SEP-HEP: Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
  • helse
  • utdanning
  • prestasjon

Selected publications

Rodahl, S., Giske, R. Peters, D. M. & Høigaard, R (in press). Satisfaction with the coach and mental toughness among elite ice hockey players. The Journal of Sport Behavior

Høigaard, R., De Cuyper, B., Fransen, K., Boen, F & Peters, D. M. (accepted) Coach’s behavior as predictor of collective efficacy among female elite handball players. International journal of sport psychology.

Haugen, T., Reinboth M., Hetlelid K. J., Peters D. M. & Høigaard, R. (submitted). Mental toughness moderates social loafing in cycle time-trial performance. Research Quarterly for Exercise and Sport

Moen F, Høigaard, R. & Peters, D. M. (2014). Performance progress and leadership behaviour. International Journal of Coaching Science 8(1), 67-79.

De Backer, M., Boen, F., De Cuyper, B., Høigaard, R., & Vande Broek, G. (2014). A team fares well with a fair coach: Predictors of social loafing in interactive female sport teams. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport. Page 1-12.

Enoksen, E., Fâhlstrôm, P. G., Johansen, B. T., Hageskog, C. A., Christensen, J. H. & Høigaard, R. (2014). Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among Scandinavian coaches. Scandinavian Sport Studies Forum, 5, 131-147.

Jones, G., Peters, D. M., & Høigaard, R. (2015). “Just going through motions” A qualitative exploration of athlete perception of social loafing. Submitted to International Journal of Sport Science and Coaching, 9 (5), 1067-1082.

Giske, R., Rodhal, S. Høigaard, R. (2014). Shared Mental Task Models in Elite Ice Hockey and Handball Teams: Does it Exist and how does the Coach Intervene to Make an Impact? Journal of Applied Sport Psychology. Page 1-15.

Stenseng, F., Haugen, T. Torstveit, M. K., & Høigaard, R. (2014). When It’s “All About the Bike”—Intrapersonal Conflict in Light of Passion for Cycling and Exercise Dependence. Sport, Exercise, and Performance Psychology. Page 1-13.

Nilsen, T., Reinboth, M., Peters, D. M., Haugen, T., & Høigaard, R (2014). Explicit prior knowledge of social loafing does not reduce social loafing in subsequent team cycle trial performance. Kinesiologia Slovenica 20(2) 17-25.

Høigaard, R., Kovac, V. B. Øverby N.C. & Haugen, T. (2014). Academic self-efficacy mediaties the effects of school psychological climate on academic achievement. School Psychological Quarterly, 1-11

Kovač, V. B., Cameron, D. L., & Høigaard, R. (2014). The extended theory of planned behaviour and college grades: the role of cognition and past behaviour in the prediction of students’ academic intentions and achievements. Educational psychology, 1-19

Vindholmen, S., Høigaard, R., Espnes, G. A., & Seiler, S. (2014). Return To Work after Vocational Rehabilitation. Does Mindfulness Matter? Psychology Research and Behavior Management, 7, 1-12.

Giske, R., Benestad, B., Haraldstad, K., & Høigaard, R. (2013). Decision making styles among Norwegian soccer coaches: An analysis of decision making styles in relation to elite and non-elite coaching and level of playing history. International Journal of Sport Science & Coaching 8(4), 689-701.

Høigaard, R., Boen, F., De Cuyper, B., & Peters, D. M. (2013). Team Identification Reduces Social Loafing and Promotes Social Laboring in Cycling. International Journal of Applied Sports Sciences, 25, 1/30.

Øverby, N.C. Lüdemann, E. & Høigaard, R. (2013). Self-reported learning difficulties and dietary intake in Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Public Health, 0: 1-7.

Høigaard, R., Giske, R., & Sundsli, K (2012). Newly qualified teachers work engagement and teacher efficacy influences on job satisfaction, burn out, and intention to quit. European Journal of Teacher Education, 35(3) 347-357.

De Backer M., Boen, F., Ceux T., Høigaard, R., De Cuyper.B., Callens, F., Fransen, K., & Vande Broek, G. (2011). Do perceived justice and need support of the coach predict team identification and cohesion? Testing their relative importance among top volleyball and handball players in Belgium and Norway. Psychology of Sport & Exercise, 12, 192-201.

Høigaard, R., Fuglestad, S., De Cruyper, B., De Backer, M., & Boen, F. (2010). The relationship between role ambiguity, role satisfaction and social loafing among female elite handball player. Journal of Applied Sport Psychology, 22, 408-419.

Høigaard, R. (2009). Coaching efficacy. Å ha tro på seg selv som trener. I: B. T. Johansen, R. Høigaard, & J. B. Fjeld (Red.). Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk. (s. 39 -51). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Høigaard, R. & Mathisen, P. (2009). Benefits of a formal mentoring for female leaders. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 7(2), 64-70.

Høigaard, R., Jones, G. W., & Peters, D. M. (2008). Preferred coach leadership behaviour in elite soccer in relation to success and failure. International Journal of Sport Science and Coaching, 3, 241-250.

Høigaard, R. & Mathisen, P. (2008). Counselling in action. Informal situated counselling in a school context. Counselling Psychology Quarterly, 21(3), 293-299.

Høigaard, R. & Ommundsen, Y. (2007). Perceived social loafing and anticipated effort reduction among young football (soccer) players: an achievement goal perspective. Psychological Report, 100, 857-875.

Høigaard, R. & Kaasin K. (2007). Fysisk aktivitet, selvbilde og kroppsbilde hos ungdom i en norsk bykommune i relasjon til høy og lav kroppsmasse indeks. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 2, 2-15.

