Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Peer support in healthcare services for people living with HIV

Denne avhandlingen bidrar til verdifull kunnskap om hvordan likepersoner gjennom økt sosial støtte, som et lavterskeltilbud for å møte de daglige, emosjonelle behov, kan bidra til å øke livskvaliteten for mennesker med HIV.

Anita Øgård-Repål

Ph.d.-kandidat

Anita Øgård-Repål fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Peer support in healthcare services for people living with HIV. Experiences of peer support in outpatient clinics from the perspective of service users, peer supporters, and healthcare professionals" fredag 5. mai 2023.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Om kandidaten:

Anita Øgård-Repål (f. 1975 på Eidsvoll) er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Agder (HiA) fra 1999 med en videreutdanning innen psykisk helsearbeid (2002). Tok videre en mastergrad i helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Vestfold som ble avsluttet i 2009. Hun jobbet som psykisk helsearbeider ved psykiatrisk avdeling, Sørlandets sykehus fram til hun i 2009 ble ansatt som rådgiver i forebyggende enhet, Kreftforeningen. I 2014 gikk hun over til jobb i NAV Arbeidslivssenter som rådgiver innen inkluderende arbeidsliv. Begynte så i 2015 som universitetslektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap på UiA og underviser der per i dag på bachelorutdanningen i sykepleie. Anita har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA. Hennes doktorgradsarbeid har vært finansiert av stiftelsen Dam.

Slik oppsummerer Anita Øgård-Repål selv avhandlingen:

Mennesker som lever med HIV rapporterer redusert livskvalitet. Dette kan delvis ses i sammenheng med at HIV er en av de mest stigmatiserende sykdommene i verden. Mangel på åpenhet knyttet til diagnosen medfører redusert sosial støtte for mange mennesker som lever med HIV. Å benytte likepersoner i HIV-omsorgen (mennesker som lever med HIV som støtter andre i samme situasjon) har vært gjort siden HIV-epidemiens begynnelse. Imidlertid har antiretroviral behandling ført til at likepersonsarbeid i økende grad har blitt et integrert tilbud for mennesker med HIV. Flere poliklinikker i Norge ønsket å bidra til at mennesker med HIV ble likeverdige partnere i helsetjenesten, samt øke deres egenmestring, ved å involvere likepersoner i tjenestetilbudet. Likepersoner ble derfor forsøkt integrert som et tilbud ved HIV poliklinikkene for å kunne tilby ytterligere støtte til mennesker som lever med HIV.

Den overordnede hensikten med prosjektet var å utforske likepersonsarbeid som et tilbud til mennesker som lever med HIV. Avhandlingen hadde som mål å beskrive og gi en oversikt over likepersonstilbud for mennesker som lever med HIV på verdensbasis. Videre å få økt forståelse for hvordan likepersonsarbeid erfares av tjenestebrukere, likepersoner og helsepersonell som en integrert tjeneste ved HIV poliklinikk. Denne avhandlingen bestod av tre studier som er presentert i fire artikler. Studie 1 var en kunnskapsoppsummering hvor vi ønsket å få økt oversikt over anvendelse av likepersoner relatert til mennesker som lever med HIV på verdensbasis. I studie 2 har vi intervjuet tjenestebrukere som lever med HIV for å utforske deres erfaringer med å møte en likeperson, samt erfaringer knyttet til at dette var endel av tilbudet ved HIV poliklinikk. I studie 3 ble det gjennomført intervjuer med likepersoner og helsepersonell, i tillegg til at det ble gjennomført fokusgruppe diskusjoner. I studie 3 var vi ute etter erfaringene likepersoner og helsepersonell hadde med likepersonsmøter, samt det å ha dette tilbudet integrert i poliklinikkens øvrige tilbud.

Studiene viser at likepersonsarbeid i økende grad er en foretrukket intervensjon for mennesker som lever med HIV i ulike situasjoner på verdensbasis, og det er omfattende forskning på området. Derimot er det få studier gjennomført i Europa, og ingen i Norden. Det er også få studier relatert til erfaringer sett fra perspektivet til tjenestemottakere og likepersoner, og hvor likepersoner er integrert i det øvrige helsetjenestetilbudet. Resultatene fremmer at et møte mellom mennesker som lever med HIV bidrar til sosial støtte gjennom gjensidig tilhørighet erfaringer. Videre viser samarbeidet og utvekslingen av kunnskap mellom likepersoner og helsepersonell ved poliklinikkene et potensiale for økt kunnskap og bevissthet for begge parter. I tillegg bidro integrering av likepersoner i poliklinikken med å tilrettelegge for dialog mellom ulike kulturelle forståelser av HIV, samt håndtering av en kronisk lidelse i dagliglivet.

Denne avhandlingen bidrar til verdifull kunnskap om hvordan likepersoner gjennom økt sosial støtte, som et lavterskeltilbud for å møte de daglige, emosjonelle behov, kan bidra til å øke livskvaliteten for mennesker med HIV. Avhandlingen bidrar til økt bevissthet knyttet til likepersoners bidrag til eksisterende helsetjenester for å svare på de mange utfordringene mennesker som lever med HIV står overfor. Den økte anerkjennelsen av likepersoner på verdensbasis demonstrerer en fleksibilitet tilpasset behovene til de ulike tjenestebrukere.

Resultatene i denne avhandlingen foreslår at likepersoner kan bidra til en mer personsentrert tilnærming i spesialisthelsetjenesten. Forbedret forståelse av likepersoners erfaringer knyttet til styrker og utfordringer funnet i denne avhandlingen krever større tilgjengelighet av likepersoner som en del av den ordinære tjenesten for mennesker som lever med HIV i Norge. En økt formalisering av likepersoner vil komme tjenestebrukere, likepersoner og helsepersonell til gode ved å tydeliggjøre forventninger. Videre er det avgjørende å ta i betraktning den økten kunnskapen som blir tilført spesialisthelsetjenesten ved å inkludere mennesker som lever med HIV i utviklingen og distribusjonen av tjenester.

Sted: Campus Grimstad, C2 040 og hybrid disputas, meld deg på her.

Prøveforelesning: kl. 10:15.

Tittel for prøveforelesning: HIV peer support: What are the lessons learnt from HIV peer support that can be extended to the wider community?

Disputas: kl. 12:30  

Bedømmelseskomité:

  • Førsteopponent: Professor Nicoletta Policek, tidligere University of Salford, UK
  • Andreopponent: Førsteamanuensis / Universitetslektor Heikki Tikkanen, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet, Sverige
  • Leder av bedømmelseskommisjonen: Professor II Annelise Norlyk, Institutt for heles- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

Disputasen vil bli ledet av professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA.

Veiledere i ph.d.-prosjektet har vært:

  • Hovedveileder: Professor Mariann Fossum, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, UiA
  • Medveiledere: Avdelingsdirektør, professor Rigmor Berg, Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis Vegard Skogen, UiT og UNN.

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne Zoom-lenken,

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Eli Andås på e-post eli.andas@uia.no  Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.