Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Computer vision to expand monitoring and accelerate assessment of coastal fish (CoastVision)

Om prosjektet

Undervannskameraer blir økende grad brukt for å studere og overvåke fiskebestander i kystområder. Dette gir unik innsikt i artsmangfold og endringer i økosystemene, men er foreløpig avhengig av at erfarne marinbiologer identifiserer, måler og teller fisk manuelt, bilde for bilde.

I prosjektet CoastVision vil vi anvende maskinlæring for å automatisere denne jobben. Et slik maskinsyn vil bli trent til å identifisere fisk ved hjelp av sine naturlige «strekkoder», mønstre på huden eller kroppsfasong som er særegne for en art, kjønn og til og med individuelle fisk. Individuell identifisering er det mest innovative aspektet ved CoastVision og vil åpne nye muligheter for å følge individers atferd, vekst og overlevelse i deres naturlige habitat uten bruk av fysiske merker. CoastVision setter søkelys på kysttorsk, laks og leppefisk, som er økologisk og kommersielt viktige arter med komplekse men tydelige fargemønstre.

Maskinsynet som utvikles vil anvendes på automatisk analyse av videostrømmer fra kystobservatorier og andre studier som bruker undervannskameraer. Slik automatisk overvåkning vil brukes til få en bedre forståelse av faktorene som påvirker bestandsdynamikken hos viktige kystarter. Videre vil maskinsynet brukes til å oppdage nye arter, som enten er klimaflyktninger fra sørligere strøk, eller innføres som en følge av menneskelig aktivitet. Klimaendringer og andre miljøutfordringer kan også medføre endret adferd hos fisk, adferd som vil kunne bli oppdaget raskere og mer presist med verktøyene som skal utvikles i CoastVision.

Prosjektet har som mål at kamerabasert overvåking blir brukt i enda større grad enn i dag, og integrert med maskinsyn vil dette revolusjonere vår evne til å observere, forstå og respondere på endringer i kystøkosystemene.

CoastVision samarbeider med forskningsprosjektene ShareVision og ARVEN.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

9. Industri, innovasjon og infrastruktur
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
14. Livet i havet

Finansiering

Tildelt: kr 18.400.000
Midlene er mottatt fra:
Norges forskningsråd
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Prosjektperiode 2020 - 2025

Partnere i prosjektet

Havforskningsinstituttet (leder)

University of Trento

Virginia Tech

Swedish University of Agricultural Sciences

University of California Santa Cruz

University of Plymouth