Høigaard, R. & Jørgensen, A. (2007). Coaching conversations. -A way of fostering athletes to peak performance. Olympic Coach, 19(3), 4-7.

Høigaard, R., & Ingvaldsen, R. P. (2006).Social loafing in interactive groups: The effect of identifiability on effort and individual performance in floorball. Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology, 8, Retrieved August 30 2006 from http://www.athleticinsight. com/ Vol8Iss2/Loafing.htm.

Høigaard, R., Säfvenbom, R., & Tønnessen, F. E. (2006). The relationship between group cohesion, group norms, and perceived social loafing. Small Group Research, 37, 217-232.

Høigaard, R., Tofteland, I., & Ommundsen, Y. (2006). Identifiability and Social Loafing: The moderating role of Team Cohesion. International Journal of Sport Science, 18, 59-73.

Projects and programs

Assist-prosjektet

Assist-prosjektet er et forskningsprosjekt på spillerutvikling i fotball. Det overordnede formålet med prosjektet er å kartlegge unge fotballspilleres motivasjon, treningsatferd og utvikling, samt undersøke hvordan slike forhold er assosiert med opplevelse av trener og lag. Prosjektet består av to delprosjekter, 

hvorav det første delprosjektet undersøkte gutter og jenter i ungdomsfotballen på klubbnivå. Det andre delprosjektet, som ble gjennomført i samarbeid med Norges Fotballforbund, kartla og fulgte spillere på guttesiden selektert til kretslag.»

Prosjektgruppe: Martin Erikstad, Tommy Haugen, Bjørn Tore Johansen, Ketil Østrem & Rune Høigaard

Group Dynamic Research Project (GDRP)

Formålet GDRP å fremskaffe ny og nyansert kunnskap om ulike gruppedynamiske forhold og deres innvirkning på blant annet motivasjon, prestasjon og trivsel. GDPR består av en rekke ulike delprosjekter, med ulike metodiske tilnærminger primært knyttet til idrettslig aktivitet i grupper. Faglig ansvarlig for GDRP er Professor Rune Høigaard

Kollektiv mestringstro og feedback idrett

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilken effekt positiv og negativ feedback har på kollektiv mestringstro og idrettslig prestasjon.

Prosjektgruppe Tommy Haugen & Rune Høigaard 

Talentidentifisering i Norge - Relativ alderseffekt 

Formålet med prosjektet er å undersøke tilstedeværelsen av relativ alderseffekt (RAE) blant unge fotballspillere på amatør og elitenivå (2 nivå; regionalt nivå og nasjonalt nivå). 

Prosjektgruppe Ketil Østrem, Bjørn Tore Johansen, Stig Arve Sæther og Martin K. Erikstad

Mental tøffhet hos kvinnelige eliteseriespillere i håndball

Formålet med prosjektet er å undersøke grad av mental tøffhet hos kvinnelige eliteseriespillere som har opplevd suksess på høyeste nivå (medalje i mesterskap).

Prosjektgruppe Ketil Østrem og Rune Høigaard

The relationship between perceived motivational climate and satisfaction with personal treatment among young soccer players: The moderating role of coaches´ supporting

Prosjektgruppe Ketil Østrem, Rune Høigaard, Bjørn Tore Johansen, Martin K. Erikstad og Tommy Haugen

Prestasjon i team

Formålet er å undersøke i hvilken grad kunnskap om eget prestasjonsbidrag i en gruppe har motiverende effekt på idrettslig prestasjon

Prosjektgruppe: Rune Høigaard, Tommy Haugen, Finn & Kristian (masterstudenter) 

Humor i idrett

Formålet med prosjektet er å undersøke fenomenet humor i relasjon til idrettsgrupper og idrettslig prestasjon

Prosjektgruppe: Rune Høigaard & Rune Giske 

Lederskap i idrett

Dette prosjekt undersøker lederskap både i trenerrollen og utøverrollen

Lederskap i trenerrollen:

Formålet med dette prosjektet er å undersøke transformasjonsledelse i relasjon til selvregulering læring og prestasjon 

Prosjektgruppe: Rune Høigaard, Martin Erikstad, Tommy Haugen, Jean Cote

Lederskap i utøverrollen

Formålet med prosjektet. Utforske og beskrive utøverlederskap i lagidrett 

Prosjektgruppe: Rune Høigaard, Line Danielsen, Rune Giske, Derek M Peters 

Team identitet og Kohesjon i idrett

Prosjektgruppe: Rune Høigaard, Tommy Haugen, Yngvar Ommundsen Luc Martin, Derek M. Peters

Teambygging og teamutvikling i eliteidrett

Prosjektgruppe: Rune Høigaard, Jeannine Ohlert, Derek M. Peters

Idrettspsykologisk kartlegging & analyse.

Prosjektgruppe: Rune Høigaard &Tommy Haugen

Utvikling og validering av Idretts-Psykologisk Kartlegging & Analyse (IPKA) for utøver, trener, team 

Research partners

Norwegian School of Sport Sciences –Reidar Säfvenbom, PhD

University of Nordland –Stein Rodahl

Norwegian University of Science and Technology - Frode Moen, PhD

Telemark University College – Michael Reinboth, PhD

University of Worchester, UK - Professor Derek M. Peters, PhD and Gareth Jones

University of Leuven, Belgium - Professor Filip Boen, Bert De Cuyper, and Researcher, PhD and Katrien Fransen

Leder for gruppen

Professor Rune Høigaard, forskningsgruppeleder

+47 38141253

(Remove SPAMFILTER from the address)

Send studiet på mail