0
Hopp til hovedinnhold
  • Offentlig rett
  • Privat rett
  • Internasjonal rett
  • EU/EØS-rett

Lunsjseminar

2019

29. august 2019: Førsteamanuensis Solveig Hodne Riska (UiS), "Barns rett til fysioterapi i skjæringspunktet mellom kommunalt selvstyre og menneskerettigheter"

14. august 2019: Førstelektor Lars August Hafting Kvestad (HVL), "Eit døme på praktisk bruk av rettshistoria; kart- og klarlegging av uklare eigedomsgrenser og avklaring av eigarforholda til eigedommar med daude heimelshavarar."

12. juni 2019: Professor Tor-Inge Harbo (UiA), "Forholdsmessighetsbegrensing i grunnloven "

4. mars 2019: Professor Finn Arnesen (UiO), «ILO-konvensjonene og EØS-retten»

11. mars 2019: Advokat Knut Bergo (UiO), «ESG og den tredje industrielle revolusjonen»

2018

20. april 2018: Konferanse: "Nasjonalstatens rolle i det nye Europa"

15. august 2018: Professor Jørn Øyrehagen Sunde (UiB), «Landslova av 1274 som eit europeisk storverk»

22. november 2018: Marianne Bahus (UiA), Camilla Herloff (UiA), «Profesjonsutøvere i skolen som rettsanvendere»

2017

26. januar 2017: Høyesterettsdommer Steinar Tjomsland: Dommer i erstatningsrett

17. februar 2017: Siri Puntervold Nielsen: Presenterer sitt doktorgradsprosjekt

17. mars 2017: Møte med forskningsadministrativ avdeling UiA, ved Simone, Kari og Elise

21. mars 2017: Advokat Knut Bergo: Nye finansmarkedsregulering

4. april 2017: Sunniva Bragdø-Ellenes: Om domstolsutvalgets rapport

15. nov. 2017: Tor-Inge Harbo: Grunnlovens skranker for anvendelse av norsk forsvarsmakt - særlig § 26 første ledd

13. des. 2017: Er menneskerettighetene udemokratiske: presentasjon og diskusjon med utgangspunkt i menneskerettighetsdebatten i Dagens næringsliv sommeren 2017. 

Fagområde

Send studiet på mail