Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Læreres livsverden og pedagogiske arbeid i Nepal

Helen Margrethe Voreland Eikeland disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «The lifeworld of Nepalese teachers. Ideals, beliefs and agency» fredag 14. september 2018.

Avhandlingen presenterer en tilnærming til å forstå grunnleggende perspektiver for pedagogisk arbeid og skoleutvikling ved hjelp kulturell forståelse.

Helen Margrethe Voreland Eikeland

Ph.d.-kandidat / universitetslektor

English summary of Thesis: Please scroll down.

Helen Eikelands oppvekst i Nepal og innsikt i nepalesisk kultur og språk gir en to-kulturell basis for avhandlingen om hvordan lokale lærernes livsverden er grunnlag for deres pedagogiske arbeid.

«Livsverden» er et begrep som er mye brukt i sosiologi og sosialantropologi – se definisjon i wikipedia, men har sin opprinnelse i filosofi – se Store Norske leksikon. Jürgen Habermas kaller «livsverden» for «det sosiale hverdagslivet». Helen Eikeland har – med oppvekst og voksenliv som lærer både i Nepal og Norge – en fot i hver leir eller «livsverden» kulturelt sett. Det gir et spesielt grunnlag for vurderingen av pedagogisk utviklingsarbeid i det nepalesiske samfunnet.

Helen Margrethe Voreland Eikeland disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «The lifeworld of Nepalese teachers. Ideals, beliefs and agency» fredag 14. september 2018. Hun er ansatt ved UiA som universitetslektor ved Institutt for pedagogikk.

Helen Eikeland har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for Humaniora og pedagogikk med spesialisering i pedagogikk.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

12 læreres livshistorie i Nepal som grunnlag for skoleutvikling

14. september forsvarer Helen Eikeland sin doktoravhandling om livsverdenen til lærere i Nepal. Avhandlingen presenterer 12 læreres livshistorier i lys av den konteksten de blir fortalt i.

Eikelands innsikt i lærernes livsverden i Nepal har sitt utspring i hennes oppvekst og arbeid over mange år i denne kulturen. Den særegne oppveksten i to kulturer gir mulighet til et innenfra/utenfra- perspektiv på lærernes fortellinger om sitt liv og arbeid i et hindu-samfunn i endring.

Avhandlingen presenterer en tilnærming til å forstå grunnleggende perspektiver for pedagogisk arbeid og skoleutvikling ved hjelp kulturell forståelse.

Livshistoriene til nepalesiske lærere avdekker hvordan lærere ved hjelp av hindu-perspektiver tar ansvar for sitt samfunn på tross av utfordringer, fattigdom og strukturelle endringer.

Arbeidet viser med all tydelighet hvordan vestlig teori og tilnærming ikke egner seg som teoretisk rammeverk til å forstå nepalesiske læreres oppfatning av sitt liv og arbeid i en hindu-kontekst. Avhandlingen viser derimot hvordan en ved hjelp av hindu-perspektiver kan forstå hvordan nepalesiske lærere handler og argumenterer for sitt mandat i et hindu-samfunn.

Disputasfakta:

Kandidaten: Helen Margrethe Voreland Eikeland (1966 Vennesla), har lærerutdanning fra Kristiansand lærerhøgskole og mastergrad fra UiA. Masteroppgaven har tittelen: “The Lifeworld of Nepalese Teachers - a case study”.

Helen Eikeland vokste opp i Nepal og tilegnet seg dermed kunnskap om nepalesisk kultur og språk. De siste 20 årene har hun arbeidet i flere skole-institusjoner i Nepal. Hun har også arbeidet som lærer i Norge. Masteroppgaven hadde nepalesiske læreres livsverden som tema. Dette blir nå videreført i doktorgradsavhandlingen.

Eikelands bi-veileder Ivor Goodson ved University of Brighton var professor ved Tallinn University i Estland i et prosjekt om endringene i utdanning etter sovjettida og frem til vår tid, da hun tok kontakt ved å sende ham masteroppgaven, som er basert på livshistorier til lærere. Goodson anbefalte å gå videre med en ph.d. – og ph.d.-arbeidet som hadde sin spede start i Tallinn er nå fullført ved UiA.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B2-003, Campus Kristiansand fredag 14. september 2018

Disputasen blir ledet av dekan Sunniva Whittaker

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «How can research on education benefit from being derived from culture and the perspectives and worldviews of teachers»

Tittel på avhandling: «The lifeworld of Nepalese teachers. Ideals, beliefs and agency»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Keith Turvey, University of Brighton

Annenopponent: Docent Ingrid Henning Loeb, Göteborgs universitet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Jorunn Midtsundstad, Institutt for pedagogikk

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Aslaug Kristiansen, UiA (hovedveileder) og professor Ivor Goodson,  Universitetet i Brighton og Universitetet i Tallinn (bi-veileder).

*

Brief captivating English summary of Thesis

Cultural insight essential in education reforms

Education reform is a multifaceted matter in any society; thus, when aiming to develop education and implement reform on an international level, cultural insight and cultural understanding is essential.

The life histories of the teachers in this study gives insight into how the individual teachers embrace their teacher mandate to the fullest potential despite the substantial weight of the system.

Nepalese teachers lives and work

This study investigates aspects of Nepalese teachers’ lives and work through the portrayals of 12 teachers that are situated within their historical context.

The considerations of teachers experience of life and work has shown that the conceptual framework adopted from a western tradition is insufficient to reveal the foundational worldview and strategic positioning of teachers in Nepal.

As an alternative, the study claims to present a contextual, cultural approach towards understanding teachers’ ideals, beliefs and agency.

Hindu versus western worldview

From the cultural foundation of the study, narrative styles of the teachers are viewed as grounded in a Hindu worldview, thus making use of available courses of action in the cultural setting.

Consequently, the enquiry presents an approach to understanding the foundations of pedagogical possibilities in a given society and how external western approaches and concepts to comprehend a Hindu cultural setting can be misleading.

The study is an attempt to present ways to create a platform for pedagogical work and school development by means of local and cultural understanding.

The cultural foundations represent different values and a world view on the teacher mandate.

Thus, the core that withstands from this enquiry is that the teachers’ vision and commitment to their communities, appear to not have been lost by the hardship, poverty and structural changes in the Nepalese society.