0
Hopp til hovedinnhold

Antrozoologi er et fagfelt som retter søkelyset mot samhandling mellom dyr og mennesker.

Det er et moderne tverrvitenskapelig felt i framvekst som overlapper en rekke andre fagfelt, blant annet etologi, medisin, psykologi, veterinærmedisin og zoologi. 

Forskning om dyrs mulige helsebringende effekt og dyreassistert terapi på ulike områder er et voksende empirisk felt internasjonalt.

Bakgrunn

“Antrozoologigruppa” er en forsknings- og utviklingsgruppe basert på et samarbeid mellom rådgiverne for Inn på tunet-feltet ved landbruksavdelingene hos fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder og ansatte fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA. Gruppa ble etablert høsten 2012 og har arrangert flere konferanser og gjennomført to forprosjekter. Våren 2015 ble et videreutdanningstilbud etablert.

Prosjekter og søknader

I 2012 ble prosjektet «Aktiv med hund» gjennomført. Fokus i prosjektet var forebyggende helsearbeid tilrettelagt for lite fysisk aktive barn. I prosjektet samhandlet barn med hund i agilityaktivitet. Prosjektet ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom folkehelseetaten i Grimstad kommune, frivillig sektor v/Aust-Agder Kennelklubb og Universitet i Agder, der 1.lektor Elsebeth Krøger fra Universitetet i Agder var prosjektleder. Tiltaket er videreført og administreres i dag av kommunens frisklivssentral.

Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst, for rusavhengige i ettervern.Et kvalifiseringsprosjekt med støtte fra Regionalt forskingsfond Agder.

Prosjektet ble gjennomført høsten 2014, basert på et samarbeid mellom en Inn på tunet-gård, Bruker- og pårørende-organisasjonen A-larm og Antrozoologi-gruppa ved UiA. Prosjektets målsetting var å utvikle design for et forsknings- og utviklings- prosjekt med sikte på å generere kunnskap om hva slags betydning samvær med dyr og natur har for mestring og etablering av et “nytt hverdagsliv” for rusavhengige etter behandling i institusjon (i ettervern) og hvordan dette best kan tilrettelegges.

Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst for utsatt ungdom
Et forprosjekt støttet av NFR/PraksisVel-programmet, ved Siv Merete Kjenes Arnesen og Anne Marie Støkken.

Prosjektet som ble gjennomført i 2014-15, har blant annet hatt som formål å få økt forståelse for faktorer som kan ha betydning for ungdommers opplevelse av mestring og motivasjon ved tilbud om samvær med dyr, natur og praktiske arbeidsoppgaver i en Inn på tunet-kontekst og å få kunnskap om faktorer som kan ha betydning for å utvikle gode samarbeidsformer mellom Inn på tunet-gårder og aktuelle instanser i hjelpeapparatet. Siktemålet var å utvikle design for et forsknings- og utviklingsprosjekt, primært knyttet til en stipendiatstilling, om betydningen av samvær med dyr og bruk av Inn på tunet-gårder som ledd i den nasjonale målsettingen om å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring.

Besøksvenn med hund på sykehjem. Ellen D. Gundersen og Berit Johannessen har gjennomført dybdeintervju med 10 frivillige fra Røde Kors som går på besøk med hund på sykehjem i Kristiansandsregionen, og fokusgrupper av ansatte på sykehjemmene som har erfaring med tiltaket. Data fra prosjektet er under bearbeidelse.

Prosjekt om lesehund. Våren 2017 starter Andreas Reier Jensen, ved Institutt for pedagogikk ved UiA, en datainnsamling om bruk av lesehund og dyreassistert pedagogikk ved to skoler og et bibliotek i Sør-Norge. Målet er ved hjelp av videoanalyser å dokumentere og å beskrive kommunikasjon og interaksjon mellom hundefører, lesehund og barn. I forlengelsen av dette skal læringsutbytte ved bruk av lesehund i begynneropplæringen i lesing undersøkes nærmere.

Bokprosjekt

Det arbeides nå med et bokprosjekt, den første boken på norsk, med temaer fra antrozoolig-feltet og der det vil være eksempler på bruk av dyreassisterte intervensjoner på forskjellige velferdsområder. Boken vil komme på Universitetsforlaget høsten 2017. Bente Berget, Elsebeth Krøger og Anne Brita Thorød ved UiA er redaktører.  

Utvalgte publikasjoner

  • Rapport fra Samdyr-prosjektet: “SAMARBEID OM DYREASSISTERTE AKTIVITETER I EN INN PÅ TUNET-KONTEKST FOR RUSAVHENGIGE I ETTERVERN - ET FORPROSJEKT” ved Anne Marie Støkken, Berit Johannessen, Elsebeth Krøger og Anne Brita Thorød, UiA, 2015. 
  • Oppsummering av arbeidet i forprosjektet. «Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst for utsatt ungdom ved Siv Merete Kjenes Arnesen og Anne Marie Støkken, 2015.
  • Krøger Elsebeth, Slettebø Åshild, Fossum Mariann (2015). Agility Activities for Children in a Municipality in Norway. Journal of Community Health Nursing . ISSN 0737-0016. 32 (1), s 53 - 67 doi:10.1080/07370016.2015.992265.

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

  • Lisbeth Kismul, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Leder for gruppen

Anne Marie Støkken

38141637

(Remove SPAMFILTER from the address)

Send studiet på mail