i universitetspedagogikk (ph.d.-prosjekt) (Johansen)
 • Yrkesfaglærerens arbeid med å skape sammenheng mellom yrkesfagelevers arbeidspraksis og den skolebaserte delen av opplæringen (ph. d.-prosjekt) (Øgård)
 • Elever og læreres meningskonstruksjon når det undervises om temaer knyttet til ekstremisme i videregående skole (ph. d.-prosjekt) (Stalenget)

Planlagte prosjekter

Skreland, Lisbet L, Steen- Johnsen, Tale & Aasebø, Turid S.: (MinUt): ‘Minority students in higher education’(under planlegging)

Gjennomførte prosjekter

 • ‘Lærende regioner’: NFR-støttet forskningsprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Sogn & Fjordane, Universitetet i Ager, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Hedmark (Gjert Langfeldt, Jorunn Midtsundstad, Aasebø og Willbergh, samt andre fra andre fakulteter og universiteter)
 • Elevenes blikk på mobbing (2017-2020). (Stray, Skreland & Cameron). Finansiert av Utdanningsdirektoratet som ledd i det nasjonale initiativet “Modellutprøving på alvor”.
 • Didaktisk planlegging og pedagogisk dokumentasjon i barnehagen (Nome, Vikstøl Olsen, Spieler & Skreland) - en etnografisk studie av didaktisk hverdagspraksis i tre personalgrupper.

Samarbeidspartnere

 • NORDID (Forskingsgruppe for Nordisk didaktikk; Universitetet i Aalborg, Professionshøiskolen Nord-Jylland, Gøteborgs Universitet, Universitetet i Agder)
 • «The international research group for psycho-societal analysis»: https://psycho-societal.org/membership/

