Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Undervisningspraksis og ulike læringsaktiviteter i «Mat og helse»-faget i skolen

Cecilie Beinert fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «"An unexploited potential”. LifeLab Food and Health: Assessment and Development of Teaching and Learning Practices in the Norwegian School Subject Food and Health» onsdag 28. april 2021.

Resultater fra avhandlingen indikerer at det er et misforhold mellom målene i læreplanen og den praktiske utøvelsen i faget.

Cecilie Beinert

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

  

Cecilie Beinert fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «"An unexploited potential”. LifeLab Food and Health: Assessment and Development of Teaching and Learning Practices in the Norwegian School Subject Food and Health» onsdag 28. april 2021.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Slik oppsummerer Cecilie Beinert selv avhandlingen:

Undervisningspraksis og ulike læringsaktiviteter i «Mat og helse»-faget i skolen

Det overordnede målet med avhandlingen var todelt:

  • Først å kartlegge undervisningspraksis i mat og helse
  • Deretter å utvikle og teste ulike læringsaktiviteter med mål om å styrke ernæringsundervisningen i mat og helse.

Resultater fra avhandlingen indikerer at det er et misforhold mellom målene i læreplanen og den praktiske utøvelsen i faget.

Med liten tid til elevaktivt arbeid knyttet til de mer teoretiske temaene i faget, kan det bli en utfordring å oppfylle de ambisiøse læremålene i faget, og behovet for videreutvikling av faget blir argumentert for.

Fire artikler ligger til grunn for avhandlingen

  1. Spesifikt viser funnene fra artikkel I at det er varierende bruk av ulike læringsaktiviteter i mat- og helseundervisningen og at mesteparten av tiden brukes på praktisk matlaging.
  2. Artikkel II viser at andelen mat- og helselærere med studiepoeng i faget et lavt. Videre kommer det frem at lærere med studiepoeng i mat og helse er mer tilfredse med å undervise og føler i større grad å mestre undervisningen sin.
  3. Artikkel III viser at det er et misforhold mellom læreplan og praktisk utøvelse av faget og lærere utrykker at mangel på tid er en utfordring i faget. I undervisningssammenheng uttrykker elver og lærere viktigheten av elevaktiv undervisning som er gøy å holde på med.
  4. Disse innspillene ble brukt til å utvikle ulike læringsaktiviteter som ble prøvd ut i både sjette og niende trinn. Læringsaktivitetene aktiviserte elevene i ulik grad og tilbakemeldingen fra lærere og elever var positive. Disse funnene presenteres i artikkel IV og argumenteres som en mulig tilnærming til teorien i faget.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av professor Stephen Seiler ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 09:45

Disputas kl 12:30 

 

Oppgitt emne for prøveforelesning"Hvordan påvirker elevaktive læringsformer elevenes læring – hva viser empiriske studier, og hvordan kan dette få betydning for lærerens undervisningspraksis i Mat og helse?"

Tittel på avhandling: «"An unexploited potential”. LifeLab Food and Health: Assessment and Development of Teaching and Learning Practices in the Norwegian School Subject Food and Health»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2737880

 

KandidatenCecilie Beinert (1989, Drøbak) Bachelor i ernæring fra Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo (2011) og mastergrad i folkehelsevitenskap UiA (2013). Arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Christel Larsson, Göteborgs universitet, Sverige

Annenopponent: Professor Hege Wergedahl, Høgskulen på Vestlandet

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Erik Aasland, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder.

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Frøydis Nordgård Vik, UiA (hovedveileder), professor Nina Cecilie Øverby, UiA og førsteamanuensis Gun Katarina Åbacka, UiA (medveiledere)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:35 og disputasen tidligst 12:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Stephen Seiler på e-post stephen.seiler@uia.no