Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Antrozoologi er et fagfelt som retter søkelyset mot samhandling mellom dyr og mennesker.

Det er et moderne tverrvitenskapelig felt i framvekst som overlapper en rekke andre fagfelt, blant annet etologi, medisin, psykologi, veterinærmedisin og zoologi. 

Forskning om dyrs mulige helsebringende effekt og dyreassistert terapi på ulike områder er et voksende empirisk felt internasjonalt.

Bakgrunn

Forskningsgruppen “Samspill mellom dyr og mennesker - Antrozoologi” er en forsknings- og utviklingsgruppe forankret i forskningsfeltet Antrozoologi. Gruppen ble etablert i 2012 og er basert på et samarbeid mellom rådgiver for Inn på tunet-feltet ved landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Agder, Norwegian Research Centre (NORCE) og ansatte ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA.

Prosjekter og søknader

Samarbeidsforum SAMFO

Forskningsgruppen Samspill mellom dyr og mennesker – Antrozoologi har gjennom årene arrangert diverse seminarer og konferanser, initiert forskningsprosjekter og dessuten publisert den første boken på norsk innenfor dette tema.
I etterkant av dette ble det fra nyttår 2019 etablert et samarbeidsforum for antrozoologi og grønne velferdstjenester (Samfo) med representanter fra UiA og ulike private og offentlige institusjoner/virksomheter i Agder-regionen i samarbeid med (tidligere Fylkesmannen), nå Statsforvalteren i Agder.
Målsettingen med samarbeidsforumet er å videreutvikle forsknings- og utviklingsarbeid om dyreassisterte aktiviteter og grønne velferdstjenester og formidle forskningsrelevant kunnskap om disse fagfeltene til utdannings- og velferdssektorene. Et annet mål er å utvikle relevante emner/studietilbud i samarbeid med praksisfeltet.
Samfo er i første omgang etablert som et treårig prosjekt med Bente Berget som prosjektkoordinator i 20 % stilling.

Nye prosjekter

  • Bruk av naturbaserte intervensjoner og dyr for mennesker med mentale, fysiske- og sosiale utfordringer - et sammensatt konsept er et pilotprosjekt i samarbeid med den private bedriften Gooddog Camps Erngren med finansiering fra FORKOMMUNE, NFR. Det går ut på å utføre en litteraturstudie av et konsept som baserer seg på en kombinasjon av TAGteaching*, bruk av villmark og hund. *) TAGteaching: Læringsmetodikk hvor ønsket adferd umiddelbart markeres med en tag (respons). Målsettingen er å utvikle dette til et større prosjekt. Prosjektet pågår i perioden 2020-juni 2021, med Bente Berget, NORCE, som prosjektleder.   
  • Besøksvenn med hund til brukere av hjemmetjenesten. Ellen D. Gundersen og Berit Johannessen har gjennomført et aksjonsforskningsprosjekt sammen med Røde Kors og den kommunale hjemmetjenesten i Kristiansand kommune. Prosjektet hadde to fokus: Brukeres erfaringer med besøk av besøksvenn med hund og erfaringer knyttet til samarbeid mellom frivillige og det offentlige. Deltakerne bestod av ni besøksvenner med hund, syv hunder, en frivillighetskoordinator i Røde Kors, seks ansatte i en sone i hjemmetjenesten, deriblant soneleder og fagsykepleier, samt åtte brukere og to forskere. Resultatene fra prosjektet planlegges publisert i Tidsskrift for Omsorgsforskning i 2021.
  • Jegersbergprosjektet er basert på et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter, Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder (Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap. Betydningen av samspill med dyr er et sentralt aspekt ved prosjekt.

Tidligere prosjekter

Farm- based adapted education for pupils in the secondary school.  Agderforskning/ NORCE (Norwegian Research Centre) ved Bente Berget har fått støtte fra Norges forskningsråd for å undersøke hvordan elever, tilbydere og lærere opplever gården som en alternativ læringsarena. Forskningsprosjektet vil også undersøke hvordan samarbeidet mellom lokale skoler og Inn på tunet-tjenester i Norge og i de andre nordiske landene kan utformes for å gi ungdom et alternativt læringsmiljø, med målsetting om å fullføre grunnskole og videregående opplæring. Prosjektet inkluderer blant annet en stipendiatstilling. Siv Merete Kjenes Arnesen er tatt opp på ph.d-programmet ved Fakultet for samfunnsvitenskap.  

