Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny kunnskap om relasjoner mellom beboere og ansatte i bofellesskap

Gunnhild Ruud Lindvig of the Faculty of Health and Sport Sciences at the University of Agder has submitted her thesis entitled «Hjelpsomme relasjoner i bofellesskap. Et bidrag til kunnskapsbasert praksis» and will defend the thesis for the PhD-degree Monday 10 May 2021. (Photo: Private)

Videre utfordres tradisjonell profesjonsforståelse, blant annet ved at de ansattes utbytte av å være i en bestemt profesjonell relasjon løftes fram.

Gunnhild Ruud Lindvig

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Gunnhild Ruud Lindvig fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Hjelpsomme relasjoner i bofellesskap. Et bidrag til kunnskapsbasert praksis» mandag 10. mai 2021.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap ved UiA.

Doktorgraden er finansiert av Stiftelsen Dam i samarbeid med Rådet for psykisk helse.

Slik oppsummerer Gunnhild Ruud Lindvig avhandlingen:

Ny kunnskap om relasjoner mellom beboere og ansatte i bofellesskap

Hensikten med studien var å få kunnskap om relasjoner mellom ansatte og beboere i bofellesskap for mennesker med alvorlige rus- og/eller psykiske problemer, med fokus på hva som kan erfares som hjelpsomt i en slik relasjon.

Beboere ble intervjuet om en relasjon til en ansatt de selv opplevde at var til hjelp. I neste omgang ble de beskrevne ansatte intervjuet om den samme relasjonen.

Totalt tre artikler inngår i avhandlingen

Studiens funn utfyller tidligere relasjonsfokuserte studier innen psykisk helse- og rusarbeid på flere måter:

  • For det første viser den at kjennetegn på hjelpsomme relasjoner i andre psykisk helse- og ruskontekster også gjelder i kommunale bofellesskap.
  • For det andre framheves betydningen av ansattes handlinger på en tydeligere måte enn i tidligere forskning.
  • For det tredje bekreftet de ansatte beboernes opplevde gjensidighet på en konkret måte, som igjen utfyller tidligere studiers funn knyttet til opplevd gjensidighet i profesjonelle relasjoner.

Videre utfordres tradisjonell profesjonsforståelse, blant annet ved at de ansattes utbytte av å være i en bestemt profesjonell relasjon løftes fram.

I forlengelsen av dette, stilles det spørsmål ved recovery-orienterte idealer om selvstendighet og uavhengighet, fordi studiens funn knyttet til det gjensidige i relasjonene minner oss om at vi alle er mennesker som står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning«Bedringsprosesser og medborgerskap. Hva innebærer begrepene om ‘recovery’ og ‘citizenship’? Hvilken rolle kan disse forståelsesmodellene ha i psykisk helse- og rusfeltet?»

Tittel på avhandling«Hjelpsomme relasjoner i bofellesskap. Et bidrag til kunnskapsbasert praksis»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2737816

 

KandidatenGunnhild Ruud Lindvig (1980, Tananger i Sola kommune) Spesialpedagog med mastergrad i dramapedagogikk, Høgskolen i Bergen (2007).

Arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Marius Veseth, Universitetet i Bergen

Annenopponent: Lektor ph.d. (associate professor) Anette Skårner, Göteborgs universitet

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Else Mari Ruberg Ekra, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Inger Beate Larsen, UiA (hovedveileder) professor II Alain Topor, UiA og førsteamanuensis Tore Dag Bøe, UiA (medveiledere)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Anders Johan Wickstrøm Andersen på e-post anders.j.w.andersen@uia.no