Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sykepleiekompetanse i kommunale akutt-mottak. Profesjonelt ansvar, miljø og lederskap

Torunn Kitty Vatnøy fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Nursing Competence in Norwegian Municipal in-patient Acute Care. Professional Accountability, Environment, and Leadership» mandag 28. november 2022. (Foto: Privat)

Doktorgradsprosjektet viser kompleksiteten i sykepleietjenesten i KAD (kommunal akutt døgnplass). Den synliggjør implikasjonen for sykepleiekompetansen og løfter frem områdene som representerer et forbedringspotensial i en del av enhetene.

Torunn Kitty Vatnøy

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

 

Torunn Kitty Vatnøy fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Nursing Competence in Norwegian Municipal in-patient Acute Care. Professional Accountability, Environment, and Leadership» mandag 28. november 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

 

Slik oppsummerer Torunn Kitty Vatnøy selv avhandlingen:

Sykepleiekompetanse i kommunale akutt-mottak. Profesjonelt ansvar, miljø og lederskap

Endringer ved innføring av Samhandlingsreformen har medført økt kompleksitet og behov for høyt kvalifisert personell i primærhelsetjenesten.

Et viktig initiativ i reformen var at det for alle landets kommuner skulle etableres tilbud om kommunal akutt døgnplass (KAD) til pasienter med behov for døgnkontinuerlig omsorg og observasjon.

Ulik organisering av akuttplassene

Av de som henvises til KAD tjenesten, utgjør eldre og sårbare pasienter den største pasientgruppen.

Tilbud om KAD kan ha mange fordeler for pasientene og for samfunnet generelt, forutsatt tjenestetilbudets kvalitet.

Tjenestene er imidlertid blitt etablert og organisert på ulike måter i kommunene og det stilles spørsmål ved kvaliteten.

Nødvendigheten av høy kompetanse hos sykepleiere som skal ivareta sårbare eldre mennesker er bredt anerkjent. Likevel er krav til sykepleiekompetanse i KAD tjenesten sparsomt definert fra helsemyndighetens side, og det var generelt lite kunnskap om sykepleiekompetansen i denne tjenesten.

Det overordnede målet med doktorgradsarbeidet var derfor å utforske og beskrive aspekter knyttet til sykepleiekompetanse i de kommunale akutt-døgnplassene.

Tre delstudier

Prosjektet besto av tre delstudier, presentert i de tre artiklene som inngår i avhandlingen.

I den første delstudien ble kritiske aspekter ved sykepleiekompetansen i KAD utforsket gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Studien avdekket at det ved KAD var behov for avansert sykepleiekompetanse, profesjonell og støttende omgivelser og støttende ledelse (artikkel 1).

For delstudiene 2 og 3 ble en spørreundersøkelse, delvis basert på funn fra den første studien, utarbeidet og sendt til førstelinjeledere ved alle landets KAD. Hensikten med spørreundersøkelsen var både å skaffe oversikt over sykepleiekompetansen i landets KAD (artikkel 2), og å utforske førstelinjeleders lederstil og hvilken innvirkning den har på sykepleiekompetanse i enhetene (artikkel 3).

Studie 2, som inkluderte 207 KAD (91,6% av KAD i Norge), avslørte generell lav andel sykepleiere med avansert kompetanse i tjenesten.

Videre viste studien stor variasjon i sykepleiekompetansen. Blant annet ble det avdekket at KAD i langtidsenheter i sykehjem hadde lavere andel sykepleiere i enheten, sammenlignet med KAD i korttidsenheter.

I tillegg avdekket studien at KAD i Nord-, og Midt-Norge hadde lavere andel sykepleiere sammenlignet med KAD i Sør-, Øst -, og Vest-Norge.

Studie 3 viste at førstelinjeledernes lederstil var både relasjonell og oppgaveorientert, men med en høyre grad av relasjonell lederstil.

Det var positiv sammenheng mellom relasjonell lederstil og teamkultur, mens det var ingen sammenheng mellom lederstil og kompetanseplanlegging i KAD.

Studien viste ellers at det å ha fagutviklingssykepleier ansatt, var viktig for kompetanseplanlegging i enhetene.

Funn

Doktorgradsprosjektet viser kompleksiteten i sykepleietjenesten i KAD. Den synliggjør implikasjonen for sykepleiekompetansen og løfter frem områdene som representerer et forbedringspotensial i en del av enhetene.

Tilstrekkelig antall profesjonelle sykepleiere og avansert sykepleiekompetanse i staben, profesjonell og støttende omgivelser og støttende ledelse, synes å være viktig for kompetansen i tjenestene.

Relasjonell ledelse som støtter opp under en teamorientert organisasjonskultur og det å ha fagutviklingssykepleier ansatt for å understøtte førstelinjeledere i planlegging og utvikling av sykepleiekompetanse, ser også ut til å ha betydning.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium C2 040, Campus Grimstad og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning mandag 28. november kl 10:15

Disputas mandag 28. november kl 12:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Kvalitet i kommunale helse- og omsorgstjenesten: Dilemmaer og paradokser i balansering av forventninger og muligheter»

Tittel på avhandling: «Nursing Competence in Norwegian Municipal in-patient Acute Care. Professional Accountability, Environment, and Leadership»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

KandidatenTorunn Kitty Vatnøy (1962, Gulen) Utdannet sykepleier Haukeland sykepleierhøgskole, Bergen (1988) og intensivsykepleier ved Høgskolen i Agder (1997). Mastergrad i Helse- og sosialinformatikk fra Høgskolen i Agder og Universitetet i Aalborg, Danmark (2005). Hun arbeidet flere år som sykepleier, intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier ved sykestua i Alta og Sørlandet sykehus, og erfaringer fra det arbeidet var en viktig inspirasjonskilde for tema for hennes doktorgradsarbeid. Doktorgradsprosjektet er knyttet opp mot Senter for omsorgsforskning, Sør. Fra 2010 arbeider hun som førstelektor ved Institutt for helse og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Aud Uhlen Obstfelder, Senter for Omsorgsforskning, Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik

Annenopponent: Seniorforsker / førsteamanuensis Palle Bager, Institut for Klinisk Medicin – Lever, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitet, Danmark

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Kristin Haraldstad, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor emerita Bjørg Dale, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder (hovedveileder). Professor Tor-Ivar Karlsen, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder og førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner, Senter for omsorgsforskning, Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik (medveiledere)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5Ypcu6sqTkoE91d31EqDsFoMvhSLR7L9MS9

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Eli Andås på e-post eli.andas@uia.no Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.