Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Interprofessional simulation-based learning used to prepare perioperative nursing students for acute situations

Hege Kristin Aslaksen Kaldheim (foto)

Interprofesjonell simulerings-basert læring (ISBL) er en viktig pedagogisk tilnærming i operasjonssykepleieutdanning ettersom den utvikler faglig kompetanse og mestringstro hos operasjonssykepleiestudenter og nylig uteksaminerte operasjonssykepleiere i møte med akutte kliniske situasjoner.

Hege Kristin Aslaksen Kaldheim

Ph.d.-kandidat

Hege Kristin Aslaksen Kaldheim ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen Interprofessional simulation-based learning used to prepare perioperative nursing students for acute situations.

Slik oppsummerer Aslaksen Kaldheim avhandlingen:

Bakgrunn: Operasjonssykepleiere utøver pleie til pasienter med livstruende sykdom eller skade, og som gjennomgår planlagt eller akutt kirurgi, behandling eller undersøkelser. Operasjonssykepleie krever avanserte kunnskaper og ferdigheter for å sikre trygge resultater for kirurgiske pasienter. Operasjonssykepleiere jobber i interprofesjonelle kirurgiske team og må utvikle teamkompetanse slik som kommunikasjon og interprofesjonellt samarbeid fordi teamarbeid er en vesentlig del av pasientsikkerhet. Derfor trenger operasjonssykepleiere som profesjon en distinkt form for høyere utdanning og som bygger et nært forhold mellom utdanning, forskning og profesjonens yrkesfelt. Interprofesjonell simulerings-basert læring (ISBL) er en pedagogisk tilnærming som integrerer læring som oppgaveutførelse, teknikker innen kommunikasjon og samarbeid. Det innebærer læring på et høyere nivå, som analyse og problemløsning i problematiske scenarier. Selv om ISBL er en ofte brukt pedagogisk tilnærming i sykepleieutdanninger, er den fortsatt lite undersøkt og teoretisk forankret, spesielt innenfor utdanning av operasjonssykepleiere. Det er behov for å undersøke hvordan en kan tilrettelegge ISBL, for å stimulere læring hos deltagerne. Videre å få dybdekunnskap om læringsprosesser i ISBL og hvordan studenter overfører faglig kompetanse som er utviklet gjennom ISBL til klinisk praksis.

Hensikt: Det overordnede målet med doktorgraden var å få kunnskap og innsikt om operasjonssykepleiestudenters læring og utvikling av faglig kompetanse ved bruk av ISBL som en pedagogisk tilnærming.

Design, metoder og utvalg: I Studie 1 og 3 ble det brukt et induktivt utforskende design og en fenomenologisk hermeneutisk analyse, inspirert av Ricoeurs teori. I Studie 2 ble det brukt et beskrivende abduktivt design og regissert direkte innholdsanalyse. Utvalget i Studie 1 og 2 var studenter som var i en videreutdanning (halvannet år) eller et masterprogram (på to år) i operasjonssykepleie. Utvalget i Studie 3 var nylig uteksaminerte operasjonssykepleiere. I Studie 1, 2 og 3, var deltagere kvalifisert for inkludering dersom de hadde deltatt i ISBL sammen med andre studenter, som for eksempel anestesisykepleierstudenter, under utdanningen og at scenarioet inneholdt en akutt situasjon.

Resultater: Det ble avdekket viktige forutsetninger ved planlegging, forberedelse og gjennomføring av ISBL, som må vurderes for å kunne støtte deltagernes læring og oppnåelse av læringsutbytte. Videre at ISBL må tilpasses hver enkelt profesjon som deltar. Det var viktig for deltagerne og opplevde ISBL realistisk og graden av opplevelse av realisme påvirket deres læringsprosesser og resultater. Deltagerne lærte når de følte seg mentalt forberedt på simuleringsøkten, følte seg trygge, var i en sosial kontekst og var i både aktive og observerende roller. Debrifingen fremmet refleksjon og styrket deltagerens opplevelse av mestring. Studentene utviklet relevant og viktig faglig kompetanse som å håndtere akutte situasjoner, kompetanse i interprofesjonellt teamarbeide og faglig identitet. Videre at grundig designet og forberedt ISBL kunne utvikle mestringstro i kommunikasjon, interprofesjonelt samarbeid og prioritering av oppgaver i akutte situasjoner. Deltagerne opplevde at de overførte denne kompetansen til klinisk praksis. Gjennom ISBL utviklet deltakerne kunnskap og ferdigheter for kontinuerlig læring og bygget videre på denne kompetansen i klinisk praksis som nyutdannede operasjonssykepleiere.

Konklusjon: ISBL er en viktig pedagogisk tilnærming i operasjonssykepleieutdanning ettersom den utvikler faglig kompetanse og mestringstro hos operasjonssykepleiestudenter og nylig uteksaminerte operasjonssykepleiere i møte med akutte kliniske situasjoner.

Les avhandlingen her (pdf)

Disputasfakta

Dato: 11. april 2023

Sted: UiA, Campus Grimstad, C2 040

Prøveforelesning: Kl. 10:15 - 11:00

Disputas: 12:30 - 15:30.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Simulering i helsevesenet – hvordan kan det påvirke pasientutfall?

Om kandidaten: Hege Kristin Aslaksen Kaldheim (f. 1966 Elverum) er utdannet sykepleier ved Haugesund sjukepleierhøgskole (1990), og operasjonssykepleier ved Haukeland sykehus, videreutdanning (1999). Har en mastergrad i klinisk sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder (UiA), (2012). Hun har jobbet flere år som operasjonssykepleier ved Kristiansand sykehus før hun begynte å undervise (2015) i utdanning av operasjonssykepleiere ved Lovisenberg diakonale høgskole. Her fikk hun ansvar for å bruke simulerings-basert læring som var en viktig inspirasjonskilde for tema i hennes doktorgradsarbeid. Høsten 2018 fikk hun fast stilling og stipendiat ved UiA og underviser i dag på master og videreutdanning, anestesi, barn, intensiv og operasjon, og har også oppgaver på bachelorutdanningen i sykepleie. Aslaksen Kaldheim har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA, og har hatt 25% pliktarbeid ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved UiA under stipendiatperioden.

Bedømmelseskomité:

Disputasen vil bli ledet av professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA.

Veiledere i ph.d.-prosjektet har vært:

Hovedveileder: Professor Mariann Fossum, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, UiA. Åshild Slettebø, tidligere professor på Institutt for helse- og sykepleievitenskap, UiA, var hovedveileder frem til 2022.

Medveileder: Seniorforsker Dr. Judy Munday, Faculty of Health, School of Nursing, Queensland University of Technology (QOT), Australia.

Se hvordan du kan følge disputasen fysisk og digitalt.