Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vi forsker på forholdet mellom nasjonal og global utdanningspolitikk og undervisning og oppdragelse i et allmenndidaktisk perspektiv. Demokrati, mangfold, forholdet mellom teori og praksis, danning og yrkesopplæring er sentrale temaer. Dette undersøkes i lys av pedagogisk filosofi, kritiske teorier og maktkritikk, og gjennom praksisnær forskning, klasseromsforskning, barnehageforskning og forskning på yrkesopplæringsarenaer.

Allmenndidaktikken utforsker undervisningen og oppdragelsens grunnlag, siktemål og praksis.  Denne didaktikken har en lang europeisk tradisjon knyttet til danningsteori, pedagogisk filosofi og kritiske perspektiv.  I dag preges utdanningspolitikken av sterk politisk styring, særlig gjennom globale og overnasjonale føringer. Dette medfører et sterkere læringstrykk i skole og barnehage, og vekt på sammenlignbare tester og accountability. Vi er særlig opptatt av de utdanningspolitiske føringene på nasjonalt og globalt nivå som kommer til uttrykk gjennom læreplaner, rammeplaner og andre styringsdokumenter. Denne utdanningspolitikken skaper utfordringer og muligheter for allmenndanning, demokrati, mangfold og inkludering.

Våre forskningsfelt

 • Danningsteori og empirisk danningsforskning 
 • Allmendidaktiske problemstillinger i skole og barnehage
 • Kritiske tilnærminger til utdanningspolitikk, læreplaner og rammeplaner
 • Yrkesdidaktikk
 • Klasseromsforskning
 • Utdanningshistorie og pedagogisk idéhistorie
 • Etnografiske studier av skole, barnehage og høyere utdanning
 • Kjønn, sosial klasse og etnisitet i pedagogiske institusjoner
 • Pedagogisk filosofi
 • Utdanningsreformer og styring av skole og barnehage
 • Legitimering av utdanningspolitikk i en nasjonal og global kontekst
 • Demokrati, mangfold og inkludering
 • Forholdet mellom teori, veiledning og pedagogiske praksis
 • Lærerutdanningsforskning

Pågående prosjekter og programmer

 • INCOM-prosjektet: Inkluderende, kultursensitive undervisningsmetoder (Willbergh, Aasebø og Gardå)
 • Teammodellen: Veiledning og vurdering av praktisk lærerdyktighet (Jensen, Stray, Langfeldt & Skagen)  
 • Forvaltning av demokratisk praksis i skolen (ph.d.-prosjekt) (Sirevåg)
 • Elevenes blikk på mobbing (2017-2020). (Stray, Skreland & Cameron). Finansiert av Utdanningsdirektoratet som ledd i det nasjonale initiativet “Modellutprøving på alvor”.
 • Didaktikkens kerne - interaktioners betydning for elevens dannelse i klasserummet: En empirisk undersøgelse i norske og danske barnehager (Olsen)
 • Didaktisk planlegging og pedagogisk dokumentasjon i barnehagen» (Nome, Vikstøl Olsen, Spieler & Skreland) - en etnografisk studie av didaktisk hverdagspraksis i tre personalgrupper. Finaniert av LU-midler.

   

Planlagte prosjekter

 Jenter i en migrasjonsskontekst (Aasebø & Skreland)

Gjennomførte prosjekter

 • ‘Lærende regioner’: NFR-støttet forskningsprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Sogn & Fjordane, Universitetet i Ager, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Hedmark

Samarbeidspartnere

 • NORDID (Forskingsgruppe for Nordisk didaktikk; Universitetet i Aalborg, Professionshøiskolen Nord-Jylland, Gøteborgs Universitet, Universitetet i Agder)
 • «The international research group for psycho-societal analysis»: https://psycho-societal.org/membership/