Prosjekt om lesehund. Våren 2017 startet Andreas Reier Jensen, ved Institutt for pedagogikk ved UiA, en datainnsamling om bruk av lesehund og dyreassistert pedagogikk ved to skoler og et bibliotek i Agder-distriktet. Målet er ved hjelp av videoanalyser å dokumentere og å beskrive kommunikasjon og interaksjon mellom hundefører, lesehund og barn. I forlengelsen av dette skal læringsutbytte ved bruk av lesehund i begynneropplæringen i lesing undersøkes nærmere. Høsten 2018, sammen med David Lansing Cameron, ble prosjektet utvidet (The Pedagogy Of Reading To Dogs) med et «single-case ABAB design». Formålet er nå å i større grad måle endringer i atferd og leseferdigheter, i tillegg til kvalitative beskrivelser og analyser av den hundeassisterte pedagogikken.

Bruk av gården i et integreringsperspektiv. Agderforskning ved Bente Berget, har hatt kvalifiseringsmidler fra Regionalt forskningsfond Agder for å undersøke hvordan Inn på tunet-tilbud kan bidra til integrering av flyktninger og innvandrere i Agderregionen. Et vesentlig tema var å undersøke hvorvidt intervensjoner med dyr er en vesentlig del av aktivitetene og hvordan brukerne opplever dette. Prosjektet ble gjennomført i 2017 og viste at gårdsaktivitetene var varierte og at deltakerne syntes tilbudet var en hjelp i språkopplæring og til å få innblikk i den norske kulturen. Dette var et samarbeid med IMDI.

Besøksvenn med hund på sykehjem. Ellen D. Gundersen og Berit Johannessen har gjennomført dybdeintervju med 10 frivillige fra Røde Kors som går på besøk med hund på sykehjem i Kristiansandsregionen, og fokusgrupper av ansatte på sykehjemmene som har erfaring med tiltaket. Data fra prosjektet er publisert i Journal of Complementary Therapies in Clinical Practice 2018. Dette prosjektet videreføres til hjemmeboende tilknyttet hjemmetjenesten hvor besøksvenner med hund vil gå på besøk til eldre sosialt isolerte. Forskere vil følge prosjektet og intervjue brukerne,besøksvennene og de ansatte om deres erfaringer.

Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst for utsatt ungdom
Et forprosjekt støttet av Norges forskningsråd/PraksisVel-programmet, ved Siv Merete Kjenes Arnesen og Anne Marie Støkken. Prosjektet, som ble gjennomført i 2014-15, hadde blant annet som formål å få økt forståelse for faktorer som kan ha betydning for ungdommers opplevelse av mestring og motivasjon ved tilbud om samvær med dyr, natur og praktiske arbeidsoppgaver i en Inn på tunet-kontekst og å få kunnskap om faktorer som kan ha betydning for å utvikle gode samarbeidsformer mellom Inn på tunet-gårder og aktuelle instanser i hjelpeapparatet.

Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst, for rusavhengige i ettervern. Et kvalifiseringsprosjekt med støtte fra Regionalt forskingsfond Agder. Prosjektet ble gjennomført høsten 2014, basert på et samarbeid mellom en Inn på tunet-gård, Bruker- og pårørende-organisasjonen A-larm og Antrozoologi-gruppa ved UiA. Prosjektets målsetting var å utvikle design for et forsknings- og utviklings prosjekt med sikte på å generere kunnskap om hva slags betydning samvær med dyr og natur har for mestring og etablering av et “nytt hverdagsliv” for rusavhengige etter behandling i institusjon (i ettervern) og hvordan dette best kan tilrettelegges.

