0
Hopp til hovedinnhold

Ulike aktørers rolle for regional næringsutvikling

Nina Kyllingstad disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “The role of firm-level actors and system-level actors in processes of new regional industrial path development” fredag 17. april 2020. (Foto: Privat)

Ved å skille disse aktørene får vi bedre oversikt over betydningen de ulike aktørene har i ulike stadier av prosessene, noe som i større grad vil hjelpe oss med å identifisere riktige policydrevne initiativ.

Nina Kyllingstad

Ph.d.-kandidat og forsker III

Nina Kyllingstad disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “The role of firm-level actors and system-level actors in processes of new regional industrial path development” fredag 17. april 2020. Disputasen er digital. For publikumstilgang - se under.

I avhandlingen ser Nina Kyllingstad på regional omstilling i lys av dagens fokus på bærekraft, globalisering og digitalisering. I definisjonen av omstilling ligger både utvikling av nye næringer og utvikling og fornyelse av eksisterende.

Et viktig element i regional omstilling er regionale innovasjonssystemer. For å få til omstillingen må også innovasjonssystemene forandre seg. Når disse systemene endres, blir industrien påvirket. Hvordan aktørene i organisasjoner og systemer bidrar i omstillingen, og hvordan den regionale konteksten de arbeider i påvirker arbeidet, er viktige elementer i avhandlingen.

Nina Kyllingstad har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA.

Slik oppsummerer Nina Kyllingstad selv avhandlingen:

Ulike aktørers rolle for regional næringsutvikling

Kyllingstads doktorgradsavhandling er artikkelbasert, og består av 4 artikler og en innledende ‘kappe’.

Kappen innledes med en gjennomgang av sentrale teoretiske begreper og avhandlingens analytiske rammeverk. Dernest diskuteres det hvordan kritisk realisme, som vitenskapsfilosofisk retning, har påvirket Kyllingstads doktorgradsarbeid.

Avslutningsvis presenteres funnene fra både de individuelle artiklene og avhandlingen i sin helhet.

Regional omstrukturering

Verden i dag er preget av økt globalisering, digitalisering og fokus på bærekraft. Kyllingstads avhandling tar utgangspunkt i at regional omstrukturering er viktig for å håndtere disse utfordringene.

Begrepet «omstrukturering» innbefatter både fornyelse i allerede eksisterende industrier og utviklingen av helt nye industrier. Samlet sett ser avhandlingen nærmere på regional utvikling fra ulike vinkler.

RIS-systemer

Et sentralt begrep i avhandlingen er regionale innovasjonssystemer (RIS). Et regionalt innovasjonssystem består av ulike aktører og deres nettverk. Disse aktørene er også en del av et institusjonelt rammeverk. En vellykket regional omstrukturering fordrer at det regionale innovasjonssystemet endres, noe som igjen vil påvirke hvordan industrier fornyes og skapes.

Avhandlingen ser nærmere på hvordan ulike aktører (organisasjons- og systemaktører) bidrar til denne endringen. Slik endring kan eksempelvis skje gjennom opparbeidelse av tverrsektoriell innovasjonskapasitet, eller gjennom ulike entreprenørielle oppdagelsesprosesser.

Regional kontekst

Et viktig funn er at regional kontekst påvirker de aktørdrevne prosessene nevnt ovenfor. Av den grunn er det viktig å forstå konteksten, herunder de regionale innovasjonssystemene (RIS), når en region skal stimulere til økt regional utvikling.

Avhandlingen finner det også nyttig å skille mellom organisasjonsaktører og systemaktører, spesielt i de entreprenørielle oppdagelsesprosessene, ettersom disse spiller ulike roller og komplementerer hverandre.

Ved å skille disse aktørene får vi bedre oversikt over betydningen de ulike aktørene har i ulike stadier av prosessene, noe som i større grad vil hjelpe oss med å identifisere riktige policydrevne initiativ.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Nina Kyllingstad (1989, Kristiansand) Bachelor i statsvitenskap ved UiA (utveksling siste året i Mainz, Tyskland), Master i Innovasjon og kunnskapsutvikling ved UiA, arbeider nå som Forsker III hos NORCE, samfunnsavdelingen.

Prøveforelesning og disputas finner sted i nettkonferanseprogrammet Zoom. (Se under)

Disputasen blir ledet av dekan Kristin Wallevik, Handelshøyskolen ved UiA

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 11:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Regional innovation systems research, entrepreneurship research and research on entrepreneurial ecosystems are critical research streams aiming at explaining how individuals, companies and regions compete and grow in our current globalized knowledge economy. Their centrality indicate that innovation and entrepreneurship increasingly have become new and important sources of sustained competitive advantages. Can these three research streams be integrated to better understand innovation dynamics at the regional level, or are there specificities that rightfully separate these research fields, making common ground less fruitful? If so, what are these specificities?»

Tittel på avhandling: “The role of firm-level actors and system-level actors in processes of new regional industrial path development”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Jiri Blazek, Department of Social Geography and Regional Development, Charles University, Praha, Tsjekkia

Annenopponent: Professor Heidi Wiig, Institutt for strategi og entreprenørskap, BI

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Stina Torjesen, Institutt for økonomi, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Arne Isaksen, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA (hovedveileder) og professor Michaela Trippl, Institut für Geographie und Regionalforschung, Universität Wien (professor II ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA) - (medveileder).

 

Slik gjør du som publikum:

Vi ber publikum om å ankomme digitalt til prøveforelesningen tidligst 10:05 og disputasen tidligst kl 11:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio: Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Spørsmål kan sendes til disputasleder Kristin.wallevik@uia.no.

Avhandlingen er tilgjengelig her: https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2655385

Lenke til disputasen, som formidles i konferanseprogrammet Zoom: https://uiano.zoom.us/j/626283913

Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.