Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Matematiske læringsmuligheter for alle

Anita Movik Simensen fra Fakultet for teknologi og realfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Matematiske læringsmuligheter for alle. En styrkebasert flerkasusstudie om elever som presterer lavt i matematikk sin deltakelse i heterogene smågrupper» torsdag 7. april 2022. (Foto: Privat)

Min studie viser potensialet ved tilpasset opplæring i matematikk, elever som presterer lavt i matematikk kan komme i posisjon til å bidra med sofistikerte matematiske resonnement som overgår medelevenes resonnement og bidra faglig til kollektiv aktualisering av matematisk kunnskap.

Anita Movik Simensen

Ph.d.-kandidat

Anita Movik Simensen fra Fakultet for teknologi og realfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Matematiske læringsmuligheter for alle. En styrkebasert flerkasusstudie om elever som presterer lavt i matematikk sin deltakelse i heterogene smågrupper» torsdag 7. april 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag ved UiA, med spesialisering i matematiske fag, forskningsområde matematikkdidaktikk.

Slik oppsummerer Anita Movik Simensen selv avhandlingen:

Matematiske læringsmuligheter for alle

Matematikk er et fag som brukes som verktøy i hverdagen og som i en del tilfeller åpner eller hindrer tilgang til høyere utdanning. Det er derfor viktig at læringsmulighetene i matematikk er så gode som mulig for alle elever.

Dette synet på læring er en grunntanke i prinsippene om inkludering og tilpasset opplæring.

Læringsmuligheter

Elevers prestasjoner i matematikk forklares av mange med medfødte evner, men forskning viser at prestasjonene er knyttet til undervisningen og elevenes holdninger til å arbeide med matematikkfaget.

Videre tyder forskning på at elever som tidlig i skolegangen får merkelappen «elever som presterer lavt i matematikk», får begrensede muligheter til å lære matematikk i skolen.

Jeg har i denne studien undersøkt hvordan læringsmuligheter i matematikk reguleres for elever som presterer lavt i matematikk, når de arbeider med matematikkoppgaver i smågrupper. For å konkretisere: Jeg har sett på hvordan medelever verbalt og kroppslig kan invitere eller hindre elever som presterer lavt i matematikk, til/fra å delta i matematiske samtaler.

Sentral problemstilling

Problemstillingen som har vært førende for doktorgradsstudien er:

Hva kjennetegner matematiske læringsmuligheter i heterogene smågrupper for elever som presterer lavt i matematikk?

Med utgangspunkt i denne problemstillingen har min oppmerksomhet i doktorgradsstudien vært rettet mot relasjonelle aspekter ved læringsmuligheter når de har jobbet sammen om matematikkoppgaver i smågrupper.

Medelevenes påvirkning

Resultatene fra studien støtter opp om at læringsmuligheter i matematikk for elever som presterer lavt i matematikk, henger sammen med hvordan disse elevene inviteres til eller hindres fra å aktualisere matematisk kunnskap.

Medelevene kan eksplisitt invitere fokuselevene til å delta ved å for eksempel be dem vise eller forklare, eller ved å stille kritiske spørsmål til fokuselevenes matematiske forklaringer.

Medelevene kan implisitt invitere fokuselevene til å delta ved å være stille.

Momenter av stillhet kan skje når medelevene møter på fremmedhet i oppgaven, noe som kan skape rom for fokuselevene til å delta i meningsskapende prosesser.

Medelevene kan videre hindre fokuselevenes matematiske læringsmuligheter ved å uttrykke lave forventninger, ignorere ytringer eller hindre tilgang til materiell.

Potensiale ved tilpasset læring

Studiens funn viser at det er mulig å skape styrkebaserte læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk.

Slike muligheter kan reguleres av gruppesammensetning og medelevenes regulering.

Oppgaver som er utfordrende og samtidig tilgjengelige for alle elevene kan være hensiktsmessig for heterogene grupper. Slike oppgaver vil medelevene antakelig ikke kunne løse umiddelbart og alle elevene vil kunne bidra med sin kunnskap.

Slike oppgaver kan beskrives som oppgaver med lav inngangsterskel og stor takhøyde (LIST-oppgaver).

Min studie viser potensialet ved tilpasset opplæring i matematikk, elever som presterer lavt i matematikk kan komme i posisjon til å bidra med sofistikerte matematiske resonnement som overgår medelevenes resonnement og bidra faglig til kollektiv aktualisering av matematisk kunnskap.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Elna Svege på e-post elna.svege@uia.no 

 

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B1 001, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av prosjektleder ved Institutt for matematiske fag Elna Svege Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning torsdag 7. april kl 10:30

Disputas torsdag 7. april kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Hva sier nyere forskning, inkludert forskning fra de tre siste årene, om læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk?»

Tittel på avhandling: «Matematiske læringsmuligheter for alle. En styrkebasert flerkasusstudie om elever som presterer lavt i matematikk sin deltakelse i heterogene smågrupper»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2987450

 

Kandidaten: Anita Movik Simensen: (1977, Lakselv) Allmennlærer utdanning, Høgskolen i Finnmark (2004). Mastergrad i matematikkdidaktikk, Høgskolen i Agder (2006). Tittel på masteroppgave: «Utforskende aktiviteter som utgangspunkt for addisjon og subtraksjon i en andre klasse: en kasusstudie». I dag arbeider hun som universitetslektor i matematikkdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet, og i en postdok-stilling (20 %) i prosjektet «Matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster».

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Lisa Björklund Boistrup, Malmö universitet, Sverige

Annenopponent: Professor Troels Lange, Høgskulen på Vestlandet, Norge

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Unni Wathne, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Pauline Vos, UiA (hovedveileder), professor Anne Berit Fuglestad, UiA (gikk bort i 2018) og professor Mirjam Olsen Harkestad, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (fra 2018) (medveiledere)