0
Hopp til hovedinnhold

Mindfulness i arbeidsrettet rehabilitering

Solveig Vindholmen

Resultatene indikerer at mindfulness kan være et nyttig redskap brukt i arbeidsrehabiliterings-sammenheng.

Solveig Vindholmen

Ph.d.-kandidat

Er bruk av mindfulness – oppmerksomhetstrening – et effektivt hjelpemiddel i rehabiltering av folk med nedsatt arbeidsevne? Solveig Vindholmen har forsket på dette med utgangspunkt i arbeidsmarkedsbedriften Durapart i Arendal.

Hun forsvarer avhandlingen «The role of mindfulness in vocational rehabilitation» for graden PhD (philosophiae doctor) tirsdag 2. mai 2017. Hun har fulgt Fakultet for helse- og idrettsvitenskaps doktorgradsprogram.

Forskningsprosjektet er finansiert av Aust-Agder fylkeskommune.

Les intervju om avhandlingen: Flertallet økte arbeidsevnen med oppmerksomhetstrening

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Mindfulness i arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak er i økende grad brukt metodisk for å få langtidssykemeldte individer raskere tilbake til arbeid.

Men det er manglende kunnskap om hva som virker for hvem – og når.

Mindfulness - oppmerksomhetstrening

Enkelte arbeidsrettede rehabiliterings intervensjoner benytter mindfulness-trening, og med det foreslås mindfulness som en relevant metode for å få individer raskere tilbake til arbeid. Men hvorvidt mindfulness øker arbeidsevne eller får individer raskere tilbake til arbeid er det forsket lite på. 

Formålet med dette prosjektet var derfor å undersøke om trening i mindfulness har betydning i forhold til å oppnå økt arbeidsevne og komme raskere tilbake i arbeid.

Basert på data fra personer som har deltatt på tiltaket Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR) ved arbeidsmarkedsbedriften Durapart i Arendal, har vi undersøkt om nivå av mindfulness påvirker arbeidsevne og gir en raskere retur til arbeid.

Kan være nyttig

Resultatene indikerer at mindfulness kan være et nyttig redskap brukt i arbeidsrehabiliterings-sammenheng. Totalt sett økte deltakerne arbeidsevnen gjennom tiltaket – og andelen som rapporterte dårlig arbeidsevne sank med 26%.

Men studien viser også at personer responderer ulikt på tiltaket. Høyere utdannelsesnivå og høyere opplevd arbeidsevne fremsto som de tydeligste indikatorene på retur til arbeid etter langtids sykefravær.  

Disputasfakta:

Kandidaten: Solveig Vindholmen er knyttet til Institutt for psykososial helse ved UiA. I tillegg til sin helsevitenskapelige forskning, er hun utdannet organist og arbeider som kantor.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Knut Hamsuns auditorium - B1-007, Campus Kristiansand

Professor Elling Bere leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Tirsdag 2. mai 2017 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “What do we know about the optimal timing of intervention for people with temporary work disability?”

Tid for disputas: Tirsdag 2. mai 2017 kl 12:30

Tittel på avhandling: "The role of mindfulness in vocational rehabilitation».

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Seniorforsker Thomas Lund, DEFACTUM & foca.dk, Aarhus

Annenopponent: Professor Irene Jensen, Karolinska Institutet, Stockholm

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Kristin Haraldstad, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Stephen Seiler, professor Rune Høigaard og førsteamanuensis Tommy Haugen, alle knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA.