0
Hopp til hovedinnhold

Dialogiske praksiser refererer til profesjonell praksis som bygger på ideer om at mennesker formes av de dialoger, relasjoner og samspill vi inngår i. I psykisk helsearbeid innebærer dette at hjelp forstås som lokal aktivitet mellom individer i et fellesskap. Mangfold gis forrang over entydighet, etikk gis forrang over mekanismer og forståelse gis forrang over forklaringer.

Forskningsgruppen har som mål å dokumentere, forstå og videreutvikle praksis basert på slike perspektiver gjennom forskning på lokale prosjekter på Agder, i samarbeid med nasjonale og internasjonale nettverk.

Eksempler på forskningsfokus: 

  • Hjelp til familier i høykonflikt
  • Samarbeid på vei ut i arbeidslivet
  • Samspill mellom indre og ytre dialoger
  • Dialog, kropp og bevegelse
  • Dialogisk utdanning
  • Ungdom og livsproblemer
  • Samspillsøyeblikk

Forskningsgruppen inngår i «UNIK», et universitetsklinisk samarbeid som drives av UiA og Sørlandet sykehus sammen med kommuner på Agder, ROM – brukerstyrt senter på Agder og A-larm.

Utvalgte publikasjoner

Bertelsen, B., & Bøe, T. D. (2016). ‘He is Quirky; He is the World's Greatest Psychologist’: On the Community of Those Who Have Nothing in Common. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 37(3), 367-380.

Bøe, T. D. (2016). “They say yes; they don't say no”: Experiences of change in dialogical approaches to mental health-a qualitative exploration. (PhD), Universitetet i Agder, Kristiansand.

Forskningssamarbeid

Prosjekter

«No kids in the middle». En kvalitativ undersøkelse av et tilbud til familier som lever i høykonflikt etter samlivsbrudd. v/ Anne Margrethe Høigilt, UiA

«Barn ut av foreldrekonflikten» - samskaping av hjelpsomme tiltak for foreldre og barn som lever med høy konflikt etter samlivsbrudd. Et aksjonsforskningsprosjekt. ph.d., v/stipendiat Bård Bertelsen

On the border between inner and outer voices. Exploring the interplay between inner and outer dialogues in network therapy. A qualitative study. ph.d., v/Per Arne Lidbom, Sørlandet sykehus.

Hva kan vi lære av studenters læring? En kvalitativ studie basert på studenters beskrivelse av egen læring. Odd Kenneth Hillesund, RVTS og Tore Dag Bøe, UiA

Individual placement and support (IPS). Hva karakteriserer samarbeidsmøtene mellom pasient, behandler, NAV- veileder og Jobbspesialist i IPS?  Ph.d.-studie v/ Ellen Ånestad Moen.

En kvalitativ studie om et kommunalt lavterskeltilbud innen psykisk helse/rusrehabilitering og friluftsliv. Studie v/Live Skjeggedal Bentsen, UiA

Sosial ulikhet og psykiske helseplager hos unge jenter på Agder. ph.d. v/ stipendiat Janne Lund, UiA

Her og nå møter mellom barn/unge, deres foreldre og hjelpere. Samspillsøyeblikk sett i sammenheng med utvikling av psykisk helse, i en dialog og nettverksbasert tilnærming. Masterstudie v/Wenche Winterstø

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

  • Odd Kenneth Hillesund, spesialrådgiver, RVTS Sør
  • Heine Steinkopf, ph.d.-kandidat, fagleder, RVTS Sør
  • Kenneth Haugjord, rådgiver, Kristiansand kommune

Studenter i gruppen

Wenche Winterstø, masterstudent psykisk helsearbeid, UiA

Send studiet på mail