0
Hopp til hovedinnhold

Antrozoologi er et fagfelt som retter søkelyset mot samhandling mellom dyr og mennesker.

Det er et moderne tverrvitenskapelig felt i framvekst som overlapper en rekke andre fagfelt, blant annet etologi, medisin, psykologi, veterinærmedisin og zoologi. 

Forskning om dyrs mulige helsebringende effekt og dyreassistert terapi på ulike områder er et voksende empirisk felt internasjonalt.

Bakgrunn

Forskningsgruppen “Samspill mellom dyr og mennesker” er en forsknings- og utviklingsgruppe forankret i forskningsfeltet Antrozoologi. Gruppen er basert på et samarbeid mellom rådgiver for Inn på tunet-feltet ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Agderforskning/ Norwegian Research Centre (NORCE) og ansatte ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA.

Prosjekter og søknader

I 2012 ble prosjektet «Aktiv med hund» gjennomført. Fokus i prosjektet var forebyggende helsearbeid tilrettelagt for lite fysisk aktive barn. I prosjektet samhandlet barn med hund i agility-aktivitet. Prosjektet ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom folkehelseetaten i Grimstad kommune, frivillig sektor v/Aust-Agder Kennelklubb og Universitet i Agder, der 1.lektor Elsebeth Krøger fra Universitetet i Agder var prosjektleder. Tiltaket er videreført og administreres i dag av kommunens frisklivssentral.

Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst, for rusavhengige i ettervern. Et kvalifiseringsprosjekt med støtte fra Regionalt forskingsfond Agder. Prosjektet ble gjennomført høsten 2014, basert på et samarbeid mellom en Inn på tunet-gård, Bruker- og pårørende-organisasjonen A-larm og Antrozoologi-gruppa ved UiA. Prosjektets målsetting var å utvikle design for et forsknings- og utviklings prosjekt med sikte på å generere kunnskap om hva slags betydning samvær med dyr og natur har for mestring og etablering av et “nytt hverdagsliv” for rusavhengige etter behandling i institusjon (i ettervern) og hvordan dette best kan tilrettelegges.

Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst for utsatt ungdom
Et forprosjekt støttet av Norges forskningsråd/PraksisVel-programmet, ved Siv Merete Kjenes Arnesen og Anne Marie Støkken. Prosjektet som ble gjennomført i 2014-15, hadde blant annet som formål å få økt forståelse for faktorer som kan ha betydning for ungdommers opplevelse av mestring og motivasjon ved tilbud om samvær med dyr, natur og praktiske arbeidsoppgaver i en Inn på tunet-kontekst og å få kunnskap om faktorer som kan ha betydning for å utvikle gode samarbeidsformer mellom Inn på tunet-gårder og aktuelle instanser i hjelpeapparatet.

Besøksvenn med hund på sykehjem. Ellen D. Gundersen og Berit Johannessen har gjennomført dybdeintervju med 10 frivillige fra Røde Kors som går på besøk med hund på sykehjem i Kristiansandsregionen, og fokusgrupper av ansatte på sykehjemmene som har erfaring med tiltaket. Data fra prosjektet er publisert i Journal of Complementary Therapies in Clinical Practice 2018. Dette prosjektet videreføres til hjemmeboende tilknyttet hjemmetjenesten hvor besøksvenner med hund vil gå på besøk til eldre sosialt isolerte. Forskere vil følge prosjektet og intervjue brukerne,besøksvennene og de ansatte om deres erfaringer.

Bruk av gården i et integreringsperspektiv. Agderforskning ved Bente Berget, har hatt kvalifiseringsmidler fra Regionalt forskningsfond Agder for å undersøke hvordan Inn på tunet-tilbud kan bidra til integrering av flyktninger og innvandrere i Agderregionen. Et vesentlig tema var å undersøke hvorvidt intervensjoner med dyr er en vesentlig del av aktivitetene og hvordan brukerne opplever dette. Prosjektet ble gjennomført i 2017 og viste at gårdsaktivitetene var varierte og at deltakerne syntes tilbudet var en hjelp i språkopplæring og til å få innblikk i den norske kulturen. Dette var et samarbeid med IMDI.

