Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Livskvalitet og smerte hos ungdom og deres foreldre

Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «The Start Young study Health-related quality of life and pain in adolescents and associated factors; a prospective cohort study of adolescents and their parents» torsdag 15. desember 2022.

Avhandlingen gir innsikt i hvordan sosiodemografiske, psykososiale, smerte-, søvn-, helsekompetanse- og COVID-19-relaterte faktorer har sammenheng med ulike HRLK-dimensjoner (helserelatert livskvalitet) tilknyttet ungdommers nåværende HRLK og endringer i deres HRLK, og understreker viktigheten av å vurdere og fremme selvfølelse og mestringstro som viktige resiliens-faktorer for ungdommers HRLK.

Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsen

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Disputasen blir holdt på skandinaviske språk.

 

Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «The Start Young study Health-related quality of life and pain in adolescents and associated factors; a prospective cohort study of adolescents and their parents» torsdag 15. desember 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA med spesialisering i helse- og idrettsvitenskap.

Slik oppsummerer Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsen selv avhandlingen:

Livskvalitet og smerte hos ungdom og deres foreldre

Å ha god helserelatert livskvalitet (HRLK) i ungdomstiden er viktig i seg selv. Det er også viktig fordi mye av grunnlaget for HRLK senere i livet legges i denne perioden.

Flere melder om smerte

Tidligere studier viser at et økende antall ungdom rapporterer om helseplager som smerte.

Dette kan føre til redusert HRLK.

For å forstå HRLK og smerteproblematikk hos ungdom bedre, er det viktig å undersøke faktorer som har sammenheng med HRLK.

Økt forståelse av slike faktorer kan forbedre utvikling og igangsetting av kunnskapsbaserte, helsefremmende tiltak blant ungdom, og hjelpe med å identifisere ungdommer som trenger støtte og hjelp.

Fremtidsrettet studie

Den overordnede hensikten med doktorgradsavhandlingen var å utvide vår kunnskap om HRLK og smerte ved å undersøke sosiodemografiske, psykososiale, smerte-, søvn-, helsekompetanse- og COVID-19-relaterte faktorer assosiert med HRLK i et skolebasert utvalg av norske ungdommer og deres foreldre i løpet av to ungdomsår.

Avhandlingen er basert på en prospektiv kohort studie blant ungdommer og deres foreldre, fra ungdommene var ca. 14 til 16 år.

Ved første datainnsamling deltok 696 ungdom og 561 foreldre. Ved andre datainnsamling (to år senere) deltok 215 ungdom og 320 foreldre.

Fire artikler

Fire artikler er tilknyttet avhandlingen hvorav artikkel I-III er basert på tverrsnittsdata og artikkel IV er basert på longitudinelle data. Hovedfunnene i de fire artiklene var som følger:

Artikkel 1 viste at 14-15 år gamle ungdom rapporterte høy HRLK.

Jenter rapporterte dårligere skår på HRLK, mestringstro, selvfølelse, smerte, søvn, ensomhet og stress sammenlignet med gutter.

Mestringstro, selvfølelse, ensomhet og stress hadde sterkest sammenheng med HRLK hos ungdommene.

Artikkel 2 viste at 14-15 år gamle ungdom med smerte rapporterte mer stress, ensomhet og mangel på søvn og lavere selvfølelse, mestringstro og HRLK sammenlignet med ungdom uten smerte.

Flere jenter enn gutter rapporterte smerte.

Hos ungdom med vedvarende smerte fant vi at sammenhengen mellom smerteintensitet og HRLK var mediert av selvfølelse, men ikke av mestringstro.

Artikkel 3 viste at 16-17 år gamle ungdommers HRLK var redusert ett år inn i COVID-19-pandemien sammenlignet med funn fra tidligere studier.

Foreldres HRLK var sammenlignbar med norske normdata før pandemien.

Resultatene viste videre at kjønn, helsekompetanse og COVID-19-relaterte bekymringer hadde sammenheng med både ungdommers og foreldres HRLK.

Artikkel 4 viste en reduksjon i ungdommenes HRLK fra 14- til 16-års alder.

Videre resultater viste at stress, ensomhet og smerte bidro til lavere HRLK-skår ved 16 års alder sammenlignet med ved 14 års alder, mens mestringstro og selvfølelse bidro til høyere HRLK-skår.

Selvfølelse og mestringstro

Avhandlingen gir innsikt i hvordan sosiodemografiske, psykososiale, smerte-, søvn-, helsekompetanse- og COVID-19-relaterte faktorer har sammenheng med ulike HRLK dimensjoner tilknyttet ungdommers nåværende HRLK og endringer i deres HRLK, og understreker viktigheten av å vurdere og fremme selvfølelse og mestringstro som viktige resiliens-faktorer for ungdommers HRLK. (Resiliens er psykologisk motstandskraft, de faktorer som har sammenheng med at man beholder en psykisk styrke og helse til tross for stress og påkjenninger. Å være resilient vil si at man er robust. (Store Norske leksikon https://snl.no/resiliens ))

Videre gir avhandlingen innsikt i smerteproblematikk hos ungdom. Det anbefales en individuell, helhetlig tilnærming til smerter hos ungdom samt økt fokus på resiliens-faktorers sammenheng med smerte.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium B1 001, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning torsdag 15. desember kl 09:00

Disputas torsdag 15. desember kl 10:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Når kan vi snakke om evidens for kausalitet innen medisin og folkehelsevitenskap?»

Tittel på avhandling«The Start Young study Health-related quality of life and pain in adolescents and associated factors; a prospective cohort study of adolescents and their parents»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

  

KandidatenHilde Elisabeth Timenes Mikkelsen (1985, Kristiansand) Bachelorgrad i sykepleie, Universitetet i Agder (2008) og mastergrad i helsevitenskap, Universitetet i Agder (2013). Arbeidet som sykepleier ved Lindrende enhet ved Sørlandets sykehus 2008 – 2015. I dag (fra 2015) arbeider hun som universitetslektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Forsker Solveig Petersen, ph.d., Institutionen för Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, Sverige

Annenopponent: Seniorforsker Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet, Norge

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Bjørge Herman Hansen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Gudrun Elin Rohde, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder (hovedveileder). Professor Kristin Haraldstad, UiA, 

professor II Sølvi Helseth, UiA - se også prodekan FoU, professor ved Fakultet for helsevitenskap Sølvi Helseth, OsloMet og førsteamanuensis Siv Skarstein, OsloMet, (medveiledere)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5Erc-urrzkvG9Ab2cgMbGSxyR6B_cEN0zZU

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 08:50 og disputasen tidligst 10:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Eli Andås på e-post eli.andas@uia.no  Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.