Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Litteraturundervisning og litterære tekstpraksiser i grunnskoletilbud for voksne innvandrere

Lene Margrethe Anundsen fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Litteraturundervisning og litterære tekstpraksiser i grunnskoletilbud for voksne innvandrere» tirsdag 30. august 2022.

Et gjennomgående argument i avhandlinga er at flerspråklige deltakeres tekstbakgrunn og ulike litterære tradisjoner i større grad bør inngå som en del av grunnlaget for skolens undervisning, også på læreplan-nivå.

Lene Margrethe Anundsen

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

 

Lene Margrethe Anundsen fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Litteraturundervisning og litterære tekstpraksiser i grunnskoletilbud for voksne innvandrere» tirsdag 30. august 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA, med spesialisering i litteraturvitenskap.

Slik oppsummerer Lene Anundsen selv avhandlingen:

Litteraturundervisning og litterære tekstpraksiser i grunnskoletilbud for voksne innvandrere

Prosjektet undersøker spørsmål knyttet til litteraturundervisning i en andrespråks- og voksenundervisningskontekst, nærmere bestemt grunnskole for voksne.

Avhandlinga er artikkelbasert og inneholder til sammen fire artikler, som alle bygger på det samme empiriske datamaterialet.

Feltarbeid i tre grunnskoleklasser

Materialet har blitt generert gjennom feltarbeid i tre grunnskoleklasser der elevene/deltakerne er voksne innvandrere, med bakgrunn fra blant annet Syria, Eritrea og Somalia.

De fleste elevene har kort botid i Norge, noe som innebærer at de fortsatt er underveis i sin språkinnlæring. Flertallet har også relativt lite skolegang fra hjemlandet.

Utfordringer – og muligheter

Undervisningssituasjonen i grunnskoletilbudet byr dermed på flere utfordringer – men også muligheter.

For eksempel vil mange av elevene ha teksterfaringer fra litterære tradisjoner som kan være ukjente i norsk sammenheng.

Dette er utgangspunktet for den første delstudien i avhandlinga, som undersøker deltakernes erfaringer med og bruk av (litterære) tekster, både fra opprinnelseslandet og i nåværende kontekst.

Begrepet litterær tekstpraksis brukes for å markere en bred tilnærming til litteratur, med vekt på funksjon og betydning.

Artikkelen viser blant annet at en del av informantene (elevene) med lite skolegang og lite leseerfaring likevel har aktive litterære tekstpraksiser. Imidlertid vil de fleste litterære tekstpraksisene neppe bli gjenkjent i skolesammenheng, ettersom de opptrer utenfor skolens domene og bare unntaksvis er knyttet til trykte, papirbaserte bøker. I stedet er YouTube det mest brukte mediet.

De andre delstudiene i avhandlinga undersøker litteratur og litteraturundervisning gjennom ulike innganger; enkeltelevers resepsjon av en litterær tekst, helklassesamtaler om litteratur, samt lærernes refleksjoner og fagkonstruksjoner, med fokus på litteraturdelen i norskfaget.

Hovedfunn

Et gjennomgående argument i avhandlinga er at flerspråklige deltakeres tekstbakgrunn og ulike litterære tradisjoner i større grad bør inngå som en del av grunnlaget for skolens undervisning, også på læreplan-nivå.

Avhandlinga som helhet argumenterer også for at spørsmål knyttet til litteraturdidaktikk bør ha en selvfølgelig og sentral plass innenfor andrespråkfeltet, som tradisjonelt har vært lingvistisk orientert.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium B1 001, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av prodekan for forskning Gunhild Kvåle, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning tirsdag 30. august kl 10:00
Disputas tirsdag 30. august kl 12:00

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Flerspråklige elevers kulturelle arv – en ressurs i språkundervisningen»

Tittel på avhandling«Litteraturundervisning og litterære tekstpraksiser i grunnskoletilbud for voksne innvandrere»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

KandidatenLene Anundsen (1968 Porsgrunn, oppvekst i Mandal) Mastergrad i nordisk språk og litteratur, UiA (2009). Tittel på masteroppgave: «Mange måter å lese på – multifunksjonelle lesepraksiser hos innvandrerforeldre som leser barnebøker». I dag arbeider hun som universitetslektor ved Institutt for nordisk og mediefag, UiA.

Opponenter:

Førsteopponent:  Professor Eva Hultin, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur, Mälardalens universitet, Sverige

Annenopponent: Professor Anna Lyngfelt, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Svein Slettan, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor emerita Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder (hovedveileder) og dosent Catarina Economou, Malmø universitet, Sverige (medveileder)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken: (kommer)

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:50 og disputasen tidligst 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.