Selected publications

 • Birkeland, Nils Rune;  Cameron,  David Lansing og Aasebø, Turid Skarre (2022): Bruk av «mixed methods»-design som forskningstilnærming – erfaringer fra en studie av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. I Moxnes. A.R. m fl. (red). Barnehagelærerutdanning i endring. Å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning (kap 12, 174-187). Universitetsforlaget.
 • Ivashenko Amdal, I., & Mastad, L. B. T. (2022). Forståelsen av lærerutdannerrollen blant skolebaserte lærerutdannere i Norge. Acta Didactica Norden16(1), 23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9154
 • Kjenes Arnesen, S. M., Jensen , A. R., Grindal Patil, G., & Berget, B. (2022). Gården som arena for tilpasset opplæring: Erfaringer med gård–skole-tilbud i et inkluderingsperspektiv. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis16(1), 101–118. doi.org/10.23865/up.v16.3355
 • Aasebø, T. S., & Willbergh, I. (2022). Empowering minority students: a study of cultural references in the teaching content. Journal of Curriculum Studies, 54(5), 618-631. https://doi.org/10.1080/00220272.2022.2095877
 • Cameron, D. L., Stray, I. E., & Skreland, L. L. (2021). Lower secondary school pupils’ written descriptions of their experiences with bullying and the tendency to seek help. International Journal of Adolescence and Youth, 26(1), 487-500. doi:10.1080/02673843.2021.2001348
 • Willbergh, I. (2021). Bildung-Centered General Didactics. In Oxford Research Encyclopedia of Education. doi:https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1554
 • Nome, D. Ø., Olsen, A. K. V., Skreland, L. L., & Spieler, K. S. (2021). Prosjektarbeid i barnehagen – mellom bekvemmelighet og medvirkning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2615
 • Qvortrup, Ane; Mikkelsen, Chanette Catharina Bach (2021). Lærerens didaktiske valg og deres betydning for eleven i undervisningen - En empirisk undersøgelse af didaktiske kernebegreber, hvordan de kommer til udtryk i interaktioner i folkeskolens udskoling og deres betydning for elevens meningsdannelser. Nordisk tidskrift för allmän didaktik (NoAD). ISSN: 2002-2832. 7 (1). s 2 - 18.
 • Jensen, Andreas Reier (2019). Innvielse til læreryrket. En analyse av praksislæreres veiledningssamtaler. Oslo, Cappelen Damm Akademisk.
 • Ringereide, Hans Otto & Özerk, Kamil (2019). A New Approach to Vocational Teacher Training - A Norwegian Innovative ExperienceJournal of Education and Human Development, Vol. 8, No. 1, pp. 18-28.
 • Jensen, Andreas. R. (2019). Access in Primary Education (Norway). I Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Publishing. London.  DOI: 10.5040/9781350996304.0013
 • Birkeland, N R; Cameron, D L, Aasebø, T S, og Wergeland-Yates, M (2019). Kunnskapsdeling i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning: Fra ideal til praktisk virkelighet. Uniped, 3. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2019-03-07
 • Willbergh, Ilmi & Aasebø, Turid Skarre (2018). ‘Sociability before individuality’: lesson structure in lower secondary classrooms. Journal of Curriculum Studies: doi: 10.1080/00220272.2018.1558458
 • Tveit, Sverre & Rolf Vegar Olsen (2018). Eksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæring. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 2018, 12 (4), http://urn.nb.no/URN:NBN:no-74863
 • Witsø, Hilde (2018.) Does the introduction of learning management systems in vocational education and training affect learning? A Norwegian experience. JISTE (Journal of the International Society for Teacher Education) 22 (2), pp. 15-22.
 • Nome, Dag (2018). Social life among toddlers in kindergarten as communicative musicality. Psychology of Music, 0305735618816159.
 • Nome, Dag (2018). Vennskap i småbarnsavdelinger som private relasjoner på en offentlig arena. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk4.
 • Stray, Ingunn Elisabeth & Helen Eikeland Voreland (2017). Refractions of the Global Educational Agenda. Educational possibilities in an ambigous policy terrain. In T. Rudd & I. F. Goodson (Eds.), Negotiating Neoliberalism, 87–99. SensePublishers, Rotterdam
 • Aasebø, Turid Skarre; Midtsundstad, Jorunn & Willbergh, Ilmi (2017). Teaching in the age of accountability: restrained by school culture? Journal of Curriculum Studies, Vol.49(3), pp.273-290. https://doi.org/10.1080/00220272.2015.1072249
 • Garmannslund, Per Einar & Witsø, Hilde (2017). Lærings- og arbeidsvaner hos lærlinger. Nordic Journal of Vocational Education and Training. ISSN 2242-458X. 7 (1), s 23 - 41 doi: 10.3384/njvet.2242-458X.177123
 • Nome, Dag. Ø. (2017). De yngste barna og tingene deres –en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning14.
 • Willbergh, I. (2017). The Representation of Reality in Teaching: A “Mimetic Didactic” Perspective on Examples in Plenary Talk. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(5), 616-627. doi:10.1080/00313831.2016.1172500
 • Stray, Ingunn. E. (2017). Teachers' ways in times of fluidity; Idiosyncratic cultural responses to global educational reform movements. Doctoral dissertations at University of Agder.
 • Birkeland, N.R., Aasebø, T. S., Nome, D. & Wergeland-Yates, M. (2016). Bacheloroppgaven som møteplass mellom praktisk og teoretisk profesjonsforståelse i barnehagelærerstudiet. Uniped, 39 (03)
 • Willbergh, Ilmi (2016). Bringing teaching back in: The Norwegian NOU The school of the future in light of the Allgemeine Didaktik theory of Wolfgang Klafki. Nordic Journal of Pedagogy and Critique, 2(3), 111–124. doi:http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.268
 • Willbergh, Ilmi (2015). The problems of ‘competence’ and alternatives from the Scandinavian perspective of Bildung. Journal of Curriculum Studies, 47(3), 334-354. doi:10.1080/00220272.2014.1002112
 • Stray, Torstein & Stray, Ingunn. E. (2014). Alle elever har behov for å bli forstått. I TNM Bunting. Tilpasset opplæring-i forskning og praksis, 56-80.

Relevante PhD-studieprogrammer