I 2012 ble prosjektet «Aktiv med hund» gjennomført. Fokus i prosjektet var forebyggende helsearbeid tilrettelagt for lite fysisk aktive barn. I prosjektet samhandlet barn med hund i agility-aktivitet. Prosjektet ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom folkehelseetaten i Grimstad kommune, frivillig sektor v/Aust-Agder Kennelklubb og Universitet i Agder, der førstelektor Elsebeth Krøger fra UiA var prosjektleder. Tiltaket er videreført og administreres i dag av kommunens frisklivssentral.

Resultater fra mange av disse prosjektene er blant annet publisert gjennom bokprosjektet “Antrozoologi; Samspill mellom dyr og menneske”, med Bente Berget Agderforskning/NORC og Elsebeth Krøger og Anne Brita Thorød ved Universitetet i Agder som redaktører.

Utvalgte publikasjoner

Gundersen, E. D. & Johannesen, B. (2023): Exploring aspects of significance when arranging dog visits to home-dwelling patients: An action research approach. Nordic Journal of Nursing Research.  Vol. 43(2) 1–8. 

Jensen, A. R. & Willbergh, I. (2023): The Dog as an Unaware Pedagogical Agent in a School Reading Course. Anthrozoös. Vol. 35 (6) 

Arnesen, S.M.K., Jensen, A.R., Patil, G. & Berget, B. (2022). Gården som arena for tilpasset opplæring: Erfaringer med gård–skole-tilbud i et inkluderingsperspektiv. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol 16 (1).

Ellingsen-Dalskau, L.H., Berget, B., Tellnes, G., Ihlebæk, C. (2021). Understanding the relationship between subjective health complaints and satisfaction with life for people in prevocational training in Norway. Nordic Journal of Social Research.

Støkken, A.M. (2020). Livsmestring – samvær med dyr som mulighet. forebygging.no. 

Støkken, A.M. & Arnesen, S.M.K (2019). Innovation by care farming – implications for professional work and development. I Støkken, A.M. (red.). Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. Bergen: Fagbokforlaget.

Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Berget, B., Braastad, B.O. (2018). Teoretisk grunnlag for dyreassisterte intervensjoner. I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red.). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget. 

Jensen, A.R., Østby, C.M. (2018). Dyreassistert pedagogikk i barns leseopplæring. I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Gundersen, ED, Johannessen B. (2018). What motivates arrangements of dog visits in nursing homes? Experiences by dog handlers and nurses. Complementary Therapies in Clinical Practice 31 (2018) 104e110.

Johannessen, B. (2018). Hund som helsefremmende relasjon for mennesker med psykiske lidelser.(2018) I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Johannessen, B. (2018).Besøkshund til eldre på sykehjem. I  I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Kismul, L., Kogstad, R. (2018).Inn på tunet – innhold, brukergrupper og kvalitetssikring. I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Krøger, E. (2018). Barn, dyr og dyreassisterte intervensjoner. I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget

Thorød, A.B. (2018). Dyr, mennesker og sosial kapital. I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget. 

Støkken, A. M. (2018) Samspill med dyr som innovasjon (2018). I Berget, B., Krøger, E., Thorød, A. B. (red) (2018). Antrozoologi Samspill mellom dyr og menneske. Oslo: Universitetsforlaget.

Hassink, J., De Bruin, S., Berget, B., Elings, M. (2017). Exploring the Role of Farm Animals in Providing Care at Care Farms. Animals,7(6), 45; doi:10.3390/ani7060045.

Ihlebæk, C., Dalskau, L.H., Berget, B. (2016). Motivations, experiences and challenges of being a care farmer - results of a survey of Norwegian Care farmers. WORK, 53, pp. 113-121.

Støkken, A. M., Johannessen, B., Krøger, E., Thorød, A.B. (2015) Rapport fra Samdyr-prosjektet: Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst for rusavhengige i ettervern – et forprosjekt. Universitetet i  Agder.

Arnesen, S. M.K., Støkken, A. M. (2015). Oppsummering av arbeidet i forprosjektet. «Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst for utsatt ungdom. Universitetet i Agder. 

Krøger, E., Slettebø, Å., Fossum. M. (2015). Agility Activities for Children in a Municipality in Norway. Journal of Community Health Nursing . ISSN 0737-0016. 32 (1), s 53 - 67 doi:10.1080/07370016.2015.992265.

Medlemmer i gruppen