Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Rehabiliteres til mindre helsetjenester

Tore Bersvendsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Effects of home-based reablement: A micro-econometric approach” 26. juni 2020.

Funnene tyder på at denne tjenesten (hverdagsrehabilitering - red. anm.) reduserer de samlede helsekostnadene. Det er størst nedgang i forbruk av tjenester i spesialisthelsetjenesten, mens hverdagsrehabilitering utføres i primærhelsetjenesten. Hovedgevinsten sees altså hos en annen aktør enn hvor intervensjonen er utført.

Tore Bersvendsen

Ph.d.-kandidat og forskningsrådgiver

Disputasen foregår digitalt på internett fordi UiA er stengt på grunn av Corona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

For å ivareta smittevernshensyn og maks kapasitet i Bystyresalen ønsker vi en påmelding for hvem som kan komme fysisk, den lenken er her: https://uia.pameldingssystem.no/disputas-bystyresalen-tore-bersvendsen.

I tillegg vil disputasen bli streamet her for dem som ikke kan møte opp fysisk: https://kristiansand.kommunetv.no/

Tore Bersvendsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen Effects of home-based reablement: A micro-econometric approach” 26. juni 2020

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA.

Tore Bersvendsens doktorgradsarbeid er en Offentlig ph.d., som er et samarbeid mellom akademia og offentlig virksomhet - og er Kristiansand kommunes første ph.d.-samarbeid av denne typen.

Slik oppsummerer Tore Bersvendsen selv avhandlingen:

Rehabiliteres til mindre helsetjenester

Dagens helsetjenester er ikke nødvendigvis egnet som fremtidens løsninger, og i løpet av de siste årene har en rekke nye intervensjoner vokst frem.

Hverdagsrehabilitering

Et eksempel som de fleste kommuner har innført er hverdagsrehabilitering, som sikter på å øke eller gjenopprette pasientens funksjonsnivå ved opptrening i hjemlige omgivelser. Pasienten vil da bli mer selvstendig og trenger forhåpentligvis mindre helsetjenester.

Gjennom fire delstudier undersøker avhandlingen hverdagsrehabilitering fra ulike perspektiver.

Tidligere studier

I første del presenteres en systematisk litteraturstudie, der det kommer frem at funn fra nåværende empiriske vurderinger av hverdagsrehabilitering ikke er ensartet.

Flere studier rapporter om signifikant positiv effekt, mens andre ikke kan rapportere tilsvarende.

Det er ikke tegn på at tiltaket har noen negativ effekt.

Det viser seg også at alle de undersøkte studiene manglet viktig informasjon om datainnsamling og anvendelse av statistisk metode.

Første delstudium konkluderer med at multidisiplinære forskningsteam kan være nyttig i fremtidig forskning på hverdagsrehabilitering.

Nøkkelpersoner

Mange norske kommuner bruker et forvaltningskontor til tjenestetildelingen.

Andre delstudium studerer effekten av endret sykefravær for nøkkelpersoner ved et slikt forvaltningskontor.

Det viste seg at med økt sykefravær økte også antall vedtatte hjemmesykepleietimer.

Samtidig viste studien at innføring av hverdagsrehabilitering ga reduksjon i antall timer hjemmesykepleie på hjemmetjenestesoner.

Studien har et anvendt metodeperspektiv, og viser hvordan detaljert kunnskap om organisatoriske forhold er essensiell i valg av metode. 

Datatilgang

Nøkkelen til god empirisk forskning er god tilgang til data. Nyere metoder i kvantitativ forskning krever tilgang til store datasett.

Tredje delstudium beskriver hvordan et unikt datasett er laget ved slå sammen data fra flere nasjonale helseregistre.

Etiske dilemmaer og alternativkostnader er diskutert.

Samtidig viser kapittelet hvordan man kan anvende moderne imputeringsteknikker for å kompensere for manglende data.

Reduserte helsekostnader – individuelle variasjoner

Delstudium fire, avhandlingens lengste, tar i bruk datasettet presentert i foregående delstudium for å estimere helsekostnadseffekten av hverdagsrehabilitering.

Funnene tyder på at denne tjenesten reduserer de samlede helsekostnadene. Det er størst nedgang i forbruk av tjenester i spesialisthelsetjenesten, mens hverdagsrehabilitering utføres i primærhelsetjenesten.

Hovedgevinsten sees altså hos en annen aktør enn hvor intervensjonen er utført.

Samtidig viser funnene at kun kvinner har en effekt av hverdagsrehabilitering, og at det er store individuelle variasjoner på den estimerte effekten.

Nærmere undersøkelser på hva som forårsaker disse forskjellene vil være en oppgave for fremtidig forskning.

Disputasfakta:

Kandidaten: Navn: Tore Bersvendsen (1984), Lenvik kommune. Bachelorgrad i offentlig administrasjon, UiA (2006), Mastergrad i offentlig administrasjon, UiA med masteroppgaven «On the analytical complexity of the likelihood for a simple DSGE model» (2008), Årsstudium i kristendom og religion, Ansgar høyskole (2009).

Bersvendsen arbeidet som trainee ved Trainee Sør (3x6 måneder) hos Sørlandet sykehus, Kristiansand kommune og Haydom Lutheran Hospital, Tanzania(2009 – 2011). Arbeider i Kristiansand kommune( 2011 – dd), først som rådgiver, nå som forskningsrådgiver.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Bystyresalen i Kristiansand Rådhus og digitalt streamet på internett (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Kristin Wallevik, Handelshøyskolen ved UiA.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Ressursene som helse- og omsorgsektoren har til disposisjon er begrensede. Noen mener at ressursene bør brukes på en måte som maksimerer helsegevinsten av tjenestene som sektoren leverer. Hvilke muligheter og utfordringer gir helseøkonomiske evalueringsmetoder i prioriteringsdiskusjoner?”

Tittel på avhandling: “Effects of home-based reablement: A micro-econometric approach”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: lektor ph.d. Mette Gørtz, Universitetet i København, Danmark

Annenopponent: Professor Egil Kjerstad, forskningsleder på NORCE og Professor II ved Universitetet i Bergen

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Sigbjørn Sødal, Handelshøyskolen ved UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Jochen Jungeilges, UiA (hovedveileder) og forskningsleder ph.d. Eirik Abildsnes, Kristiansand kommune (medveileder)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen i Bystyresalen i Kristiansand rådhus er åpen for alle, men for å ivareta smittevernhensyn og maks kapasitet i Bystyresalen ønsker vi en påmelding for hvem som kan komme fysisk. Det er altså begrenset plass for publikum. For å få plass må du melde deg på denne lenken: https://uia.pameldingssystem.no/disputas-bystyresalen-tore-bersvendsen

Prøveforelesning og disputas blir også streamet online på https://kristiansand.kommunetv.no/ 

Avhandlingen er tilgjengelig her: https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2658215