Prosjekt om lesehund. Våren 2017 startet Andreas Reier Jensen, ved Institutt for pedagogikk ved UiA, en datainnsamling om bruk av lesehund og dyreassistert pedagogikk ved to skoler og et bibliotek i Agder-distriktet. Målet er ved hjelp av videoanalyser å dokumentere og å beskrive kommunikasjon og interaksjon mellom hundefører, lesehund og barn. I forlengelsen av dette skal læringsutbytte ved bruk av lesehund i begynneropplæringen i lesing undersøkes nærmere. Høsten 2018, sammen med David Lansing Cameron, ble prosjektet utvidet (The Pedagogy Of Reading To Dogs) med et «single-case ABAB design». Formålet er nå å i større grad måle endringer i atferd og leseferdigheter, i tillegg til kvalitative beskrivelser og analyser av den hundeassisterte pedagogikken.

Farm- based adapted education for pupils in the secondary school.  Agderforskning/ NORCE (Norwegian Research Centre) ved Bente Berget har fått støtte fra Norges forskningsråd for å undersøke hvordan elever, tilbydere og lærere opplever gården som en alternativ læringsarena. Forskningsprosjektet vil også undersøke hvordan samarbeidet mellom lokale skoler og Inn på tunet-tjenester i Norge og i de andre nordiske landene kan utformes for å gi ungdom et alternativt læringsmiljø, med målsetting om å fullføre grunnskole og videregående opplæring. Prosjektet inkluderer blant annet en stipendiatstilling. Siv Merete Kjenes Arnesen er tatt opp på ph.d-programmet ved Fakultet for samfunnsvitenskap.  

Resultater fra mange av disse prosjektene er blant annet publisert gjennom bokprosjektet “Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske”, med Bente Berget Agderforskning/NORC og Elsebeth Krøger og Anne Brita Thorød ved Universitetet i Agder som redaktører.

Utvalgte publikasjoner

Arnesen, S. M.K., Støkken, A. M. (2015). Oppsummering av arbeidet i forprosjektet. «Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst for utsatt ungdom. Universitetet i Agder.

Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Berget, B., Braastad, B.O. (2018). Teoretisk grunnlag for dyreassisterte intervensjoner. I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red.). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Gundersen, ED, Johannessen B. (2018). What motivates arrangements of dog visits in nursing homes? Experiences by dog handlers and nurses. Complementary Therapies in Clinical Practice 31 (2018) 104e110.

Hassink, J., De Bruin, S., Berget, B., Elings, M. (2017). Exploring the Role of Farm Animals in Providing Care at Care Farms. Animals,7(6), 45; doi:10.3390/ani7060045.

Ihlebæk, C., Dalskau, L.H., Berget, B. (2016). Motivations, experiences and challenges of being a care farmer - results of a survey of Norwegian Care farmers. WORK, 53, pp. 113-121.

Jensen, A.R., Østby, C.M. (2018). Dyreassistert pedagogikk i barns leseopplæring. I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Johannessen, B. (2018). Hund som helsefremmende relasjon for mennesker med psykiske lidelser.(2018) I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Johannessen, B. (2018).Besøkshund til eldre på sykehjem. I  I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Kismul, L., Kogstad, R. (2018).Inn på tunet – innhold, brukergrupper og kvalitetssikring. I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Krøger, E., Slettebø, Å., Fossum. M. (2015). Agility Activities for Children in a Municipality in Norway. Journal of Community Health Nursing . ISSN 0737-0016. 32 (1), s 53 - 67 doi:10.1080/07370016.2015.992265.

Krøger, E. (2018). Barn, dyr og dyreassisterte intervensjoner. I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget

Støkken, A. M., Johannessen, B., Krøger, E., Thorød, A.B. (2015) Rapport fra Samdyr-prosjektet: Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst for rusavhengige i ettervern – et forprosjekt. Universitetet i  Agder.

Støkken, A. M. (2018) Samspill med dyr som innovasjon (2018). I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Thorød, A.B. (2018). Dyr, mennesker og sosial kapital. I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

  • Lisbeth Kismul, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Send studiet på mail