Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sunn livsstil for de sykeste under kreftbehandling

Karianne Vassbakk Brovold disputerer for doktorgraden 7. april med avhandlingen “Individualized Comprehensive Lifestyle Interventions in Cancer Patients Undergoing Curative or Palliative Chemotherapy:Feasible?» (Foto: Annie Hagen Okalla/UiA)

Dette viser at det ikke nødvendigvis er behov for å skåne de sykeste kreftpasientene fra å delta i individualiserte livsstilsstudier, og at det heller bør være opp til hver enkelt pasient hvorvidt de ønsker å delta eller ikke.

Karianne Vassbakk Brovold

Ph.d.-kandidat

Hvordan reagerer kreftpasienter som er i gang med livsforlengende behandling på tilbud om hjelp til å få en sunnere livsstil med endringer i kosthold og aktivitet? Karianne Vassbakk Brovold har undersøkt det i sin ph.d.-avhandling.

Karianne Vassbakk Brovold disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Individualized Comprehensive Lifestyle Interventions in Cancer Patients Undergoing Curative or Palliative Chemotherapy:Feasible?» den 7. april 2017.

Hun har gjennomført doktorgradsutdanningen på Fakultet for helse- og idrettsvitenskaps ph.d.-program. Forskningsarbeidet er gjennomført ved Senter for kreftbehandling, Sørlandet Sykehus HF, med finansiering via Oddrun Mjålands stiftelse for Kreftforskning.

Les intervju om avhandlingen: De sykeste fikk mest igjen av å delta i livsstilsstudie

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Livsstilsendring blant kreftpasienter

Kreft er en ledende dødsårsak på verdensbasis, og antall krefttilfeller er stadig økende.

Selve sykdommen og dens behandling er forbundet med en rekke bivirkninger, blant annet redusert funksjonell status, komorbiditet og redusert livskvalitet.

Videre beskrives tiden under kreftbehandling som en periode med usikkerhet, tapt kontrollfølelse og sårbarhet.

Ønsker mer aktiv rolle

Under og etter kreftbehandling er det derfor mange pasienter som ofte ønsker å innta en mer aktiv rolle, for per i dag domineres kreftbehandling av regimer utenfor pasientenes kontrollsfære.

Samtidig viser et økende kunnskapsgrunnlag en sannsynlig sammenheng mellom en sunn livsstil (sunt kosthold, fysisk aktivitet, mestringsstrategier og røykekutt), eventuelle kreftrelaterte bivirkninger og muligens overlevelse.

Til tross for pasienters ønske om en mer aktiv rolle underveis i behandlingen og et kunnskapsgrunnlag som peker på en rekke potensielle gevinster av en sunn livsstil for pasienter etter en kreftdiagnose, er det foreløpig uvisst hvorvidt de anbefalte retningslinjene for en sunn livsstil er gjennomførbare for kreftpasienter under aktiv behandling med cellegift.

Effekten og gjennomførbarheten av disse retningslinjene er lite undersøkt for pasienter under aktiv kreftbehandling; særlig blant pasienter med et palliativt (lindrende og livsforlengende) behandlingsformål.

En årsak til dette, kan være at de sykeste pasientene med kortest forventet levetid tidligere har blitt «skånet» fra potensielle byrder ved å delta i livsstilsstudier.

Livsstilsendring samtidig med cellegift-behandling

«I CAN»-studien er et 12-måneders livsstilsprosjekt som ble tilbudt samtlige nye pasienter med kreft som skulle starte behandling med cellegift ved Senter for kreftbehandling i Kristiansand i perioden fra januar 2013 til mai 2014. Målet var å undersøke gjennomførbarheten av en individualisert livsstilsstudie med fokus på endringer i kosthold, fysisk aktivitet, mentalt stress og sigarettrøyking for pasienter med kreft under aktiv cellegiftsbehandling med palliativt, eller kurerende (kurativ) formål.

Som et ledd i dette, ble også pasientenes erfaringer ved å delta i studien under aktiv kreftbehandling undersøkt.

Totalt 100 pasienter ble inkludert i studien, der samtlige fikk tilbud om månedlig registrering og individualisert veiledning på egen livsstilsatferd. Det var helt opp til hver enkelt pasient hvorvidt de ønsket å følge de ulike anbefalingene, og i hvilken grad.

Bedring for de i livsforlengende behandling

Vi fant at pasientene var i stand til å forbedre sine kostholdsvaner i løpet av «I CAN»-studien, samtidig som de klarte å opprettholde sitt fysiske aktivitetsnivå mens de var under aktiv kreftbehandling.

Det er spesielt interessant at pasientene under behandling med palliativt formål både evnet å delta og følge livsstilsanbefalingene på lik linje med pasientene under kurativt behandlingsformål.

Det er imidlertid viktig å påpeke at resultatene våre er begrenset til de yngste og sunneste pasientene, og på pasientenes selvrapporterte livsstilsatferd.

I tillegg uttrykte pasientene under palliativ behandling at deltakelse førte til økt mestringsfølelse, selvtillit og håp for fremtiden, til tross for vissheten om at en sunn livsstil muligens ikke ville gjøre at de kom til å leve lenger.

Dette var motstridende til hva vi fant blant de kurative pasientene, som fortalte at det opplevdes som en tilleggsbyrde å delta i «I CAN» under aktiv kreftbehandling.

Mer individuell behandling

Dette viser at det ikke nødvendigvis er behov for å skåne de sykeste kreftpasientene fra å delta i individualiserte livsstilsstudier, og at det heller bør være opp til hver enkelt pasient hvorvidt de ønsker å delta eller ikke.

Det er imidlertid behov for retningslinjer som ivaretar en svært heterogen pasientgruppe i større grad enn dagens generelle anbefalinger, samt bedre målemetoder som registrerer pasientenes atferd mer nøyaktig enn selvrapportering.

Resultatene og implikasjoner av disse funnene vil bli diskutert under Vassbakk Brovolds disputas på Universitetet i Agder 7. april 2017.

Disputasfakta:

Kandidaten: Karianne Vassbakk Brovold (1987) har vært stipendiat ved Senter for kreftbehandling, Sørlandet Sykehus HF, og har fått finansiering via Oddrun Mjålands stiftelse for Kreftforskning. Hun har vært tilknyttet UiA og har gjennomført doktorgradsutdanningen på Fakultet for helse- og idrettsvitenskaps ph.d.-program.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Knut Hamsuns auditorium – B1-007 - Campus Kristiansand

Dekan Anders J. W. Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Fredag 7. april 2017 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Applying theoretical knowledge and empirical evidence of lifestyle modifications on the development, prevention and outcomes of cancer”

Tid for disputas:Fredag 7. april 2017 kl 12:30

Tittel på avhandling: “Individualized Comprehensive Lifestyle Interventions in Cancer Patients Undergoing Curative or Palliative Chemotherapy:Feasible?»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Overlege ph.d. klinisk onkolog Jan Oldenburg, se også UiO /Akershus Universitetssykehus

Annenopponent: Professor Pernilla Åsenlöf, Uppsala Universitet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Nicolay Gausel, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var MD, ph.d. Christian Kersten, Senter for kreftbehandling, Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand, professor Sveinung Berntsen Stølevik, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder og førsteamanuensis Liv Fegran, Fakultet for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder.