0
Hopp til hovedinnhold

Omstillinger i Posten - fra fellesskap til forskjeller

Jan Magne Stensrud disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen Et arbeidskulturelt skifte. En studie av tre arbeidsplasser i Posten fra 1976 til 2016» tirsdag 12. mars 2019. (Foto: Privat)

Avhandlingen har bidratt med kunnskap som understreker at utfordringene fremover blir å skape fellesskap basert på forskjeller.

Jan Magne Stensrud

Ph.d.-kandidat og redaktør

Jan Magne Stensrud disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Et arbeidskulturelt skifte. En studie av tre arbeidsplasser i Posten fra 1976 til 2016» tirsdag 12. mars 2019.

I avhandlingen har han forsket på konsekvensene av endringer i organiseringen av arbeidet i Posten, og hvordan omstillingene har påvirket det sosiale liv på arbeidsplassen. Særlig har Stensrud forsket på hvordan omstillingene slår ut i forhold til integrering av minoriteter, spesielt innvandrere.

Stensrud har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Drangedalsposten AS, som er redaktør Jan Magne Stensruds arbeidsplass.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Forvandlingen av Posten som arbeidsplass

Denne doktoravhandlingen handler om endringer i arbeidskulturen ved tre postterminaler på Østlandet fra 1976 og frem til 2016. Dette har Jan Magne Stensrud utforsket gjennom en analyse av et kildemateriale som hovedsakelig er basert på samtaler med 42 informanter.

Toleranse for annerledeshet på 1970-tallet

På 1970-tallet kom de fleste ansatte ved Oslo Brevsenter fra landsbygda i Norge.  Nye kolleger med innvandrerbakgrunn og mennesker med nedsatt funksjonsevne ble inkludert inn i et arbeidsfellesskap med toleranse for annerledeshet. Dette skjedde uten IA – avtaler eller holdningsskapende programmer i regi av arbeidsgiver.  Andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i Posten økte gradvis, fra en håndfull i 1970 til rundt 15 % i 2016.

Fra forvaltning til forretning

I kjølvannet av omstillinger fra forvaltning til forretning på 1990 og tidlig 2000-tallet, opplevde mange ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn at det var vanskelig å få innpass i det sosiale fellesskapet på og utenfor arbeidsplassen. Arbeidsfolk som var vant til å samarbeide i store arbeidslag ble nå organisert i små team med kolleger de ikke kjente, tilpasset sorteringsmaskinenes tempo. Før ble ledere hentet fra egne rekker, nå rekrutterte Posten «blåruss» uten postal erfaring eller innsikt i arbeidsfellesskapets normer, tradisjoner og verdier. Sykefraværet steg og det oppsto stereotypier om dårlig arbeidsmoral, «syteklubber» og «Berlinmurer», symptomer på et dårligere arbeidsmiljø. Inntrykket som fortsatt deles av mange etnisk norske og ansatte med innvandrerbakgrunn, er at Posten helst rekrutterer etnisk norske menn til lederposisjoner.

Fellesskap basert på forskjeller

Arbeidsplassen er kanskje den viktigste arenaen for å skape sosiale relasjoner og levekår for mennesker i yrkesaktiv alder, og samtidig en arena for sosial integrering for innvandrere med planer om varig opphold. Avhandlingen har bidratt med kunnskap som understreker at utfordringene fremover blir å skape fellesskap basert på forskjeller.

Disputasfakta:

Kandidaten: Jan Magne Stensrud (1963) har bakgrunn fra Sjøkrigsskolen (4 år) KS 2, 1996, mastergrad i historie fra UiA (2014) med masteroppgaven: "Utviklingen av et internasjonalt arbeidsmiljø ved Hennig Olsen Is AS." Arbeider nå som redaktør og daglig leder i Drangedalsposten AS.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1-001, Campus Kristiansand tirsdag 12. mars 2019.

Disputasen blir ledet av dekan Sunniva Whittaker.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning«Hvilke virkninger har privatisering, konkurranseutsetting og AS-ifisering av statlig virksomhet i Norge hatt for de ansatte?»

Tittel på avhandling: «Et arbeidskulturelt skifte. En studie av tre arbeidsplasser i Posten fra 1976 til 2016»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Frank Meyer (se omtale i wikipedia) var daglig leder i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek da han ble oppnevnt, men har nettopp begynt i ny og administrativ stilling i Akershus fylkeskommune.  

Annenopponent: Lars Hansson underviser å Linneuniversitetet, uten å være fast tilknyttet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Berit Eide Johnsen, Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder.

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Harald Rinde, UiA (hovedveileder) og professor Marie Smith-Solbakken, Universitetet i Stavanger (bi-veileder)