0
Hopp til hovedinnhold

Psykiateres forståelse av sitt kliniske arbeid

Amund Meidell Andenæs disputerer for ph.d.-graden torsdag 3. mai 2018 med avhandlingen «Distanse og involvering. Hvordan 18 psykiatere konstituerer forståelsen av sitt kliniske arbeid». (Foto: Privat)

Sentrale funn er forskjellig forståelse av hva en psykiater arbeider med og hvilken type kunnskap som bør være førende. Det fører til forskjellige idealer for hva som menes med faglig godt klinisk arbeid.

Amund Meidell Andenæs

Ph.d.-kandidat / avtalespesialist i psykiatri

Amund Meidell Andenæs har dybdeintervjuet 18 psykiatere om hvordan de oppfatter sin rolle overfor pasienter. I doktorgradsavhandlingen viser han at det fins to idealtyper – den distanserte «medisineren» og den involverte «fortolkeren».

Amund Meidell Andenæs disputerer for ph.d.-graden torsdag 3. mai 2018, med avhandlingen «Distanse og involvering. Hvordan 18 psykiatere konstituerer forståelsen av sitt kliniske arbeid» på Fakultet for humaniora og pedagogikks doktorgradsprogram med spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Sykehuset Sørlandet HF, Psykiatrisk avdeling, de siste to årene er egenfinansiert.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Psykiateres forståelse av sitt kliniske arbeid

Den enkelte psykiater legger til grunn en forståelse av det kliniske arbeidet som påvirker hvordan den profesjonelle utøver sitt fag.

Forskjellige fagtradisjoner

Psykiatrifaget er sammensatt av forskjellige fagtradisjoner. Noen forfattere peker på et splittet fagfelt som inneholder uintegrerbare motsetninger, mens andre hevder psykiatrifaget i dag integrerer ulike fagtradisjoner ved å oppløse gamle motsetninger.

Avhandlingen fokuserer på hvordan psykiateren observerer, vurderer og reflekterer over pasienten, seg selv og det kliniske arbeidet.

To idealtyper

Ved hjelp av 18 dybdeintervjuer etableres et datamateriale. Gjennom analyse og fortolkning etableres to idealtyper: Medisineren og Fortolkeren.

Idealtypene vektlegger ulike aspekter ved det kliniske arbeidet ved å fremheve forskjellige orienteringspunkter som sentrale for en psykiaters forståelse.

Sentrale funn er forskjellig forståelse av hva en psykiater arbeider med og hvilken type kunnskap som bør være førende. Det fører til forskjellige idealer for hva som menes med faglig godt klinisk arbeid.

Forskjellig forståelse av relasjonens betydning

Videre har psykiaterne ulik forståelse av relasjonenes betydning.

Medisineren vektlegger å være en distansert deltager for å kunne vurdere pasientens psykiske vansker, etablere en pålitelig tilnærming og sikre en respektfull avstand til pasienten som person.

Fortolkeren beskriver seg som en betydningsfull involvert. Involveringen er sentral for å kunne utvikle en forståelse for pasientens psykiske vansker og at pasienten erfarer sammenhenger mellom sine psykiske vansker og sitt liv.

Disputasfakta:

Kandidaten: Amund Meidell Andenæs, født 1978. Medisinstudiet (UiB) 2004. Ferdig spesialist i psykiatri 2012. Arneider nå som avtalespesialist, Helse Sør-Øst.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium – (B1-006), Campus Kristiansand, torsdag 3. mai 2018

Disputasen blir ledet av dekan Sunniva Whittaker

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Fagutvikling og læring i en evidensbasert tradisjon og ut fra en subjektiv induktiv forståelse. Profesjonsetiske implikasjoner av ulike kunnskapssyn»

Tittel på avhandling: «Distanse og involvering. Hvordan 18 psykiatere konstituerer forståelsen av sitt kliniske arbeid»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted. 

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Egil Wilhelm Martinsen, Universitet i Oslo

Annenopponent: Overlege og spesialist i psykiatri Hilde Hanevik, Jæren DPS

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Dagfinn Ulland, Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder.

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Terje Mesel, UiA (hovedveileder) og professor Paul Leer Salvesen, UiA (bi-veileder)