Utvalgte publikasjoner

 • Willbergh, Ilmi & Aasebø, Turid Skarre (2018). ‘Sociability before individuality’: lesson structure in lower secondary classrooms. Journal of Curriculum Studies: doi: 10.1080/00220272.2018.1558458
 • Aasebø, Turid Skarre; Midtsundstad, Jorunn & Willbergh, Ilmi (2017). Teaching in the age of accountability: restrained by school culture? Journal of Curriculum Studies, Vol.49(3), pp.273-290.
 • Birkeland, N.R., Aasebø, T. S., Nome, D. & Wergeland-Yates, M. (2016). Bacheloroppgaven som møteplass mellom praktisk og teoretisk profesjonsforståelse i barnehagelærerstudiet. Uniped, 39 (03) https://www.idunn.no/uniped/2016/03/bacheloroppgaven_som_moeteplass_mellom_praktisk_og_teoretisk
 • Tveit, Sverre (2018). Ambitious and ambiguous: shifting purposes of national testing in the legitimation of assessment policies in Norway and Sweden (2000–2017) Assessment in education : Principles, Policy & Practice 25 (3) s 327 - 350ISSN 0969-594X., doi: 10.1080/0969594X.2017.1421522
 • Tveit, Sverre & Olsen, Rolf Vegar (2018). Eksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæring (2018). Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, 12 (4),ISSN 1504-9922. - doi: 10.5617/adno.6381
 • Willbergh, Ilmi (2015b). The problems of ‘competence’ and alternatives from the Scandinavian perspective of Bildung. Journal of Curriculum Studies, 47(3), 334-354. doi:10.1080/00220272.2014.1002112
 • Willbergh, Ilmi (2016a). Bringing teaching back in: The Norwegian NOU The school of the future in light of the Allgemeine Didaktik theory of Wolfgang Klafki. Nordic Journal of Pedagogy and Critique, 2(3), 111–124. doi:http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.268
 • Willbergh, Ilmi (2016b). The representation of reality in teaching: A 'mimetic didactic' perspective on examples in plenary talk. Scandinavian Journal of Educational Research. doi:10.1080/00313831.2016.1172500
 • Garmannslund, Per Einar & Witsø, Hilde (2017). Lærings- og arbeidsvaner hos lærlinger. Nordic Journal of Vocational Education and Training. ISSN 2242-458X. 7 (1), s 23 - 41 doi: 10.3384/njvet.2242-458X.177123
 • Witsø, Hilde (2018.) Does the introduction of learning management systems in vocational education and training affect learning? A Norwegian experience. JISTE (Journal of the International Society for Teacher Education) 22 (2), pp. 15-22.
 • Nome, Dag (2018). Social life among toddlers in kindergarten as communicative musicality. Psychology of Music, 0305735618816159.
 • Nome, Dag. Ø. (2017). De yngste barna og tingene deres –en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning14.
 • Nome, Dag (2018). Vennskap i småbarnsavdelinger som private relasjoner på en offentlig arena. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk4.
 • Stray, Ingunn. E. (2017). Teachers' ways in times of fluidity; Idiosyncratic cultural responses to global educational reform movements. Doctoral dissertations at University of Agder.
 • Stray, Torstein & Stray, Ingunn. E. (2014). Alle elever har behov for å bli forstått. I TNM Bunting. Tilpasset opplæring-i forskning og praksis, 56-80.
 • Stray, Ingunn E & Voreland, Helen E. (2017). Refractions of the Global Educational Agenda. In Negotiating Neoliberalism (pp. 87-99). SensePublishers, Rotterdam.
 • Ringereide, Hans Otto & Özerk, Kamil (2019). A New Approach to Vocational Teacher Training - A Norwegian Innovative Experience. Journal of Education and Human Development, Vol. 8, No. 1, pp. 18-28.
 • Jensen, Andreas. R. (2019). Access in Primary Education (Norway). I Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Publishing. London.  DOI: 10.5040/9781350996304.0013
 • Jensen, Andreas. R. (2019). Innvielse til læreryrket Praksislærers veiledningssamtale. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
 • Andersen, L. Jensen, A.R. & Kovac, V.B. (2019). Implementering av livsmestringsbegrepet i den norske skolen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Nordic Open Access Scholarly Publishing – NOASP. Oslo
 • Birkeland, N R; Cameron, D L, Aasebø, T S, og Wergeland-Yates, M (2019). Kunnskapsdeling i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning: Fra ideal til praktisk virkelighet. Uniped, 3. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2019-03-07

Relevante PhD-studieprogrammer