Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Opplevelser med psykiske kriser

Monika Knudsen Gullslett (Foto: Høgskolen i Sørøst-Norge)

Studien har spesielt fokus på hva som fremmer bedring i psykiske krise.

Monika Knudsen Gullslett

Høgskolelektor/stipendiat

Hva er god hjelp når man er i psykisk krise? Det er tema i Monika Knudsen Gullsletts avhandling «En kvalitativ studie om personlige opplevelser og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant akutteam  – hva kan fremme bedring i psykiske kriser?»

Monika Knudsen Gullsletts disputerer for ph.d.-graden fredag 29. april 2016. Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved UiAs Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Disputasen finner sted ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen.

Avhandlingen har vært en del av Forskningsprosjektet “Krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid”.

Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, Vestre Viken HF, Mental Helse Buskerud og Landsforeningen for pårørende innen psykiatri. Prosjektet ble avsluttet i 2012. Hovedmål med prosjektet var å utvikle kunnskap om hvordan psykisk krise oppleves og beskrives, samt hvordan utvikle hjemmebehandling og akutt-team.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Erfaringer med psykiske kriser, hva fremmer bedring?

Studien har hatt som hensikt å undersøke personer i kriser sine opplevelser av, og erfaringer med psykiske kriser, hva som er god hjelp.  Det har vært spesielt fokus hva som fremmer bedring i psykiske kriser, og om ambulante akutteam er en god tjeneste sett fra brukerne sin side.

Personer som opplever psykiske kriser har selv mye kunnskap om hva slike opplevelser og situasjoner innebærer, og hva som er til hjelp. De ønsker at denne erfaringen anerkjennes og tas i bruk.

Individuell behandling

Personene vil bli møtt som hele mennesker: individuelt, sosialt og kontekstuelt. Det å ta i bruk denne kunnskapen, innebærer at tjenestene bør gi rom for at de som opplever psykiske kriser lever i ulike hverdagssituasjoner som har innvirkning på hvordan de opplever og mestrer krisen.

Det vil også ha betydning for hvilken type hjelp og støtte individer har behov for. Utfra den forskningen som foreligger, og de funn som presenteres i denne avhandlingen, bør fleksible og brukerinvolverte ambulante akutt-team fortsette å være en sentral del av de lokalbaserte psykiske helsetjenester.

Disputasfakta:

Kandidaten: Monika Knudsen Gullslett er ansatt ved Fakultet for helsevitenskap ved HSN.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Høgskolen i Sørøst-Norge, Auditorium A2503, Papirbredden 1, Campus Drammen. Settedekan Heidi Kapstad, som er dekan ved Fakultet for helsevitenskap, HSN, leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Fredag 29. april 2016 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: "I Rapporten fra Helsedirektoratet (2014) "Organisering og praksis i ambulante akutt-team ved distriktpsykiatriske sentre (DPS)" gis det anbefaling om å evaluere akutt-team virksomhet med blant annet fokus på pasienters bedring i helsetilstand.

Diskuter hvordan man innenfor en akutt-team virksomhet kan studere endringer av pasienters helsetilstand."

Tid for disputas: Fredag 29. april 2016 kl 12:30

Tittel på avhandling: «En kvalitativ studie om personlige opplevelser og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant aktutteam – hva kan fremme bedring i psykiske kriser?»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Jaakko Seikkula, University of Jyväskylä, Finland

Annenopponent: Førsteamanuensis Gunn Pettersen, Universitetet i Tromsø

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Magnhild M. Høie, UiA

Veileder i doktorgradsarbeidet var. Professor Marit Borg, HSN (hovedveileder) og førsteamanuensis / dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder og professor Tor-Johan Ekeland, Høgskulen i Volda (biveiledere).